Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2834/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 2834/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Hữu Lập
Ngày ban hành: 19/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2834/KH-UBND

Bến Tre, ngày 19 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT LÂM NGHIỆP, LUẬT THỦY SẢN

Để tổ chức triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức, triển khai thi hành Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp, đảm bảo hiệu quả, kịp thời, đồng bộ và thống nhất.

Tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, Luật lâm nghiệp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực thủy sản, lâm nghiệp,... góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong triển khai, thi hành Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp, đảm bảo các hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản theo đúng theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản bảo đảm đúng tiến độ, thiết thực và hiệu quả.

Bảo đảm sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức triển khai, thi hành Luật; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặc chẽ, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản; kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp và Luật Thủy sản.

Có lộ trình triển khai cụ thể để đảm bảo từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật

a) Đăng tải toàn văn nội dung của Luật Lâm nghiệp và Luật Thủy sản trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý III năm 2018.

2. Ở cấp tỉnh

Tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp và Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cơ quan phối hợp: Báo Đồng khởi, Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành cuối tháng 9 năm 2018.

3. Ở các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

- Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Lâm nghiệp và Luật Thủy sản bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức và nhân dân tại địa phương. Thời gian hoàn thành cuối tháng 9 năm 2018.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai cho cấp huyện, xã; có kế hoạch tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc triển khai và thi hành Luật Lâm nghiệp và Luật Thủy sản trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thuộc địa bàn quản lý. Thời gian hoàn thành cuối tháng 12 năm 2018.

4. Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến Luật Lâm nghiệp và Luật Thủy sản để kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đảm bảo phù hợp với Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản, đảm bảo việc triển khai, thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành chậm nhất đến ngày 30 tháng 9 năm 2018.

5. Rà soát, ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: đảm bảo đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Hội đồng nhân dân tỉnh phải ban hành đầy đủ các văn bản thuộc trách nhiệm, thẩm quyền theo luật định.

6. Triển khai thực hiện quy định chuyển tiếp của Luật Lâm nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện Bình Đại, Ba Tri và huyện Thạnh Phú thực hiện:

- Rà soát, xác định rõ các dự án thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng trước khi Luật Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành.

- Rà soát diện tích rừng tự nhiên hiện có chưa đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

Tham mưu kết quả rà soát nêu trên giúp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập dự toán chi tiết trình Sở Tài chính thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Thường xuyên, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai, thi hành Luật Lâm nghiệp và Luật Thủy sản của các ngành, địa phương; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh theo yêu cầu.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương mình phụ trách đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí và đúng tiến độ đã đề ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (để b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, các PCVP;
- Phòng TH, KT, TCĐT; TTTTĐT;
- Lưu: VT (NTS).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lập

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2834/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


211

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172