Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1040/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 09/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1040/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ các Thông tư liên tịch Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Tài chính: Số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29/4/2008 hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường; số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 803/STC-HCSN ngày 24/6/2013; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 382/TTr-TNMT ngày 28/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện mạng lưới quan trắc môi trường định kỳ trên địa bàn tỉnh năm 2013, với những nội dung sau:

1. Tên kế hoạch: Thực hiện mạng lưới quan trắc môi trường định kỳ trên địa bàn tỉnh năm 2013.

2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.

3. Nội dung của Kế hoạch

- Tổng số điểm quan trắc môi trường năm 2013 là 174 điểm (59 điểm môi trường nước mặt, 45 điểm môi trường nước dưới đất, 45 điểm môi trường không khí xung quanh, 25 điểm môi trường đất).

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực, thiết bị, phương tiện, hóa chất, các điều kiện cần thiết của đơn vị quan trắc.

- Quan trắc môi trường nước mặt, nước dưới đất, không khí và đất tại các khu vực đặc trưng cho toàn tỉnh.

- Vị trí quan trắc: Quan trắc 59 điểm quan trắc môi trường nước mặt; 45 điểm quan trắc môi trường nước dưới đất; 45 điểm quan trắc môi trường không khí xung quanh; 25 điểm quan trắc môi trường đất. Lựa chọn các thông số quan trắc và tiến hành lấy mẫu, phân tích theo các quy định hiện hành.

4. Sản phẩm giao nộp

- Báo cáo tổng hợp Kế hoạch thực hiện mạng lưới quan trắc môi trường định kỳ trên địa bàn tỉnh năm 2013 (04 bộ gồm bản giấy và đĩa CD ghi dữ liệu số).

- 1.320 phiếu kết quả phân tích môi trường nước mặt, nước dưới đất, không khí xung quanh và đất trên địa bàn tỉnh (8 bộ).

5. Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí: 1.318.000.000 đồng (một tỷ ba trăm mười tám triệu đồng).

6. Nguồn kinh phí: Kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2013 đã giao cho Sợ Tài nguyên và Môi trường.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2013.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lại Thanh Sơn;
- Văn phòng UBND tỉnh:
- PVPNN; TH, KTN, TN, TKCT;
- Lưu: VT, MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1040/QĐ-UBND ngày 09/07/2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện mạng lưới quan trắc môi trường định kỳ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.955

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72