Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 80/KH-UBND thực hiện 02-KL/TW bảo vệ môi trường thời kỳ công nghiệp hóa Lạng Sơn 2016

Số hiệu: 80/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Lý Vinh Quang
Ngày ban hành: 12/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 02-KL/TW NGÀY 26/4/2016 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 41-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 26/4/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 612-TB/VPTU, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Xác định công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện và phân công tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện, đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và mọi người dân. Chú ý yếu tố môi trường, phát triển kinh tế xanh, bền vững trong phát triển kinh tế. Hình thành các thiết chế văn hóa, đạo đức, ứng xử thân thiện với môi trường.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ môi trường. Làm rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài mà không có biện pháp giải quyết, khắc phục hiệu quả. Gắn các chỉ tiêu về môi trường vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

3. Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. Kiện toàn cơ cấu tổ chức của hệ thống quản lý nhà nước về môi trường. Chú trọng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã.

4. Phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nhất là các nguồn thải lớn; tập trung giải quyết các vấn đề môi trường khu vực đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, lưu vực sông, về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học,….Khoanh vùng, xử lý, cải tạo các khu vực bị ô nhiễm, nhất là ô nhiễm tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật.

5. Sử dụng hợp lý, hiệu quả, đúng mục đích nguồn chi sự nghiệp môi trường. Kết hợp tăng chi từ ngân sách nhà nước với đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước cho bảo vệ môi trường. Thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích phát triển các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế. Thực hiện nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền” và “Người hưởng lợi từ môi trường phải trả chi phí”, coi đây là giải pháp mang tính đột phá để huy động nguồn lực từ xã hội, giảm gánh nặng từ nguồn ngân sách nhà nước.

6. Chú trọng nghiên cứu khoa học, thúc đẩy đổi mới công nghệ sản xuất và phát triển công nghệ môi trường; hạn chế phát triển mới và giảm dần các hoạt động kinh tế tiêu tốn nhiều năng lượng, tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, dự báo và giải quyết các vấn đề môi trường của tỉnh, tiếp cận công nghệ mới và huy động nguồn lực quốc tế cho bảo vệ môi trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch; tổng hợp, định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện/thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường hàng năm trên địa bàn tỉnh; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước hàng năm chi cho sự nghiệp môi trường.

Triển khai thực hiện các dự án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng và tại thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

Xây dựng và trình phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường thành Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Là cơ quan đầu mối thẩm định, trình phê duyệt dự án, quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án phải đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường; kiên quyết không trình phê duyệt các dự án, quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án có tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao đến sức khỏe và môi trường.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các nội dung kêu gọi các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Tiếp tục nghiên cứu, lồng ghép các chỉ tiêu về môi trường vào kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn và trung hạn.

3. Sở Xây dựng

Là cơ quan đầu mối kiểm tra, rà soát các quy hoạch xây dựng mới hoặc điều chỉnh quy hoạch trong đó thể hiện chi tiết về hệ thống tập kết, thu gom, xử lý chất thải và các công trình phụ trợ theo quy định về bảo vệ môi trường; đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường khi cấp phép xây dựng cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý môi trường xây dựng như môi trường trong thiết kế quy hoạch xây dựng, môi trường trong quản lý đô thị và khu công nghiệp; môi trường sản xuất vật liệu xây dựng; môi trường công trường xây dựng; môi trường trong nhà ở và công trình công cộng, công trình sản xuất công nghiệp; lập bản đồ các khu vực có nguy cơ ngập nước, sạt lở, lũ quét...tại các khu đô thị, khu dân cư hoặc có các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường. Phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước thanh tra, giám sát các vấn đề môi trường. Nghiên cứu, lập đề án Phát triển đô thị Lạng Sơn ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2025.

4. Công an tỉnh

Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các nguồn phóng xạ.

Là cơ quan đầu mối thẩm định các công nghệ trong xử lý chất thải của các dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới và đưa vào áp dụng các quy trình, công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện các biện pháp khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng; chỉ đạo tăng cường biện pháp tuần tra, kiểm soát việc khai thác, chặt phá rừng, săn bắt trái phép, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thực hiện các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên; triển khai thực hiện xây dựng và trình xem xét, phê duyệt thành lập mới các khu bảo tồn đa dạng sinh học theo Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 17/01/2014.

Hướng dẫn sử dụng, bảo quản và phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ tình hình sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định.

Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi, kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm.

7. Sở Y tế

Tăng cường công tác kiểm soát, xử lý chất thải y tế theo quy định; chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải y tế, lò đốt chất thải rắn đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả thải. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định.

8. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp; các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lưu thông, buôn bán chất gây ô nhiễm môi trường; nhập lậu gia súc, gia cầm và các loại hóa chất cấm lưu hành; lợi dụng việc nhập nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng để đưa rác thải vào địa bàn tỉnh hoặc thông qua địa bàn tỉnh để đưa vào nước ta.

9. Sở Nội vụ

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong việc kiện toàn cơ cấu tổ chức hệ thống quản lý nhà nước về môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã theo quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã.

10. Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, dự báo và giải quyết các vấn đề môi trường của tỉnh, tiếp cận công nghệ mới; đẩy mạnh huy động nguồn lực quốc tế cho bảo vệ môi trường.

11. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu vực biên giới, cửa khẩu.

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tăng cường chỉ đạo công tác thu gom, xử lý rác thải, nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu du lịch, khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

13. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tăng cương công tác giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, về hậu quả của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe con người và sự phát triển của toàn xã hội trong trường học; phát động các phong trào, hoạt động thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động về bảo vệ môi trường trong học sinh, sinh viên; gắn kết quả, hiệu quả công tác giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công tác thi đua khen thưởng trong các trường học.

14. Sở Tài chính

Tham mưu cân đối, phân bổ ngân sách hằng năm cho công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định.

15. Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát việc xử lý chất thải tại các khu vực khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

16. Các cơ quan thông tin truyền thông

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục hoặc lồng ghép với chuyên trang, chuyên mục khác nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Xác định môi trường là vấn đề toàn cầu, bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là một nội dung cơ bản của phát triển bền vững.

17. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

18. UBND các huyện, thành phố

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ môi trường. Chủ động chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thực hiện các biện pháp giải quyết các vấn đề môi trường tại địa phương hoặc báo cáo cấp trên trong trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết. Gắn các chỉ tiêu về môi trường vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn. Thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích phát triển các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế.

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước đô thị, các khu dân cư tập trung; quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện tiêu chí môi trường trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công tác bao vê môi trường trong xây dựng chuồng trại chăn nuôi, hố tiêu hợp vệ sinh, thu gom và xử lý triệt để các loại bao bì, chai lọ đựng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền.

Tăng cường công tác trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng và phát triển đa dạng sinh học.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 31/12 hàng năm.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Vinh Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 80/KH-UBND ngày 12/07/2016 thực hiện Kết luận 02-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.017

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!