Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 303/KH-UBND 2021 Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 303/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lê Ô Pích
Ngày ban hành: 02/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 303/KH-UBND

Bắc Giang, ngày 02 tháng 07 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG, ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” (Đề án 553), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 553 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó thiên tai cho đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền cơ sở và người dân, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai; hình thành văn hóa phòng ngừa, chủ động và tích cực tham gia vào công tác phòng chống thiên tai của đại đa số người dân nhằm góp phần thực hiện tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai.

2. Đến hết năm 2030, phấn đấu đạt được những mục tiêu sau:

- Đội ngũ giảng viên, tập huấn viên các cấp được trang bị đầy đủ kiến thức về thiên tai và năng lực để tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về thiên tai, kỹ năng ứng phó thiên tai tại cộng đồng;

- 100% cán bộ, viên chức, cá nhân khi tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 4 và đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng được phbiến về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống thiên tai;

- 100% người dân ở các xã thường xuyên xảy ra bão, sạt lở đất, lũ, ngập lụt, hạn hán và ít nhất 50% người dân ở các khu vực khác được phổ biến kiến thức về thiên tai và kỹ năng phòng tránh thiên tai tai xảy ra trên địa bàn;

- 100% các bậc đào tạo phổ thông đưa nội dung phòng, tránh giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào một số môn học để giảng dạy;

- 100% số xã xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai phải có sự tham gia của cộng đồng;

- 100% hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai và thông tin chỉ đạo phòng, tránh thiên tai.

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI

1. Thời gian:

+ Giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025

+ Giai đoạn II từ năm 2026 đến 2030.

2. Phạm vi: Triển khai thực hiện ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trước hết tập trung tại các vùng nguy cơ rủi ro cao, thường xuyên chịu tác động của thiên tai.

III. NỘI DUNG

Căn cứ mục tiêu, nội dung Đề án 553 và điều kiện thực tế của tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết như sau:

1. Hợp phần nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

a) Nhiệm vụ 1: Đưa nội dung nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng vào kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh hàng năm cho cán bộ, công chức, viên chức và cá nhân (thuộc đối tượng 4 và đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư).

b) Nhiệm vụ 2: Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai cấp huyện, cấp xã.

c) Nhiệm vụ 3: Tập huấn nâng cao kiến thức về thiên tai, kỹ năng phòng, chống thiên tai, tăng cường năng lực tuyên truyền cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, cán bộ truyền thanh cấp xã.

d) Nhiệm vụ 4: Tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao kiến thức, kỹ năng cho Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã,

đ) Nhiệm vụ 5: Tổ chức diễn tập nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã.

e) Nhiệm vụ 6: Trang bị dụng cụ hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Hợp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức; tăng cường năng lực cho cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai

a) Nhiệm vụ 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phbiến sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tới nhân dân và chính quyền cơ sở.

b) Nhiệm vụ 2: Lồng, ghép nội dung phòng chống thiên tai vào một số môn học trong chương trình giảng dạy cho học sinh các cấp.

c) Nhiệm vụ 3: Xây dựng pano, bản đồ, biển báo khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, các biện pháp cộng đồng phòng, tránh thiên tai.

d) Nhiệm vụ 4: Xây dựng, cập nhật kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã theo quy định.

(Chi tiết các nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo Quyết định)

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm, Quỹ Phòng chống tiên tai của tỉnh và các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định liên quan của Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh.

Các sở, ngành, đơn vị, các địa phương được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể có trách nhiệm chủ động bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách hàng năm được phê duyệt, lập dự toán bổ sung kinh phí; nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai của tỉnh được trích lại và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Nguồn vốn thực hiện Kế hoạch bao gồm:

1. Ngân sách Trung ương được bố trí, phân bổ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan để hỗ trợ tỉnh thực hiện Kế hoạch.

2. Ngân sách của tỉnh và Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, giáo dục quốc phòng và an ninh của các địa phương; thực hiện các hoạt động đánh giá rủi ro thiên tai; diễn tập; thông tin, tuyên truyền; xây dựng các công trình quy mô vừa và nhỏ phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng theo quy định của pháp luật.

3. Nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ từ các tchức quốc tế để triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền; giám sát, đánh giá; thích ứng với biến đi khí hậu và các hoạt động liên quan khác (nếu có).

4. Nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm theo quy định của pháp luật để xây dựng cơ sở hạ tầng về thông tin truyền thông, mua sắm trang bị dụng cụ hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên; lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm phòng, chống thiên tai tại cộng đồng,

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, ngành, Thủ trưng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi quản lý chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm; định kỳ ngày 15/12 hàng năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp huyện căn cứ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, bố trí kinh phí sự nghiệp trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho các nhiệm vụ tại Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản pháp luật liên quan.

3. Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính thông báo kinh phí được phân bổ cho các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ ngân sách Trung ương hỗ trợ, đề xuất nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư cấp bách trong Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch theo đúng tiến độ; sơ kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hàng năm, giai đoạn 05 năm và tổng kết sau khi kết thúc Đề án 553./.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh;
- Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TH, KTN, TKCT;
+ Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ô Pích

 

PHỤ LỤC: MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(Kèm theo Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang)

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Mục tiêu

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Giai đoạn I

Giai đoạn II

1. Hợp phần nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

1

Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý RRTT dựa vào cộng đồng cho cán bộ, viên chức, cá nhân tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh hàng năm

100% cán bộ, viên chức, cá nhân tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh hàng năm được nâng cao nhận thức

Nhận thức và quản lý rủi ro thiên tai được nâng cao

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

2023-2025

2026-2030

2

Đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã là giảng viên phòng, chống thiên tai

100% đội ngũ cán bộ, công, chức, viên được đào tạo, tập huấn

Đội ngũ giảng viên

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND cấp huyện

2023-2025

2026-2030

3

Nâng cao kiến thức về phòng, chống thiên tai, tăng cường năng lực thực hiện công tác tuyên truyền cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, cán bộ truyền thanh cấp xã.

Kiến thức về thiên tai, kỹ năng phòng, chống thiên tai; năng lực thực hiện công tác tuyên truyền của đối tượng được nâng cao và tăng cường

Phóng viên, biên tập viên, tuyên truyền viên, truyền thanh-truyền hình được tăng cường năng lực và kiến thức PCTT

Sở Thông tin và truyền thông

UBND cấp huyện

2023-2025

2026-2030

4

Tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao kiến thức, kỹ năng cho Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã

Phấn đấu 100% Đội xung kích PCTT cấp xã được tập huấn, diễn tập

Năng lực PCTT của Đội xung kích được tăng cường

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Phòng NN và PTNT/Phòng, kinh tế thành phố

2022-2025

2026-2030

5

Tổ chức diễn tập nâng cao năng lực PCTT- TKCN cho bộ đội địa phương

100% bộ đội địa phương cấp huyện được diễn tập

Năng lực PCTT-TKCN của bộ đội được tăng cường

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Ban CH QS huyện; thành phố

2021-2025

2026-2030

6

Trang bị dụng cụ hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên của tỉnh, thành phố

100% giảng viên, tuyên truyền viên được trang bị dụng cụ.

Dụng cụ giảng dạy được trang bị

Sở Tài chính

Các Sở, ngành, UBND cấp huyện

2021-2025

2026-2030

2. Hợp phần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức; tăng cường năng lực cho cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai

1

Triển khai thực hiện “Chương trình truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng

Người dân được nâng cao nhận thức về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

Chương trình truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và MT

2021-2025

2026-2030

2

Lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào một số  môn học trong chương trình giảng dạy các bậc đào tạo phổ thông.

Kiến thức về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai được phbiến đến học sinh

Kiến thức PCTT được giảng dạy

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND cấp huyện

2021-2025

2026-2030

3

Mở chuyên mục tuyên truyền Chỉ thị số 42- CT/TW của Ban Bí thư

Nâng cao  nhận  thức cộng đồng về phòng chống thiên tai

Các chuyên mục tuyên truyền

Đài phát thanh và TH tỉnh; Báo Bắc Giang

UBND cấp huyện

2021-2025

 

4

Hướng dẫn và huy động người dân trực tiếp tham gia vào các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn cấp xã

Nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng chống thiên tai

Các cuộc diễn tập

UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố

UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan

2021-2025

2026-2030

5

Xây dựng, pano, bản đồ, biển báo khu vực thường xuyên bị thiên tai, các biện pháp cộng đồng phòng, chng thiên tai

Các xã, phường, thị trấn thường xuyên bị ATNĐ, bão, lũ, sạt lở đất được xây dựng

Pa nô, bản đồ, biển báo, các biện pháp phòng, tránh

UBND các huyện, thành phố

Các sở, ngành liên quan

2021-2025

 

6

Nâng cấp đường liên thôn, liên xã; làm nhà trú, tránh bão lũ kết hợp sinh hoạt cộng đồng

Các xã, phường thường xuyên bị ATNĐ, bão, lũ, sạt lở đất được đầu tư xây dựng

Các công trình được xây dựng, nâng cấp

UBND các huyện, TP

Các sở, ngành liên quan

2021-2025

2026-2030

7

Lắp đặt hệ thống truyền thanh cấp thôn, cấp xã

Các xã, phường, thị trấn thường xuyên bị ATNĐ, bão, lũ, sạt lở đất được đầu tư xây dựng

Hệ thống truyền thanh cấp xã

UBNT các huyện, TP

Các Sở, ngành liên quan

2022-2025

2026-2030

8

Xây dựng, cập  nhật kế hoạch PCTT cấp xã, phường theo quy định

100% số xã, phường xây dựng kế hoạch PCTT giai đoạn 05 năm

Kế hoạch PCTT cấp xã, phường

UBND cấp xã, phường

Các phòng, ban liên quan

2021-2025

2026-2030

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 303/KH-UBND ngày 02/07/2021 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


593

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!