Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2025

Số hiệu: 31/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Võ Thành Hạo
Ngày ban hành: 08/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2012/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2010-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học;

Qua xem xét Tờ trình số 5148/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thông qua báo cáo và ban hành Nghị quyết Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2025;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2025, với những nội dung như sau:

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung:

Đánh giá được hiện trạng đa dạng sinh học và thiết lập được quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học phù hợp với điều kiện tỉnh Bến Tre mang tính khả thi để quản lý, bảo vệ, phục hồi và phát triển các giống loài, hệ sinh thái và sinh cảnh quan trọng đặc thù của tỉnh Bến Tre.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Điều tra, đánh giá được hiện trạng đa dạng sinh học; nhu cầu bảo tồn, khai thác đa dạng sinh học của tỉnh Bến Tre.

- Xác lập các khu bảo tồn: Vị trí địa lý, diện tích, ranh giới, các loại khu bảo tồn, biện pháp tổ chức quản lý khu bảo tồn; giải pháp ổn định cuộc sống của hộ gia đình, cá nhân sống hợp pháp trong khu bảo tồn.

- Xác định nhu cầu bảo tồn chuyển chỗ, bảo tồn tại chỗ; loại hình, số lượng, phân bố và kế hoạch phát triển các khu bảo tồn của tỉnh. Đặc biệt là bảo tồn tại chỗ và bảo tồn chuyển vị đặc biệt cho các loài cây trồng và vật nuôi trong nông nghiệp.

- Đề xuất giải pháp quy hoạch bảo tồn tổng thể, quản lý và công cụ bảo tồn, khai thác bền vững đa dạng sinh học tại tỉnh Bến Tre.

- Xây dựng chương trình, dự án bảo tồn và khai thác bền vững đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre.

2. Định hướng Quy hoạch:

a) Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về đa dạng sinh học và an toàn sinh học;

b) Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học (bảo tồn tại chỗ và bảo tồn chuyển chỗ) trên cạn, thuỷ vực;

c) Bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp và bảo tồn các nguồn gen đặc hữu;

d) Sử dụng và khai thác tài nguyên đa dạng sinh học hợp lý và bền vững;

đ) Phát huy sự tham gia của cộng đồng vào bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre;

e) Đẩy mạnh sự hợp tác trong nước và quốc tế;

g) Thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu;

h) Phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho bảo tồn đa dạng sinh học.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.441
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33