Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 103/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 12/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI QUY CHẾ ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN DỰ ÁN BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ TÁI TẠO RỪNG VÙNG ĐẦU NGUỒN SÔNG ĐÀ 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Căn cứ vào quyết định số 115/1998/QĐ-BNN ngày 12/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành Quy chế điều hành thực hiện dự án Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tái tạo rừng vùng đầu nguồn sông Đà (Đảo nợ) .
Căn cứ Tờ trình ngày 20/4/2000 của Trưởng Ban quản lý các dự án viện trợ Lâm nghiệp, Cục trưởng Cục phát triển Lâm nghiệp v/v đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế điều hành thực hiện dự án Đảo nợ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi Quy chế điều hành thực hiện dự án Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tái tạo rừng vùng đầu nguồn sông Đà đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo quyết định số 115/1998/QĐ-BNN ngày 12/8/1998 như sau:

1) Huỷ bỏ điểm 3 điều 6.

2) Bổ sung thêm điểm 5 điều 7 như sau:

5. Thành lập hội đồng nghiệm thu: thành phần hội đồng nghiệm thu gồm: Chủ tịch hội đồng là Trưởng hoặc Phó Ban quản lý dự án cấp huyện. Thành viên hội đồng gồm kế toán và điều phối viên dự án cấp huyện, đại diện các ngành ở huyện (giao thông, xây dựng, thuỷ lợi, nông lâm nghiệp), tiến hành nghiệm thu theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

3) Thay đổi toàn bộ điều 13 như sau:

Những nội dung kế hoạch dự án được triển khai thực hiện thông qua các hợp đồng kinh tế A-B tại các Ban quản lý dự án cấp huyện. Khi kết thúc hoặc thanh lý hợp đồng, Ban quản lý dự án cấp huyện thành lập hội đồng nghiệm thu và tiến hành nghiệm thu các công trình xây dựng cơ bản (lâm sinh, lâm nông nghiệp và các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng) theo điểm 5 điều 7 mới bổ sung trong quyết đinh này.

Ban quản lý dự án cấp huyện chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu, số lượng và chất lượng các công trình. Trên cơ sở kết quả nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu Trưởng ban quản lý dự án cấp huyện ký xác nhận khối lượng công trình làm cơ sở thanh lý vốn cho bên thi công (b), chuẩn bị hồ sơ, báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. - Chánh văn phòng Bộ, các Vụ, Cục chức năng liên quan và Ban điều hành Trung ương dự án, Trưởng Ban quản lý dự án Trung ương và địa phương thuộc hai tỉnh Sơn La và Lai châu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Đẳng

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 103/2000/QD-BNN/TCCB

Hanoi, October 12, 2000

 

DECISION

AMENDING THE REGULATION ON MANAGEMENT OF THE IMPLEMENTATION OF PROJECT ON NATURAL RESOURCE PROTECTION AND FOREST REPRODUCTION IN DA RIVER HEADWATER AREA

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Government’s Decree No. 73/CP of November 1, 1995 stipulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development.
Pursuant to the Agriculture and Rural Development Minister’s Decision No. 115/1998/QD-BNN of August 12, 1998 issuing the Regulation on management of the implementation of project on natural resource protection and forest reproduction in Da river headwater area (debt reschedule);
Pursuant to the Report of April 20, 2000 of the Head of Management Board for forestry aid projects, the Director of Forestry Development Department, on the proposal to amend and supplement the Regulation on management of the implementation of debt reschedule projects,

DECIDES:

Article 1.- To amend the Regulation on management of the implementation of project on natural resource protection and forest reproduction in Da river headwater area, issued together with the Agriculture and Rural Development Ministry’s Decision No. 115/1998/QD-BNN of August 12, 1998 as follows:

1. To annul Point 3 of Article 6

2. To add Point 5 to Article 7 as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. To change the whole Article 13 as follows:

The plan contents of projects shall be implemented through A-B economic contracts by district-level project management boards. Upon the end or liquidation of the contracts, the district-level project management boards shall set up the councils for pre-acceptance test of capital construction works (Ecological forestry, agro-forestry and infrastructure construction) according to Point 5 of Article 7 already added to this Decision.

The district-level project management boards shall take responsibilities for the pre-acceptance test results, the quantity and quality of works. Basing themselves on the pre-acceptance test results made by the councils, the heads of the district-level project management boards shall certify the works volume which shall serve as basis for payment of capital to the construction party (B), prepare the dossiers and reports for submission to the provincial People’s Committees which shall approve the final settlement of completed works.

Article 2.- This Decision takes effect after its signing.

Article 3.- The directors of the Office as well as concerned Departments and the central board for project management, the heads of the central and local project management boards of Son La and Lai Chau provinces shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
VICE MINISTER
Nguyen Van Dang

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 103/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/10/2000 sửa đổi Quy chế điều hành thực hiện dự án bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tái tạo rừng vùng đầu nguồn sông Đà do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.716

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!