Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 317/KH-UBND năm 2017 hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 317/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Huỳnh Thanh Điền
Ngày ban hành: 06/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 317/KH-UBND

Nghệ An, ngày 06 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020; Quyết định số 4135/QĐ-BCT ngày 21/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”; Quyết định số 13443/QĐ-BCT ngày 08/12/2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành công thương giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 4955/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020 với những nội dung chính như sau:

I.QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU

1. Quan điểm

a) SXSH được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt là chú trọng vào các cơ sở sản xuất công nghiệp nguy cơ gây ô nhiễm cao và có tiềm năng áp dụng SXSH.

b) Nhà ớc khuyến khích và hỗ trợ kỹ thuật áp dụng SXSH trên cơ sở tự nguyện và phát huy nội lực của các doanh nghiệp sn xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhm thực hiện các mục tiêu môi trường và lợi ích kinh tế.

c) SXSH trong công nghiệp được thực hiện trên cơ sở tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và nhận thức của các cơ sở sản xut công nghiệp về lợi ích được mang lại từ việc áp dụng SXSH.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

SXSH được áp dụng rộng rãi tại các cơ ssản xuất công nghiệp trên địa bàn tnh nhằm nâng cao hiệu qu sdụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; gim thiu phát thải và hạn chế mức độ gia ng ô nhim; bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người) đảm bảo phát triển bn vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế Quốc tế.

b) Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2020, việc áp dụng SXSH trong công nghiệp ca tỉnh Nghệ An đạt các mục tiêu chủ yếu sau

- 90% cơ sở sản xuất công nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung cơ bn về SXSH trong công nghiệp và nhận thức được lợi ích của việc SXSH trong công nghiệp.

- 25% đến 50% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH và những cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH sẽ tiết kiệm được từ 5% đến 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên vật liệu trên đơn vị sản phẩm.

- 25% đến 50% cơ sở sản xuất công nghiệp có bộ phận chuyên trách về thực hiện áp dụng SXSH.

- 100 % cán bộ chuyên trách về SXSH ở các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh được đào tạo, tập huấn kiến thức về áp dụng SXSH trong công nghiệp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về SXSH trong công nghiệp

a) Tuyên truyền nâng cao nhận thức về SXSH thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đăng tin, mở các chuyên mục, din đàn về SXSH trên Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và đài phát thanh các huyện, báo in, báo điện tử, tạp chí; xây dựng chương trình, phim tư liệu, phóng sự, tọa đàm về SXSH.

b) Xây dựng và tổ chức các hình thức tôn vinh nhưng nỗ lực và kết qucủa doanh nghiệp đạt được trong việc áp dụng SXSH.

c) Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo giảng viên, tư vấn về SXSH nâng cao khả năng chuyên môn, năng lực tư vấn, qun lý và trin khai SXSH; tổ chức đào tạo nâng cao năng lực về SXSH cho cán bộ phụ trách SXSH tại các huyện, thành phố, thị xã.

d) Thiết kế, in n và phát hành, phổ biến các tài liệu, tờ rơi, tranh cổ động các điển hình áp dụng SXSH; các sách hướng dẫn về kỹ thuật SXSH.

e) Tổ chức hội thảo truyền thông về SXSH đgiới thiệu và phổ biến về SXSH kết quả các mô hình trình diễn cho các đối tượng phù hợp nhằm trao đi, chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng SXSH giữa các doanh nghiệp.

2. Hỗ trvề kỹ thuật áp dụng SXSH tại các s sn xuất công nghiệp

a) Hướng dẫn áp dụng SXSH cho các cơ sở sn xuất công nghiệp, trong đó tập trung vào các ngành công nghiệp có tiềm năng áp dụng SXSH và những ngành nghề sản xuất có nguy cơ gây ô nhim cao.

b) Mỗi năm hỗ trợ 01-02 dự án áp dụng SXSH trong công nghiệp từ ngân sách tỉnh.

c) Mỗi năm đề nghị Bộ Công Thương xem xét, hỗ trợ 01-02 “mô hình” từ ngân sách Trung ương thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp.

d) Mỗi năm hỗ trợ đánh giá nhanh SXSH tại 03 - 05 cơ ssản xuất công nghiệp.

e) Mỗi năm hỗ trợ đánh giá chi tiết, tư vấn áp dụng SXSH tại 01 - 03 cơ ssản xuất công nghiệp.

3. Xây dựng, phát triển mạng lưới thông tin, nâng cấp và cập nhật sở dữ liệu Trang thông tin về SXSH trong công nghiệp

a) Xây dựng, phát triển mạng lưới thông tin cơ sở, chú trọng nâng cấp hoàn thiện website vSXSH trong cổng thông tin điện tử của ngành; thiết lập sự kết nối với trang http://www.sxsh.vn của Bộ Công Thương. Tạo được mạng kết nối mạng thông tin về SXSH từ Trung ương đến địa phương với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Cập nhật số liệu, cung cấp các cơ sở dữ liệu về hỗ trợ thực hiện SXSH: Cơ sở dữ liệu về các điển hình áp dụng SXSH; cơ sở dữ liệu về công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; cơ sở dữ liệu về định mức tiêu thụ nguyên nhiên vật liệu cho các ngành công nghiệp; cơ sở dữ liệu về chuyên gia tư vấn, ging viên SXSH; Cơ sở dliệu vđơn vị/tổ chức tư vấn về SXSH; cơ sở dữ liệu về các tài liệu truyền thông, tài liệu hướng dẫn, tài liệu tập hun về SXSH...

4. Hoàn thiện mạng lưới các tổ chức hỗ trợ SXSH trong công nghiệp

a) Củng cố và nâng cao năng lực Tổ chuyên gia tư vấn hỗ trợ áp dụng SXSH của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An.

b) Xây dựng mạng lưới hỗ trợ, thực hiện và giám sát áp dụng SXSH và bảo vệ môi trường tại các huyện, thành phố, thị xã; kết nối với các cán bộ quản lý về SXSH tại Ban Quản lý các KCN, CCN và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn của tnh;

5. Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch

Tổ chức tổng kết 04 năm thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược SXSH nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch hành động cho giai đoạn tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp được huy động tnhiều nguồn khác nhau, cụ thể;

- Kinh phí từ ngân sách Trung ương.

- Ngân sách đa phương: Từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn sự nghiệp Khoa học công nghệ, nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường, kinh phí khuyến công.

- Vốn đối ng từ các cơ sở sản xuất công nghiệp

- Kinh phí viện trợ của các tổ chc, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn vn hợp pháp khác.

2. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch

Tng kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược SXSH giai đoạn 2017 - 2020 là: 8.275.000.000 đồng (Bằng ch: Tám tỷ, hai trăm by mươi lăm triệu đồng), chi tiết tại phụ lục đính kèm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. S Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung của Kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương kết quả thực hiện;

b) Khen thưởng và đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân, đơn vị thực hiện tốt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp.

2. S Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường, sự nghiệp khoa học và công nghệ, khuyến công hàng năm để hỗ trợ triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thxã tổ chức điều tra, soát đánh giá về trình độ khoa học công nghệ, định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu tại các ssản xuất công nghiệp.

b) Cân đi, bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ, các nguồn vốn tài trợ khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược SXSH.

c) Phối hợp Sở Công Thương hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc chuyển giao, ứng dụng công nghệ và hỗ trợ kinh phí khoa học và công nghệ cho các dự án triển khai áp dụng SXSH trong công nghiệp.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Lng ghép các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược SXSH trong kế hoạch vào chương trình bảo vệ môi trường của tỉnh.

b) Cân đối, btrí kinh phí sự nghiệp môi trường, các nguồn vốn tài trợ khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược SXSH.

c) Phối hợp Sở Công Thương triển khai hiệu quả những nhiệm vụ của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược SXSH.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan thông tin báo, đài địa phương, UBND các huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền sâu rộng nhằm thực hiện công tác truyền thông về SXSH có hiệu quả;

b) Phối hợp với Sở Công Thương xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin, cơ sở dữ liệu về SXSH trong công nghiệp.

6. S Tư pháp

Phối hợp với Sở Công Thương trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan SXSH trong công nghiệp; rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các ch trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của tnh về SXSH trong công nghiệp để đầy đủ hơn.

7. Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tnh Nghệ An

Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng SXSH trong công nghiệp trong các chương trình xúc tiến đầu tư. Kêu gọi các nguồn tài trợ từ các dự án trong và ngoài nước về áp dụng SXSH trong công nghiệp.

8. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này đến các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp; hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và thực hiện các gii pháp SXSH trong công nghiệp.

9. UBND các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành cấp tỉnh khác

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Công Thương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện vSở Công Thương để tng hợp báo cáo UBND tỉnh.

10. Các cơ sở sn xuất công nghiệp

Triển khai áp dụng SXSH, từng bước nghiên cứu áp dụng các giải pháp SXSH vào quá trình sản xuất tại đơn vị mình. Riêng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp đã áp dụng thành công SXSH, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện vSở Công Thương để theo dõi, tng hợp.

Căn cứ các nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

Trên đây là Kế hoạch hành động thực hiện SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020, yêu cầu các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Công Thương đtổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Ch tch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND Tnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tnh;
- UBND huyện, thành, thị;
- CVP, PVP CN UBND tỉnh;
- Các sở sản xuất công nghiệp;
- CV: CN (Hi);
- Lưu: VTUB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC SXSH TRONG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 06/06/2017 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT

Nội dung

Mục đích

Kết quả dự kiến

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Tiếp tc nâng cao nhn thức và năng lực áp dụng SXSH trong công nghiệp

1.1

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Nâng cao nhận thức về SXSH trong công nghiệp

Xây dựng phóng sự, bài viết về SXSH trên Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin truyền thông, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Nghệ An, Báo Nghệ An

2017- 2020

1.2

Tuyên truyền thông qua tài liệu, hình ảnh

Nâng cao nhận thức về SXSH trong công nghiệp

In ấn, phát hành tài liệu, tờ rơi, panô, áp phích, sổ tay hướng dẫn

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin truyn thông, Ban quản lý KKT Đông Nam

2017-2020

1.3

Tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đ, trao đổi kinh nghiệm về SXSH

Giới thiệu và phổ biến vSXSH, các mô hình trình diễn theo các đối tượng phù hợp

Cán bộ quản lý nhà nước và các cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được vai trò và lợi ích khi áp dụng SXSH

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin truyền thông, Ban quản lý KKT Đông Nam

2017 - 2020

1.4

Điều tra, đánh giá hiện trạng thực hiện SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thu thập số liệu về SXSH trên địa bàn tỉnh

Xây dựng báo cáo hiện trạng thực hiện SXSH

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin truyền thông, Ban quản lý KKT Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, th

2018

1.5

Tổ chức điều tra, rà soát đánh giá về trình độ công nghệ, định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu tại các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Thu thập số liệu, xác định tiềm năng áp dụng SXSH

Xây dựng báo cáo đánh giá hin trng trình độ công nghệ và định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu

- Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

- Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin truyền thông, Ban quản lý KKT Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã

2018

2

Thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp đnâng cao năng lực chủ động nghiên cứu, áp dụng SXSH của cơ sở sản xuất công nghiệp

2.1

Hỗ trcác cơ sở triển khai áp dụng SXSH trong công nghiệp (mỗi năm từ 01-02 d án)

Hỗ trợ một số cơ sở sn xuất công nghiệp đin hình áp dụng SXSH

Các cơ sở sn xuất công nghiệp trin khai áp dụng các giải pháp SXSH trong sản xut

- Chủ trì:

+ Sở Công Thương (với các dự án SXSH có nguồn từ NS Trung ương)

+ Sở Tài nguyên và Môi trường (với các dự án SXSH có nguồn từ kinh phí sự nghiệp môi trường)

+ Sở Khoa học và Công nghệ với các dự án SXSH có nguồn từ kinh phí sự nghiệp KHCN)

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị sản xuất công nghiệp

2018 - 2020

2.2

Mỗi năm hỗ trợ 05 cơ sở sản xuất công nghiệp đánh giá nhanh SXSH

Htrợ một số cơ ssản xuất đánh giá SXSH

Các cơ sở sản xuất công nghiệp được hỗ trợ đánh giá nhanh, đánh giá chi tiết và tư vn SXSH

- Chtrì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị sản xuất công nghiệp

2018 - 2020

2.3

Mỗi năm hỗ trợ đánh giá chi tiết và tư vấn SXSH cho 03 cơ sở sn xuất công nghiệp

Hỗ trợ một số cơ sở sản xuất đánh giá SXSH

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị sản xuất công nghiệp

2018 - 2020

3

Xây dựng mng lưới triển khai, hỗ trợ áp dụng SXSH trên địa bàn tỉnh

3.1

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ, thực hiện và giám sát áp dụng SXSH và bảo vệ môi trường tại các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức hoạt động của mạng lưới

- Htrợ công cụ hoạt động cho đầu mối mạng lưới các huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng mạng lưới htrợ SXSH tại các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Các Sở ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã

2017 - 2020

3.2

Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện áp dụng SXSH trong công nghiệp và hình thành bộ phận chuyên trách về SXSH

- Tổ chức hoạt động của mạng lưới

- Hỗ trợ công cụ hoạt động cho đầu mối mạng lưới ti các doanh nghiệp

Xây dựng mạng lưới tuyến cơ sở

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị sản xuất công nghiệp

2018 - 2020

4

Xây dựng và vận hành chuyên mục về SXSH trong công nghiệp trên website của Sở Công Thương

 

Xây dựng kênh thông tin SXSH trong công nghiệp tích hợp trên website của Sở và duy trì cập nhật thông tin thường xuyên

Cung cp thông tin, hướng dẫn và giới thiệu các mô hình áp dụng SXSH trên địa bàn tnh

Cơ sở dữ liệu, tài liệu, thông tin, hình ảnh của chuyên mục SXSH trên website của Sở Công Thương

- Ch trì: S Công Thương

2018 - 2020

5

Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá triển khai thực hiện Kế hoch

 

Tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào năm 2020

Tổng kết, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện áp dụng Chiến lược SXSH trong công nghiệp

Đánh giá các kết quả đạt được và rút ra các bài học kinh nghiệm

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Các Sở ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Các đơn vị sản xuất công nghiệp

2020

 

PHỤ LỤC II

KINH PHÍ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC SXSH TRONG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Kèm theo Kế hoạch số   /KH-UBND ngày   /   /2016 của UBND tỉnh Nghệ An)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Nội dung

Đơn vtính

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Tng

Nguồn kinh phí

Số lượng

Kinh phí

Số lượng

Kinh phí

Số lượng

Kinh phí

Sốợng

Kinh phí

 

Ngân sách TW

Ngân sách địa phương

Đối ng từ DN

1

Tiếp tục nâng cao nhn thức và năng lực áp dụng SXSH trong công nghiệp

720

 

 

 

1.1

Tun truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (Xây dựng phóng sự, tin, bài) (30 triệu/năm)

Phóng sự, tin, bài

1

30

1

30

1

30

1

30

120

 

Ngân sách tnh; KP Khuyến công

 

1.2

Tuyên truyền thông qua tài liệu, hình nh (30 triệu/lần/năm)

Ln

1

30

1

30

1

30

1

30

120

 

Ngân sách tỉnh; KP Khuyến công

 

1.3

Tchức tập huấn, hội nghị, hội thảo chun đ, trao đổi kinh nghiệm v sn xuất sạch hơn (40 triệu/lớp)

Lớp

1

40

2

80

1

40

1

40

200

 

Ngân sách tỉnh; KP Khuyến công

 

1.4

Điều tra hiện trạng thực hiện SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh (80 triệu/lượt)

Lượt

 

 

1

80

 

 

 

 

80

 

Ngân sách tnh; KP Khuyến công

 

1.5

Tổ chức điều tra, rà soát đánh giá về trình độ công nghệ, định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu tại các cơ sở sản xuất công nghiệp

Đề án

 

 

1

200

 

 

 

 

200

 

Sự nghiệp KHCN

 

2

Thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp để nâng cao năng lực chủ động nghiên cứu, áp dụng SXSH của cơ sở sản xuất công nghiệp

7.200

 

 

 

2.1

Xây dựng các mô hình cơ sở triển khai SXSH trong công nghiệp (02 mô hình)

 

 

 

2

2.000

2

2.000

2

2.000

6.000

1.500

1.500 (sự nghiệp môi trường; sự nghiệp KHCN)

3.000

2.2

Hỗ trợ các cơ sở sản xuất đánh giá nhanh SXSH trong công nghiệp (05 doanh nghiệp/năm)

 

 

 

3

150

4

200

5

250

600

 

Ngân sách tỉnh; sự nghiệp môi trường; sự nghiệp KHCN; kinh phí khuyến công

200

2.3

Hỗ trợ đánh giá chi tiết và tư vn SXSH cho cơ sở sản xuất (03 doanh nghiệp)

 

 

 

1

100

2

200

3

300

600

 

Ngân sách tỉnh; sự nghiệp môi trường; sự nghiệp KHCN; kinh phí khuyến công

200

3

Xây dựng mạng lưới triển khai sản xuất, hỗ trợ áp dụng sản xuất sch hơn trên địa bàn tỉnh

180

 

 

 

3.1

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ thực hiện và giám sát áp dụng SXSH và bảo vệ môi trường tại các huyện, thành ph, thị xã

 

1

30

1

30

1

30

1

30

120

 

Ngân sách tỉnh; sự nghiệp môi trường

 

3.2

Hỗ trợ các cơ ssản xuất công nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện áp dụng SXSH trong công nghiệp và hình thành bộ phận chuyên trách về SXSH

 

 

 

1

20

1

20

1

20

60

 

Ngân sách tnh; sự nghiệp môi trường

 

4

Xây dựng và vận hành chuyên mục Về SXSH trong công nghiệp trên các website của ngành Công Thương

45

 

 

 

 

Xây dựng kênh thông tin SXSH trong công nghiệp tích hợp trên website của Sở và duy trì cập nhật thông tin thường xuyên

 

 

 

1

15

1

15

1

15

45

 

Ngân sách tnh

 

5

Hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thúc đy áp dụng SXSH tổng kết trong công nghiệp; Tổ chức hội nghsơ kết, tổng kết

130

 

 

 

5.1

Tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

 

Ngân sách tỉnh

 

 

Tổng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.275

 

 

 

 

Bằng chữ: Tám tỷ, hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 317/KH-UBND năm 2017 hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


901
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108