Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định thư số 112/2005/LPQT về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu và khí ở thềm lục địa phía Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong khuôn khổ Xí nghiệp liên doanh Việt - Xô Vietsovpetro giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết

Số hiệu: 112/2005/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ các nước, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 16/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
******

 

Số: 112/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005

 

Nghị định thư bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu và khí ở thềm lục địa phía Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong khuôn khổ Xí nghiệp liên doanh Việt - Xô “Vietsovpetro” ký ngày 16 tháng 7 năm 1991 có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2005./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 
Nguyễn Thị Hoàng Anh

 

NGHỊ ĐỊNH THƯ

BỔ SUNG HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ-VIẾT VỀ VIỆC TIẾP TỤC HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC THĂM DÒ ĐỊA CHẤT VÀ KHAI THÁC DẦU VÀ KHÍ Ở THỀM LỤC ĐỊA PHÍA NAM CHXHCN VIỆT NAM TRONG KHUÔN KHỔ XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIỆT - XÔ “VIETSOVPETRO” KÝ NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1991

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga đã đồng ý trình bày Điều 13 “Nộp thuế” của Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu và khí ở thềm lục địa phía Nam CHXHCN Việt Nam trong khuôn khổ Xí nghiệp liên doanh Việt - Xô “Vietsovpetro” ký ngày 16 tháng 7 năm 1991 với nội dung như sau:

1. “Điều 13 - Nộp thuế

Thuế lợi tức (nay là thuế thu nhập doanh nghiệp) nộp cho Việt Nam được xác định trên phần khối lượng sản phẩm hàng hóa hàng năm (dầu) sau khi trừ đi khối lượng để trả thuế “Royalty” và khối lượng để lại cho Xí nghiệp Liên doanh sử dụng. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 50%, thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

Phần lợi nhuận của phía Nga không phải nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Không thu thuế xuất khẩu dầu thô đối với dầu lãi của phía Nga từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Việc thanh toán với Ngân sách Nhà nước Việt Nam được thực hiện theo Hiệp định này và theo thể thức do luật pháp Việt Nam quy định”.

2. Nghị định thư này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm ký, được ký bởi các đại diện được uỷ quyền theo quy định.

Việc nộp thuế của Xí nghiệp liên doanh “Vietsovpetro” và các bên trong Xí nghiệp liên doanh này được thực hiện theo thời gian ghi tại Điều 13 nêu tại mục 1 của Nghị định thư này.

Làm tại thành phố Hà Nội ngày 16 tháng 12 năm 2005 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Nga, hai bản đều có giá trị như nhau.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
LIÊN BANG NGA
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN LIÊN BANG NGA TẠI CHXHCN VIỆT NAM
 Serafimov Vadim Viktorovich

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 Trương Chí Trung


tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định thư số 112/2005/LPQT về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu và khí ở thềm lục địa phía Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong khuôn khổ Xí nghiệp liên doanh Việt - Xô Vietsovpetro giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.699
DMCA.com Protection Status