Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4279/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Đào Công Thiên
Ngày ban hành: 23/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4279/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 05 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2017

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Kế hoạch số 129/KH-UB ngày 15/3/2017 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn năm 2017;

UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2017 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Các Sở, ban, ngành và địa phương quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Luật phòng, chống thiên tai; Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020; Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg và một số văn bản liên quan.

2. Duy trì chế độ trực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các cp; nắm chắc, tham mưu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Các Sở, ban, ngành, địa phương chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện làm chủ các trang thiết bị, phương tiện tìm kiếm cứu nạn mới; tăng cường luyện tập, diễn tập theo phương án, kế hoạch nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng ứng phó các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

4. Tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm, mua sắm trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

5. Tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế trong lĩnh vực quản lý, ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.

II. NHIỆM V C TH

(Các nhiệm vụ cụ thể theo phụ lục đính kèm)

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ xây chung Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

2. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Quốc gia TKCN;
- B
an Chỉ đạo TW về PCTT;
- TT HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành (thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, HB, TLe.

PCTT-5.18

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2017
(Đính kèm Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự c, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017)

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

TỔ CHỨC TRỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CÁC CẤP

1

Trực, theo dõi thông tin, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, BCH Quân sự tỉnh.

BCH BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh; Các Sở, ban, ngành và địa phương, đơn vị

Trong năm

 

2

Trực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, cấp xã

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Trong năm

 

II

XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC TÌM KIẾM CỨU NẠN

1

Quyết định Kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh, huyện, xã

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp

 

Quý II

 

2

Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Thường xuyên

 

III

XÂY DỰNG, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH, KIÊM NHIỆM TKCN

1

Kiện toàn tổ chức lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cơ quan, đơn vị cơ sở của các Sở, ngành, địa phương

BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

Các Sở, ban, ngành và địa phương, đơn vị

Quý II

 

IV

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP, HỘI THAO

1

Đào tạo, huấn luyện

 

 

 

 

1.1

Phối hợp, đăng ký cán bộ tham gia lớp đào tạo điều khiển phương tiện thủy nội địa tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương

Trường Cao đẳng nghề 1,2 / Cục Đường thủy nội địa/Bộ GTVT và một số đơn vị thuộc BQP

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Quý II

Theo Kế hoạch thực hiện của cơ quan chủ trì

1.2

Phối hợp, đăng ký cán bộ tham gia huấn luận điều khiển phương tiện thủy nội địa Tìm kiếm cứu nạn

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Quý II

Theo Kế hoạch thực hiện của cơ quan chủ trì

1.3

Phối hợp, đăng ký cán bộ tham gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Quý II

1.4

Phối hợp, đăng ký cán bộ tham gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường biển

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Quý II

1.5

Phối hợp, tham gia tuyên truyền về công tác ứng phó sự cố tràn dầu và TKCN

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Quý II

1.6

Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm PCCC của các Sở, ngành

Cảnh sát Phòng Cháy và Chữa cháy tỉnh

Các Sở, ban, ngành và địa phương, đơn vị

Trong năm

 

1.7

Phối hợp, đăng ký cán bộ tham gia huấn luyện ứng phó sự cố Hóa chất độc xạ, sinh học

Binh chủng Hóa học

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Quý III

Theo Kế hoạch thực hiện của đơn vị chủ trì

1.8

Phối hợp, đăng ký cán bộ tham gia huấn luyện hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai

Quân chủng Hải quân, BTL BĐ Biên phòng, binh chủng Công binh, BC Hóa Học, cục Quân y/BQP

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Trong năm

1.9

Phối hợp, đăng ký cán bộ tham gia huấn luyện ứng phó hóa chất độc xạ, sinh học có thực hành sử dụng trang bị do chuyên gia Hoa Kỳ giới thiệu

Binh chủng Hóa học và một số cơ quan đơn vị liên quan

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Trong năm

2

Diễn tập, hội thao

 

 

 

 

2.1

Chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt, bão, lũ quét, sạt lở đất; phòng chống cháy nổ, cháy rừng tại địa bàn trọng điểm

Các huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Các Sở, ban, ngành

Trong năm

 

2.1

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các toàn nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu dân cư

Cảnh sát Phòng Cháy và Chữa cháy

Các Sở, ban, ngành và địa phương, đơn vị

Trong năm

 

V

CÔNG TÁC KIỂM TRA

1

Kiểm tra các kế hoạch, phương án ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với một số địa phương, đơn vị

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bđội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng Cháy và Chữa cháy tỉnh

Các Sở, ban, ngành và địa phương, đơn vị liên quan

Quý III

 

VI

HI NGH

1

Hội nghị Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2017

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Các Sở, ban, ngành và địa phương, đơn vị

Quý IV

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4279/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngày 23/05/2017 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.174

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86