Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 75/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Phạm Văn Hiểu
Ngày ban hành: 08/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 08 tháng 12 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VIỆC XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ KHÔNG BẢO ĐẢM YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐƯỢC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRƯỚC KHI LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY SỐ 27/2001/QH10 CÓ HIỆU LỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;

Căn cứ Quyết định số 2726/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2009 phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng;

Xét Tờ trình số 276/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Nghị quyết về việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; Báo cáo thẩm tra của Ban đô thị; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Cần Thơ được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

2. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan bao gồm:

a) Các cơ sở không đáp ứng một trong các yêu cầu quy định tại Điều 20 Luật Phòng cháy và chữa cháy và Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

b) Kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người nhưng không bảo đảm khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Điều 2. Quy định việc xử lý đối với cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực thì phải khắc phục đối với từng nội dung không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, cụ thể như sau:

1. Đối với cơ sở không bảo đảm yêu cầu về đường giao thông phục vụ chữa cháy

a) Cơ sở phải có đường giao thông phục vụ chữa cháy bảo đảm yêu cầu tối thiểu về chiều rộng, chiều cao thông thủy, tải trọng, kích thước bãi đỗ cho xe chữa cháy tiếp cận, hoạt động phù hợp với từng loại hình cơ sở theo quy định tại Mục 6 QCVN 06:2021/BXD.

b) Trường hợp cơ sở không bố trí được đường giao thông phục vụ chữa cháy theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì phải áp dụng các giải pháp bổ sung, tăng cường về phòng cháy và chữa cháy cụ thể như sau:

- Xem xét đến khả năng tiếp cận thông qua đường giao thông nội bộ của công trình liền kề theo hướng tiếp giáp với công trình, nếu bảo đảm đường, bãi đỗ cho xe chữa cháy thì phải xây dựng quy chế phối hợp chung giữa các cơ sở để bảo đảm được tính sẵn sàng của đường và bãi đỗ tương đương với điều kiện nằm trên cùng một chủ cơ sở và xem xét, cập nhật vào quy hoạch phòng cháy và chữa cháy;

- Đối với các công trình liền kề với công trình khác, xem xét việc tiếp cận từ trên mái của các công trình liền kề nhau;

- Trang bị máy bơm khiêng tay kèm theo bổ sung nguồn nước chữa cháy ngoài nhà như trụ nước chữa cháy của thành phố hoặc bến, bãi, ao hồ khu vực gần với công trình;

- Trường hợp có đường nội bộ kích thước nhỏ hơn 3,5m lực lượng chữa cháy tiếp cận được dọc theo đường bộ này, phải mở thêm các cửa tiếp cận từ ngoài vào trong (cửa này phải bảo đảm chiều rộng, chiều cao thoát nạn theo quy định), tại các vị trí cửa này phía ngoài nhà phải bố trí họng nước chữa cháy ngoài nhà của công trình được kết nối trực tiếp đến đường ống cấp nước có bố trí họng tiếp nước tại vị trí xe chữa cháy tiếp cận được.

c) Cơ sở trước khi tiến hành xây dựng, khắc phục về đường giao thông phục vụ chữa cháy hoặc áp dụng các giải pháp bổ sung, tăng cường về phòng cháy và chữa cháy phải có thiết kế kỹ thuật được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Đối với cơ sở không có khả năng thực hiện các biện pháp khắc phục nêu trên buộc phải thay đổi công năng, tính chất sử dụng công trình bảo đảm quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Thời hạn các cơ sở phải khắc phục xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2025; sau ngày 31 tháng 12 năm 2025 cơ sở không khắc phục thì sẽ bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy trình, thủ tục, thẩm quyền được áp dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP .

2. Đối với cơ sở không bảo đảm yêu cầu về khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy

a) Cơ sở phải bảo đảm yêu cầu về khoảng cách phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Phụ lục E QCVN 06:2021/BXD.

b) Trường hợp cơ sở không bảo đảm khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì phải áp dụng các giải pháp bổ sung, tăng cường về phòng cháy và chữa cháy cụ thể như sau:

- Trang bị bổ sung màn nước ngăn cháy trên các ô thoáng, lỗ hở và tại vị trí sử dụng các vật liệu không bảo đảm giới hạn chịu lửa;

- Tăng giới hạn chịu lửa cho các vật liệu nằm trên tường ngoài của công trình theo hướng tiếp giáp với công trình xung quanh bằng sơn chống cháy, vật liệu, hóa chất chống cháy;

- Xây bổ sung tường, vách ngăn cháy ở mặt tiếp giáp với các công trình xung quanh;

- Bổ sung giải pháp phân vùng ngăn cháy, bố trí chất cháy cách xa tường ngoài phía tiếp giáp với công trình xung quanh;

- Giảm tải trọng chất cháy bố trí trong công trình;

- Tăng giới hạn chịu lửa các cấu kiện xây dựng chính để tăng bậc chịu lửa của công trình để giảm khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy.

c) Cơ sở trước khi tiến hành xây dựng, khắc phục về khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy hoặc áp dụng các giải pháp bổ sung, tăng cường về phòng cháy và chữa cháy phải có thiết kế kỹ thuật được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Đối với cơ sở không có khả năng thực hiện các biện pháp khắc phục nêu trên buộc phải thay đổi công năng, tính chất sử dụng công trình bảo đảm quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Thời hạn các cơ sở phải khắc phục xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2025; sau ngày 31 tháng 12 năm 2025 cơ sở không khắc phục thì sẽ bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy trình, thủ tục, thẩm quyền được áp dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP .

3. Đối với cơ sở không bảo đảm yêu cầu về giải pháp thoát nạn

a) Theo từng loại hình cơ sở phải bảo đảm yêu cầu lối ra thoát nạn, lối ra khẩn cấp quy định tại Mục 3.2 QCVN 06:2021/BXD, đường thoát nạn quy định tại Mục 3.3 QCVN 06:2021/BXD, cầu thang bộ và buồng thang bộ trên đường thoát nạn theo quy định tại Mục 3.4 QCVN 06:2021/BXD.

b) Trường hợp cơ sở không bảo đảm các giải pháp thoát nạn theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này thì phải áp dụng các giải pháp bổ sung, tăng cường về phòng cháy và chữa cháy cụ thể như sau:

- Bổ sung thêm lối ra thoát nạn thứ 2 là các thang sắt ngoài nhà;

- Bổ sung lối thoát nạn khẩn cấp, lối đi qua ban công, lô gia hoặc mái nhà liền kề có cùng độ cao;

- Trang bị các thiết bị phục vụ thoát nạn như: thang dây, thang móc, ống tụt, dây xuống chậm để thoát hiểm khẩn cấp trong trường hợp xảy ra cháy, nổ;

- Tăng cường các giải pháp bảo vệ người trên đường thoát nạn bằng các giải pháp bố trí mặt bằng không gian;

- Hạn chế tính nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng thuộc các lớp bề mặt kết cấu gian phòng, hành lang, đường thoát nạn;

- Bổ sung giải pháp về thông báo, tổ chức thoát nạn bằng hệ thống thông báo, hướng dẫn thoát nạn, hoặc bố trí người trực 24/24 giờ để kịp thời báo động và hướng dẫn thoát nạn.

c) Cơ sở trước khi tiến hành xây dựng, khắc phục về giải pháp thoát nạn hoặc áp dụng các giải pháp bổ sung, tăng cường về phòng cháy và chữa cháy phải có thiết kế kỹ thuật được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Đối với cơ sở không có khả năng thực hiện các biện pháp khắc phục nêu trên buộc phải thay đổi công năng, tính chất sử dụng công trình bảo đảm quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Thời hạn các cơ sở phải khắc phục xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2023; sau ngày 31 tháng 12 năm 2023 cơ sở không khắc phục thì sẽ bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy trình, thủ tục, thẩm quyền được áp dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP .

4. Đối với cơ sở không bảo đảm yêu cầu về giải pháp ngăn chặn cháy lan

a) Theo từng loại hình cơ sở phải bảo đảm các yêu cầu về ngăn chặn cháy lan quy định tại Mục 4 QCVN 06:2021/BXD.

b) Trường hợp cơ sở không bảo đảm giải pháp ngăn chặn cháy lan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì phải áp dụng các giải pháp bổ sung, tăng cường về phòng cháy và chữa cháy cụ thể như sau:

- Nâng bậc chịu lửa của công trình để bảo đảm diện tích khoang cháy theo quy định bằng cách tăng giới hạn chịu lửa của các cấu kiện xây dựng;

- Tại các vị trí không thể bố trí các tường, vách ngăn cháy theo quy định, xem xét thiết kế giải pháp màn nước ngăn cháy tuy nhiên phải tính toán đến giải pháp ngăn chặn lan truyền của khói giữa các khoang cháy;

- Bổ sung các hệ thống, thiết bị chữa cháy như hệ thống chữa cháy tự động sprinkler (hệ thống chữa cháy tự động đầu phun kín), thiết bị chữa cháy tự động bằng bọt, khí để bảo vệ cấu kiện xây dựng trước tác động của đám cháy, tăng giới hạn chịu lửa của các cấu kiện cũng như hạn chế diện tích, cường độ và thời gian cháy;

- Giảm số lượng chất hàng nguy hiểm cháy nổ, sắp xếp hàng hóa tạo khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy đến khu vực có nguồn nhiệt, ngọn lửa, thiết bị điện.

c) Cơ sở trước khi tiến hành xây dựng, khắc phục về giải pháp ngăn chặn cháy lan hoặc áp dụng các giải pháp bổ sung, tăng cường về phòng cháy và chữa cháy phải có thiết kế kỹ thuật được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Đối với cơ sở không có khả năng thực hiện các biện pháp khắc phục nêu trên buộc phải thay đổi công năng, tính chất sử dụng công trình bảo đảm quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Thời hạn các cơ sở phải khắc phục xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2023; sau ngày 31 tháng 12 năm 2023 cơ sở không khắc phục thì sẽ bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy trình, thủ tục, thẩm quyền được áp dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP .

5. Đối với cơ sở không bảo đảm yêu cầu về trang bị hệ thống, phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy

a) Các cơ sở phải trang bị đầy đủ hệ thống, phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2009 phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

b) Cơ sở trước khi tiến hành xây dựng, khắc phục về trang bị hệ thống, phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy phải có thiết kế kỹ thuật được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Đối với cơ sở không có khả năng khắc phục buộc phải thay đổi công năng, tính chất sử dụng công trình bảo đảm quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Thời hạn các cơ sở phải khắc phục xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2023; sau ngày 31 tháng 12 năm 2023 cơ sở không khắc phục thì sẽ bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy trình, thủ tục, thẩm quyền được áp dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP .

Điều 3. Quy định việc xử lý đối với cơ sở thuộc loại hình kho chứa hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người không bảo đảm khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy

1. Đối với kho chứa hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người phải có phương án di chuyển, bảo đảm khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy.

2. Cơ sở phải xây dựng phương án di chuyển và thực hiện việc di chuyển theo phương án đã được phê duyệt.

3. Cơ sở phải có phương án, lộ trình giảm trữ lượng, khối lượng tồn chứa, bảo quản hàng năm so với trữ lượng, khối lượng được cấp phép; đồng thời trang bị, bổ sung phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy và hệ thống kỹ thuật liên quan nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong thời gian thực hiện di chuyển.

4. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2025, cơ sở thuộc loại hình kho chứa hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người không bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy chưa thực hiện di chuyển thì sẽ bị đình chỉ hoạt động theo quy trình, thủ tục, thẩm quyền được áp dụng theo quy định Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP .

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết này, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện; xác định rõ lộ trình thời gian thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 quy định về việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Cần Thơ được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.788

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!