Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Phòng
Ngày ban hành: 07/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2011/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 07 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP QUẢN LÝ, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, VẬN CHUYỂN, KINH DOANH CÁT, SỎI LÒNG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 25 tháng 10 năm 2004;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khảo sát, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3242/TTr- STNMT ngày 20 tháng 12 năm 2010 và Công văn số 681/STNMT-NKS&B ngày 24 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phối hợp quản lý, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND huyện, TP, TX;
-VPUB: CVP, các PVP;
- Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- Lưu: VT, Sơn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHỐI HỢP QUẢN LÝ, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, VẬN CHUYỂN, KINH DOANH CÁT, SỎI LÒNG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh Tiền Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định một số nội dung để phối hợp thực hiện công tác quản lý, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

1. Khai thác cát, sỏi lòng sông là hoạt động nhằm thu gom cát, sỏi trên các tuyến sông, bao gồm kênh, rạch.

2. Kinh doanh cát, sỏi lòng sông là hoạt động mua hoặc bán cát, sỏi lòng sông.

3. Vận chuyển cát, sỏi lòng sông là hoạt động sử dụng các phương tiện đường thủy, phương tiện đường bộ hoặc các phương tiện và thiết bị khác để đưa cát, sỏi từ các nơi khai thác đến các bãi, vựa, công trình hoặc từ các bãi, vựa, điểm bán vật liệu xây dựng đến công trình.

4. Bãi vựa chứa cát, sỏi lòng sông là nơi thu gom, chứa vật liệu cát, sỏi lòng sông được vận chuyển từ nơi khác đến, kể cả các địa điểm mua bán vật liệu xây dựng cố định hoặc tạm thời.

Chương II

PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUẢN LÝ

Điều 4. Nội dung phối hợp kiểm tra

Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện gồm các lực lượng: Thanh tra chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường; Thuế; Công Thương (Quản lý thị trường); Cảnh sát giao thông đường thủy, Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt; Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường được tiến hành kiểm tra các đối tượng trong các hoạt động sau:

1. Kiểm tra các phương tiện:

a) Đang khai thác cát, sỏi lòng sông;

b) Đang thi công nạo vét luồng hàng hải hoặc luồng giao thông đường thủy nội địa kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông;

c) Đang vận chuyển cát, sỏi lòng sông;

d) Đang neo, đậu mà trên phương tiện có chứa cát, sỏi lòng sông;

đ)Đang bơm cát vào vựa, bãi vựa, công trình san lấp.

2. Kiểm tra việc thực hiện các phương án:

a) Phương án khai thác mỏ.

b) Phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.

c) Phương án bảo vệ môi trường.

3. Kiểm tra nguồn gốc cát, sỏi lòng sông:

a) Tại các bãi vựa chứa cát, sỏi lòng sông.

b) Tại công trình có quy mô lớn thi công xây dựng có san lấp mặt bằng và tôn tạo nền bằng cát, sỏi lòng sông (kiểm tra các tổ chức, cá nhân bán cát).

4. Kiểm tra việc kê khai, đăng ký, nộp thuế; hợp đồng, hoá đơn, chứng từ mua, bán còn hiệu lực tại các khu vực khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi tại các bãi, vựa, điểm bán vật liệu xây dựng.

Điều 5. Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên cát sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác liên ngành (theo Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh) trong quá trình quản lý, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thực hiện một số công việc như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chỉ đạo Tổ công tác liên ngành của tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh; lập kế hoạch kiểm tra định kỳ ít nhất 4 lần/năm hoặc đột xuất theo yêu cầu thực tế phát sinh.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn việc xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo quy định tại Điều 4 Quy định này.

c) Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản cát sông, đúng theo quy định pháp luật.

2. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo Cảnh sát giao thông đường thủy; Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt; Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; giao thông đường bộ và bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo quy định tại Điều 4 Quy định này.

c) Hỗ trợ cho lực lượng tổ liên ngành thực hiện nhiệm vụ theo quy định này.

3. Cục Thuế tỉnh

a) Tham gia Tổ công tác liên ngành để kiểm tra; xử lý việc kê khai; đăng ký các hoạt động liên quan đến hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông đúng quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo quy định tại Điều 4 Quy định này.

c) Tăng cường các giải pháp nhằm tránh thất thu ngân sách trong hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Công Thương

a) Tham gia Tổ công tác liên ngành để kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn trong khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo quy định tại Điều 4 Quy định này.

c) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khai thác và kinh doanh cát, sỏi lòng sông theo chức năng và thẩm quyền được giao.

5. Sở Giao thông vận tải

a) Tham gia Tổ công tác liên ngành hoặc kiểm tra độc lập theo chức năng quản lý chuyên ngành để kiểm tra, xử lý việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong khai thác vận chuyển cát, sỏi lòng sông; điều kiện, tiêu chuẩn của người vận hành các thiết bị và điều khiển phương tiện thuỷ để khai thác cát, sỏi lòng sông trên các tuyến sông, kênh, rạch thuộc tỉnh quản lý.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo quy định tại Điều 4 Quy định này.

6. Sở Tài chính

a) Có trách nhiệm kiểm tra, xác định số kinh phí hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trong phạm vi nguồn thu tiền phạt vi phạm hành chính của từng cơ quan, tổ chức đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác; vận chuyển; kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo quy định tại Điều 4 Quy định này.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho

a) Phối hợp, hỗ trợ cho Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh hoạt động trên địa bàn trong việc quản lý, kiểm tra các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông.

b) Thành lập Tổ công tác liên ngành cấp huyện với thành phần như Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh để tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn quản lý.

c) Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông.

d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Phối hợp với tổ công tác cấp tỉnh, cấp huyện trong việc kiểm tra hoạt động và xử lý các vi phạm về khảo sát, thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông.

- Chủ động kiểm tra hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn quản lý và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên xử lý.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh theo Điều 5 Quy định này triển khai thực hiện trong cơ quan, đơn vị mình; có sự phối hợp tốt để việc thực hiện quản lý, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh có hiệu quả.

Điều 7. Chế độ báo cáo

Hằng năm, trước ngày 15 tháng 12 các cơ quan theo Điều 5 Quy định này có trách nhiệm báo kết quả thực hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.

Điều 8. Trong quá trình thực hiện, nếu có những phát sinh mới thì Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định này cho phù hợp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2011/QĐ-UBND ngày 07/04/2011 Quy định về phối hợp quản lý, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.834
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84