Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 183/KH-UBND 2020 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg tăng cường tiết kiệm điện Lào Cai

Số hiệu: 183/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 02/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 183/KH-UBND

Lào Cai, ngày 02 tháng 07 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 07/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2020- 2025

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/ 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030; Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 234/4/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. Để phấn đấu mục tiêu đến hết năm 2025 cả nước phải tiết kiệm được tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ. UBND tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm có liên quan đến công tác sử dụng và tiêu thụ năng lượng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Thúc đẩy việc tiết kiệm năng lượng điện thông qua việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm, đào tạo và phát triển nguồn lực, tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về phương pháp quản lý và sử dụng năng lượng điện đúng mục đích, tiết kiệm nhưng vẫn đạt hiệu quả cao, tạo nên ý thức tự giác trong việc sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội; giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; trở thành hoạt động thường xuyên đối với tất cả các cơ sở sử dụng năng lượng góp phần bảo vệ môi trường, phát triển triển kinh tế - xã hội; hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

II. NỘI DUNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung

- Phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5,0 đến 7,0% tổng năng lượng tiêu thụ toàn tỉnh trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. Trong đó hàng năm tiết kiệm được tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 3,5%.

2. Nhiệm vụ cụ thể

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các đơn vị sử dụng điện, phối hợp với Công ty Điện lực Lào Cai triển khai tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

- Xây dựng, ban hành kế hoạch sử dụng điện hàng năm và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị nơi làm việc.

- Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đưa nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, ý thức chấp hành kỷ luật vào tiêu chí đánh giá hàng năm trong công tác thi đua khen thưởng của đơn vị.

- Thường xuyên đôn đốc, rà soát kiểm tra việc chấp hành thực hiện nội quy và các quy định về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

- Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, sử dụng năng lượng mặt trời để đun nước nóng phục vụ sinh hoạt để giảm tiêu thụ điện năng từ nguồn điện quốc gia.

2.1. Sở Công Thương

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và đưa các chỉ tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn của tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền, khuyến khích các hộ sử dụng điện sinh hoạt và cơ sở kinh doanh dịch vụ: Sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng; thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện (tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn trong thời gian cao điểm từ 17h - 20h hàng ngày…); tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm điện, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Lào Cai trong trường hợp thiếu điện.

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Lào Cai phối hợp với các cơ sở sản xuất điện trên địa bàn vận hành tối ưu các nhà máy và lưới điện truyền tải, phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống; Hàng năm, đôn đốc Công ty điện lực Lào Cai thực hiện việc cung cấp điện theo kế hoạch tiết giảm điện hàng tháng khi xảy ra thiếu điện trong các tháng mùa khô.

- Chỉ đạo các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thực hiện đầu tư, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng thay thế các trang thiết bị có hiệu suất thấp bằng các thiết bị, dây chuyền sản xuất có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng đảm bảo hàng năm tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

- Tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sử dụng điện (theo Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả).

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương (nếu có) cho hoạt động trong công tác tiết kiệm điện tại địa phương theo đề xuất của các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Chủ trì tham mưu kêu gọi các nguồn vốn đầu tư ODA, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn khác về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Thẩm định, đề xuất tham mưu UBND tỉnh ưu tiên và khuyến khích chấp thuận, tiếp nhận các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng vào địa bàn tỉnh Lào Cai.

2.3. Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Công Thương và các ngành liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế tài chính, thúc đẩy thị trường quản lý năng lượng và ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí để đảm bảo đầy đủ cơ chế tài chính cho các hoạt động của Chương trình.

- Căn cứ vào nhu cầu của các sở, ngành và kết quả rà soát của Sở Công Thương hàng năm tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương cho hoạt động trong công tác sử dụng tiết kiệm năng lượng điện theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành hướng dẫn các đơn vị, các tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định.

2.4. Sở Giao thông, vận tải - Xây dựng

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các nội dung của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về áp dụng giải pháp, thiết bị điện trong thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật,… để sử dụng tiết kiệm năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả.

- Hướng dẫn, đôn đốc các tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư: Giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào thời gian cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của cơ quan điện lực; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Đơn vị điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật về sử dụng tiết kiệm năng lượng điện trong các công trình xây dựng, công trình công nghiệp, phát triển công trình xanh, khu đô thị xanh; Xây dựng tiêu chuẩn, tăng cường kiểm tra đánh giá việc dán nhãn năng lượng đối với nhóm phương tiện giao thông vận tải và sản phẩm vật liệu xây dựng có yêu cầu cách nhiệt sử dụng trong công trình xây dựng;

- Nghiên cứu tham mưu xây dựng các quy định về định mức tiêu hao năng lượng đối với ngành, sản phẩm trong lĩnh vực xây dựng và một số loại phương tiện, thiết bị giao thông vận tải, chiếu sáng hệ thống giao thông, hệ thống báo hiệu giao thông đáp ứng yêu cầu quản lý, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư xây dựng mới, các dự án cải tạo, lắp đặt, thay thế trang thiết bị trong các công trình xây dựng, hệ thống chiếu sáng công cộng; dự án đầu tư, cải tạo, đổi mới dây truyền thiết bị, công nghệ trong các cơ sở sản xuất ngành xây dựng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu xây dựng trình cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt chương trình, dự án phát triển các hệ thống tưới tiêu tự chảy cho các diện tích đất canh tác nông nghiệp nhằm hạn chế các biện pháp tưới bằng điện.

- Thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật, đầu tư, lắp đặt, cải tạo thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; Nghiên cứu áp dụng sản xuất, đa dạng hóa nguồn năng lượng tái tạo từ các phụ phẩm nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương.

2.6. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng trình cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức năng lượng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

- Tiếp tục rà soát đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ mới, hiện đại cho các doanh nghiệp; ban hành quy định đổi mới cơ sở SXKD sử dụng công nghệ sạch; tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất.

- Đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng các thành tựu KH & CN về năng lượng mới, năng lượng sạch phục vụ sản xuất, kinh doanh.

- Thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư, kiên quyết loại bỏ máy móc, thiết bị, công nghệ lạc hậu tiêu tốn nhiều năng lượng, gây ô nhiễm môi trường.

2.7. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, các văn bản quy phạm và các nội dung đã được phê duyệt, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý để thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch trong quá trình triển khai công việc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giảm thiểu sự ô nhiễm, giữ gìn bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chống biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Đầu tư trang thiết bị quan trắc và cảnh báo môi trường tự động, hiện đại tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện và tổng hợp thông tin về nỗ lực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thông qua sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2.8. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp, tạo điều kiện để Công ty Điện lực Lào Cai thực hiện chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học, dành thời gian hợp lý trong các chương trình ngoại khóa để phổ biến nội dung về cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

- Chủ trì thực hiện hoạt động đào tạo lồng ghép các dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chương trình đào tạo tích hợp gắn với nội dung về cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

2.9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh để phổ biến chính sách, pháp luật, kiến thức, thông tin về sử dụng tiết kiệm năng lượng điện. Phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, giảm công suất sử dụng điện vào giờ cao điểm nhằm đưa thông tin đến mọi người dân.

2.10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm trong sử dụng điện; cấp phép treo cờ phướn và pano tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, an toàn điện cho các hoạt động tuyên truyền cổ động.

- Chỉ đạo hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại: Giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào thời gian cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của cơ quan điện lực sở tại; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Đơn vị điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện; Các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ: Thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của đơn vị cho khách hàng, nhân viên; phối hợp với Đơn vị điện lực thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu.

2.11. Công ty Điện lực Lào Cai

- Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm trong phân phối điện; thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn, nhằm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện áp.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện; hỗ trợ Ủy ban nhân dân các cấp thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của doanh nghiệp, tổ chức thuộc địa bàn cung cấp điện.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lào Cai, Báo Lào Cai, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tuyên truyền rộng rãi tới khách hàng sử dụng điện về tình hình cung cấp điện, các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, theo dõi việc tiết kiệm điện của cơ quan, công sở, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn; thông báo cho khách hàng, báo cáo UBND các địa phương các trường hợp sử dụng điện vượt quy định; hàng quý tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính và UBND tỉnh để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị không thực hiện tiết kiệm điện.

- Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và điều hòa tiết giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện theo kế hoạch; hạn chế làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; tránh việc cắt điện sinh hoạt trên diện rộng, kéo dài trong mùa nắng nóng.

- Phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sử dụng điện (theo Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả).

2.12. Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Lào Cai xây dựng và phát sóng các chương trình truyền hình, truyền thanh, đưa tin bài về các hoạt động sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả với thời lượng thích hợp bằng các hình thức phù hợp, đồng thời dành thời lượng thông tin tuyên truyền, hỗ trợ chi phí truyền hình và phát thanh theo phương thức cổ động, không tính chi phí quảng cáo.

2.13. Công ty Môi trường đô thị Lào Cai

- Thực hiện quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng và chiếu sáng phục vụ cho các mục đích khác phải đảm bảo hàng năm tiết kiệm điện tối thiểu 2% tổng năng lượng tiêu thụ trong năm.

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao.

- Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sánh công cộng.

- Tăng cường hợp tác, phối hợp với các đơn vị trên địa bàn để đầu tư, cải tạo phương tiện, thiết bị, công trình sử dụng năng lượng. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trao đổi kinh nghiệm, khoa học công nghệ, tài chính, nguồn nhân lực, thông tin tuyên truyền để thực hiện Chương trình.

2.14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện đến từng hộ sử dụng điện; phối hợp với Điện lực địa phương theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các đơn vị, cá nhân không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.

- Hỗ trợ UBND các xã, phường, thị trấn thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn cung cấp điện.

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện các nội dung Chương trình thuộc nhiệm vụ do địa phương quản lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch này; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện.

2. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; định kỳ hàng năm lập kế hoạch và tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện (sơ kết 06 tháng, tổng kết năm) gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (trước ngày 05 tháng 6 & tháng 12).

3. Giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo quy định; kịp thời đề xuất giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (B/c);
- TT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội DN tỉnh;
- Công ty Điện lực Lào Cai;
- Công ty Môi trường đô thị Lào Cai;
- PVVP1;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, QTTV, TH3, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 183/KH-UBND ngày 02/07/2020 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.814

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!