Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 386/KH-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2030 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 386/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đinh Quang Tuyên
Ngày ban hành: 07/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 386/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2020-2030

Thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 - 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn năm 2020-2030 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng tham gia thực hiện tiết kiệm năng lượng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chung của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2030 tại Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất; chuyển đổi sử dụng năng lượng hiệu suất cao cho các trang thiết bị, máy móc, dây truyền sản xuất, chiếu sáng công cộng,...

- Đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, hình thành ý thức, thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm đến cộng đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh; triển khai các giải pháp để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, chương trình kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chương trình kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến các thành phần, đối tượng liên quan thực hiện.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các hình thức khác nhau nhăm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về tiết kiệm năng lượng của cộng đồng, doanh nghiệp và xã hội.

- Hướng dẫn, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao, giải pháp áp dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời trong các hộ gia đình, các doanh nghiệp. Vận động các hộ gia đình tham gia phong trào “Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện”, “Trường học chung tay tiết kiệm điện”.

- Phổ biến kỹ năng, giải pháp kỹ thuật trong sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng. Đẩy mạnh việc tuyên truyền sử dụng xăng sinh học E5 Ron 92-11 đến các hiệp hội vận tải, các doanh nghiệp, chủ phương tiện kinh doanh vận tải về lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5 và khuyến khích các đơn vị sử dụng xăng sinh học E5.

3. Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn sử dụng năng lượng mặt trời áp mái phục vụ cơ quan công sở và các trường học; phục vụ sản xuất, chế biến nông lâm nghiệp tại doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ dân.

- Hỗ trợ cải tạo, thay thế các thiết bị, máy móc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo cho các công trình công cộng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hệ thống chiếu sáng đô thị, đường giao thông, báo hiệu giao thông và các cơ sở sản xuất nông nghiệp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn dự kiến khoảng 4.910 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương: 2.960 triệu đồng;

- Nguồn ngân sách tỉnh: 850 triệu đồng;

- Nguồn vốn doanh nghiệp: 1.100 triệu đồng.

(có phụ lục chi tiết kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp các các Sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và giám sát, kiểm tra hoạt động của từng nhiệm vụ. Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện kế hoạch; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các cơ sở sử dụng năng lượng theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngáy 20 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Hướng dẫn, tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn tổ chức thực hiện kế hoạch, xây dựng các đề án hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Sở Xây dựng

- Phối hợp các các Sở, ngành liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng tại các công trình xây dựng mới như: Trụ sở làm việc; siêu thị; trung tâm thương mại, trường học,...; triển khai áp dụng các giải pháp, công nghệ, thiết bị, vật liệu tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà.

- Chủ trì đẩy mạnh triển khai các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng; hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì phối hợp các Sở, ngành liên quan đặt hàng thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo nhằm thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hỗ trợ các đề tài, dự án ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và hiệu quả.

4. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan phổ biến kỹ năng, giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng. Đẩy mạnh việc tuyên truyền sử dụng xăng sinh học E5 Ron 92 đến các hiệp hội vận tải, các doanh nghiệp, chủ phương tiện kinh doanh vận tải và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các giải pháp khuyến khích sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong sản xuất chế biến nông, lâm nghiệp và tại các hộ gia đình.

- Lồng ghép chương trình tiết kiệm năng lượng vào các dự án phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, chương trình xây dựng nông thôn mới.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ động phối hợp với Sở Công Thương xây dựng, giới thiệu các mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, lồng ghép nội dung tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn,...

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 594/KH-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức tập thể, cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn và đánh giá kết quả về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các thiết bị, máy móc phục vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2030 (theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hình thành ý thức, thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn huyện, thành phố. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung của Kế hoạch đến các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị chuyên môn gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình thực hiện tiết kiệm điện tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị,...; tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động thực hiện kế hoạch trên địa bàn.

10. Công ty Điện lực Bắc Kạn

Phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù hợp với các khả năng cung ứng (giờ cao điểm, thấp điểm); đáp ứng nhu cầu cấp điện ổn định cho sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh đạt hiệu quả cao.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giải pháp, cách thức tiết kiệm điện và vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng chương trình trường học chung tay tiết kiệm điện, gia đình tiết kiệm điện.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp (quản lý, kiểm tra, nghiên cứu ứng dụng giải pháp,...) nhằm giảm tổn thất điện trong khâu truyền tải, phân phối và kinh doanh điện.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Bộ Công Thương (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể của tỉnh;
- Báo Bắc Kạn, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP.
Gửi bản giấy:
- Hiệp hội DN tỉnh;
- Công ty Điện lực Bắc Kạn;
- Các đơn vị không sử dụng TD office;
- Lưu: VT, GTCNXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quang Tuyên

 

BIỂU TỔNG HỢP

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2020 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Kế hoạch số 386/KH - UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt

Tên nhiệm vụ

Mục tiêu

Nội dung

Kết quả dự kiến

Thời gian thực hiện

Kinh phí dự kiến (tr.đồng)

Đơn vị chủ trì/phối hợp

ghi chú

I

Nhóm nhiệm vụ I: Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

1.1

Lặt đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cấp điện cho trụ sở làm việc Sở Công Thương

Nhằm đánh giá hiệu quả của việc sử dụng năng lượng mặt trời; từ đó phổ biến, nhân rộng trên địa bàn tỉnh

Lắp đặt trọn bộ hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái toà nhà làm việc của Sở Công Thương

Lắp đặt được 01 hệ thống điện năng lượng mặt trời công suất khoảng (20 - 25kW) có hòa lưới điện quốc gia ở cấp 0,4kV

Năm 2021

760

Sở Công Thương/ Công ty điện lực Bắc Kạn

Ngân sách TW

1.2

Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho một số cụm dân cư, hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa mà điện lưới quốc gia chưa đầu tư đến (Sở Công Thương).

Nhằm đánh giá hiệu quả của việc sử dụng năng lượng mặt trời; cung cấp điện cho các hộ vùng sâu, vùng xa nâng cao dân trí, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới

Lắp đặt trọn bộ hệ thống điện năng lượng mặt trời cho khoảng 10 hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa

Lắp đặt được 10 hệ thống điện năng lượng mặt trời khoảng 0,5kW/hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa mà điện lưới quốc gia chưa đầu tư đến.

Năm 2021

500

Sở Công Thương/ UBND các xã và các hộ gia đình thuộc dự án

Ngân sách TW

1.3

Thí điểm lặt đặt Đèn năng lượng mặt trời (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Nhằm chuyển đổi dần sang các thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao, thân thiện với môi trường, giảm nhẹ biến đổi khí hậu

Lắp đặt trọn bộ Đèn năng lượng mặt trời tại cơ quan Văn phòng Sở

Lắp đặt hoàn chỉnh 02 Đèn năng lượng mặt trời công suất khoảng 150kW

Năm 2021

7,0

Cơ quan văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan

Ngân sách tỉnh (của Sở)

1.4

Xây dựng mô hình thí điểm lắp đặt hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công, cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp

(Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Nhằm đem lại sự an toàn, tiết kiệm chi phí điện năng và thân thiện môi trường

Lắp đặt hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công, cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp

- Trung tâm Điều dưỡng Người có công 04 máy.

- Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp 04 máy.

Năm 2021

65

- Trung tâm Điều dưỡng Người có công

- Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp

Ngân sách tỉnh (của đơn vị)

1.5

Xây dựng mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tiết kiệm nguồn nước tưới

Xây dựng công trình để phục vụ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Xây dựng hoàn thành 01 mô hình công trình điểm phục vụ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

Năm 2021

1.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Các đơn vị liên quan, các hộ dân tham gia mô hình

Ngân sách TW

1.6

Xây dựng mô hình sử dụng máy sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời trong sơ chế, chế biến măng khô Bắc Kạn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Hỗ trợ Hợp tác xã sơ chế, chế biến măng khô sử dụng thiết bị sấy bằng năng lượng mặt trời nhằm tiết kiệm năng lượng, không để người dân chặt phá rừng làm nhiên liệu và sử dụng năng lượng sạch

- Đảm bảo chất lượng nông sản và an toàn thực phẩm.

Hỗ trợ kỹ thuật và thiết bị sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời cho các Hợp tác xã sơ chế, chế biến măng khô.

- Hỗ trợ 02 máy sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời cho 02 Hợp tác xã sản xuất măng khô.

- Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật sử dụng máy sấy nông sản, phương pháp bảo quản nông sản.

- Tiết kiệm 40-60% năng lượng so với sử dụng điện.

Năm 2021

600

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Các đơn vị liên quan, các hộ dân tham gia mô hình

Ngân sách TW

1.7

Xây dựng mô hình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây gừng, hồng không hạt.

(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Tìm ra những biện pháp có hiệu quả và kinh tế nhằm hạn chế tác hại của sâu bệnh, làm tăng năng suất cây trồng đạt và phẩm chất nông sản.

Xây dựng mô hình phòng trừ sâu bệnh hại trên cây gừng, hồng không hạt bằng biện pháp phòng trừ tổng hợp- IPM

- 0,5 ha/mô hình * 2 mô hình được áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp.

- 60 nông dân được tập huấn kỹ thuật.

Năm 2021

100

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Các đơn vị liên quan, các hộ dân tham gia mô hình

Ngân sách TW

1.8

Xây dựng mô hình lặt đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cấp điện cho trụ sở làm việc.

(Công ty Điện lực Bắc Kạn)

Quảng bá, tuyên truyền khách hàng tham gia lắp đặt, sử dụng.

Lắp đặt trọn bộ hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái toà nhà làm việc của Công ty.

Lắp đặt được 01 hệ thống điện năng lượng mặt trời công suất khoảng 30kW, dự kiến tiết kiệm được hơn 30% sản lượng điện tiêu thụ đối với trụ sở Công ty.

Năm 2021

500

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Vốn Doanh nghiệp

2

Nhóm nhiệm vụ II: Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về SDNLTK&HQ

2.1

Thiết kế, in ấn, phát tờ rơi, sổ tay về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng.

Thiết kế, in ấn, phát tờ rơi, sổ tay về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- 5.000 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn tiết kiệm năng lượng.

- 2.500 cuốn sổ tay, cẩm nang hướng dẫn sử dụng tiết kiệm năng lượng.

Năm 2021

80

Sở Công Thương/ Các đơn vị liên quan

Ngân sách tỉnh

2.2

Tổ chức hội nghị tập huấn Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2030.

Nhằm nâng cao nhận thức, hình thành ý thức, thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn các nội dung chuyên môn, kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tổ chức 04 lớp tập huấn cho đại diện cán bộ, công chức Sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT và đại diện cán bộ, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và các trung tâm giáo dục trên địa bàn tỉnh

Năm 2021

100

Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các cơ quan liên quan và các trường học trên địa bàn tỉnh

Ngân sách tỉnh

2.3

Cung cấp tờ rơi, sổ tay về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các Trường học.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh về tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tờ rơi, sổ tay về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Phát 27.000 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn tiết kiệm năng lượng cho HS các trường học.

- Phát 3.400 cuốn sổ tay, cẩm nang hướng dẫn sử dụng tiết kiệm năng lượng cho các lớp học.

Năm 2021

338

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tỉnh

Ngân sách tỉnh

2.4

Tổ chức tập huấn cho tổ chức thủy lợi cơ sở và người hưởng lợi.

Nâng cao năng lực quản lý của tổ chức thủy lợi cơ sở và nhận thức của người dân về tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng

- Phổ biến về các chế độ chính sách và các văn bản liên quan

- Tham quan mô hình tại các địa phương đã xây dựng.

Tổ chức 03 lớp tập huấn tại các huyện, thành phố.

Năm 2021

100

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Các đơn vị liên quan, các hộ dân tham gia mô hình

Ngân sách tỉnh

2.5

Tập huấn nâng cao năng lực cho người dân trong việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

- Từng bước nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng.

- Giảm thiểu việc lạm dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật,

Tổ chức tập huấn cho người dân về cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo nguyên tắc an toàn - hiệu quả

- Tổ chức được 8 lớp/8 huyện, thành phố về hướng dẫn sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn - hiệu quả.

- 2.400 người dân được tập huấn nâng cao nhận thức về sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Năm 2021

160

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông/Các đơn vị liên quan, các hộ dân

Ngân sách tỉnh

2.6

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.

Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của công chức, viên chức và người lao động tham gia và thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm điện và tiết giảm điện để chủ động việc cấp điện phục vụ các nhu cầu thiết yếu khác.

Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức: Lồng ghép vào các hoạt động nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với từng đơn vị, thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt chuyên đề về các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về SDNLTK&HQ

Tổ chức 05 cuộc tuyên truyền/ 5 đơn vị

2021

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, và các đơn vị trực thuộc Sở

 

2.7

Tuyên truyền vận động CBCNV trong toàn công ty SDNLTK&HQ.

Có ý thức SD NLTK và HQ, đồng thời là tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền vận động mọi người cùng tham gia

 

Tiết kiệm ít nhất được 5% năng lượng tiêu thụ đối với công ty và hộ gia đình CBCNV.

Năm 2021

 

Công ty Điện lực Bắc Kạn

 

2.8

Thực hiện chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương.

Vận động các khách hàng sản lượng lớn tham gia ký kết thảo thuận hợp tác điều chỉnh phụ tải.

 

 

Năm 2021

 

Công ty Điện lực Bắc Kạn/UBND các huyện, thành phố và các khách hàng có sản lượng lớn

 

2.9

Thực hiện chương trình Gia đình tiết kiệm điện.

Vận động khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tham gia hưởng ứng.

 

Tiết kiệm được khoảng 400.000kWh trong thời gian thi đua.

Năm 2021

200

Công ty Điện lực Bắc Kạn/Sở Công Thương, UBND huyện, thành phố

Vốn doanh nghiệp

2.10

Thực hiện chương trình Trường học tiết kiệm điện.

Giáo dục ý thức sử dụng NLTK&HQ đối với các em học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

 

Tổ chức 08 trường học trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021

320

Công ty Điện lực Bắc Kạn/Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường học

Vốn doanh nghiệp

2.11

Thực hiện chương trình Giờ trái đất.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng về biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 

Tiết kiện khoảng 6.000kWh trong thời gian diễn ra sự kiện.

Năm 2021

80

Công ty Điện lực Bắc Kạn/Sở Công Thương, Tỉnh đoàn, UBND huyện, thành phố

Vốn doanh nghiệp

 

Tổng cộng

 

 

 

 

4.910

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 386/KH-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2030 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


89

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217