Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2019 về công tác giảm ngập nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 19/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Lệ
Ngày ban hành: 12/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÔNG TÁC GIẢM NGẬP NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

(Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Chương trình hành động số 17-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 về Chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về thành lập Đoàn giám sát “Tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án chống ngập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 và số 97/BC-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 ca Ủy ban nhân dân thành phố về tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án chống ngập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo số 354/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám sát tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 5 năm 2019; và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố tán thành và thông qua báo cáo giám sát tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số nội dung như sau:

Ghi nhận sự nỗ lực của Ủy ban nhân dân thành phố đối với công tác giảm ngập nước trong thời gian qua, đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, bám sát Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020 và sát với yêu cầu thực tế; trong quá trình chỉ đạo triển khai có theo dõi kiểm tra, điều chỉnh bổ sung kế hoạch thực hiện. So sánh với mục tiêu nhiệm vụ của kế hoạch đề ra, các cơ quan ban ngành và đơn vị liên quan đã triển khai nhiều công việc, góp phần tích cực giải quyết các tuyến đường ngập do mưa, do triều và nâng cấp các tuyến hẻm kết hợp chỉnh trang, kết nối với các tuyến thoát nước chính của thành phố.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một shạn chế: công tác quy hoạch, xây dựng các dự án giảm ngập nước và triển khai thực hiện của các cơ quan chức năng còn thiếu tính đồng bộ. Trong các kế hoạch chưa làm rõ trình tự ưu tiên, phân kỳ thực hiện, đầu tư có trọng tâm trọng điểm các dự án nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả của cả chương trình. Tiến độ thực hiện các dự án còn chậm so với kế hoạch, một số mục tiêu như giải quyết các tuyến ngập do mưa, giải quyết các tuyến ngập do triều, xây dựng cải tạo các nhà máy xử lý nước thải và các hạng mục dự án giảm ngập do triều khó có thể đảm bảo theo kế hoạch đề ra là hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020. Việc xác định pháp lý đất đai, bồi thưng, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng còn chậm, gặp nhiều vướng mắc. Công tác quy hoạch chưa đảm bảo tính dự báo, định hướng, thiếu tính khả thi, chưa đồng bộ, chưa ứng dụng giải pháp công nghệ cao vào việc thu thập dữ liệu, mô phỏng, dự báo nên chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án giảm ngập nước trên địa bàn thành phố.

Nhìn chung, tiến độ triển khai nhiều dự án còn chậm, một số dự án hiệu quả chưa cao. Những hạn chế trên là do các Sở ngành, quận, huyện, chưa thật sự đeo bám và thiếu sự phối hợp; Ủy ban nhân dân thành phố chưa kiểm tra thường xuyên tiến độ triển khai công việc.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác lập, t chức thực hiện các quy hoạch liên quan đến công tác giảm ngập nước trên địa bàn thành phố:

a. Tổ chức rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 752 và Quy hoạch 1547, kết hợp với quá trình nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị nhằm đảm bảo đồng bộ các cơ sở triển khai dự án. Lập kế hoạch thực hiện quy hoạch có trình tự ưu tiên, trọng tâm trọng điểm và đồng bộ đối với các dự án trên toàn thành phố.

b. Tổ chức cập nhật, tập hợp, số hóa các thông tin hiện trạng về hệ thống hạ tng thoát nước, cao độ nn, điu kiện địa cht, thủy văn làm cơ sở cho việc dự báo, mô phng hoạt động, đánh giá hiệu quả các dự án được nhanh chóng, chính xác.

c. Ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ cao vào việc dự báo, mô hình hóa và mô phỏng hoạt động và đánh giá hiệu quả các dự án để có quyết định đầu tư phù hợp.

2. Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý xây dựng và bảo vệ môi trường đô thị liên quan đến hệ thống thoát nước, các công trình thuộc chương trình giảm ngập nước trên địa bàn thành phố:

a. Xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm cửa xả, hành lang an toàn sông, kênh rạch; tiếp tục rà soát, kiểm tra các dự án có san lấp rạch đảm bảo tuân thủ theo quy định.

b. Tăng cường xử lý các hành vi xả rác xuống kênh, rạch, hệ thống thoát nước.

c. Đảm bảo việc vận hành hiệu quả, thực hiện duy tu, bảo dưỡng kịp thời các dự án thoát nước và thủy lợi.

d. Rà soát, đánh giá và ban hành chính sách quản lý đối với các cửa xả, cống thoát hiện hữu do tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng dọc theo các tuyến đê, kè.

e. Tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện thí điểm các hồ điều tiết làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện

f. Đánh giá, rà soát điều chỉnh Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về “Quy định về phân cấp quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố” nhằm đảm bảo khai thác, quản lý hiệu quả các tuyến sông, kênh rạch.

3. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn tiếp theo:

a. .Tổ chức Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện Chương trình giảm ngập nước thành phố giai đoạn 2016 - 2020 để có đánh giá về thực trạng ngập nước trên địa bàn thành phố, xác định nguyên nhân, đưa ra những giải pháp cấp bách (cùng với những dự án trọng điểm cần ưu tiên đầu tư) cũng như những giải pháp hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.

b. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với từng dự án cụ thể, lưu ý đảm bảo nhu cầu quỹ nhà tái định cư phù hợp nguyện vọng người dân, tiếp tục phát huy tính chủ động sáng tạo, thực hiện tốt công tác dân vận tạo điều kiện triển khai nhanh dự án.

c. Chỉ đạo tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các quận huyện và các cơ quan ban ngành có liên quan đến quá trình triển khai các dự án chống ngập. Có chế độ giao ban, phối hợp định kỳ để nhanh chóng, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Ưu tiên xử lý nhanh, tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở, ban, ngành liên quan.

d. Khẩn trương nghiên cứu chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư, đa dạng hóa nguồn vốn, hình thức đầu tư cho dự án giảm ngập nước.

e. Chủ động tích cực trao đổi xin ý kiến các Bộ, ngành, Chính phủ, phối hp giải quyết theo thẩm quyền phù hợp với thực tiễn thành phố đối với các trường hp khó khăn vượt thẩm quyền, có quy định nhưng còn bất cập hoặc chưa được pháp luật điều chỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân thành phố.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX tổ chức giám sát, kịp thời đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên phối hp giám sát, tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực
UBND thành phố;
- Ban Thường trực UB MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- V
ăn phòng UBND thành phố;
- Thủ
trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN quận, huyện;
- Thường trực HĐND phường, xã, thị trấn;
- Văn ph
òng ĐĐBQH&HĐND thành phố: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, Phòng CTHĐ (Thanh).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2019 về công tác giảm ngập nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


220
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89