Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2214/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 2214/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trương Minh Hiến
Ngày ban hành: 08/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2214/KH-UBND

Hà Nam, ngày 08 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15-CT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Giảm thiu tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra.

Huy động mọi lực lượng tham gia hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; công tác tổ chức và thực hiện phải được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

2. Yêu cầu:

1. Tổ chức trin khai quán triệt sâu rộng Luật Bảo vệ môi trường, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật BVMT năm 2014, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm tại Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12/6/2017 của Tỉnh ủy đến các cấp, các ngành, đoàn thchính trị, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự chuyn biến mạnh mẽ về nhận thức đến hành động trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và quản lý thu gom, xử lý chất thải rắn nói riêng.

2. Xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan ban, ngành, chính quyền địa phương trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, kịp thời, hiệu quả và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BVMT trong công tác quản lý thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện

3. Đảm bảo các điều kiện tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 15-CT/TU.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Nội dung, biện pháp:

- Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật BVMT, quản lý chất thải rắn với các nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cộng đồng dân cư trong công tác quản lý thu gom, xử lý chất thải rắn tiến tới thay đổi hành vi, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý chất thải rắn.

- Rà soát, điều chỉnh một số quy hoạch, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương: Quy hoạch mạng lưới điểm xử lý chất thải rn, nước thải tại thị trấn và cụm dân cư có bức xúc về môi trường; Quy định quản lý chất thải rn và nước thải trên địa bàn tỉnh; Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh...

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn phối hợp đồng bộ trong công tác quản lý thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh để hoạt động được thực hiện xuyên suốt và có hiệu quả, không để tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra tại bất kỳ địa đim, địa phương nào trong tỉnh. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương, đơn vị mình quản lý.

- Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thu gom, xử lý chất thải rn đồng bộ đáp ứng tình hình phát sinh chất thải rắn từ các hộ gia đình, đơn vị, cơ quan và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Khuyến khích, hỗ trợ các mô hình sản xuất tái chế, tái sử dụng chất thải, đặc biệt là mô hình thuộc Đề án thí đim hoàn thiện và nhân rộng mô hình BVMT trong xây dựng Nông thôn mới tại các xã khó khăn theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020 (Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017) nhằm cải thiện môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng hoạt động thu gom, vận chuyn và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cộng đồng đối với hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn tại tất cả các cấp, ngành và tại cộng đồng dân cư.

- Tổ chức xem xét, thẩm định dây chuyền, công nghệ của các nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh để lựa chọn và đầu tư các dây chuyền công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đáp ứng nhu cầu phát sinh chất thải và thành phần các loại chất thải của tỉnh.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyn và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Thu hút các doanh nghiệp có năng lực về tài chính và công nghệ về đầu tư, xây dựng các nhà máy xử lý rác thải đgiải quyết hiệu quả tình hình rác thải về lâu dài.

- Thường xuyên thông báo việc phát hiện, xử lý hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân về các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng để tăng cường ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý chất thải rắn. Đưa công tác BVMT và thu gom, xử lý chất thải rắn trở thành tiêu chí thi đua của các cấp, ngành, địa phương và hộ gia đình.

2. Tổ chức thực hiện:

Ngoài việc thực hiện các trách nhiệm được giao tại Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định BVMT trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Đthực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành thường xuyên thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn đặc biệt là các tổ chức, cá nhân hoạt động thu gom, xử lý rác thải theo đúng quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và quản lý chất thải rắn ở các địa phương, các ngành. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi không làm hết trách nhiệm, đxảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, vt rác thải và đổ rác thải không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và bức xúc trong nhân dân.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi hoạt động của các nhà máy xử lý rác thải. Đxuất với UBND tỉnh phân vùng xử lý cho phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể liên quan, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về BVMT nói chung và thu gom, xử lý chất thải rắn nói riêng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện thành phố rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định BVMT theo đúng quy định của Luật BVMT, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật và tình hình thực tế tại các địa phương.

b) Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện thành phố rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới điểm xử lý chất thải rắn, nước thải tại thị trấn cụm dân cư có bức xúc về môi trường tỉnh Hà Nam để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xây dựng, ban hành Quy hoạch quản lý chất thải rắn nói chung trên địa bàn tỉnh. Rà soát Quy hoạch vị trí các bể trung chuyển và hướng dẫn UBND cấp huyện về tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật lựa chọn địa điểm tập kết và xử lý rác thải, xây dựng các trạm trung chuyển và dự án xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng phương án trợ giá, trợ cấp trình UBND tỉnh quyết định mức trợ giá, trợ cấp cụ thể đối với dịch vụ thu gom, bốc xúc, vận chuyn và xử lý chất thải rn sinh hoạt đặc biệt đối với hoạt động phân loại, xử lý rác hữu cơ, vô cơ đảm bảo vệ sinh môi trường tại địa phương trong năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án tổng thxử lý rác thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến 2030 xong trong quý II năm 2018.

c) Sở Khoa học và công nghệ:

- Nghiên cứu, thẩm định và đề xuất việc lựa chọn triển khai áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn nói chung và chất thải sinh hoạt nói riêng, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân áp dụng đổi mới công nghệ, trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thân thiện môi trường giảm phát thải chất thải rắn và trong xử lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường trong quý II năm 2018.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và các đơn vị trực thuộc phối hợp với Công ty thủy nông tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vt, đổ rác thải xuống kênh, mương thủy lợi và các hồ chứa.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động xử lý chất thải chăn nuôi, đặc biệt là của các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư và các trang trại lớn trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn quy trình, kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành đề án xử lý chất thải trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh xong trong năm 2018.

e) Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung tập trung nm tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm luật BVMT và các hành vi vi phạm về quản lý chất thải rắn, đặc biệt là hành vi vận chuyn, chuyn giao, xử lý rác thải không đúng quy định, đtrộm rác thải, phế thải xây dựng không đúng nơi quy định; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, xử lý chất thải rắn của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp.

f) Ban Quản lý các KCN tỉnh: Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý chất thải rn của các doanh nghiệp trong KCN. Yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN phải có hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn với các đơn vị đủ chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

g) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ các dự án đầu tư xử lý chất thải rn trên địa bàn tỉnh. Cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư cho công tác thu gom, xử lý chất thải rắn. Kêu gọi, huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường thu hút đầu tư cho công tác thu gom, xử lý chất thải rắn nói chung và rác thải sinh hoạt nói riêng trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì xây dựng hướng dẫn công tác đấu thầu trong hoạt động thu gom, vận chuyn rác thải tại các địa phương theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo toàn bộ lượng chất thải rắn phát sinh được thu gom, vận chuyển về nơi xử lý xong trong quý IV năm 2017.

h) Sở Tài chính:

- Chủ trì hướng dẫn, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính. Cân đối, bố trí vốn sự nghiệp môi trường hàng năm, quản lý, cấp phát, hướng dẫn, đôn đốc thanh quyết toán. Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn sự nghiệp môi trường đúng mục đích và có hiệu quả.

- Phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, bốc xúc, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

i) Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ph biến pháp luật về BVMT; tăng cường thời lượng, tin, bài, thời gian phát sóng, kịp thời thông tin các hoạt động và kết quả thanh tra, kiểm tra về hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn; chú trọng nêu gương những điển hình thực hiện tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường; thông tin rõ, kịp thời về những trường hợp vi phạm, những địa phương để xảy ra tình trạng vt rác thải, đổ thải không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường.

k) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn đquần chúng tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân gương mẫu thực hiện công tác quản lý chất thải rắn. Đồng thời tăng cường giám sát thực hiện pháp luật BVMT, đặc biệt là công tác thu gom, vận chuyn và xử lý chất thải rắn trên địa bàn.

n) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Phối hợp với Sở Xây dựng rà soát các điểm trung chuyn, tập kết, xử lý rác thải trên địa bàn. Tổ chức quản lý các điểm trung chuyn, tập kết hoặc điểm xử lý rác thải sinh hoạt theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc quản lý chất thải rắn và tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường. Kiên quyết xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND các địa phương khi để xảy ra tình trạng vứt rác, đrác thải không đúng nơi quy định, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường không hiệu quả hoặc không đúng mục đích. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra trên địa bàn đơn vị quản lý.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại rác, xử lý rác hữu cơ tại nguồn, giảm tối thiểu khối lượng rác thải sinh hoạt phải thu gom, vận chuyển và xử lý.

- Tổ chức đấu thầu đối với hoạt động thu gom, vận chuyn rác thải trên địa bàn địa phương quản lý theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn lập và phân định rõ các đối tượng phát sinh chất thải làm căn cứ thanh, quyết toán kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và các loại chất thải khác theo quy định của pháp luật.

- Riêng UBND thành phố Phủ Lý chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện làm đim phân loại rác thải ngay tại nơi phát sinh trên địa bàn thành phố trong quý IV năm 2017.

m) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trn:

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và giám sát thường xuyên các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn về việc thực hiện tần xuất thu gom, địa điểm đổ thải theo quy hoạch và quy trình thu gom đảm bảo vệ sinh môi trường. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vứt, đrác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng không đúng nơi quy định. Nhanh chóng lựa chọn địa điểm, phương thức tập kết chất thải phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương. - Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện khi để xy ra tình trạng vứt rác thải, đổ rác không đúng nơi quy định, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường không hiệu quả, không đúng mục đích.

- Chỉ đạo thực hiện việc phân loại rác tại nguồn góp phần giảm thiểu khối lượng rác phải vận chuyn về các nhà máy đxử lý. Tổ chức thực hiện thu đúng, thu đủ phí vệ sinh môi trường.

- Giám sát khối lượng rác thải sinh hoạt tại địa phương được thu gom, vận chuyển về các nhà máy để xử lý. Phân định rõ khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình, cá nhân với các đối tượng khác

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT và các quy định của địa phương về thu gom, xử lý chất thải rắn.

l) Các doanh nghiệp chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyn và xử lý chất thải rắn:

- Đầu tư trang thiết bị thu gom, vận chuyn chất thải rắn đảm bảo vệ sinh môi trường. Phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng các b trung chuyn hoặc các điểm tập kết rác theo đúng quy hoạch của địa phương được duyệt. Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hệ thống các btrung chuyển đáp ứng yêu cầu tiếp nhận lượng rác thải phát sinh trên địa bàn các thôn, xóm của các xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức thu gom, vận chuyn rác thải tại các địa phương theo đúng tần sut quy định, không để tồn đọng rác lâu ngày tại các địa phương. Khi xảy ra sự cố phải phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn thu gọn và thường xuyên phun chế phẩm tại các b trung chuyn rác đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh.

- Đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn: Đầu tư trang thiết bị, vận hành hệ thống xử lý chất thải theo đúng dự án cam kết, đảm bảo vệ sinh môi trường và quy định của pháp luật.

III. KINH PHÍ:

Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường và nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp của các tổ chức khác. Kinh phí hoạt động của các ngành, địa phương do đơn vị tự cân đối, bố trí.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12/6/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý thu gom, xử lý chất thải rn trên địa bàn tỉnh. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch này triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31 tháng 12 hàng năm về Sở Tài nguyên và Môi trường tng hp chung và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 20/01 năm sau đkịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (đ báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP(5), XD, KT, KGVX, NC, TH;

- Lưu: VT; TN&MT.
ML.D/08-2017/MT/KH/06.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Minh Hiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2214/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.773

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78