Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016

Số hiệu: 09/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 10/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2016/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2016

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 198/TTr-STC ngày 12 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức giá dịch vụ thoát nước để thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức giá dịch vụ thoát nước trong phạm vi đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La (đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước).

2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt trong phạm vi đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Mức giá dịch vụ thoát nước để thu tiền dịch vụ thoát nước:

a) Đối với địa bàn Thành phố Sơn La: 1.000 đồng/m3.

b) Các huyện: Mai Sơn, Mộc Châu, Thuận Châu, Mường La: 700 đồng/m3.

c) Các huyện: Bắc Yên, Phù Yên, Yên Châu, Vân Hồ, Sông Mã, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai: 600 đồng/m3.

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chịu giá dịch vụ thoát nước theo quy định này thì không chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

4. Khối lượng nước thải để thu tiền dịch vụ thoát nước:

4.1. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng thoát nước từ nước thải được tính bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước.

4.2. Các hộ không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng thoát nước từ nước thải được xác định bằng 2m3/người/tháng (lượng nước sạch tiêu thụ bình quân đầu người tại địa phương, theo quy định tại Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sơn La).

5. Đơn vị thu tiền giá dịch vụ thoát nước

5.1. Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La tổ chức thu giá dịch vụ thoát nước, thông qua hóa đơn thu tiền nước, đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng nước từ hệ thống nước sạch tập trung.

5.2. Công ty TNHH nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La thu giá dịch vụ thoát nước đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

6. Quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước

- Tỷ lệ % để lại cho cơ quan thu tiền dịch vụ thoát nước bằng 5% trên số thu thực tế.

- Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước thông qua hóa đơn thu tiền nước của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La, sau khi trích lại cho Công ty 5% để phục vụ công tác thu, số còn lại nộp toàn bộ vào Ngân sách.

- Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước của Công ty TNHH nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La, để lại toàn bộ cho đơn vị và được cân đối vào nguồn thu của doanh nghiệp (coi như một khoản ngân sách cấp).

Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

1. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh tổ chức hướng dẫn Công ty TNHH nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La thu giá dịch vụ thoát nước đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

2. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các xã, phường phối hợp với Công ty TNHH nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La thu giá dịch vụ thoát nước đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung và kịp thời xử lý các vướng mắc khó khăn trong công tác thu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La; Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH; Tú 40 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 10/05/2016 về quy định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.582

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.204.127