Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 147/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2010/NĐ-CP chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Số hiệu: 147/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 02/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Nghị định 147/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được ban hành ngày 02/11/2016.

 

Theo đó, Nghị định 99/2010 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 147/2016 ở các nội dung sau:
 
- Theo Nghị định 147, các đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng không cần phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân như quy định cũ tại Nghị định 99/2010.
 
Ngoài ra, Nghị định số 147/NĐ-CP còn bổ sung đối tượng được trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng.
 
- Nghị định 147/2016 cũng thay đổi mức chi trả và xác định số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Theo đó:
 
+ Mức chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất thủy điện là 36 đồng/kWh điện thương phẩm. Tăng 16 đồng/kWh so với mức chi trả hiện hành tại Nghị định 99/2010.
 
+ Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch theo Nghị định số 147 năm 2016 đã tăng 12 đồng/m3, với mức chi trả mới là 52 đồng/m3 nước thương phẩm.
 
- Việc sử dụng tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh được Nghị định 147/CP sửa đổi như sau:
 
+ Phần kinh phí được trích từ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh để dự phòng, hỗ trợ cũng được áp dụng đối với trường hợp mức chi trả dịch vụ môi trường rừng trên cùng một đơn vị diện tích thấp hơn mức chi trả năm trước liền kề.
 
+ Bổ sung quy định chi trả số tiền còn lại cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng.
 
Nghị định 147/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

1. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng.”

2. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 8. Đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng

1. Các đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng là các chủ rừng của các khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng, gồm:

a) Các chủ rừng là tổ chức được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp và các chủ rừng là tổ chức tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được giao;

b) Các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được Nhà nước giao.

2. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn có hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài với các chủ rừng là tổ chức nhà nước (sau đây viết chung là hộ nhận khoán).

3. Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng theo quy định của pháp luật có cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

4. Các tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng theo quy định của pháp luật có cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

3. Khoản 1 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Đối với các cơ sở sản xuất thủy điện

a) Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với các cơ sở sản xuất thủy điện là 36 đồng/kWh điện thương phẩm. Sản lượng điện để tính tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là sản lượng điện của các cơ sở sản xuất thủy điện bán cho bên mua điện theo hợp đồng mua bán điện.

b) Xác định số tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng

Số tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng trong kỳ hạn thanh toán được xác định bằng sản lượng điện trong kỳ hạn thanh toán (kWh) nhân với mức chi trả dịch vụ môi trường rừng tính trên 1kWh (36 đồng/kWh).”

4. Khoản 2 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Đối với các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch

a) Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch là 52 đồng/m3 nước thương phẩm. Sản lượng nước để tính tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là sản lượng nước của các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch bán cho người tiêu dùng.

b) Xác định số tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng

Số tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng trong kỳ hạn thanh toán được xác định bằng sản lượng nước thương phẩm trong kỳ hạn thanh toán (m3) nhân với mức chi trả dịch vụ môi trường rừng tính trên 1 m3 nước thương phẩm (52 đồng/m3).”

5. Điểm b khoản 2 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Trích một phần kinh phí không quá 5% so với tổng số tiền ủy thác chuyển về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, cộng với các nguồn kinh phí hợp pháp khác để dự phòng, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được giao, khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài tong trường hợp có thiên tai, khô hạn và trường hợp mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên cùng một đơn vị diện tích thấp hơn mức chi trả của năm trước liền kề.

Đối với diện tích rừng có mức chi trả dịch vụ môi trường rừng lớn hơn 2 lần mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho khoán bảo vệ rừng, tùy theo đối tượng trên cùng địa bàn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức điều tiết phù hợp.”

6. Điểm c khoản 2 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Số tiền còn lại để chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng được sử dụng như sau:

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng ổn định lâu dài; chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự đầu tư vốn trồng rừng trên đất lâm nghiệp được hưởng toàn bộ số tiền trên.

Chủ rừng là tổ chức được coi là nguồn thu của chủ rừng và được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về tài chính phù hợp đối với từng loại hình tổ chức. Trường hợp chủ rừng có thực hiện khoán bảo vệ rừng, chủ rừng được sử dụng không quá 10% tổng số tiền thu được từ dịch vụ môi trường rừng trên diện tích khoán bảo vệ rừng để thực hiện công tác quản lý, tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục môi trường; số tiền còn lại phải thanh toán cho hộ nhận khoán.

Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng chưa giao, cho thuê theo quy định của pháp luật, là nguồn thu của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã, quản lý chi theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

Tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng theo quy định của pháp luật phải lập phương án sử dụng kinh phí quản lý bảo vệ rừng từ nguồn thu tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, gửi Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh tổng hợp trong kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng của tỉnh.”

7. Điểm a khoản 2 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng phải đảm bảo diện tích rừng cung ứng dịch vụ được bảo vệ và phát triển theo đúng chức năng được quy định trong quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;”

8. Bãi bỏ khoản 7, điểm b khoản 9 Điều 22.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

2. Riêng mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất thủy điện quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ lần điều chỉnh giá bán lẻ điện đầu tiên sau khi Nghị định này có hiệu lực./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (3b).KN

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 147/2016/ND-CP

Hanoi, November 2, 2016

 

DECREE

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 99/2010/ND-CP OF SEPTEMBER 24, 2010, ON THE POLICY ON PAYMENT OF FOREST ENVIRONMENT SERVICE CHARGE

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the December 3, 2004 Law on Forest Protection and Development;

At the proposal of the Minister of Agriculture and Rural Development,

The Government promulgates the Decree amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 99/20110/ND-CP of September 24, 2010, on the policy on payment of forest environment service charge.

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Government’s Decree No. 99/2010/ND-CP of September 24, 2010, on the policy on payment of forest environment service charge.

1. To amend and supplement Clause 1, Article 5 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To amend and supplement Article s as follows:

“Article 8. Entities to enjoy forest environment service charge payment V

1. Entities to enjoy forest environment service charge payment are owners of forests where such services are provided, including:

a/ Forest owners that are organizations whose forests are allocated or leased by the State for stable and permanent use for forestry purposes and organizations that plant forests by themselves on State-allocated forest land areas;

b/ Forest owners that are households or individuals whose forests are allocated or leased by the State; village communities with forests allocated by the State for stable and permanent use for forestry purposes; forest owners that are households, individuals or village communities that plant forests by themselves on state-allocated forest land areas.

2. Organizations, households, individuals and village communities that have package contracts on stable and permanent forest protection with forest owners that are state organizations (below referred to as contracted households).

3. Commune-level People’s Committees assigned by the State to manage forests in accordance with law and providing forest environment services.

4. Socio-political organizations assigned by the State to manage forests in accordance with law and providing forest environment services.”

3. To amend and supplement Clause 1, Article 11 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ The rate of forest environment service charge payable by hydropower generation establishments is VND 36 per kWh of commercial electricity. The electricity amount used to calculate the payable charge amount is that sold by a hydropower generation establishment to electricity buyers under electricity trading contracts;

b/ Determination of payable forest environment service charge amounts

The payable forest environment service charge amount in a payment period equals the electricity amount (kWh) in the payment period multiplied by the charge rate per kWh (VND 36/kWh).

4. To amend and supplement Clause 2, Article 11 as follows:

“2. For clean water production and supply establishments:

a/ The rate of forest environment service charge payable by clean water production and supply establishments is VND 52 per cubic meter of commercial water. The water volume used to calculate the payable charge amount is that sold by a clean water production and supply establishment to consumers;

b/ Determination of payable forest environment service charge amounts

The payable forest environment service charge amount in a payment period equals the commercial water volume (m3) in the payment period multiplied by the charge rate per m3 of commercial water (VND 52/m3).”

5. To amend and supplement Point b, Clause 2, Article 15 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In case the forest environment service charge rate for a forest area is more than twice the support of the state budget for contracted forest protection, the provincial-level People’s Committee shall decide on an appropriate allocation level on a case-by-case basis in the same provincial locality.”

6. To amend and supplement Point c, Clause 2, Article 15 as follows:

“c/ The remaining amount to be payable to forest environment service providers shall be used as follows:

Forest owners that are households and individuals with forests allocated or leased by the State; village communities with forests allocated by the State for stable and permanent use for forestry purposes and forest owners that are households and individuals and village communities planting forests by themselves on forest land may enjoy the whole service charge.

Forest owners that are organizations may account it as a source of revenue, and may manage and use such amount under the financial regulations applicable to such organizations. In case a forest owner is contracted to protect forests, it may spend no more than 10% of the collected forest environment service charge amount on its contracted forest areas for protection to perform the management and organize the environmental protection education; the remaining amount must be paid to contracted households.

Commune-level People’s Committees assigned by the State to manage forests which have not yet been allocated or leased in accordance with law, may account it as a revenue source of the commune-level Fund for Forest Protection and Management, of which the spending management must comply with Article 3 of the Prime Minister’s Decision No. 07/2012/QD-TTg of February 8, 2012, promulgating a number of policies to intensify the forest protection.

Socio-political organizations with forest management tasks assigned by the State in accordance with law shall formulate plans on use of funds for forest management and protection from the collected forest environment service charge amounts and submit them to the district-level People’s Committees for approval, and submit such plans to the provincial Fund for Forest Protection and Development for inclusion in the provincial plan on payment of forest protection service charge.”

7. To amend and supplement Point a, Clause 2, Article 20 as follows:

“a/ Forest environment service providers shall ensure that forest areas where forest environment service is provided are protected and developed properly under forest protection and development master plans approved by competent state agencies;”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Organization of implementation

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, and chairpersons of provincial-level People’s Committees shall implement this Decree.

Article 3. Effect

1. This Decree takes effect on January 1, 2017.

2. The forest environment service charge rate payable by hydropower plants specified in Clause 3, Article 1 of this Decree shall be applied after the first adjustment of the electricity retail price after the effective date of this Decree.-

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xu
an Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 sửa đổi Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


29.321

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!