Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 01/2022/QĐ-TTg cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Số hiệu: 01/2022/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 18/01/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

06 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Ngày 18/01/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 01/2022/QĐ-TTg về danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

Theo đó, có 06 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, bao gồm:

(1) Năng lượng:

Công nghiệp sản xuất năng lượng; tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ và dân dụng; khai thác than; khai thác dầu và khí tự nhiên.

(2) Giao thông vận tải: Tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải.

(3) Xây dựng:

Tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng; các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng.

(4) Các quá trình công nghiệp:

Sản xuất hóa chất; luyện kim; công nghiệp điện tử; sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp khác.

(5) Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất:

Chăn nuôi; lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất; trồng trọt; tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; các nguồn phát thải khác trong nông nghiệp.

(6) Chất thải:

Bãi chôn lấp chất thải rắn; xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học; thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải; xử lý và xả thải nước thải.

Quyết định 01/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 18/01/2022.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2022/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC LĨNH VỰC, CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 1. Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, bao gồm:

1. Danh mục lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Phụ lục I;

2. Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành công thương tại Phụ lục II;

3. Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành giao thông vận tải tại Phụ lục III;

4. Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành xây dựng tại Phụ lục IV;

5. Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành tài nguyên và môi trường tại Phụ lục V.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định của Luật Bảo vệ môi trường, rà soát danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cập nhật danh mục theo quy định.

2. Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính quy định tại Điều 1 chủ động cung cấp thông tin liên quan gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát tổng lượng tiêu thụ năng lượng, công suất hoạt động; trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh, cập nhật vào danh mục.

3. Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất, công bằng, minh bạch trong việc cập nhật, điều chỉnh danh mục phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, phù hợp với điều kiện và tình hình phát triển kinh tế, xã hội và tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 01 năm 2022.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người đại diện theo pháp luật của các cơ sở thuộc danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

PHỤ LỤC I

DANH MỤC LĨNH VỰC PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
(Kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

I

Năng lượng

1

Công nghiệp sản xuất năng lượng

2

Tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ và dân dụng

3

Khai thác than

4

Khai thác dầu và khí tự nhiên

II

Giao thông vận tải

1

Tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải

III

Xây dựng

1

Tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng

2

Các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng

IV

Các quá trình công nghiệp

1

Sản xuất hóa chất

2

Luyện kim

3

Công nghiệp điện tử

4

Sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

5

Sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp khác

V

Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất

1

Chăn nuôi

2

Lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất

3

Trồng trọt

4

Tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

5

Các nguồn phát thải khác trong nông nghiệp

VI

Chất thải

1

Bãi chôn lấp chất thải rắn

2

Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học

3

Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

4

Xử lý và xả thải nước thải

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngành nghề/Loại hình kinh doanh

Tiêu thụ năng lượng (TOE)

I. TÂY BẮC BỘ

1. Tỉnh Hòa Bình

1.

Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam Hòa Bình

KCN Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Sản xuất hàng may mặc

1.438

2.

Công ty TNHH Almine Việt Nam

KCN Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Sản xuất Nhôm sợi và Nhôm thanh

2.084

3.

Công ty TNHH Doosung Tech Việt Nam

KCN Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Sản xuất linh kiện điện tử

1.243

4.

Công ty TNHH HNT VINA

KCN Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Sản xuất linh kiện điện tử

2.812

5.

Công ty TNHH MDF Vinafor Tân An Hòa Bình

Xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

2.613

6.

Công ty TNHH Một thành viên Tân Hiếu Hưng

Xóm Bùi, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Sản xuất tinh bột sắn

1.100

7.

Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Số 428 đường Hòa Bình, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Sản xuất điện

1.923

2. Tỉnh Sơn La

8.

Nhà máy thủy điện Sơn La

Số 56, đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Sản xuất điện

45.975

9.

Công ty Cổ phần Mía Đường Sơn La

Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Sản xuất đường

4.859

3. Tỉnh Lai Châu

10.

Nhà máy thủy điện Lai Châu

Xã Nậm Hoàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Sản xuất điện

1.789

11.

Nhà máy thủy điện Huội Quảng

Xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Sản xuất điện

2.153

4. Tỉnh Lào Cai

12.

Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam

KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Sản xuất hóa chất

14.198

13.

Công ty Cổ phần Phốt pho Vàng Lào Cai

KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Sản xuất hóa chất cơ bản

25.300

14.

Công ty Cổ phần DAP số 2 - VINACHEM

KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Sản xuất hóa chất

20.918

15.

Công ty TNHH phốt pho vàng Việt Nam

KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Sản xuất hóa chất

45.759

16.

Công ty TNHH Đông Nam Á Lào Cai

KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Sản xuất hóa chất

99.965

17.

Công ty Cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai

KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Sản xuất hóa chất

240.334

18.

Công ty Cổ phần khoáng sản 3 - Vimico

Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Khai thác khoáng sản

1.003

19.

Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai

Xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Mỏ và khai khoáng

26.200

20.

Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Khai thác chế biến và tuyển quặng Apatit

23.228

21.

Công ty TNHH MTV đầu tư tổng hợp Đức Tiến

Đội 3 xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Sản xuất sản phẩm chịu lửa

7.055

22.

Công ty luyện đồng Lào Cai

KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Luyện kim

20.295

23.

Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung

KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Sản xuất sắt, thép, gang

35.316

5. Tỉnh Yên Bái

24.

Công ty Cổ phần Quốc tế Khoáng sản Việt Nam

KCN phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Sản xuất bột đá canxi cacbonat

1.866

25.

Công ty TNHH Tân Tiến

Thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Khai thác kim loại

1.356

26.

Công ty Cổ phần Khoáng sản Red Stone

KCN Phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.606

27.

Công ty Cổ phần An Tiến Indusreies

KCN phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Sản xuất chất nhựa phụ gia

3.165

28.

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Số 93 đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Sản xuất sản phẩm sứ cách điện

1.797

29.

Công ty Cổ phần Mông Sơn

Tổ 13, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Khai thác chế biến bột CaCO3

1.182

30.

Công ty TNHH MTV Đá trắng Bảo Lai

Thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Khai thác, cắt và chế biến đá hoa trắng

2.032

31.

Công ty TNHH Khoáng sản V.STAR

Tổ 9, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Sản xuất bột CaCO3

1.181

32.

Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái

KCN phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Sản xuất bột CaCO3

4.930

II. ĐÔNG BẮC BỘ

1. Tỉnh Phú Thọ

33.

Công ty TNHH Tyryong Việt Nam

KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giặt mài quần áo

1.157

34.

Công ty TNHH Yi Da Việt Nam

Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

May trang phục

1.829

35.

Công ty TNHH Tarpline Hà Nội

Cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất kinh doanh các loại vải bạt PP, PE

1.417

36.

Công ty TNHH JM Plastics Việt Nam

Cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất, kinh doanh các loại vải bạt PP, PE

1.742

37.

Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú

Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất sợi, dệt

2.882

38.

Công ty TNHH Dệt Phú Thọ

KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất sợi, dệt

3.883

39.

Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex

Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất sợi, dệt, nhuộm

6.665

40.

Công ty Cổ phần giấy Việt Trì

Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất, kinh doanh giấy

8.500

41.

Tổng Công ty giấy Việt Nam

Thị trấn Châu Phong, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

12.350

42.

Công ty Cổ phần Đông Á

Thị trấn Châu Phong, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất hóa chất cơ bản

8.702

43.

Công ty Cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất phân bón và hóa chất

77.203

44.

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất hóa chất cơ bản

17.976

45.

Chi nhánh Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Thăng Long

Xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Khai thác, chế biến khoáng sản

1.216

46.

Công ty TNHH MK Noah Vina

Cụm công nghiệp Làng nghề Nam Thanh Ba, xã Đồ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

1.304

47.

Công ty TNHH Fabino Vina

Cụm công nghiệp Làng nghề nam Thanh Ba, xã Đồ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

1.473

48.

Công ty TNHH Sillim Việt Nam

Phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

1.382

49.

Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Hữu Nghị

Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.803

50.

Công ty TNHH Kapstex Vina

KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

91.563

51.

Công ty Cổ phần KSA Polyme Hà Nội

KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

3.061

52.

Công ty TNHH công nghệ Cosmos 1

KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.275

53.

Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng

Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất cấu kiện kim loại

2.009

54.

Công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ

KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất linh kiện điện tử

7.260

55.

Công ty CP CMC

Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất gạch ốp, lát

8.174

56.

Công ty cổ phần gạch men TASA

KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất gạch ốp, lát

11.684

57.

Công ty cổ phần gốm sứ CTH

Phường Thanh Vinh, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất gạch ốp, lát

2.720

58.

Công ty TNHH JNTC VINA

KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì

Sản xuất các sản phẩm từ thủy tinh, kính cường lực

13.516

59.

Công ty TNHH Miwon Việt Nam

Phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất, chế biến thực phẩm

26.292

2. Tỉnh Hà Giang

60.

Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản An Thông

Số 415 đường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Khai thác quặng sắt

3.842

3. Tỉnh Tuyên Quang

61.

Công ty Cổ phần giấy An Hòa

Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất giấy và sản phẩm từ bột giấy

77.687

62.

Công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 13

Thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất công nghiệp

38.525

63.

Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang

Cụm công nghiệp Thắng Quân, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa

1.697

64.

Nhà máy Hợp kim sắt - Mimeco Tuyên Quang thuộc Công ty Cổ phần khoáng sản và cơ khí

KCN Long Bình An, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

5.425

65.

Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang

KCN Long Bình An, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất sắt, thép, gang

123.839

4. Tỉnh Cao Bằng

66.

Công ty Cổ phần khoáng sản Nikko Việt Nam

Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

Luyện Fero Mn

6.451

67.

Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng

Xã Chu Trinh, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Sản xuất gang đúc, phôi thép

110.996

5. Tỉnh Thái Nguyên

68.

Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ

Phường Quán Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bìa từ giấy và bìa

4.533

69.

Công ty TNHH xây dựng và phát triển nông thôn miền núi

Số 598 đường Thống Nhất, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Khai thác quặng sắt

7.961

70.

Công ty TNHH chế biến khoáng sản Núi Pháo

Xóm 2, xã Hà Thượng, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Khai thác quặng kim loại quý hiếm

23.729

71.

Công ty Cổ phần Meinfa

Tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

1.102

72.

Công ty TNHH Jukwang precision Việt Nam

Lô CN 8,1 KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại

2.193

73.

Công ty TNHH NatsteelVina

Phường Cam Giá Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất các cấu kiện kim loại

7.086

74.

Công ty Cổ phần Alutec Vina

Lô CN6 KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

3.691

75.

Công ty Cổ phần phụ tùng máy số 1

Đường 3/2 tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ

2.748

76.

Công ty Diesel Sông Công

Số 362, đường CMT10, phường Lương Châu, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)

3.348

77.

Công ty Cổ phần cơ khí Gang thép

KCN Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

10.465

78.

Công ty Cổ phần cơ khí Phổ Yên

Thị trấn Bãi Bông, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.801

79.

Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên

Xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

4.195

80.

Công ty Cổ phần nhiệt điện An Khánh

Tổ 22 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

442.266

81.

Công ty TNHH Sam Hwa Yang Heng Vina

Lô CN5 KCN Điềm Thụy, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất linh kiện điện tử

1.767

82.

Công ty TNHH Glonics Việt Nam

Số 903, đường 3-2, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất linh kiện điện tử

4.286

83.

Công ty TNHH Ssnewtech Việt Nam

Lô CN 5,2 KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất linh kiện điện tử

24.861

84.

Công ty TNHH Hansol Electronics VN

KCN Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất linh kiện điện tử

7.075

85.

Công ty TNHH Samsung Electro-mechanis VN

KCN Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất linh kiện điện tử

44.547

86.

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

KCN Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất thiết bị truyền thông

205.810

87.

Công ty Cổ phần luyện Kim đen Thái Nguyên

Xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất sắt, thép, gang

4.201

88.

Công ty TNHH Một thành viên 27

Phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất sắt, thép, gang

2.513

89.

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại thép Đại Việt

Cụm công nghiệp số 3, Cảng Đa Phúc, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất sắt, thép, gang

6.930

90.

Công ty TNHH Hương Đông

Khu B, KCN Sông Công, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất sắt, thép, gang

4.348

91.

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Tổ 21, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất sắt, thép, gang

20.402

92.

Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Masan

Xóm 2, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

5.666

93.

Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Hiệp Linh

Tổ 11, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Đúc sắt thép

7.857

94.

Công ty Cổ Phần Thép Toàn Thắng

Khu B, KCN Sông Công, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất sắt, thép, gang

22.201

95.

Công ty Cổ phần khoáng sản và luyện kim Trung Thành

Khu B KCN Sông Công, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

13.817

96.

Công ty Cổ phần Hợp kim sắt Gang thép Thái Nguyên

Tổ 31 Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

13.716

97.

Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên

Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất sắt, thép, gang

37.295

98.

Công ty Cổ phần Kim Quy Thái Nguyên

19 đường Gang Thép, tổ 11, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Bán buôn kim loại và quặng kim loại

1.009

99.

Công ty nhiệt điện Cao Ngạn

Phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Sửa chữa máy móc, thiết bị

406.303

6. Tỉnh Lạng Sơn

100.

Công ty nhiệt điện Na Dương

Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Phát điện

1.190

101.

Công ty Cổ phần đá mài Hải Dương

Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Sản xuất, luyện corindon

5.709

7. Tỉnh Bắc Giang

102.

Công ty TNHH một thành viên 45

Xã Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Khai thác, chế biến than

2.678

103.

Công ty Cổ phần tổng Công ty may Bắc Giang

Số 349 đường Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất sản phẩm may mặc

1.265

104.

Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Hà Phong

Xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu

1.567

105.

Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam)

Lô R (R1) KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất hàng may mặc

1.902

106.

Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam

KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất nhựa, giấy

1.499

107.

Công ty TNHH Bắc Hà

Thôn Lịm Xuyên, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất các sản phẩm từ giấy và bìa

1.334

108.

Nhà máy giấy Xương Giang - Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang

KCN Song Khê, Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất Giấy

6.487

109.

Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất Đạm Urê, NH3, CO2 lỏng, CO2 rắn

459.411

110.

Công ty Cổ phần Casablanca

Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

7.293

111.

Công ty TNHH Abrasives Việt Nam

Lô B5, B6 KCN Song Khê, huyện Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất bột Cacbua Silicon

2.994

112.

Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam

Thôn Già Khê, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

7.364

113.

Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam (Công ty Hoa Hưng Việt Nam)

Cụm công nghiệp Già Khê, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

6.890

114.

Công ty TNHH Wonjin Vina

Lô CN, 16, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất, gia công sản phẩm bằng kim loại

1.368

115.

Công ty TNHH Daeyang Ha Noi

Cụm công nghiệp Đồng Đình, thị trấn Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất thiết bị điện

1.637

116.

Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet

Lô B5, B6 KCN Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Lắp ráp tấm pin năng lượng mặt trời

12.789

117.

Công ty TNHH Vina Solar Technology

Lô CN 03, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất pin năng lượng mặt trời

22.714

118.

Công ty TNHH Trinasolar (Viet Nam) Science và Technology

Lô CN 06, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất pin và ắc quy

18.625

119.

Công ty TNHH Vina Cell Technology

Lô CN 05, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất pin và ắc quy

22.253

120.

Công ty TNHH JA Solar Việt Nam

Lô G, KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất tấm silic và lắp ráp tấm pin mặt trời

27.468

121.

Công ty TNHH DYT Việt Nam

Lô CN 10, KCN Vân Trung, thị trấn Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất băng dính điện tử và tấm dán màn hình

1.602

122.

Công ty TNHH Daeyang Bắc Giang

Lô CN 17 KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất linh kiện điện tử

1.468

123.

Công ty TNHH Younyi Electronics Vina

Lô đất FJ24 KCN Song Khê - Nội Hoàng phía Nam, xã Tiên Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất linh kiện điện tử

1.737

124.

Công ty TNHH S-Connect Bắc Giang Vina

Lô CN 17, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất linh kiện điện tử

2.317

125.

Công ty TNHH Sejong Wise Vina

Lô CN 17, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất linh kiện điện tử

1.909

126.

Công ty TNHH Hosiden Việt Nam

Lô C1, KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất linh kiện điện tử

3.101

127.

Công ty TNHH Jeil Tech Vina

Lô CN 01, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất thiết bị truyền thông

2.729

128.

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

R(R2) KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất, gia công kính ốp màn hình cảm ứng

3.553

129.

Công ty TNHH Luxshare - Ict (Việt Nam)

Lô E, KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất dây, cáp điện và linh kiện điện tử

6.828

130.

Công ty TNHH New Wing interconnect Technology (Bắc Giang)

KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất linh kiện điện tử

9.451

131.

Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam

Lô CN 16, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất linh kiện điện tử

6.311

132.

Công ty TNHH Fuhong precision component Bắc Giang

KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất linh kiện điện tử

9.831

133.

Công ty TNHH SI Flex Việt Nam

Lô A, KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất bảng mạch điện tử

15.310

134.

Công ty TNHH vật liệu hợp kim Boviet Vina

Lô B5, B6 KCN Song Khê - Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất, gia công vật liệu kim loại

1.694

135.

Công ty TNHH thương mại Dương Tiến

Xã Tiền Phong, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất thép

2.246

136.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Kỹ Thương Thiên Hoàng, Nhà máy gạch Cotto Mikado

Thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn, Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch cotto

15.460

8. Tỉnh Quảng Ninh

137.

Công ty TNHH MTV Thăng Long

Khu 1, thị trấn Trới huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác, thu gom than cứng

1.292

138.

Công ty 35 - Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc

Phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

2.129

139.

Công ty TNHH MTV 91 - Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc

Thị trấn Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

1.793

140.

Công ty Cổ phần 397

Thị trấn Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

2.792

141.

Công ty 86 - Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc

Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

4.955

142.

Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại than Uông Bí

Phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

3.106

143.

Công ty TNHH MTV Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

5.346

144.

Công ty TNHH MTV 790 - Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc

Phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

3.967

145.

Công ty Tuyển than Hòn Gai

Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

5.168

146.

Công ty than Hạ Long

Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

7.068

147.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tân Tiến

Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

8.504

148.

Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Thống Nhất - TKV

Phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

7.033

149.

Công ty than Mông Dương - Vinacomin

Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

6.952

150.

Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than - KS Việt Nam - Công ty than Dương Huy - TKV

Phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

19.412

151.

Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam-Công ty than Khe Chàm - TKV

Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

14.138

152.

Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Quang Hanh - TKV

302 Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

9.544

153.

Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty than Nam Mẫu - TKV

Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

9.649

154.

Chi nhánh Tập Đoàn công nghiệp than Khoáng Sản Việt Nam - Công ty than Mạo Khê - TKV

Thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

10.035

155.

Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty than Uông Bí - TKV

Phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

14.401

156.

Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin

Phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

10.929

157.

Công ty Cổ phần thương mại Tuấn Tiến

Thị trấn Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

12.401

158.

Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than Khoáng Sản Việt Nam - Công ty than Hòn Gai - TKV

169 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

6.508

159.

Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin

Phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

14.025

160.

Công ty Cổ phần than Núi Béo - Vinacomin

799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

11.351

161.

Công ty Khe Sim - Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc

Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

1.089

162.

Công ty Cổ phần than Hà Tu - Vinacomin

Phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

15.545

163.

Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty tuyển than Cửa Ông - TKV

Phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

11.274

164.

Công ty Cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin

Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

81.870

165.

Công ty khai thác khoáng sản - Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc

Phường Cẩm Sơn , thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

28.398

166.

Công ty Cổ phần than Tây Nam Đá Mài

Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

28.862

167.

Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin

Phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

34.541

168.

Công ty PT Vietmindo Energitama

Phường Uông Thượng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

33.600

169.

Công ty Cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin

Phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Khai thác và thu gom than cứng

42.455

170.

Công ty chế biến than Quảng Ninh -TKV

Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Chế biến, kinh doanh bốc xúc, vận tải than

442.898

171.

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II

Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất điện

6.339

172.

Công ty nhiệt điện Uông Bí

Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất điện

88.499

173.

Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê

Xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất điện

66.142

174.

Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả TKV

Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất điện

115.695

175.

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương I

Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất điện

95.003

176.

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất điện

115.594

177.

Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng

Phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất giày dép

8.087

178.

Công ty TNHH sợi hóa học thế kỷ mới Việt Nam

KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất sợi

4.433

179.

Công ty TNHH Khoa học Texhong Ngân Long

KCN Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất sợi

38.531

180.

Công ty TNHH Integral Materials Invesment Việt Nam

KCN Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất hóa chất cơ bản

3.264

181.

Công ty TNHH Antimon Dương Huy

Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

4.881

182.

Công ty TNHH MTV Vinanew Tarps

KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất sản phẩm khác từ nhựa

1.589

183.

Công ty địa chất mỏ

Phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất công nghiệp khác

1.239

184.

Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Bắc

Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Đóng tàu và cấu kiện nổi

1.565

185.

Công ty Cổ phần chế tạo máy - Vinacomin

Phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng

4.543

186.

Công ty TNHH xay lúa mì VFM - Wilmar

Lô 21, KCN Cái Lân MR, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất chế biến thực phẩm

1.544

187.

Công ty Cổ phần bia và nước giải khát Đông Mai

Số 130 Lê Lợi, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.822

188.

Công ty TNHH sản xuất bột mì Vimaflour

Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

4.706

189.

Công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân

KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ, động thực vật

10.845

190.

Công ty Cổ phần cơ khí và lắp máy Việt Nam

Thôn Hoàng Sơn, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1.147

191.

Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam

Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Đào tạo và sản xuất kinh doanh, dịch vụ

1.072

192.

Công ty xây lắp mỏ - TKV

Số 804, khu 7B, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng

1.755

193.

Công ty TNHH MTV Ngân Tuyết

Phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

2.618

III. ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

1. Thành phố Hà Nội

194.

Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội

93 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Dệt

1.662

195.

Công ty Cổ phần Đồng Phát

Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Sản xuất sợi

4.224

196.

Công ty Cổ phần Giấy Vạn Điểm

Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

1.323

197.

Công ty Giấy Tissue Sông Đuống

Số 672 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Sản xuất các sản phẩm về giấy

1.537

198.

Công ty Cổ phần Miza

Cụm công nghiệp Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

3.277

199.

Công ty TNHH sản xuất và thương mại sắc màu Việt Nam

Số 6, ngách 66/10, ngõ 49, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Sản xuất nhựa và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

1.304

200.

Công ty Cổ phần nhựa Hà Nội

Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

1.197

201.

Công ty TNHH Sản xuất nhựa Việt Nhật

Sô 31 Nguyễn Thiệp, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

7.532

202.

Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long

Lô K8, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.604

203.

Nhà máy sản xuất bao bì bạt nhựa Tú Phương

Thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

2.028

204.

Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam

Thôn Phú Nhi, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Sản xuất săm, lốp ô tô, xe máy

2.794

205.

Chi nhánh Công ty TNHH Tenma Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Lô 88 (khu A) KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.604

206.

Công ty TNHH MTV Cơ khí 17

Thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Gia công cơ khí, xử lý, tráng phủ kim loại

1.262

207.

Công ty TNHH Enkei Việt Nam

Lô N2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.411

208.

Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú

Số 41 Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

1.010

209.

Công ty TNHH GSK Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội I

Lô số 6, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.051

210.

Công ty Cổ phần Cao su sao vàng

Số 231 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Sản xuất lốp

1.289

211.

Công ty TNHH Ogino Việt Nam

Lô N9, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

1.216

212.

Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi Hanel

Đường Công nghiệp 4, KCN Sài Đồng B, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.948

213.

Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam

Lô C,10, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.316

214.

Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông

Số 87, 89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Sản xuất thiết bị chiếu sáng

1.252

215.

Công ty TNHH FCC Việt Nam

Lô A5, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

2.573

216.

Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam

Lô C1-2 KCN Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.338

217.

Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)

Lô I7, I8, I9, M2, M3, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất công nghiệp

1.647

218.

Công ty TNHH Hanwha Aero Engines

Lô CN1-02B-4-8 KCN CNC 1, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Sản xuất công nghiệp

1.231

219.

Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh

Số 11, Tổ 47, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất mô tô, xe máy

1.961

220.

Công ty TNHH Tamron Optical Việt Nam

Lô 69B và 70A KCN Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Sản xuất linh kiện điện tử

2.349

221.

Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam

Lô CN1, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Sản xuất các cấu kiện kim loại

2.170

222.

Công ty TNHH thiết bị xây dựng và chiếu sáng đô thị Tấn Phát

Số 310 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

2.684

223.

Công ty Liên doanh TNHH Crown Hà Nội

Km24, Quốc Lộ 1, xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

1.319

224.

Công ty TNHH Công nghệ KYB Việt Nam

Lô I10, 11, 12, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.319

225.

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng long

Số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Sản xuất thuốc lá

3.373

226.

Công ty TNHH KCN Thăng Long

KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất công nghiệp

1.640

227.

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.105

228.

Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội

Lô 13,14,15, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất công nghiệp

2.523

229.

Công ty TNHH Phụ tùng xe máy - Ôtô Goshi - Thăng Long

Số 134 phố Sài Đồng, tổ 15, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

3.170

230.

Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam

Lô G1 và G2, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất phụ tùng cho xe có động cơ và động cơ xe

3.239

231.

Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam

Lô J1-J2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất công nghiệp

3.968

232.

Công ty TNHH Hoàng Vũ

Lô 1 CN3, cụm công nghiệp Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

3.842

233.

Công ty TNHH phụ tùng xe máy - Ô tô Showa Việt Nam

Lô M6, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

3.914

234.

Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam

Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

4.215

235.

Công ty TNHH HAL Việt Nam

KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

4.281

236.

Công ty TNHH Denso Việt Nam

Lô E1 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất công nghiệp

4.880

237.

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

1.852

238.

Công ty TNHH Toto Việt Nam

Lô F1 -F4, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất công nghiệp

3.463

239.

Công ty TNHH Vietnergy

Lô CN2, KCN Thạch Thất, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Sản xuất pin và ắc quy

8.638

240.

Công ty TNHH SWCC SHOWA (Việt Nam)

Lô B8, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng

1.039

241.

Công ty TNHH Young Fast Optoelectronic (Việt Nam)

Lô CN8, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Sản xuất linh kiện điện tử

1.862

242.

Công ty TNHH Canon Việt Nam

Lô A1 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất linh kiện điện tử

4.658

243.

Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam

Khu J3 và 4, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất linh kiện điện tử

13.002

244.

Công ty TNHH điện tử MEIKO Thăng Long

Lô J1, J2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất linh kiện điện tử

6.054

245.

Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI

Lô C-6 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Sản xuất linh kiện điện tử

8.890

246.

Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

Lô CN9, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Sản xuất linh kiện điện tử

28.210

247.

Công ty TNHH Khuôn đúc Tsukuba Việt Nam

Lô A6 đường CN 4, KCN Sài Đồng B, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Đúc sắt thép

1.314

248.

Công ty TNHH thép An Khánh

Khu Thủy lợi 2 xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Sản xuất sắt, thép, gang

14.633

249.

Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Hà Nội

Km15+500, đường 427, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.343

250.

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội

A2, CN8 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.208

251.

Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội

Km17, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Sản xuất đồ uống

2.704

252.

Công ty TNHH Tân Mỹ

Số 77 Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Buôn bán phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác

1.168

253.

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Lô B2 Cụm Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Hoạt động viễn thông khác

2.706

254.

Công ty TNHH Viettel - CHT

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đường Láng, Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Cung cấp dịch vụ viễn thông

2.714

2. Tỉnh Bắc Ninh

255.

Công ty TNHH Air Liquide

KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí

9.104

256.

Công ty TNHH Peony

Số 15, đường 7, VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất trang phục, nhuộm

1.159

257.

Công ty TNHH Nhất Hảo

KCN giấy Phong Khê (mở rộng), phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

1.054

258.

Công ty Cổ phần giấy Thăng Long

Cụm công nghiệp Phong Khê 2, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.006

259.

Công ty sản xuất và thương mại Việt Mỹ

Thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.534

260.

Công ty TNHH xây dựng sản xuất và thương mại Phú Lâm

Cụm công nghiệp Phú Lâm, thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

1.352

261.

Công ty TNHH Jebsen và Jessen Packaging Việt Nam

Lô K1 KCN Quế Võ, phường Vân Dương , thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu - giấy

6.724

262.

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hải Phúc

Thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

2.105

263.

Công ty Cổ phần bao bì Anh Sơn

Số 46L Chùa Dận, P Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

1.813

264.

Công ty giấy và bao bì Phú Giang

Cụm công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

3.867

265.

Công ty TNHH MTV Vina Paper

Cụm công nghiệp Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất giấy, các sản phẩm từ giấy

8.430

266.

Chi nhánh Công ty Diana UnicHarm tại Bắc Ninh

Cụm công nghiệp Tân Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất giấy, sản phẩm từ giấy

7.362

267.

Công ty TNHH Đông Á Bắc Ninh

Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

1.540

268.

Công ty TNHH bao bì NM Việt Nam

Số 02 đường TS6, KCN Tiên Sơn, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

sản xuất và cung cấp bao bì nhựa

1.167

269.

Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam

Lô G9, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất nhựa và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

1.295

270.

Công ty TNHH Seiyo Việt Nam

Lô D1, KCN Quế Võ, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

3.049

271.

Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang

KCN Khắc Niệm, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa

1.285

272.

Công ty TNHH VINA YONG SEONG

Lô J6 KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa

1.281

273.

Công ty TNHH Dragonjet Việt Nam

Lô D3, KCN Quế Võ, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

2.312

274.

Công ty TNHH SRITHAI (Hà Nội)

Số 1, đường 3, VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa

1.868

275.

Công ty TNHH Tenma - Việt Nam

Lô E1, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

3.237

276.

Công ty TNHH Tiến Minh

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất ống nhựa

2.441

277.

Công ty TNHH vs Industry Việt Nam

Lô C2 KCN Quế Võ phường Vân Dương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

3.513

278.

Công ty TNHH Mitac Precision

Lô G1, 3, 4, 6, 8, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính - nhựa

4.030

279.

Công ty TNHH Cedo Việt Nam

Lô E5, 4, KCN Đại Đồng Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

4.667

280.

Công ty TNHH UIL VIỆT NAM

Lô F1, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu - Nhựa

4.532

281.

Công ty TNHH Mobase Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

8.079

282.

Công ty TNHH ABB Việt Nam

Số 1, đường TS, 23, KCN Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất thiết bị điện

1.174

283.

Công ty TNHH TAlXIN PRINTING VINA

Số 19 Đường 11, KCN VSIP, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất bao bì in ấn

1.206

284.

Công ty TNHH Ogino Việt Nam

KCN Đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại

1.216

285.

Công ty TNHH sản xuất thép Hiệp Lực

Lô 31, cụm công nghiệp Châu Khê 2, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

1.889

286.

Công ty Cổ phần Công thương Đông Phương

Khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

1.142

287.

Công ty TNHH JWORLD VINA

KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất các thiết bị, dụng cụ điện

1.548

288.

Chi nhánh Công ty Asia packaging Industries Việt Nam tại Bắc Ninh

Số 2, đường 11, KCN VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Vỏ bao bì kim loại

1.632

289.

Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam

KCN Yên Phong I, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu - pin điện thoại

2.637

290.

Công ty TNHH Canon Việt Nam - Nhà máy Tiên Sơn

Số 12 đường 10, KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất máy in

3.249

291.

Công ty TNHH Công nghệ bao bì Yuzhan

Lô H2,01, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất, in ấn các sản phẩm bao bì

1.266

292.

Công ty Cổ phần gạch ốp lát BNC

Lô V 6.1 KCN Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất các sản phẩm phi kim loại

4.825

293.

Chi nhánh Công ty cổ phần thép Việt Úc tại Bắc Ninh

Khu phố Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

4.286

294.

Công ty TNHH TEXON VIETNAM

Lô K, 1, 2, KCN Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

4.375

295.

Công ty Cổ phần HANACANS

KCN Hanaka, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Vỏ bao bì kim loại

2.980

296.

Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông

KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất thiết bị điện, chiếu sáng

1.252

297.

Công ty TNHH Getac Precision technology Việt Nam

Lô L1, 2, 3, 5, 6, 7, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất khuôn mẫu

5.399

298.

Công ty TNHH quốc tế Bright Việt Nam

KCN Thuận Thành II, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất đồ gia dụng gang tráng men cao cấp

8.116

299.

Công ty TNHH SEOJIN AUTO

Lô J5, KCN Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu - linh kiện điện tử

15.276

300.

Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam

KCN Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

31.893

301.

Công ty TNHH DAE Myung Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

1.267

302.

Công ty TNHH Willtech Vina

Lô KT1, A2, KCN Quế Võ mở rộng, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

1.150

303.

Công ty TNHH S-MAC Vina

Lô E8, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

2.611

304.

Công ty TNHH Sungwoo Vina

KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

2.962

305.

Công ty TNHH M-Tech Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

2.001

306.

Công ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam

Lô 3, TS 6, KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

1.196

307.

Công ty TNHH Woojeon Vina

Lô F2, KCN Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

1.938

308.

Công ty TNHH Em-Tech Việt Nam

KCN Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

2.167

309.

Công ty TNHH JMT VN

KCN Quế Võ 2, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

20.889

310.

Công ty TNHH Segyung VINA

Lô H1, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

4.138

311.

Công ty TNHH Wisol Hà Nội

Số 26, đường số 5, KCN VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

3.005

312.

Công ty TNHH KDA M&C

KCN Yên Phong, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

3.476

313.

Công ty TNHH Crucialtec Vina

KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

1.975

314.

Công ty TNHH Samho Press Việt Nam

Lô C6, 1, 1, KCN Quế Võ, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

1.069

315.

Công ty TNHH Bujeon Việt Nam Electronics

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

2.131

316.

Công ty TNHH Daeil Tech Việt Nam

Lô F4, 1, KCN Quế Võ mở rộng, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

1.563

317.

Công ty TNHH Sản xuất Biel Crystal Việt Nam

Số 98, đường Hữu Nghị, KCN VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất radio, thiết bị truyền thông

4.084

318.

Công ty TNHH M & C Electronics Vina

Lô J1, KCN Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

3.476

319.

Công ty TNHH Jang Won Tech Vina

Lô G1, KCN Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

4.042

320.

Công ty TNHH Seojin System Vina

Lô 23, đường TS 5, KCN Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất radio, thiết bị truyền thông

7.512

321.

Công ty TNHH Hà Nội Seowonintech

KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

2.908

322.

Công ty TNHH điện tử Foster (Bắc Ninh)

Số 1, đường 11, KCN VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

2.968

323.

Công ty TNHH AG Tech

Lô G3, KCN Quế Võ mở rộng, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

3.009

324.

Công ty TNHH Goertek Vina

Lô K, 08, KCN Quế Võ, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

4.236

325.

Công ty TNHH Synopex Vina 2

Xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

5.957

326.

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam

Số 06, đường 11, KCN VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

7.340

327.

Công ty TNHH Fushan Technology Việt Nam

Số 8 đường 6, KCN VSIP, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

4.948

328.

Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam

Lô số K4, 2F, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất, lắp ráp sản phẩm âm học điện tử

6.733

329.

Công ty TNHH Funing Precision Component (Bắc Ninh)

Lô B, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

11.473

330.

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam

Số 100 đường Hữu Nghị, KCN VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

8.765

331.

Công ty TNHH Seojin Vina

Đường TS3, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu - linh kiện điện tử

7.513

332.

Công ty TNHH Intops Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

8.044

333.

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất thiết bị truyền thông

54.924

334.

Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất linh kiện điện tử

145.183

335.

Công ty Cổ phần Mỹ Á

Liền kề KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

1.634

336.

Công ty Cổ phần Tuấn Cường

Cụm công nghiệp Mả Ông, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất sắt, thép

1.088

337.

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Hợp Lực

Lô II,1.2 KCN Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Đúc thép

6.786

338.

Công ty TNHH nước giải khát và thực phẩm Suntory Việt Nam

Số 22, đường 5, KCN VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất đồ uống

1.213

339.

Công ty Cổ phần công nghệ thực phẩm Châu Á

Số 8, đường TS15, KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất, kinh doanh trong ngành hàng thực phẩm

1.256

340.

Nhà máy sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh - Chi nhánh Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi

Đường TS, KCN Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

3.477

341.

Công ty TNHH Orion Vina

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất chế biến thực phẩm

7.208

342.

Công ty Cổ phần Catalan

Khu Đồng Chúa, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất gạch ốp lát

55.700

3. Tỉnh Hà Nam

343.

Công ty Cổ phần CASLA

KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Sản xuất sợi, dệt vải

2.285

344.

Công ty cổ phần nhựa Kiên An

Cụm công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Sản xuất tấm nhựa

1.044

345.

Công Ty TNHH JY Plastic

Cụm công nghiệp Bình Lục, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

1.726

346.

Công ty TNHH Nhôm ASEAN

KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Sản xuất thanh nhôm định hình

1.131

347.

Công ty TNHH Pin GP (Việt Nam)

Đường N3, Khu C, KCN Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Sản xuất Pin

18.126

348.

Công ty CP Vải địa kỹ thuật Việt Nam

Lô 80C, KCN Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Sản xuất vải địa kỹ thuật

1.236

349.

Công ty YKK Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

KCN Đồng Văn II, Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

1.891

350.

Công ty TNHH Gemtek Việt Nam

KCN Đồng Văn II, Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Sản xuất thiết bị điện tử

1.231

351.

Công ty TNHH Mns Meat Hà Nam

Lô CN-02 KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

1.212

352.

Công ty cổ phần Khoáng sản Tân Thủy

Số 33 Nguyễn Quốc Hiệu, Khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Khai thác sét, cát, sỏi; vận tải

1.552

353.

Chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế Vũ Gia

KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Sản xuất sợi

4.480

354.

Công ty TNHH Dệt may Châu Giang

Xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Sản xuất các sản phẩm dệt, may (trừ đồ da)

1.832

355.

Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ và thương mại Ha Na

Thôn Lê Lợi, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Sản xuất sợi bông

1.809

356.

Công ty Cổ phần Vikohasan

KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Sản xuất sợi

7.413

357.

Công ty Cổ phần Nam Vang Hà Nam

Lô F3, đường N4, KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Sản xuất xơ, sợi

5.586

358.

Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần dệt may Hà Nội tại Hà Nam

KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Sản xuất sợi dệt may

4.710

359.

Công ty TNHH sợi Long Vân

KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Sản xuất sợi, dệt vải

5.432

360.

Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên Việt Nam

KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Sản xuất dệt kim, se sợi và sản phẩm may

7.318

361.

Công ty TNHH Dệt Hà Nam

KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Sản xuất sợi, dệt vải

13.896

362.

Công ty TNHH Nittoku Việt Nam

Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Sản xuất giấy

6.085

363.

Công ty TNHH Quang Quân

KCN Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.239

364.

Công ty Cổ phần nhựa Quỳnh Hằng SP

Lô C, KCN Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.422

365.

Công ty Cổ phần JY Plasteel Vina

KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

2.271

366.

Công ty TNHH nhựa Đông Á

KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

2.101

367.

Công ty TNHH Dream Plastic

Lô C + D, KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Sản xuất sản phẩm khác từ nhựa

14.919

368.

Công ty Cổ phần nhựa Châu Âu

KCN Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Sản xuất nhựa và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

5.806

369.

Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam

Lô B1, KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Sản xuất dây cáp điện

1.334

370.

Công ty TNHH Đồng kỹ thuật Korea Việt Nam

KCN Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Sản xuất dây điện từ và các loại đồng

2.783

371.

Công ty TNHH ACE Antenna

KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Sản xuất ăng ten, bộc lọc tần

1.884

372.

Công ty TNHH Dorco Vina - Chi nhánh Hà Nam

Đường D3, khu G, KCN Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

3.618

373.

Công ty Honda Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

KCN Đồng Văn II, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Sản xuất lắp ráp xe gắn máy và các phụ tùng xe máy honda

8.056

374.

Công ty TNHH SRE Việt Nam

KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại

1.298

375.

Công ty TNHH Anam Electronics Việt Nam

KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Sản xuất các sản phẩm điện tử, âm thanh

1.174

376.

Công ty TNHH Finetek Việt Nam

Lô A1, 3, đường N2, khu A, KCN Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Sản xuất linh kiện điện tử

1.608

377.

Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina

KCN Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Sản xuất linh kiện điện tử

1.129

378.

Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina

KCN Đồng Văn I mở rộng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Sản xuất linh kiện điện tử

10.242

379.

Công ty FrieslandCampina Hà Nam

Cụm công nghiệp Tây Nam, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Sữa và các sản phẩm từ sữa

4.811

380.

Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Phủ Lý

Thôn Quang Trung, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Sản xuất bia

5.998

381.

Công ty TNHH Number One Hà Nam

Cụm công nghiệp Kiện Khê, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Sản xuất đồ uống giải khát và thực phẩm

3.123

382.

Công ty CP Hacera

Cụm công nghiệp Tây Nam, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Khai thác đất sét, cát, sỏi; sản xuất gạch men

2.160

4. Tỉnh Hải Dương

383.

Công ty TNHH công nghiệp Oriental Sports

Xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Sản xuất giày dép

1.041

384.

Công ty TNHH Quốc Tế Ngân Tường

Lô 01, 02, 03 Điểm tiểu thủ công nghiệp, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Sản xuất sợi

3.110

385.

Công ty TNHH Giầy Ngọc Hưng

Cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất giầy dép

1.916

386.

Công ty TNHH Vietory

Phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Sản xuất giày dép

1.319

387.

Công ty Cổ phần Giầy Cẩm Bình

Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất giầy dép

2.735

388.

Công ty TNHH Dệt Pacipic Crystal

KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt

3.243

389.

Công ty TNHH Best Pacific Việt Nam

Lô đất IN4.1.1 KCN Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

4.696

390.

Công ty TNHH Thương mại Bảo Long

KDC Bình Giang, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Sản xuất kinh doanh sợi, vải

4.226

391.

Công ty TNHH may Tỉnh Lợi

KCN Nam Sách, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

6.531

392.

Công ty Cổ phần Tấn Hưng

Thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

1.308

393.

Công ty TNHH MTV Thương mại Tuấn Tài

Phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Sản xuất giấy, bao bì

2.900

394.

Công ty TNHH Thành Dũng

Phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn

3.513

395.

Công ty TNHH FJ Plastics Việt Nam

Cụm công nghiệp phía Tây, đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.015

396.

Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ nhất - Chi nhánh Hải Dương

KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.065

397.

Công ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam

KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất các sản phẩm khác từ nhựa

1.420

398.

Công ty TNHH Nishoku Technology Việt Nam

KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.753

399.

Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision

KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất sản phẩm khác từ nhựa

1.901

400.

Công ty Cổ phần Trung Kiên

Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Sản xuất bao bì từ nhựa

3.418

401.

Công ty Cổ phần Nhựa và môi trường An Phát xanh

Cụm công nghiệp An Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Sản xuất bao bì từ nhựa

12.655

402.

Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam

KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

1.044

403.

Công ty TNHH Sky Dragon Việt Nam

Thôn Quàn, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Sản xuất đồ chơi, trò chơi

2.380

404.

Công ty TNHH During Việt Nam

Lô đất XN 1, 1, KCN Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất xe có động cơ

1.560

405.

Công ty Cổ phần Chemilens Việt Nam

Lô đất XN42, I, KCN Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Sản xuất các sản phẩm phi kim loại

1.986

406.

Công ty TNHH Shin Yang Metal Việt Nam

KCN Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

2.162

407.

Công ty TNHH Tung Yang

Xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật

2.103

408.

Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam

KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất các thiết bị, dụng cụ điện

2.164

409.

Công ty TNHH GFT Unique Việt Nam

Cụm công nghiệp Ngũ Hùng, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Sản xuất đồ chơi, trò chơi

2.300

410.

Công ty TNHH SUMIDENSO Việt Nam

KCN Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

2.471

411.

Công ty TNHH dây và cáp điện ôtô Sumiden VN

KCN Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

3.115

412.

Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso

KCN Nam Sách, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

3.054

413.

Công ty TNHH GFT Việt Nam

Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Sản xuất, gia công chế tạo đồ chơi trẻ em

3.695

414.

Công ty TNHH Nhôm Đông Á

Phường Tân Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Sản xuất nhôm định hình

4.964

415.

Công ty TNHH Kefico Việt Nam

KCN Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

5.624

416.

Công ty TNHH KPF Việt Nam

KCN Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

6.285

417.

Công ty TNHH Uniden Việt Nam

Lô 5.1, KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất thiết bị truyền thông

1.045

418.

Công ty TNHH Ilshin Electronics Vina

KCN Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất linh kiện điện tử

1.147

419.

Công ty TNHH Aiden Việt Nam

KCN Nam Sách, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Sản xuất linh kiện điện tử

1.090

420.

Công ty TNHH KCN kỹ thuật cao An Phát

KCN công nghệ cao An Phát, Km47, QL5, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Sản xuất linh kiện điện tử

3.775

421.

Công ty TNHH Hitachi Cable Việt Nam

KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

2.407

422.

Công ty TNHH Điện tử Iriso Việt Nam

KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất linh kiện điện tử

2.627

423.

Công ty TNHH SD Global Việt Nam

KCN Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất linh kiện điện tử

4.460

424.

Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam

KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất linh kiện điện tử

3.522

425.

Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam

KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

4.507

426.

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình - NM Bắc Dương

Xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

5.053

427.

Công ty TNHH PCC Lục Xương Việt Nam

KCN Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất kim loại

1.038

428.

Công ty TNHH Thương mại Thạch Dương

Thôn Tông Phố, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Sản xuất sắt, thép, gang

1.202

429.

Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina

Lô 15, KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Sản xuất kim loại

1.283

430.

Công ty TNHH MTV Thuận Phát Hải Dương

Xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Sản xuất sắt, thép, gang

3.892

431.

Công ty Cổ phần thép Minh Phú - Hải Dương

Lô CN7,3, KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Sản xuất sắt, thép, gang

5.285

432.

Công ty Cổ phần Tân Hà Kiều

Phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Luyện kim - Công nghiệp nặng

51.183

433.

Công ty Cổ phần Luyện kim Tân Nguyên Hải Dương VN

Phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Luyện kim - Công nghiệp nặng

86.999

434.

Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát

Phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Sản xuất gang thép

104.141

435.

Công ty Cổ phần Sản xuất dịch vụ thương mại Hoàng Gia Việt

Số 23/15, phố Cựu Khê, khu 9, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Xay xát và sản xuất bột

1.443

436.

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương

Phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.109

437.

Công ty Cổ phần Trúc Thôn

Thôn Trúc, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Sản xuất gạch ốp lát, gạch chịu lửa và đất đèn

4.215

5. Thành phố Hải Phòng

438.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Sản xuất điện

1.717.503

439.

Công ty TNHH Tân Vĩnh Hưng

Xã Quang Trung, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

1.115

440.

Công ty TNHH Giầy Stateway Việt Nam

Phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng

Sản xuất giầy dép

1.015

441.

Công ty TNHH Sao Vàng

Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Sản phẩm giầy da

1.232

442.

Công ty Cổ phần Thuận Ích

Tầng 3 tòa nhà Tower, 32 Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Sản xuất giày, dép

1.609

443.

Công ty TNHH Đình Vàng

1167 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Sản xuất giầy dép da xuất khẩu

1.388

444.

Công ty TNHH công nghiệp giầy Aurora Việt Nam

Xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Sản xuất giầy xuất khẩu

3.662

445.

Công ty TNHH Jasan Việt Nam

Số 2, đường 17, KCN VSIP, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

4.158

446.

Công ty TNHH Regina Miracle international Việt Nam

Số 9 đường Đông Tây, KCN VSIP, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

48.404

447.

Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế Thủy Hải

Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

1.433

448.

Công ty Cổ phần hoá chất Minh Đức

Xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Sản xuất hóa chất cơ bản

8.520

449.

Công ty TNHH Vinh An

Xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Sản xuất nhựa

1.107

450.

Công ty TNHH Terai Vina

KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất sản phẩm từ nhựa tổng hợp

1.190

451.

Công ty TNHH Fujikura Composites Hải Phòng

Lô D3, D6, KCN Nomura Hải Phòng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất nhựa và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

1.281

452.

Công ty TNHH SIK Việt Nam

KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.390

453.

Công ty TNHH Zhongxin Ya Tai

Lô L1.9A và L1.9B KCN Đồ Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.379

454.

Công ty TNHH Cheng - V

Lô L3.5B KCN Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa

1.434

455.

Công ty TNHH Takata Precision Việt Nam

KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất và lắp ráp linh kiện nhựa kỹ thuật có độ chính xác cao

1.499

456.

Công ty công nghiệp nhựa Chinhuei

Km9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.987

457.

Công ty TNHH nhựa Phú Lâm

Km9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng

Sản phẩm giả da, màng nhựa

6.307

458.

Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam

KCN Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Sản xuất lốp ô tô

2.418

459.

Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong

Số 2, đường An Đà, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Sản xuất ống nhựa PVC các loại

6.024

460.

Công ty TNHH Sunmax Việt Nam

Km8, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng

Sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa

2.430

461.

Công ty TNHH Nichias Hải Phòng

KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất gioăng đệm, bộ lọc khí

1.671

462.

Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam

KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.005

463.

Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại Tuấn Anh

Số 577, đường Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Sản xuất đệm

1.156

464.

Công ty TNHH Tohoku Pioneer Việt Nam

KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất thiết bị điện

1.243

465.

Công ty CNTT Nam Triệu

Xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Đóng mới, sửa chữa tàu thủy

1.428

466.

Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng

Lô IN,1,3, KCN VSIP, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Sản xuất máy in, máy Photocopy

1.337

467.

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng

Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Đóng tàu và cấu kiện nổi

1.239

468.

Công ty TNHH Synztec Việt Nam

KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất và kinh doanh các linh kiện phụ kiện

1.838

469.

Công ty TNHH Iko Thompson Việt Nam

KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất vòng bi và các máy móc

1.865

470.

Công ty TNHH HT Solar Việt Nam

Lô F3 KCN Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu

4.329

471.

Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng

KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất phụ tùng ô tô

2.074

472.

Công ty Cổ phần Polyfill

Lô CN1, 01 KCN Nam Đình Vũ, thành phố Hải Phòng

Sản xuất hạt filer masterbatch và compound

5.055

473.

Công ty Cổ phần cáp điện LS VINA

Cầu Bính, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Sản xuất các loại cáp điện

4.726

474.

Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng

KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất linh kiện ôtô

4.639

475.

Công ty TNHH Hapaco

Km 17 quốc lộ 5, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất bao bì bằng gỗ

6.823

476.

Công ty TNHH Thủy tinh Sanmiguel Yamamura Hải Phòng

Số 17A Ngô quyền, thành phố Hải Phòng

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

6.942

477.

Công ty liên doanh sản xuất thép Vinausteel

Km9, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Sản xuất thép thanh xây dựng

7.024

478.

Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Vinfast

KKT Đình Vũ, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Sản xuất ô tô

9.083

479.

Công ty sản xuất thép ÚC SSE

Km9, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Sản xuất các cấu kiện kim loại

9.863

480.

Công ty TNHH CN chính xác EVA Hải Phòng

139 Đại lộ Đông Tây, KCN VSIP, thành phố Hải Phòng

Sản xuất Khuôn mẫu chính xác

1.165

481.

Công ty TNHH Woosung Electronics

Lô K2, KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất linh kiện điện tử

1.695

482.

Công ty TNHH Ohsung Vina

Lô C5,1 KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất linh kiện điện tử

1.634

483.

Công ty TNHH Krems Việt Nam

Lô N4, KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất linh kiện điện tử

1.923

484.

Công ty TNHH Công nghệ Kyocera Mita Việt Nam

Lô 56A, KCN VSIP, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

1.672

485.

Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam

Lô G1 KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất linh kiện điện tử

1.631

486.

Công ty TNHH Rorze Robotech

KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất rô bốt công nghiệp

2.490

487.

Công ty TNHH Halla Electronics Vina

Lô L4, KCN Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất linh kiện điện tử

2.430

488.

Công ty TNHH Haengsung Electronics

Lô K1, KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất linh kiện điện tử

3.037

489.

Công ty TNHH điện tử Chilisin Việt Nam

Số 143,145, đường số 10, KCN VSIP, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Sản xuất thiết bị điện tử

6.923

490.

Công ty TNHH điện tử Dong Yang

Lò C5, 3, KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất linh kiện điện tử

3.212

491.

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam - Hải Phòng

KCN Tràng Duệ, An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất thiết bị điện tử

10.627

492.

Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng

Lô I4, KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất linh kiện điện tử

10.672

493.

Công ty TNHH LG Dislay Việt Nam Hải Phòng

Lô E KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Sản xuất linh kiện điện tử

23.105

494.

Công ty TNHH Ống thép Vinapipe

Km9, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Sản xuất sắt, thép, gang

1.319

495.

Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật

Km9, Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Đúc sắt thép

1.456

496.

Công ty Cổ phần Kinh doanh chế biến hàng Xuất nhập khẩu Đà Nẵng

Số 31 Đông Khê, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Đúc kim loại

3.068

497.

Công ty TNHH đầu tư phát triển Nam Thuận

KCN Đình Vũ, thành phố Hải Phòng

Sản xuất sắt, thép, gang

5.339

498.

Công ty Cổ phần luyện thép Việt Ý

KCN Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Sản xuất phôi thép

33.423

499.

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

16 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

SP bia hơi, bia chai

2.046

500.

Công ty Cổ phần Habcco Hải Phòng

Thị trấn Trường Sơn, An Lão, thành phố Hải Phòng

Sản xuất Bia chai, lon

5.505

501.

Công ty TNHH chế tạo Canadian Solar Việt Nam

D11 số 5 đường Đông Tây, KCN VSIP, Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

1.872

6. Tỉnh Hưng Yên

502.

Công ty Cổ phần Quốc Tế INOX Hoà Bình

Thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất thép, inox

1.087

503.

Công Ty Cổ Phần ABC Việt Nam

Thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất thức ăn chăn nuôi

1.132

504.

CN Công ty TNHH La vie tại Hưng Yên

Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất đồ uống

1.179

505.

Công ty cổ phần Mavin Austfeed

Xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất thức ăn chăn nuôi

1.235

506.

Công ty TNHH SX-TM Hòa Bình

Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất Inox

1.272

507.

Công ty Cổ phần Agrifeed Việt Nam

Thôn Ngọc Lãng, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất thức ăn chăn nuôi

1.347

508.

Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên

Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

Sản xuất thức ăn chăn nuôi

1.530

509.

Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam

Lô đất C6 và C7 KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên

SX thiết bị y tế, bộ phận máy bay

1.688

510.

Công ty Cổ phần công nghệ cao TRAPHACO

Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất thuốc

1.903

511.

Công ty TNHH TOKO Việt Nam

Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất gạch ốp lát

4.164

512.

Công ty Cổ phần khai thác và quản lý dịch vụ đô thị Ecopark

Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Chiếu sáng

6.764

513.

Công ty TNHH điện tử Annex

Đường B3, Khu B, KCN Phố Nối A, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Sản xuất linh kiện

1.019

514.

Công ty Cổ phần Haplast

Thôn Đỗ Hạ, Xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Sản xuất túi nhựa

1.129

515.

Công ty cổ phần New Rice

Km30, Quốc lộ 5A, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Sản xuất bánh kẹo

1.210

516.

Công ty TNHH PMJ Greentech

Phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất

1.314

517.

Công ty TNHH Suzuran Việt Nam

Lô đất số M2, M3, M4, Khu Công Nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Sản xuất vải dệt thoi

1.731

518.

Công ty TNHH NKC Hưng Yên

Phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất

1.928

519.

Công ty Cổ phần Gas Việt Nhật - chi nhánh Hưng Yên

KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất khí đốt

4.536

520.

Công ty Cổ phần Sợi Việt Nhật

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sợi

1.449

521.

Công ty TNHH Dệt nhuộm Jasan (Việt Nam)

KCN Phố Nối B, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

1.941

522.

Công ty TNHH dệt may Lee Hing Việt Nam

Lô 4, KCN Dệt May Phố Nối, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

6.162

523.

Công ty TNHH Giày Ngọc Tề

Xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất giày dép

3.037

524.

Công ty Cổ phần Hưng Phú

KCN Dệt may Phố Nối B, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sợi, dệt vải

2.951

525.

Công ty TNHH MTV Dệt 8 - 3

Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sợi

2.564

526.

Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên

KCN Dệt may Phố Nối, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sợi

2.638

527.

Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng

Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

2.078

528.

Công ty Cổ phần thép không gỉ A&T

Km31, QL 5A, thôn Trại, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.649

529.

Công ty TNHH Bao bì Tân Kim Cương

Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất bao bì từ giấy và bìa

3.700

530.

Công ty TNHH JP Corelex Việt Nam

Đường B1, khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất giấy lụa

3.320

531.

Công ty TNHH SOC Việt Nam

Lô đất G7, KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu

1.074

532.

Công ty TNHH Vietinak

Lô đất số C5, KCN Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

1.015

533.

Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Minh Tâm

Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.102

534.

Công ty TNHH thiết bị điện nước Phúc Hà

Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.786

535.

Công ty Cổ phần nhựa OPEC

Lô 16, đường 206, Khu A, KCN Phố Nối A, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.320

536.

Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên

Số 115, Nguyễn Thiện Thuật, phường Minh khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất nhựa

4.160

537.

Công ty TNHH AAB

Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sản phẩm từ cao su

1.601

538.

Công ty TNHH PIC Việt Nam

Đường B1, khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

2.138

539.

Công ty Cổ phần Thuận Đức

Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất nhựa, bao bì

1.934

540.

Công ty TNHH An Quý Hưng Yên

Xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất nhựa và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

3.085

541.

Công ty TNHH Song Long

Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất nhựa

3.555

542.

Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning Việt Nam

KCN Thăng Long II, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất máy thông dụng khác

1.214

543.

Công ty TNHH Thép Dây Hòa Phát

KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng

1.673

544.

Công ty TNHH Dây và cáp điện Ngọc Khánh

Thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất dây cáp điện

1.392

545.

Công ty TNHH Dây và cáp điện ô tô Sumiden VN - Chi nhánh Hưng Yên

Lô đất E7 và E8, KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

1.987

546.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á Hưng Yên

Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

1.749

547.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thái Dương

Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất các sản phẩm Inox

2.027

548.

Công ty Cổ phần kính an toàn Việt Nhật

Km29+500 QL5A, thôn cầu Lường, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

2.086

549.

Công ty TNHH thép cán nguội Hòa Phát

Khu D, KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất các sản phẩm thép

2.639

550.

Công ty TNHH đầu tư ứng dụng sản xuất Bao Bì Việt

KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất Bao bì

2.491

551.

Công ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam

KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp

2.101

552.

Công ty TNHH Toto Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên

Lô đất số M7, M8, KCN Thăng Long II, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

10.133

553.

Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên

Km7 quốc lộ 39, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

1.712

554.

Công ty TNHH Dorco Vina

Đường B3, khu B, KCN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất dao cạo râu

4.883

555.

Công ty TNHH Kết cấu thép 568

Km 33, Quốc lộ 5A, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất máy móc thiết bị

2.924

556.

Công ty TNHH Thiết bị điện Lioa

Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

3.054

557.

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt

Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

6.526

558.

Công ty Cổ phần Hyundai Aluminum ViNa

Đường B2, khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất thép xây dựng

13.978

559.

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Ngọc

Khu D, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Gia công cơ khí

1.516

560.

CN Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát

Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất ống thép, phụ kiện nối

11.264

561.

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam

Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

10.455

562.

Công ty TNHH HOYA Glass Disk VN II

KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất đĩa

12.382

563.

Công ty TNHH Dong Yang E và P Việt Nam

Xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất linh kiện điện tử

1.041

564.

Công ty Cổ phần Minh An

Thôn Đa Phúc, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất linh kiện điện tử

1.407

565.

Công ty TNHH Hamaden Việt Nam

KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất linh kiện điện tử

2.204

566.

Công ty TNHH Sews - Components Việt Nam

Lô D2 và D3, KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất linh kiện điện tử

2.231

567.

Công ty TNHH Mektec Manufacturing Việt Nam

Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất linh kiện điện tử

4.046

568.

Công ty TNHH Kyocera Việt Nam

Lô đất B1, KCN Tăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất linh kiện điện tử

5.128

569.

Công ty TNHH Thép Nhật Quang

Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất thép

1.570

570.

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

Đường B4, khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất ống đồng

2.782

571.

Công ty TNHH Công nghiệp Chính Đại

KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sắt, thép

6.871

572.

Công ty Cổ phần thép Việt - Ý

KCN Phố Nối A, xã Gia Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất thép xây dựng

4.784

573.

Công ty TNHH Tôn Hòa Phát

Đường E1, khu E, KCN Phố Nối A, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sắt, thép, gang

10.067

574.

Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát

KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sắt, gang, thép

45.608

575.

Công ty TNHH MTV Kinh Đô miền Bắc

Km 22 QL5A, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất các loại bánh từ bột

2.043

576.

Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Trung Sơn Hưng Yên

Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất thực phẩm

1.852

577.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

Đường 206, KCN Phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất bia, rượu

2.099

578.

Công ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên

KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Bán buôn và bán lẻ

3.018

579.

Công ty TNHH Taeyang Việt Nam

KCN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

3.302

580.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam

KCN Như Quỳnh A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

19.319

581.

Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Hưng Yên

Đường N4, khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sứ vệ sinh cao cấp

1.287

582.

Công ty Cổ phần NPG - Hưng Yên

Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất gạch ốp lát các loại

2.479

7. Tỉnh Nam Định

583.

Công ty TNHH Viet Power

Thôn Nguyễn Đào, xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Sản xuất giày dép

1.274

584.

Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam

Số 63 Nguyễn Văn Trỗi, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Sản xuất sợi

1.480

585.

Công ty Cổ phần Dệt lụa Nam Định

Số 4 đường Hà Huy Tập, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Sản xuất vải dệt thoi

1.803

586.

Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam - nhà máy sợi Vinatex Nam Định

KCN Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu - sản xuất sợi

1.861

587.

Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam

Thôn Đông Kỳ, xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Sản xuất giày dép

5.781

588.

Công ty TNHH Youngone Nam Định

KCN Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

3.112

589.

Công ty Cổ phần TCE Vina Denim

KCN Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Hoàn thiện sản phẩm dệt

3.610

590.

Công ty TNHH Giầy Amara Việt Nam

Khu Song Khuê, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Sản xuất giày dép

5.407

591.

Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định

Số 43 Tô Hiệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

11.026

592.

Công ty TNHH Dream Plastic

Xóm 10, xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

3.396

593.

Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định

Số 67 Nguyễn Văn Trỗi, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu - Sản xuất dây lưới thép

1.692

594.

Công ty TNHH Thắng Lợi

Số 5, đường N1, cụm công nghiệp An Xá, tỉnh Nam Định

Đúc thép chịu nhiệt, thép chế tạo, gang đúc

1.458

595.

Công ty TNHH Kim khí Anh Tú

KCNTT Đồng Côi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Bán buôn kim loại và quặng kim loại

3.686

8. Tỉnh Thái Bình

596.

Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại Vũ Đăng

Cụm công nghiệp Đông Phong, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Sản xuất sợi, dệt

1.086

597.

Công ty TNHH Creative Source Việt Nam

Lô CN2&CN3, cụm công nghiệp Minh Lãng, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Sản xuất giầy dép

1.451

598.

Công ty TNHH Thương Mại dệt may An Nam

Lô 10.7, đường Nguyễn Đình Chính, tổ 37 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Sản xuất công nghiệp

1.069

599.

Công ty TNHH sợi dệt Hương Sen Comfor

Tầng 4, số 18, phố Trần Thái Tông, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Sản xuất sợi, dệt

2.602

600.

Công ty TNHH TAV

Lô A4 KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Sản xuất hàng may mặc

1.194

601.

Công ty Cổ phần sản xuất xơ Polyester Thái Bình

Số 102, khu 3, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Sản xuất sợi

1.662

602.

Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng tại Quỳnh Phụ

Cụm công nghiệp Quỳnh Côi, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Sản xuất giày dép

1.477

603.

Công ty TNHH Hợp Thành

Lô A2, KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Sản xuất hàng may mặc

1.514

604.

Công ty Cổ phần dệt sợi Dam San

Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Sản xuất hàng may mặc

1.576

605.

Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long

Lô A2, KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Sản xuất hàng may mặc

1.928

606.

Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL

Lô 159/14 KCN Gia Lễ, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Sản xuất sợi

1.939

607.

Công ty TNHH dệt nhuộm xuất khẩu Thăng Long

KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Sản xuất hàng may mặc

5.544

608.

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế Minh Long

Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Sản xuất may mặc

3.845

609.

Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý

Số 128 Lê Quý Đôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Sản xuất hàng may mặc

1.607

610.

Công ty TNHH U-Li Việt Nam

Lô CN3, KCN Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ

1.259

611.

Công ty TNHH công nghiệp Tactician

KCN Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Sản xuất công nghiệp khác

1.429

612.

Công ty TNHH may Texhong Thái Bình

KCN Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Sản xuất công nghiệp khác

1.953

613.

Công ty TNHH Công nghiệp Sheng Fang

KCN Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Sản xuất cơ khí

1.837

614.

Công ty Cổ phần Công nghiệp ngũ kim Fortress Việt Nam

Lô B8, B9, B10, KCN Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Sản xuất dao kéo, đồ kim loại

1.819

615.

Công ty Cổ phần gạch ốp lát Thái Bình

Xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Sản xuất công nghiệp

2.294

616.

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đức Quân

KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Sản xuất công nghiệp khác

1.033

617.

Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh sứ Hảo Cảnh

KCN xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Sản xuất công nghiệp

1.575

618.

Công ty hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO

Thôn Tây Sơn, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Sản xuất công nghiệp

4.466

619.

Chi nhánh Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Thái Bình

KCN Tiền Hải, xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Sản xuất công nghiệp

1.741

620.

Công ty Cổ phần Videcor

Nhà bà Huyền, tổ 14, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Sản xuất công nghiệp

4.552

621.

Chi nhánh Công ty cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng - Nhà máy gạch men Mikado

KCN xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Sản xuất công nghiệp

1.010

622.

Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli Việt Nam

KCN Cầu Nghìn, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Sản xuất công nghiệp

31.750

623.

Công ty Cổ phần tập đoàn Hương Sen

Số 18, Trần Thái Tông, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Đồ uống, nước giải khát

1.017

9. Tỉnh Vĩnh Phúc

624.

Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Việt Nam

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất trang phục

2.036

625.

Công ty TNHH Kohsei Multipack Việt Nam

Lô C, KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa

1.215

626.

Công ty TNHH Vina Union

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

1.379

627.

Công ty TNHH DST Vina

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất sản phẩm từ nhựa

2.920

628.

Công ty hữu hạn công nghiệp Lâm Viễn Vĩnh Phúc

KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.012

629.

Công ty hữu hạn công nghiệp rèn dập VietSheng

KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.087

630.

Công ty TNHH Piaggio Việt Nam

KCN Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất mô tô, xe máy

2.400

631.

Công ty ô tô Toyota Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất xe có động cơ

2.916

632.

Công ty sản xuất phanh Nissin Việt Nam (Nay là Công ty TNHH HITACHI ASTEMO VĨNH PHÚC)

Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất phanh ô tô, xe máy

4.140

633.

Công ty TNHH Sekonix Vina

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất máy chuyên dụng khác

4.478

634.

Công ty TNHH thương mại Khánh Dư

Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Gia công cơ khí, xử lý tráng phủ kim loại

7.082

635.

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1

KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

6.533

636.

Công ty Honda Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất mô tô, xe máy

13.140

637.

Công ty TNHH Compal Việt Nam

KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính

3.554

638.

Công ty TNHH DKT Vina

KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất linh kiện điện tử

1.681

639.

Công ty TNHH Daeduck Việt Nam

KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất linh kiện điện tử

1.698

640.

Công ty TNHH Actro Vina

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học

1.828

641.

Công ty TNHH Optrontec Vina

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất linh kiện điện tử

3.003

642.

Công ty TNHH Nanos Việt Nam

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học

2.791

643.

Công ty TNHH Interflex Vina

KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất linh kiện điện tử

2.187

644.

Công ty TNHH UJU Vina

Số 55, Lô CN12, KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất linh kiện điện tử

2.884

645.

Công ty TNHH Vina Newflex

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất linh kiện điện tử

2.751

646.

Công ty TNHH Solum Vina

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất linh kiện điện tử

3.583

647.

Công ty TNHH Jahwa Vina

Lô CN10, KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất linh kiện điện tử

3.686

Ố4S.

Công ty TNHH Power Logics Vina

KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất linh kiện điện tử

4.817

649.

Công ty Cổ phần Cammsys Việt Nam

KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất linh kiện điện tử

5.304

650.

Công ty TNHH Diostech Vina

KCN Bình Xuyên II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất linh kiện điện tử và dụng cụ quang học

5.690

651.

Công ty TNHH Haesung Vina

Lô CN7, KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất linh kiện điện tử

8.565

652.

Công ty TNHH BHFLEX Vina

KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất linh kiện điện tử

12.715

653.

Công ty TNHH Partron Vina

Lô 11, KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất linh kiện điện tử

11.714

654.

Công ty TNHH Thụ Ngọc Hằng

Thôn 1, làng Đồng Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Đúc sắt thép

1.680

655.

Công ty Cổ phần thép Trường Biện

KCN Đồng Văn, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Đúc sắt thép

2.214

656.

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Thép Việt Nga

Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Đúc sắt thép

3.185

657.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam

Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Đúc sắt thép

5.678

10. Tỉnh Ninh Bình

658.

Công ty TNHH sản xuất giày Chungjye Ninh Bình Việt Nam

Cụm công nghiệp Khánh Nhạc, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu

1.001

659.

Công ty TNHH Giầy Athena Việt Nam

Cụm công nghiệp Yên Lâm, thôn Đông Đoài, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất da, giày dép

4.093

660.

Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Lam Giang

Km3, đường 1A, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất sợi

4.520

661.

Công ty TNHH Giày Adora Việt Nam

KCN Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất da, giày dép

4.649

662.

Công ty TNHH May Nienhsing Ninh Bình

KCN Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất hàng may mặc

53.642

663.

Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình

Xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất hoá chất và phân bón

22.967

664.

Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

KCN Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Binh

Sản xuất phân đạm Urê

323.942

665.

Công ty TNHH Long Sơn

Lô C21 KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất ắc quy

1.311

666.

Công ty Cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam

KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lắp ráp ô tô

5.522

667.

Công ty TNHH MCNEX VINA

KCN Phúc Sơn, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Lắp ráp Camera modul

10.767

668.

Nhà máy cán thép chất lượng cao Tam Điệp (Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam)

KCN Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất thép xây dựng

5.522

669.

Công ty TNHH Chang xin Việt Nam

Lô C12 KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất và sơ chế phôi kim loại

6.431

670.

Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao

Phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Kinh doanh chế biến rau củ quả

1.799

III. BẮC TRUNG BỘ

1. Tỉnh Thanh Hóa

671.

Công ty TNHH giày ARESA Việt Nam

Lô D, KCN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất giầy dép

2.084

672.

Công ty CP Mía đường Lam Sơn

Khu 6, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất đường

2.068

673.

Công ty CP Mía đường Nông Cống

Xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất đường

1.136

674.

Công ty TNHH giầy Rollsport 1 Việt Nam

KCN Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất giầy dép

7.361

675.

Công ty TNHH Giầy SUNJADE Việt Nam

Lô B, KCN Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất giầy dép

2.601

676.

Công ty TNHH Giầy ANNORA Việt Nam

Xã Xuân Lâm, Khu kinh tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất giầy dép

8.728

677.

Công ty TNHH Giầy ALENA Việt Nam

Xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất giầy dép

5.893

678.

Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam

KCN Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất giầy dép

4.725

679.

Nhà máy điện Nghi Sơn 1

Xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất điện

601.788

680.

Công ty CP Sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Lam Sơn

KCN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất và chế biến sữa

1.954

681.

Công ty CP Giấy Mục Sơn

Khu 3, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất giấy bao bì cát tông

2.461

682.

Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa

152 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất bia

3.916

683.

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất xăng, dầu và khí đốt

400.159

684.

Công ty TNHH Vật tư ngành Giầy Winner Việt Nam

KCN Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất giầy dép

2.022

685.

Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa - TKV

Xóm 8, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Khai thác, sản xuất khoáng sản, nhiên liệu

1.847

686.

Công ty CP Đầu tư khoáng sản Đại Dương

Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị trấn Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Khai thác, sản xuất khoáng sản, nhiên liệu

1.250

687.

Công ty CP đầu tư phát triển Vicenza

Lô A Khu CN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Khai thác đá, sỏi, đất sét, sản xuất gạch men

4.457

688.

Công ty CP giấy Lam Sơn

Xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

1.258

689.

Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam

Cụm CN Làng nghề xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất giầy dép

2.370

690.

Công ty TNHH Ferocom Thanh Hóa

Xã Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Khai khoáng

14.834

691.

Công ty TNHH SAKURAI Việt Nam

KCN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

May trang phục

3.390

692.

Công ty TNHH YOTSUBA DRESS Việt Nam

Khu A, KCN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

May mặc, giầy da

1.458

2. Tỉnh Nghệ An

693.

Công ty Dệt May Hoàng Thị Loan

Số 33 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Sản xuất Sợi

4.090

694.

Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu

KCN Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Sản xuất bột đá siêu mịn

1.291

695.

Công ty Cổ phần khoáng sản Toàn cầu

KCN nhỏ, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Sản xuất bột đá siêu mịn

1.314

696.

Công ty Cổ phần bột Đá trắng Thọ Hợp

Xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Sản xuất bột đá siêu mịn

1.707

697.

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải

Khối Bắc Hồ, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Chế biến khoáng sản

2.567

698.

Công ty TNHH MTV Nhựa Châu Âu Nghệ An

KCN Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Sản xuất nhựa và cao su

3.924

699.

Công ty Cổ phần tập đoàn bao bì Sài Gòn

KCN Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Sản xuất bao bì

1.443

700.

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

KCN Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Sản xuất tôn, thép định hình

26.348

701.

Công ty TNHH Điện Tử BSE Việt Nam

KCN Nam Cấm, Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An

Điện tử

1.442

702.

Công ty Cổ phần ván nhân tạo Tân Việt Trung

Bắc khu C, KCN Nam Cấm, khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An

Ván gỗ công nghiệp

1.029

703.

Công ty Cổ phần lâm nghiệp tháng năm

Xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Sản xuất ván gỗ công nghiệp

4.320

704.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Nhà máy Sữa Nghệ An

Đường Sào Nam, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Chế biến sữa bò

1.041

705.

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

Số 54, đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Sản xuất bia

1.072

706.

Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn

Xóm 12, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Sản xuất tinh bột

1.376

707.

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam

Khối 1, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Sản xuất bia

1.421

708.

Công ty TNHH MTV Masan MB

KCN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Sản xuất thực phẩm

2.406

3. Tỉnh Hà Tĩnh

709.