Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 03/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 20/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 20 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRONG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tchức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp năm 2017;

Xét Tờ trình số 3023/TTr-UBND ngày 5 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trong 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Phê chuẩn chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của 07 dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 với tổng diện tích rừng 98,49 ha. Trong đó, rừng phòng hộ 15,3 ha; rừng sản xuất 81,51 ha; ngoài quy hoạch 3 loại rừng 1,68 ha.

2. Chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của 02 dự án trong năm 2019 với tổng diện tích rừng là 19,12 ha (rừng phòng hộ: 16 ha; rừng sản xuất: 3,12 ha).

(Kèm theo phụ lục chi tiết danh mục các dự án)

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Luật lâm nghiệp năm 2017.

2. Đối với dự án thu hút đầu tư phát sinh giữa hai kỳ họp đã được chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng theo quy định của Luật đất đai, giao Thường trực HĐND tỉnh xem xét để thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển mục đích sử dụng rừng và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tại kỳ họp gần nhất.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ TNMT, B
NNPTNT;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TVTU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND cấp huyện;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
Website và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

PHỤ LỤC I

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHẤP THUẬN
(Kèm theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích rừng (ha)

Trong đó

Cơ sở pháp lý

Rừng sản xuất

Rừng phòng hộ

Ngoài QH 3 loại

1

Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ cát trắng

CTCP đầu tư và khoáng sản Vico Quảng Trị

NTK54, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng

21,1

21,1

 

 

Công văn số 70/HĐND-KTNS ngày 22/3/2019 của TT HĐND tỉnh

2

Dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1

Công ty Cổ phần Năng lượng Gio Thành

NTK 99, xã Gio Thành, huyện Gio Linh

38,9

33,5

5,4

 

Công văn số 141/HĐND-TH ngày 30/5/2019 của TT HĐND tỉnh

3

Dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2

Công ty Cổ phần SECO

TK 568H, xã Gio Hải; NTK 99, xã Gio Thành, huyện Gio Linh

17,6

17,6

 

 

Công văn số 141/HĐND-TH ngày 30/5/2019 của TT HĐND tỉnh

4

Dự án Nhà máy sản xuất inox và thép hợp kim

Công ty TNHH MTV Tân Việt Quang

TK 795Q, xã Hải Quế; TK 795B, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng,

9,31

9,31

 

 

Công văn số 148/HĐND-TH ngày 03/6/2019 của TT HĐND tỉnh

5

Dự án Bến cảng CFG Nam Cửa Việt

Công ty TNHH CFG Quảng Trị

TK 790A, xã Triệu An, huyện Triệu Phong

3,13

 

3,13

 

Công văn số 105/HĐND-KTNS ngày 25/4/2019 của

6

Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG

Công ty Cổ phần LICOGI 13

Tiểu khu 568H, xã Gio Hải; NTK99, xã Gio Thành, huyện Gio Linh

1,81

 

1,81

 

Công văn số 63/HĐND-KTNS ngày 15/3/2019 của

7

Dự án nâng cấp củng cố sửa chữa hệ thống đê biển tỉnh Quảng Trị

BQL DA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT

TK 554, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh

6,64

 

4,96

1,68

Công văn số 192/HĐND-KTNS ngày 28/6/2019 của

 

TỔNG CỘNG

 

 

98,49

81,51

15,3

1,68

 

 

PHỤ LỤC II

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên dự án

Chủ đu tư

Địa điểm

Diệnch rừng (ha)

Trong đó

Rừng sản xuất

Rừng phòng hộ

Ngoài QH 3 loại rừng

1

Dự án Trường bắn biển Quân khu 4 (GĐ 1)

Bộ Tham mưu Quân khu 4

TK 540, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh

16

 

16

 

2

Dự án nhà máy may xuất khẩu miền Trung

Công ty Cổ phần phát triển may mặc Miền Trung

Tiểu khu 545, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh

3,12

3,12

 

 

 

TNG CỘNG

 

 

19,12

3,12

16

0

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND về quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án trong ngày 20/07/2019 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.164

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.92.240