Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 26/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 22/09/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 07/TTr-HĐND ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc đề nghị ban hành nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân Thành phố tán thành với Tờ trình số 07/TTr-HĐND ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc đề nghị ban hành nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hội đồng nhân dân Thành phố thống nhất đánh giá một số kết quả chủ yếu về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian qua cụ thể như sau:

1. Thủ đô Hà Nội là đô thị đặc biệt với 30 đơn vị hành chính quận, huyện, thị xã, 579 xã, phường, thị trấn, 5.362 khu dân cư; tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư đông đúc. Hà Nội đang trong quá trình hội nhập và phát triển với nhiều công trình nhà cao tầng, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí, tập trung đông người... Hiện nay, Hà Nội có 433 khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao và 150.484 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy.

Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, gắn chặt với việc thực hiện chương trình của Thành ủy Hà Nội về tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy, Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, Công điện 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy... Trong thời gian qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch trong đó có nhiều văn bản mang tính chiến lược và lâu dài góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, tạo được bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy.

2. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Thành phố vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Tình hình cháy, nổ trên địa bàn Thành phố vẫn diễn biến phức tạp và nhiều nguy hiểm; thiệt hại về người và tài sản vẫn ở mức cao. Số vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng chiếm khoảng 3,59% tổng số vụ cháy nhưng lại gây mức độ thiệt hại về tài sản chiếm khoảng 85%. Đặc biệt, 09 tháng đầu năm 2023 đã xảy ra 185 vụ cháy, trong đó có vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Một số nguyên nhân chủ yếu là: Các điều kiện về cơ sở, hạ tầng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ còn nhiều tồn tại, khó khăn, chưa theo kịp sự phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô.

Một số chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phòng cháy, chữa cháy; một số nơi còn có biểu hiện lơ là, chủ quan, còn tâm lý phó mặc cho các cơ quan chuyên trách. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy tuy đã được quan tâm nhưng vẫn còn hạn chế. Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, cơ sở còn sơ hở, cơ chế quản lý chưa rõ ràng, chặt chẽ nên việc kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn phòng cháy, chữa cháy còn chậm. Việc phối hợp xử lý giữa các đơn vị chức năng liên quan chưa được duy trì thường xuyên và chưa quyết liệt, triệt để. Còn nhiều hạn chế cần phải tập trung làm rõ và khắc phục đối với vi phạm của các công trình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh karaoke, các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; các cơ sở sản xuất kinh doanh nằm xen kẹt trong khu dân cư... Cơ sở hạ tầng, giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn Thủ đô còn nhiều bất cập về nguồn nước, hệ thống trụ nước chữa cháy, các phương tiện chữa cháy còn thiếu chưa đáp ứng với yêu cầu. Nhiều tuyến đường, phố nhỏ, ngõ sâu xe chữa cháy, xe thang, xe có cần nâng không thể tiếp cận đến công trình.

Nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của một số chủ đầu tư, chủ cơ sở chưa đầy đủ; còn một số cơ sở không chấp hành nghiêm các kiến nghị, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ quan có thẩm quyền và tìm cách đối phó với cơ quan quản lý. Ý thức, trách nhiệm của một bộ phận người dân và người lao động còn tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ công tác phòng cháy chữa cháy; chưa nắm chắc các biện pháp, cách thức, kỹ năng trong phòng cháy, chữa cháy nên việc chấp hành các quy định của pháp luật còn hạn chế; còn chủ quan, thiếu ý thức trong sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh dẫn đến cháy, nổ.

Điều 2. Hội đồng nhân dân Thành phố tán thành với đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc ban hành ngay các biện pháp, nhiệm vụ để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố.

Thời gian tới, dự báo tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa nhanh; các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, khu đô thị, nhà cao tầng, công trình ngầm phục vụ dân sinh hình thành nhiều... Bên cạnh đó, Thành phố vẫn còn tồn tại nhiều công trình xây dựng lâu năm đã xuống cấp; cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như giao thông, nguồn nước còn những hạn chế nhất định, ảnh hưởng đến công tác tổ chức cứu chữa các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn.... Các yếu tố trên tiếp tục là nguyên nhân tiềm ẩn dễ dẫn đến cháy, nổ và cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hoạt động kinh doanh, đời sống dân sinh, an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Do vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong thời gian tới đặt ra nhiều thách thức lớn, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp sau:

1. Tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố. Đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, hằng ngày. Các sở, ban, ngành Thành phố, chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nội dung, hình thức, phương pháp đa dạng, thiết thực, hiệu quả; tiếp tục nghiên cứu đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vừa có chiều rộng, vừa chuyên sâu, dễ hiểu, dễ tiếp thu, bằng các giải pháp cụ thể tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt, trong giai đoạn này tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo an toàn phòng cháy, chữa cháy đến các hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp kinh doanh sản xuất và các cơ sở trên địa bàn về biện pháp thoát nạn, phòng ngừa cháy nổ; cảnh báo những nguy cơ gây cháy, nổ; thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để chủ động phát hiện và loại trừ những nguy cơ dẫn đến cháy, nổ, sự cố, tai nạn (đặc biệt việc quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt...).

3. Tăng cường xây dựng phong trào và nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Thực hiện nghiêm túc phương châm 04 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ; nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành. Kiện toàn củng cố về nhân lực, nguồn lực, cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho các lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy nổ, sự cố tai nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

4. Triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn, nhất là ở các nơi có nguy cơ cháy, nổ cao như: các khu dân cư, hộ gia đình, chung cư, nhà cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, hoạt động vui chơi, giải trí, karaoke, vũ trường, chợ, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người, , khu, cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống; rừng...Người đứng đầu chính quyền các cấp Thành phố, cơ quan, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

5. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là các đối tượng nguy cơ cháy, nổ cao; xử lý dứt điểm các công trình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy được đưa vào hoạt động trước khi Luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực thực hiện theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố; các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định nhưng đã đưa vào hoạt động trên địa bàn Thành phố...

6. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trong đó, tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo cháy, sự cố, tai nạn...). Chú trọng nghiên cứu, xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là tại các địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu nhà ở, khu công nghiệp, khu thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng... Xây dựng thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương, xây dựng mạng lưới giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

7. Tiếp tục nghiên cứu, có chế độ chính sách thiết thực để động viên cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

8. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện đại, phù hợp với tình hình, sự phát triển của đất nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

9. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp (trong đó có hợp tác công tư, xã hội hóa) để mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố.

(Các nội dung giải pháp tiến độ thực hiện chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng nhân dân Thành phố. Đồng thời tập trung hoàn thiện Đề án tổng thể về nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 để báo cáo cấp có thẩm quyền và báo cáo, trình Hội đồng nhân dân Thành phố các biện pháp, cơ chế chính sách cụ thể tại kỳ họp cuối năm 2023 đảm bảo Đề án sau khi ban hành tổ chức được ngay.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố tham gia tuyên truyền, phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết.

4. Hội đồng nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục quan tâm và có các biện pháp để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của địa phương; đồng thời tăng cường giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Thành phố trong việc thực hiện công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại địa phương, nâng cao trách nhiệm giám sát của các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tại địa bàn.

5. Hội đồng nhân dân Thành phố kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đơn vị và Nhân dân Thủ đô tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, sự cố tai nạn, cùng chung tay với chính quyền Thành phố ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2023./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác Đại biểu thuộc UBTVQH;
- Thường trực Thành ủy;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu QH TP Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN Thành phố;
- Các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Các Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Tổ chức chính trị Xã hội Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

PHỤ LỤC

NỘI DUNG GIẢI PHÁP, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ DO THÀNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, CỨU NẠN CỨU HỘ
(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

STT

Nội dung giải pháp, tiến độ thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Tiến độ cụ thể

I

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ PCCC VÀ CNCH

1.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc Hội, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND Thành phố, UBND Thành phố về thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố và các sở, ban, ngành, UBND các cấp

Thực hiện thường xuyên

2.

Tập trung hoàn thiện Đề án tổng thể về nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

UBND Thành phố

Trong năm 2023

3.

Tập trung rà soát, đề xuất các ngành, các cấp sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác PCCC và CNCH đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Công an Thành phố

- Sở, ban, ngành Thành phố

- UBND các quận, huyện, thị xã

Thực hiện thường xuyên

II

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN, TRUYỀN THÔNG

4.

100% học sinh các cấp, bậc học được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Công an Thành phố

Năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo

5.

100% các cơ quan báo chí, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội thường xuyên dành thời lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng an toàn về PCCC&CNCH, trong đó chú trọng kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban đầu (02 bài viết đăng tải/ 01 phóng sự được phát sóng/ Tuần)

Sở Thông tin Truyền thông

- Công an Thành phố;

- Các cơ quan báo chí, truyền thông, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội

Thường xuyên

6.

100% cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc các cơ quan Thành phố được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC

Sở Nội vụ

Công an Thành phố

Thường xuyên

7.

Vận động 100% hộ gia đình trên địa bàn tự trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy và mỗi gia đình có ít nhất một người được tập huấn về kỹ năng chữa cháy, thoát nạn.

UBND các quận, huyện, thị xã

Công an Thành phố

Hoàn thành xong trước ngày 15/12/2023

8.

Hướng dẫn 100% các Tổ liên gia an toàn PCCC tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

UBND các quận, huyện, thị xã

Công an Thành phố

Hoàn thành xong trước ngày 30/9/2023

9.

Vận động, hướng dẫn, duy trì 100% nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có “lồng sắt, chuồng cọp, nhà từ 02 tầng trở lên” chưa có “lối thoát nạn thứ 2” phải mở “lối thoát nạn thứ 2” (qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt ...); đồng thời vận động mỗi hộ gia đình trang bị phương tiện báo cháy tự động (đối với nhà ở, kết hợp sản xuất, kinh doanh), ít nhất 01 bình chữa cháy xách tay, 01 dụng cụ phá dỡ, các mặt nạ phòng độc, thang dây (đối với nhà cao tầng); cá nhân, thành viên trong hộ gia đình biết cách sử dụng phương tiện PCCC và CNCH ban đầu; vận động người dân tham gia mô hình an toàn PCCC tại khu dân cư. Ít nhất 20% dân số trên địa bàn quản lý đã cài đặt ứng dụng Báo cháy 114, quan tâm tài khoản trên phần mềm Zalo của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an; 100% khu dân cư thành lập, kiện toàn và duy trì hoạt động của Đội dân phòng bảo đảm đi vào thực chất, hiệu quả.

UBND các quận, huyện, thị xã

Công an Thành phố

Hoàn thành xong trước ngày 15/12/2023

10.

Căn cứ vào đặc điểm của từng địa bàn, khu dân cư, loại hình cơ sở để lựa chọn triển khai và hoàn thành việc triển khai và nhân rộng 04 mô hình, gồm: nhân rộng 04 mô hình, gồm: (1) Khu chung cư, tập thể an toàn PCCC; (2) Cụm liên kết Làng nghề an toàn; (3) Cụm liên kết an toàn trong Khu/Cụm công nghiệp; (4) Cụm liên kết an toàn PCCC rừng cho phù hợp với đặc điểm, tính chất nguy hiểm cháy nổ trên địa bàn, tránh để sót lọt đối tượng thuộc diện xây dựng mô hình mà không tham gia mô hình theo đúng tiêu chí.

UBND các quận, huyện, thị xã

Công an Thành phố

Hoàn thành xong trước ngày 15/12/2023

11.

Tăng tỷ lệ cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động PCCC và CNCH trên địa bàn: Số cá nhân tình nguyện, đăng ký tham gia hoạt động PCCC và CNCH đạt 2% so với tổng số hộ gia đình trên địa bàn.

UBND các quận, huyện, thị xã

Hoàn thành xong trước ngày 15/12/2023

12.

Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng y tế cho cán bộ, chiến sỹ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, trong đó, chú trọng kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân.

Sở Y tế

- Công an Thành phố

- UBND các quận, huyện, thị xã

Hoàn thành trước 30/12/2023

III

XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA PCCC VÀ CNCH

13.

Kiện toàn Đội dân phòng tại các thôn, tổ dân phố và bảo đảm về quân số, biên chế, được bố trí địa điểm và các điều kiện để làm việc

UBND các quận, huyện, thị xã

Hoàn thành trước 30/12/2023

14.

Bảo đảm kinh phí cho hoạt động của các Đội dân phòng, trang bị phương tiện về PCCC và CNCH, bảo đảm về chế độ chính sách cho các Đội viên khi tham gia học tập, tập luyện, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 100% Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng được chi trả mức hỗ trợ thường xuyên định kỳ hằng tháng theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã

- Sở Tài chính

- Công an Thành phố

Hoàn thành trước 30/12/2023 và duy trì thường xuyên

15.

Tổ chức huấn luyện và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các Đội viên Đội dân phòng. Đến năm 2023: 100% Thành viên các Đội dân phòng phải được huấn luyện và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo quy định và hằng năm được tập huấn, bồi dưỡng định kỳ.

UBND các quận, huyện, thị xã

Công an Thành phố

Hoàn thành trước 30/12/2023 và duy trì định kỳ

IV

Triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn

16.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Công ty trong Khu công nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, đầu tư hoàn thiện và duy trì cơ sở hạ tầng, giao thông, cấp nước chữa cháy đảm bảo theo quy định.

Ban quản lý Khu Công nghiệp và Chế xuất Thành phố

- Công an Thành phố

- UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có khu công nghiệp)

Duy trì thường xuyên

17.

Hướng dẫn, đôn đốc các Công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp có quy mô từ 50ha trở lên thành lập và trang bị phương tiện cho Đội PCCC chuyên ngành; các Khu Công nghiệp khác phải thành lập Đội PCCC cơ sở hoạt động theo chế độ chuyên trách đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Ban quản lý Khu Công nghiệp và Chế xuất Thành phố

- Công an Thành phố

- UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có khu công nghiệp)

18.

Đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, kiểm tra về an toàn trong quản lý, sử dụng điện; kiên quyết xử lý vi phạm, ngừng, giảm mức cung cấp điện đối với các trường hợp ký hợp đồng mua bán điện không đủ các điều kiện, sử dụng điện không an toàn, sử dụng điện sai mục đích.

Tổng Công ty điện lực

- Sở Công thương

- Công an Thành phố

- UBND quận, huyện, thị xã

Thực hiện thường xuyên

V

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN PCCC VÀ CNCH

19.

Đôn đốc ít nhất 30% cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy được đưa vào hoạt động trước khi Luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực trên địa bàn quản lý hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy.

UBND các quận, huyện, thị xã

Công an Thành phố

Trước 30/12/2023

20.

Đôn đốc ít nhất 70% cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy được đưa vào hoạt động trước khi Luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực trên địa bàn quản lý hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy.

UBND các quận, huyện, thị xã

Công an Thành phố

Trước 30/12/2024

21.

Đôn đốc 100% cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy được đưa vào hoạt động trước khi Luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực trên địa bàn quản lý hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy.

UBND các quận, huyện, thị xã

Công an Thành phố

Trước 30/12/2025

22.

Đôn đốc 100% công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về PCCC đã được đưa vào hoạt động.

UBND các quận, huyện, thị xã

Công an Thành phố

Trước 30/12/2025

23.

Xử lý dứt điểm các công trình xây dựng sai phép, không phép, trái phép (đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, hành lang bảo vệ rừng, sai mục đích sử dụng); các công trình vi phạm về trật tự xây dựng theo quy định nhưng đã đưa vào hoạt động trên địa bàn Thành phố...

Sở Xây dựng

- UBND các quận, huyện, thị xã

- Công an Thành phố

24.

Tăng cường công tác kiểm tra về PCCC và CNCH đối với khu dân cư, cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; xử lý nghiêm các cơ sở có vi phạm về PCCC.

Công an Thành phố UBND các quận, huyện, thị xã

Thực hiện thường xuyên

VI

TĂNG CƯỜNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC PCCC VÀ CNCH; NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH, PHƯƠNG ÁN PCCC VÀ CNCH

25.

Ưu tiên bố trí ngân sách phục vụ công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố theo quy định.

Sở Tài chính

UBND các quận, huyện, thị xã

Thực hiện thường xuyên

26.

Rà soát, bổ sung, xác định vùng, khu vực trọng điểm về cháy rừng, xây dựng phương án PCCC rừng theo quy định; chỉ đạo thành lập, quản lý hoạt động, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và các điều kiện hoạt động của Đội PCCC rừng chuyên ngành, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng và lực lượng bảo vệ rừng của cơ sở.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

UBND các quận, huyện, thị xã (có rừng)

Hoàn thành trong năm 2023

27.

Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới các trụ nước chữa cháy và hồ thu nước phục vụ công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Ban QLDA ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật và NN Thành phố

- Công an Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã

Thực hiện thường xuyên

28.

Xây dựng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó gắn liền các nội dung, yêu cầu liên quan hạ tầng PCCC vào quy hoạch chung của Thành phố, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội

Công an Thành phố

Quý IV năm 2023

29.

Phát triển quỹ đất phục vụ phát triển mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ phòng cháy và chữa cháy (lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành, cơ sở, dân phòng và tình nguyện).

Sở Quy hoạch và kiến trúc

Sở Tài nguyên môi trường

Thực hiện theo các giai đoạn 2023 - 2030 và giai đoạn 2031 - 2050

VII

TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

30.

Nghiên cứu đề xuất mức hỗ trợ thường xuyên cho CBCS thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Sở Tài chính

- Công an Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã

Nghiên cứu đề xuất và thực hiện thường xuyên

VIII

THỰC HIỆN HIỆU QUẢ HỢP TÁC QUỐC TẾ, TĂNG CƯỜNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN, CHIA SẺ KINH NGHIỆM, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ MỚI TRONG PCCC VÀ CNCH VỚI CÁC NƯỚC; ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, CỨU NẠN CỨU HỘ

31.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ trong lĩnh vực PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Sở Khoa học Công nghệ

- Công an Thành phố

- UBND các quận, huyện, thị xã

Thực hiện thường xuyên

32.

Thực hiện hiệu quả hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, công nghệ mới trong PCCC và CNCH với các nước trên thế giới.

Sở Ngoại vụ

- Công an Thành phố

- UBND các quận, huyện, thị xã

Thực hiện thường xuyên

IX

KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ CHO HOẠT ĐỘNG PCCC VÀ CNCH

33.

Huy động các nguồn lực hợp pháp (trong đó có hợp tác công tư, xã hội hóa) để mua sắm trang thiết bị PCCC và CNCH.

- Công an Thành phố

- UBND các quận, huyện, thị xã

Các sở, ban, ngành Thành phố

Thực hiện thường xuyên

34.

Nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố

Sở Tài chính

- Công an Thành phố

- UBND các quận, huyện, thị xã

Hoàn thành trong năm 2024

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 22/09/2023 về biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


589

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.140.218
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!