Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 204/NQ-HĐND 2018 quản lý chất thải rắn sinh hoạt Đà Nẵng

Số hiệu: 204/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Nho Trung
Ngày ban hành: 19/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 và Tờ trình số 9133/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ban hành Nghị quyết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung:

- Giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường do chất thải rắn sinh hoạt gây ra, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân thành phố, xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường;

- Tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt, nâng cao chất lượng công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

- Ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tiên tiến, thân thiện môi trường; phát triển ngành công nghiệp tái chế rác, khuyến khích sử dụng, tiêu thụ các sản phẩm từ quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

- 95% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom và xử lý hợp vệ sinh;

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái sử dụng, tái chế đạt ít nhất 12% vào năm 2020 và 15% vào năm 2025;

- Tất cả các phường, xã trên địa bàn thành phố tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình; đảm bảo 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch v, cơ quan, tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn;

- Đảm bảo tất cả các khu dân cư, khu đô thị có điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt được quy hoạch và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường; trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt ở quận nội thành có công nghệ tiên tiến, kết hợp công năng phân loại rác sinh hoạt;

- Đáp ứng đủ phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và đạt yêu cầu kỹ thuật; không để rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, rò rỉ nước rỉ rác tại điểm tập kết và trên đường vận chuyển;

- Việc đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 25%;

- Đến năm 2020 dừng hoạt động chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh tại bãi chôn lấp; đầu tư xây dựng mới nhà máy xử lý chất thải rắn và nâng cấp các công trình đảm bảo xử lý triệt để các nguồn thải phát sinh từ bãi chôn lấp rác Khánh Sơn, quận Liên Chiểu.

- Khuyến khích, vận động các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn thành phố không dùng túi nilon khó phân hủy; khuyến khích, vận động các nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố không dùng sản phẩm nhựa khó phân huỷ, sử dụng một lần để đựng thức ăn, đồ uống cho khách hàng; khuyến khích việc đầu tư sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thay thế.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Nâng cao nhận thức cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn thành phố có trách nhiệm trong việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, từng bước tạo thói quen phân loại rác sinh hoạt, thu gom, tái chế và tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn;

b) Tổng kết đánh giá công tác thực hiện Đề án thu gom rác theo giờ để rút kinh nghiệm và xây dựng lộ trình thực hiện đến năm 2025;

c) Lập Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp với từng địa phương, khu vực gắn với quy hoạch hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt và đồng bộ với công nghệ xử lý;

d) Rà soát thực hiện đầu tư trang thiết bị và xây dựng các trạm trung chuyển rác sinh hoạt đủ về số lượng, có công nghệ tiên tiến và đảm bảo khoảng cách cách ly về vệ sinh môi trường đáp ứng công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt đến năm 2025;

đ) Rà soát và xây dựng lại đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đảm bảo đủ kinh phí đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường;

e) Thực hiện xã hội hoá đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, học tập kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, tài chính trong phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

g) Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, hỗ trợ sử dụng các sản phẩm tái chế;

h) Xây dựng Quy trình vận hành tại Bãi rác Khánh Sơn, công tác thu gom vận chuyển rác theo đúng Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ;

i) Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch xử lý chất thải rắn, quy hoạch đô thị phù hợp với Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

k) Tổng nguồn vốn: Cân đối sử dụng vốn ngân sách và vốn khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên và các cơ quan thông tấn báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ:
- Bộ KHĐT, Bộ Tài chính;
- VP Chủ tịch nước;
-
BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện, HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,
Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 204/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.297

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!