Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 03/2002/NĐ-CP bảo vệ an ninh toàn dầu khí

Số hiệu: 03/2002/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 07/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 2002

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ SỐ 03/2002/NĐ-CP NGÀY 07THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ BẢO VỆ AN NINH, AN TOÀN DẦU KHÍ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nghị định này quy định biện pháp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí.

Điều 2. Nghị định này được áp dụng đối với các hoạt động dầu khí và các công trình, phương tiện thiết bị dầu khí của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và các đối tác, bao gồm : tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, dịch vụ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học được tiến hành trên đất liền, hải đảo, nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3.

1. Bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí là nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí, của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang và mọi công dân.

2. Mọi hành vi vi phạm Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến an ninh, an toàn dầu khí đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Điều 4.

1. Mọi tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu sự cố, sự cố hoặc các hành vi xâm phạm an ninh, an toàn dầu khí phải tìm cách ngăn chặn và báo ngay cho cơ quan công an, quân đội, chính quyền địa phương, hoặc cơ quan, tổ chức khác nơi gần nhất để kịp thời xử lý, ngăn ngừa thiệt hại.

2. Các cơ quan và tổ chức nêu ở khoản 1 Điều này khi nhận được thông tin liên quan đến mất an ninh, an toàn dầu khí phải có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng để kịp thời xử lý và ngăn ngừa thiệt hại.

Điều 5. Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. "Bảo vệ an ninh dầu khí" là việc tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc làm phương hại đến việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển ngành dầu khí Việt Nam; bảo vệ an ninh nội bộ cơ quan, doanh nghiệp dầu khí; bảo vệ bí mật Nhà nước; bảo vệ các hoạt động dầu khí, công trình, phương tiện, thiết bị dầu khí.

2. "Bảo vệ an toàn dầu khí" là việc tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng chống cháy nổ, tai nạn, sự cố kỹ thuật, nhằm bảo đảm an toàn cho người, công trình, phương tiện, thiết bị và hoạt động dầu khí, bảo vệ môi trường sinh thái.

3. "Công trình, phương tiện, thiết bị dầu khí" là dàn khoan, đường ống, kho chứa, nhà máy, bến cảng và các công trình, phương tiện, thiết bị khác phục vụ cho hoạt động dầu khí, kể cả công trình, phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động dầu khí trên cơ sở hợp tác với nước ngoài tại các vùng không thuộc quyền tài phán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương 2:

BẢO VỆ AN NINH DẦU KHÍ

Điều 6. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh dầu khí là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sau:

1. Lợi dụng hoạt động dầu khí để xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Gián tiếp hoặc trực tiếp phá hoại cơ quan, doanh nghiệp dầu khí, các công trình, phương tiện, thiết bị dầu khí.

3. Xâm phạm các hoạt động dầu khí, gây thiệt hại tài sản Nhà nước, lợi ích quốc gia và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí.

4. Vi phạm bí mật Nhà nước trong hoạt động dầu khí.

5. Làm phương hại đến việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật phát triển ngành dầu khí.

Điều 7. Trước khi tiến hành hoạt động dầu khí tại Việt Nam, mọi tổ chức, cá nhân phải xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ đối với các hoạt động dầu khí và công trình, phương tiện, thiết bị dầu khí theo quy định của Bộ Công an. Các kế hoạch và phương án bảo vệ phải được gửi cho Tổng công ty Dầu khí Việt Nam để phối hợp thực hiện.

Điều 8.

1. Việc tuyển dụng người lao động vào làm việc cho Tổng công ty Dầu khí Việt Nam phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lao động và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trong hồ sơ tuyển dụng phải có lý lịch tư pháp. Sau khi được tuyển dụng, những cá nhân này phải hoạt động đúng mục đích nhập cảnh.

2. Tổng công ty Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng của Nhà nước trong việc quản lý hoạt động của người lao động nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc cho nhà thầu, văn phòng đại diện, doanh nghiệp dầu khí tại Việt Nam.

Điều 9.

1. Nhà thầu dầu khí nước ngoài, doanh nghiệp dầu khí có vốn đầu tư nước ngoài, khi tuyển dụng lao động là người Việt Nam phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về lao động. Sau khi tuyển dụng, có thông báo và gửi bản sao hợp đồng lao động cho Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

2. Nhà thầu dầu khí nước ngoài, doanh nghiệp dầu khí có vốn đầu tư nước ngoài khi cử lao động là người Việt Nam đi công tác, học tập ở nước ngoài phải thông báo cho Tổng công ty Dầu khí Việt Nam về danh sách đoàn đi, chương trình công tác, học tập.

Điều 10.

1. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc cho các nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp dầu khí có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

2. Tổng công ty Dầu khí Việt Nam được phép yêu cầu các nhà thầu nước ngoài, các doanh nghiệp dầu khí có vốn đầu tư nước ngoài chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động khi phát hiện có chứng cứ vi phạm pháp luật Việt Nam.

Điều 11. Các thông tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong ngành dầu khí được chuyển đi bằng các phương tiện liên lạc vô tuyến, hữu tuyến hoặc bằng các phương tiện kỹ thuật khác đều phải được mã hoá theo quy định của Nhà nước về công tác cơ yếu.

Nghiêm cấm việc trao đổi hoặc đưa thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước trong ngành dầu khí trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 12. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí tại Việt Nam khi sử dụng hệ thống mạng thông tin máy tính kết nối với mạng Internet phục vụ hoạt động dầu khí, có trách nhiệm :

1. Chấp hành đúng quy định của Nhà nước về thiết lập, quản lý, sử dụng mạng Internet;

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin được đưa vào, truyền đi từ hệ thống máy tính của mình;

3. Khi phát hiện các nguồn thông tin bất hợp pháp xâm nhập vào Việt Nam hoặc phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong việc sử dụng Internet, phải báo ngay cho cơ quan chức năng Nhà nước để xử lý.

Chương 3:

BẢO VỆ AN TOÀN DẦU KHÍ

Điều 13. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí tại Việt Nam có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho các hoạt động dầu khí, các công trình, phương tiện, thiết bị dầu khí theo quy định của Nghị định này, tuân thủ Quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí và các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam để bảo vệ an toàn tính mạng, sức khoẻ con người, bảo vệ tài sản và môi trường.

Điều 14. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí tại Việt Nam có trách nhiệm:

1. Thiết lập, duy trì hệ thống quản lý công tác an toàn, bảo đảm kiểm soát hiệu quả các rủi ro trong suốt quá trình hoạt động từ khâu thiết kế, xây dựng, chạy thử, vận hành, khai thác và hủy bỏ công trình;

2. Thiết lập, duy trì hệ thống ứng cứu khẩn cấp và áp dụng các biện pháp ứng cứu cần thiết khi xảy ra cháy nổ, tai nạn, sự cố;

3. Lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, phù hợp với hệ thống ứng cứu khẩn cấp quốc gia, tổ chức luyện tập thường xuyên và diễn tập định kỳ theo kế hoạch;

4. Thực hiện đầy đủ các kế hoạch về bảo vệ môi trường và các biện pháp để ngăn ngừa ô nhiễm và khắc phục hậu quả do sự cố ô nhiễm môi trường gây ra.

Điều 15.

1. Người lao động khi làm việc tại các công trình, phương tiện, thiết bị dầu khí, phải được đào tạo, huấn luyện các kiến thức, kỹ năng an toàn phù hợp với quy định và đáp ứng cho công việc được giao; được trang bị đầy đủ các trang thiết bị về bảo hộ lao động.

2. Trong quá trình làm việc, người lao động phải tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường lao động; bảo vệ sức khoẻ, tính mạng và bảo vệ an toàn cho công trình, phương tiện, thiết bị dầu khí.

3. Khách đến làm việc, tham quan tại các cơ quan, doanh nghiệp dầu khí phải chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định ra vào, làm việc, tham quan theo yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan, doanh nghiệp dầu khí, nhằm bảo vệ an ninh, an toàn cho các hoạt động dầu khí, công trình, phương tiện, thiết bị dầu khí.

Điều 16.

1. Tại các công sở, doanh nghiệp dầu khí và các công trình, phương tiện, thiết bị dầu khí, phải có lực lượng thích hợp để bảo vệ an toàn công sở, doanh nghiệp và các công trình, phương tiện, thiết bị; phòng chống cháy nổ, ngăn ngừa và ứng cứu sự cố.

2. Lực lượng bảo vệ và lực lượng an toàn phải có đủ điều kiện về phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và được trang bị phương tiện cần thiết, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí trong phạm vi trách nhiệm.

Điều 17.

1. Các công trình dầu khí trên đất liền phải được thiết lập hành lang an toàn và phải có các hình thức phổ biến công khai các quy định về bảo vệ hành lang an toàn để mọi người nhận biết, chấp hành.

2. Trong hành lang an toàn, nghiêm cấm việc xây dựng các công trình, trồng cây lâu năm, sử dụng lửa trần, các thiết bị phát nhiệt, phát lửa và các hoạt động khác gây nguy hại cho công trình dầu khí.

3. Trường hợp cần sử dụng hành lang an toàn cho mục đích an ninh, quốc phòng hoặc các mục đích đặc biệt khác, phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình dầu khí.

4. Hành lang an toàn xung quanh các công trình dầu khí trên đất liền do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định trên cơ sở đề nghị của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Điều 18.

1. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm, xâm nhập hoặc tiến hành các hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào trong vùng an toàn của các công trình dầu khí biển, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

2. Khoảng cách vùng an toàn của các công trình dầu khí trên biển là 500m trở ra tính từ rìa ngoài cùng của công trình hoặc từ vị trí thả neo đối với các phương tiện nổi.

3. Trong phạm vi 2 hải lý tính từ rìa ngoài cùng của công trình dầu khí biển các phương tiện tàu, thuyền không có nhiệm vụ không được thả neo.

4. Tọa độ vùng an toàn xung quanh các hoạt động dầu khí, các công trình dầu khí trên biển do cơ quan đảm bảo hàng hải Việt Nam công bố trên cơ sở đề nghị của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Chương 4:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP VỀ BẢO VỆ AN NINH, AN TOÀN DẦU KHÍ

Điều 19. Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí. Các Bộ, ngành thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 20. Bộ Công an có trách nhiệm :

1. Soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn việc thi hành Nghị định này và các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động dầu khí;

2. Chỉ đạo các đơn vị công an liên quan hướng dẫn, phối hợp với Tổng công ty Dầu khí Việt Nam tổ chức công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí;

3. Hướng dẫn, chỉ đạo Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và các ngành liên quan thực hiện công tác phòng chống cháy nổ và mất an toàn trong hoạt động dầu khí; bố trí lực lượng, phối hợp ứng cứu kịp thời khi xảy ra các vụ cháy nổ, sự cố ở công trình dầu khí;

4. Chỉ đạo và phối hợp với Tổng công ty Dầu khí Việt Nam xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức lực lượng bảo vệ tại các đơn vị cơ sở hoạt động dầu khí và các công trình dầu khí.

Điều 21. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm :

1. Chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc, phối hợp với lực lượng công an và Tổng công ty Dầu khí Việt Nam bảo vệ an ninh, an toàn cho hoạt động dầu khí và công trình dầu khí; tham gia các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tạm giữ người, phương tiện và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm an ninh, an toàn dầu khí; tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố và bảo vệ môi trường;

2. Hướng dẫn và phối hợp với Tổng công ty Dầu khí Việt Nam xây dựng phương án bảo vệ các công trình dầu khí trọng điểm trên biển.

Điều 22. Căn cứ tính chất, yêu cầu công tác bảo vệ đối với một số công trình dầu khí ở trên đất liền hoặc trên biển, theo đề nghị của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí. Tổ chức và hình thức tham gia bảo vệ do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn bằng Thông tư liên tịch.

Điều 23. Bộ Thủy sản, ủy ban nhân dân các tỉnh ven biển chỉ đạo Sở Thủy sản, Chi Cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân hiểu biết các quy định về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí, không để tàu thuyền không có nhiệm vụ xâm phạm vùng an toàn các công trình dầu khí.

Điều 24. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Thủy sản, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và ủy ban nhân dân các tỉnh xây dựng phương án huy động lực lượng người và phương tiện vật chất phối hợp tham gia ứng cứu, giải quyết các sự cố, cháy nổ, tai nạn xảy ra trong hoạt động dầu khí và trên các công trình, phương tiện, thiết bị dầu khí tại địa bàn liên quan.

Điều 25. Tổng công ty Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm :

1. Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp của mình; thực hiện công tác bảo vệ an ninh nội bộ cơ quan, doanh nghiệp; bảo vệ tài sản Nhà nước; phòng, chống các loại tội phạm và ngăn ngừa sự cố, cháy nổ và tai nạn;

2. Phối hợp với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương, nơi có hoạt động dầu khí tuyên truyền, giáo dục công dân tham gia bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí;

3. Xây dựng lực lượng bảo vệ và lực lượng an toàn chuyên trách, bán chuyên trách theo đúng quy định của pháp luật để kịp thời ứng cứu sự cố xẩy ra và trang bị đủ phương tiện cần thiết nhằm đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí;

4. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương liên quan tổng kết, rút kinh nghiệm công tác bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí; đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí phù hợp với tình hình điều kiện cụ thể.

Điều 26. Cơ quan thông tin, báo chí Trung ương, địa phương và các ngành liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục việc chấp hành các quy định về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí.

Điều 27. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí và các lực lượng có trách nhiệm tham gia bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí phải bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời và thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo về tình hình, công tác bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí theo quy định.

Chương 5:

THANH TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 28. Các Bộ, ngành có chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tiến hành hoạt động dầu khí nhằm bảo đảm việc tuân thủ pháp luật và các quy định của Nhà nước về an ninh, an toàn dầu khí.

Điều 29. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng Nhà nước về việc tuân thủ pháp luật bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí và pháp luật có liên quan về thanh tra, kiểm tra.

Điều 30. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí hoặc có công phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm an ninh, an toàn dầu khí; hạn chế những thiệt hại về người, tài sản và công trình dầu khí, được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân vi phạm Nghị định này và các quy định khác có liên quan đến việc bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí thì tùy theo tính chất, mức độ mà áp dụng các hình thức xử phạt hành chính. Cá nhân vi phạm có hành vi cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình.

Điều 32. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 03/2002/ND-CP

Hanoi, January 07, 2002

 

DECREE

ON THE PROTECTION OF PETROLEUM SECURITY AND SAFETY

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the July 6, 1993 Petroleum Law and the June 9, 2000 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Petroleum Law;
At the proposal of the Minister of Public Security,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- This Decree prescribes the measures and responsibilities of the agencies, organizations and individuals for protection of petroleum security and safety.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3.-

1. To protect petroleum security and safety is the obligation as well as the responsibility of organizations and individuals conducting petroleum activities, State bodies, socio-political organizations, economic organizations, people’s armed force units and every citizens.

2. All acts of violating this Decree and other law provisions related to petroleum security and safety must be detected in time and strictly handled according to law provisions.

Article 4.-

1. All organizations and individuals, when detecting signs of incident, incidents or acts of infringing upon petroleum security and safety, must strive to stop and immediately notify them to the nearest police or army offices, local administrations or other agencies or organizations for timely handling and damage prevention.

2. The agencies and organizations mentioned in Clause 1 of this Article, upon receiving the information related to petroleum security and/or safety infringement, shall have to coordinate with the functional units for timely handling and damage prevention.

Article 5.- In this Decree, the following terms and expressions are construed as follows:

1. "Petroleum security protection" means taking measures to prevent, detect, stop and handle acts of violating or harming the implementation of the under-takings, policies and legislation on the development of Vietnam’s petroleum sector; protecting internal security of petroleum agencies and enterprises; safeguarding the State’s secrets; and protecting petroleum activities as well as petroleum projects, means and equipment.

2. "Petroleum safety protection "means taking measures to prevent, detect, stop and handle acts of violating the provisions on the prevention and fighting of explosions, fires, accidents and technical break-downs with a view to ensuring safety for humans, as well as petroleum projects, means, equipment and activities, and protecting the ecological environment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter II

PETROLEUM SECURITY PROTECTION

Article 6.- The tasks of protecting petroleum security are to prevent, detect, stop and handling the following acts:

1. Abusing petroleum activities to infringe upon the national security, the sovereignty and sovereignty rights of the Socialist Republic of Vietnam.

2. Indirectly or directly sabotaging petroleum agencies and/or enterprises, petroleum projects, means and equipment.

3. Infringing upon petroleum activities, causing damage to the State’s assets, the national interests and/or the legitimate interests of organizations and individuals conducting petroleum activities.

4. Disclosing the State’s secrets in petroleum activities.

5. Harming the implementation of undertakings, policies and legislation on the development of the petroleum sector.

Article 7.- Before starting petroleum activities in Vietnam, all organizations and individuals must draw up plans and schemes to protect petroleum activities as well as petroleum projects, means and equipment according to the regulations of the Ministry of Public Security. The protection plans and schemes must be forwarded to Vietnam Oil and Gas Corporation for coordinated implementation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The recruitment of laborers to work for Vietnam Oil and Gas Corporation must strictly comply with the law provisions on labor and other relevant law provisions.

For foreigners and overseas Vietnamese, the recruitment dossiers must contain their judicial records. After being recruited, these individuals must operate in compliance with their entry purposes.

2. Vietnam Oil and Gas Corporation shall have to coordinate with the functional State bodies in managing activities of foreign laborers and overseas Vietnamese working for petroleum contractors, representative offices and enterprises in Vietnam.

Article 9.-

1. Foreign petroleum contractors, foreign-invested petroleum enterprises, when recruiting Vietnamese laborers, must strictly comply with the Vietnamese law provisions on labor. They, after recruiting laborers, must send notices thereon together with the copies of the labor contracts to Vietnam Oil and Gas Corporation.

2. Foreign petroleum contractors, foreign-invested petroleum enterprises, when sending Vietnamese laborers to work or study abroad, must notify Vietnam Oil and Gas Corporation of the lists of the delegation members and the working or study programs.

Article 10.-

1. Foreigners and overseas Vietnamese working for foreign contractors, or foreign-invested petroleum enterprises in Vietnam must strictly observe the Vietnamese laws and the international agreements which Vietnam has signed or acceded to.

2. Vietnam Oil and Gas Corporation may request foreign contractors and foreign-invested petroleum enterprises to terminate labor contracts with laborers when detecting evidences of violations of Vietnamese laws.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To strictly prohibit the exchange or publication of information listed as State secrets in the petroleum sector on the mass media.

Article 12.- Organizations and individuals conducting petroleum activities in Vietnam, when using the computerized communication system connected with the Internet in service of petroleum activities, shall have the responsibility to:

1. Observe the State’s regulations on the establishment, management and use of the Internet;

2. Take responsibility before law for the information contents fed into or transmitted from their computer systems;

3. When detecting information of illegal sources infiltrating into Vietnam or law-breaking acts in the Internet use, immediately report them to the functional Sate bodies for handling.

Chapter III

PETROLEUM SAFETY PROTECTION

Article 13.- Organizations and individuals conducting petroleum activities in Vietnam shall be obliged to ensure safety for petroleum activities as well as petroleum projects, means and equipment according to the provisions of this Decree, and to observe the Regulation on the safety management in petroleum activities as well as relevant law provisions of Vietnam in order to protect safely human lives and health, properties and the environment.

Article 14.- Organizations and individuals conducting petroleum activities in Vietnam shall have the responsibility to:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Establish and maintain the emergency aid and rescue system and apply necessary aid and rescue measures when fires, explosions, accidents or incidents occur;

3. Work out emergency aid and rescue plans compatible with the national emergency aid and rescue system, organize regular training and periodical exercises according to the plans;

4. Implement all environmental protection plans and take measures to prevent pollution and overcome consequences caused by environmental pollution incidents.

Article 15.-

1. Laborers expected to work at petroleum projects, with petroleum means and/or equipment must be provided with training in safety knowledge and skills according to regulations so that they can meet the requirements of the assigned jobs; be equipped with adequate labor safety equipment.

2. During the working process, laborers must strictly observe the regulations on fire prevention and fighting and labor environment protection; the protection of human health and lives and safety for petroleum projects, means and equipment.

3. People on working or sight-seeing visits at petroleum agencies or enterprises must strictly observe the internal rules and regulations on reception, working and sight-seeing according to the requirements and guidance of the petroleum agencies and enterprises, in order to protect security and safety for petroleum activities as well as petroleum projects, means and equipment.

Article 16.-

1. At the petroleum offices, enterprises, projects, means and equipment, there must be appropriate forces to safely protect them, prevent and fight fires and explosions, and prevent and intercept incidents.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 17.-

1. For petroleum projects on the mainland, the safety corridors must be established and there must be forms of making public the regulations on the protection of the safety corridors so that everyone can know and comply with.

2. In the safety corridor, it is strictly forbidden to build projects, to plant perennial trees, burn fires, use heat- or fire-emitting devices and carry out other activities that may cause harm to petroleum projects.

3. Where it is necessary to use a safety corridor for security, defense or other special purposes, the permission of a competent State bodies must be obtained and measures to ensure safety for petroleum projects must be taken.

4. The safety corridors around petroleum projects on the mainland shall be prescribed by competent State bodies at the proposal of Vietnam Oil and Gas Corporation.

Article 18.-

1. Organizations and individuals that have no responsibility are strictly forbidden to encroach upon, or carry out activities in any form in, the safety zone of offshore petroleum projects, except for special cases permitted by the Prime Minister.

2. The width of the safety zone of an offshore petroleum project is 500 m outwards calculated from the outermost edge of the project or from the anchoring position for floating means.

3. Within two nautical miles calculated from the outermost edge of an offshore petroleum project, means, boats and ships that have no responsibility must not be anchored.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter IV

STATE MANAGEMENT AND RESPONSIBILITIES OF THE MINISTRIES, BRANCHES AND PEOPLE’S COMMITTEES AT ALL LEVELS FOR PETROLEUM SECURITY AND SAFETY PROTECTION

Article 19.- The Government exercises the uniform State management over the petroleum security and safety protection. The ministries and branches shall perform their State management function of protecting petroleum security and safety according to their respective tasks and powers.

Article 20.- The Ministry of Public Security shall have the responsibility to:

1. Draft and submit to the Government or the Prime Minister for promulgation or promulgate according to its competence legal documents guiding the implementation of this Decree and the regulations on the handling of administrative violations in petroleum activities;

2. Direct the concerned police units to guide and coordinate with Vietnam Oil and Gas Corporation in organizing the work of preventing, detecting, stopping and handling acts of violating the legislation on the petroleum security and safety protection;

3. Guide and direct Vietnam Oil and Gas Corporation and concerned branches to perform the work of preventing and fighting explosions and fires and unsafe conditions in petroleum activities; deploy forces and coordinate in rendering timely aid and rescue when explosions, fires or incidents occur at petroleum projects;

4. Direct and coordinate with Vietnam Oil and Gas Corporation in building up mass movements to safeguard the Fatherland’s security and organize security forces at units and establishments engaged in petroleum activities and at petroleum projects.

Article 21.- The Ministry of Defense shall have the responsibility to:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Guide and coordinate with Vietnam Oil and Gas Corporation in making plans for protecting key offshore petroleum projects.

Article 22.- Depending on the nature and requirement of the work of protecting a number of petroleum projects inland or offshore, at the proposal of Vietnam Oil and Gas Corporation, the Ministry of Public Security and the Ministry of Defense shall organize forces to protect petroleum security and safety. The organization of, and forms of participation in, these protection activities shall be guided by the Minister of Public Security and the Minister of Defense in a joint circular.

Article 23.- The Ministry of Aquatic Resources and the People’s Committees of the coastal provinces shall direct the provincial/municipal Aquatic Resource Services and the Aquatic Resource Protection Sub-Departments to coordinate with the border guard and the marine police forces in organizing propaganda and education for fishermen to understand the regulations on the petroleum security and safety protection, and disallow ships and boats having no responsibility to encroach upon the safety zones of the petroleum projects.

Article 24.- The Ministry of Communications and Transport, the Ministry of Public Security, the Ministry of Defense, the Ministry of Science, Technology and Environment, the Ministry of Aquatic Resources, the Ministry of Health, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the National Committee for Search and Rescue and the provincial People’s Committees shall elaborate plans on mobilization of people, means and supplies for coordinated participation in providing aid and rescue, dealing with incidents, fires, explosions and accidents occurring in petroleum activities and on petroleum projects, means and equipment in the geographical areas under their respective management.

Article 25.- Vietnam Oil and Gas Corporation shall have the responsibility to:

1. Build up mass movements to protect the Fatherland’s security at its agencies and enterprises; perform the work of protecting internal security in its agencies and enterprises; protect the State’s assets; prevent and combat crimes of all types, and prevent incidents, fires, explosions and accidents;

2. Coordinate with the ministries, branches, local administrations where petroleum activities are carried out in educating citizens to participate in the protection of petroleum security and safety;

3. Build up the full-time and part-time security and safety forces according to law provisions so as to provide timely aid and rescue when incidents occur, and equip them with adequate necessary means so that they can fulfill the tasks of protecting petroleum security and safety;

4. Assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries, branches and localities in summing up and drawing experiences from the work of protecting petroleum security and safety; propose solutions to raise the effectiveness of the petroleum security and safety protection work suited to the practical situation and conditions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 27.- Organizations and individuals conducting petroleum activities and the forces responsible for participating in protecting petroleum security and safety shall have to ensure uninterrupted and timely information and communication and strictly abide by the prescribed regime of reporting on the situation and work of petroleum security and safety protection.

Chapter V

INSPECTION, REWARD AND HANDLING OF VIOLATIONS

Article 28.- The ministries and branches having the State management function in the domain of petroleum security and safety protection shall have to inspect and supervise activities of foreign and domestic organizations and individuals conducting petroleum activities in order to ensure their observance of the State’s laws and regulations on petroleum security and safety.

Article 29.- Organizations and individuals conducting petroleum activities shall submit to the inspection and supervision by the functional State bodies regarding their observance of the legislation on the petroleum security and safety protection and the relevant legislation on inspection and supervision.

Article 30.- Organizations and individuals that record achievements in petroleum security and safety protection or merits in detecting and/or stopping acts of infringing upon petroleum security and safety; limiting losses of human lives, assets and/or petroleum projects, shall be commended and/or rewarded according to law provisions.

Organizations and individuals that violate this Decree and other relevant regulations on the petroleum security and safety protection shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be subject to administrative sanctions. Individuals who commit crime-constituting acts shall be examined for penal liability; if causing damage, they must pay compensation therefor according to law provisions.

Chapter VI

IMPLEMENTATION PROVISIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 32.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities, the chairman of the Managing and the general director of Vietnam Oil and Gas Corporation shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 03/2002/NĐ-CP ngày 07/01/2002 về việc bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.806

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!