Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 40/NQ-CP 2021 Giải quyết ngập do triều khu vực Hồ Chí Minh xét yếu tố biến đổi khí hậu

Số hiệu: 40/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/NQ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI DỰ ÁN GIẢI QUYẾT NGẬP DO TRIỀU KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÓ XÉT ĐẾN YẾU TỐ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (GIAI ĐOẠN 1)

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính ph ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, b sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số 285/TB-VPCP ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại các văn bản số 1242/UBND-DA ngày 04 tháng 12 năm 2020, số 68/UBND-DA ngày 22 tháng 01 năm 2021 và số 195/UBND-DA ngày 12 tháng 3 năm 2021;

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 70/BKHĐT-QLĐT ngày 09 tháng 02 năm 2021, ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản số 99/BTP-PLDSKT.m ngày 05 tháng 3 năm 2021 và số 19/BTP-PLDSKT.m ngày 18 tháng 01 năm 2021, của Bộ Tài chính tại văn bản số 226/BTC-ĐT ngày 03 tháng 3 năm 2021 và số 109/BTC-ĐT ngày 26 tháng 01 năm 2021, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 157/NHNN-CSTT ngày 04 tháng 3 năm 2021 và số 1032/NHNN-CSTT ngày 28 tháng 12 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 121/TTr-BKHĐT ngày 26 tháng 3 năm 2021; ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản số 153/BTP-PLDSKT.m ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Trên cơ sở kết quả thảo luận, biểu quyết của các thành viên Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 (Dự án), Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 121/TTr-BKHĐT ngày 26 tháng 3 năm 2021 và số 70/BKHĐT-QLĐT ngày 09 tháng 02 năm 2021 đã chỉ rõ việc Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt đề xuất Dự án, ký kết hợp đồng BT với nhà đầu tư có những nội dung chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ và Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là về phương án thanh toán cho nhà đầu tư và thẩm quyền quyết định chủ trương sử dụng vốn nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư Dự án. Vấn đề này thuộc trách nhiệm của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đây là dự án quan trọng, cấp bách của Thành phố; Dự án đã triển khai thực hiện được trên 90% khối lượng; nhu cầu giải quyết tình hình ngập lụt ở Thành phố Hồ Chí Minh đang rất cấp bách. Theo đề nghị và ý kiến của các cơ quan tại các văn bản nêu tại phần đầu của Nghị quyết; đng thời, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến đề nghị khẩn Chính phủ tháo gỡ vướng mắc cho Thành phố, Chính phủ đã thảo luận, các thành viên Chính phủ đã có ý kiến và bỏ phiếu biểu quyết theo quy định, thống nhất ban hành Nghị quyết về vấn đề này.

Chính phủ chấp thuận về nguyên tắc theo đề nghị của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (tại Báo cáo tóm tắt trình bày tại phiên họp), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được tiếp tục triển khai thực hiện Dự án theo cơ chế đặc thù được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Thông báo số 285/TB-VPCP ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ và các thủ tục đã cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhm bảo đảm lợi ích về kinh tế - xã hội, tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư. Chính phủ tháo gnhưng phải thực hiện việc thanh toán, quyết toán, kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư Dự án, các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn giám sát theo chức năng, nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm về hiệu quả chống ngập của Dự án, an toàn của công trình dự án, chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài sản, ngân sách nhà nước trong quá trình thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. UBND Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình tổ chức thực hiện hoàn thành Dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả kinh tế - xã hội của Dự án, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, an toàn công trình, tiến độ dự án, không đxảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí ngân sách và tài sản của nhà nước.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thực hiện việc thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án theo quy định của pháp luật và quy định tại hợp đồng dự án được ký kết đúng pháp luật.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức rà soát, trao đổi, đàm phán với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về giá trị dự án, loại bỏ toàn bộ các chi phí bất hợp lý, không đúng quy định; thng nht giá trị, tiến độ, điều kiện thanh toán hợp đồng và nội dung cần thiết khác làm cơ sở để ký kết phụ lục hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật, không được đthất thoát ngân sách nhà nước.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về việc điều chỉnh khon tái cấp vốn cho vay thực hiện Dự án theo đúng quy định trên cơ sở hợp đồng xây dựng - chuyển giao BT, hợp đồng tín dụng đã được các bên điều chnh, ký kết và các nội dung cần thiết khác theo quy định.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác nghiệm thu công trình, tuân thquy định pháp luật về xây dựng, bảo đảm hiệu quả chống ngập của công trình Dự án.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức cộng tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán Dự án theo đúng quy định; phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện việc kiểm toán Dự án sau khi hoàn thành (trong đó lưu ý cần loại bỏ các chi phí bất hợp lý, không đúng quy định) làm cơ sở tổ chức thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật, bảo đm tối đa lợi ích của nhà nước, hiệu quả sử dụng vn nhà nước.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm rà soát, khắc phục tối đa các tồn tại pháp lý. Nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đã để xảy ra các sai sót, khuyết điểm. Xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực ktừ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Thtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các thành viên Chính phủ;
- Thành ủy, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH, KTTH, CN;
- Lưu: VT, NN (2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 01/04/2021 về tiếp tục triển khai Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.707

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!