Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2019 triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 161/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Văn Khánh
Ngày ban hành: 05/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/KH-UBND

Yên Bái, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019). Để triển khai thi hành Luật được kịp thời, hiệu quả tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là Luật) trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ cho lực lượng Kiểm lâm, bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng và các lực lượng khác hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp.

2. Yêu cầu

a) Việc tuyên truyền, phổ biến Luật phải tiến hành kịp thời, thường xuyên, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội.

b) Xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật. Cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và chính quyền địa phương các cấp trong việc tổ chức các hoạt động triển khai thi hành Luật.

c) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo Luật được triển khai thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật

a) Tổ chức tập huấn, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Biên soạn bộ tài liệu, sách, áp phích, tờ rơi..., tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật với nội dung và hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa phương, đơn vị và đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

- Tổ chức thực hiện:

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị liên quan để tổ chức, triển khai thực hiện.

+ Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng”, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

b) Giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Nội dung: (1) Đăng tải toàn văn Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang website của các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương. (2) Thông qua Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các buổi sinh hoạt “ngày pháp luật” đăng tải các bài viết, bài nghiên cứu về Luật, đưa tin về các hoạt động liên quan đến triển khai thi hành Luật.

- Tổ chức thực hiện:

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương chuẩn bị các nội dung, tài liệu có liên quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Văn Phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn văn bản Luật, tài liệu giới thiệu Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên cổng thông tin điện tử tỉnh.

+ Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên người lao động của đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn về nội dung, ý nghĩa của Luật.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ

a) Nội dung:

- Tổ chức rà soát toàn diện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Bảo vệ và phát triển rừng do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành còn hiệu lực để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Rà soát, lập danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định ban hành.

b) Tổ chức thực hiện:

- Đối với những văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu.

- Đối với những văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

c) Thời gian hoàn thành: Trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

3. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 90 của Luật.

a) Nội dung: Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương về phương pháp định giá, khung giá rừng, tổ chức rà soát, xây dựng điều chỉnh lại khung giá rừng trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với quy định của Luật trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

b) Tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

4. Nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm, bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rừng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực Lâm nghiệp

a) Nội dung:

- Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ cho lực lượng Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rừng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp.

- Phát huy, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

b) Tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật

a) Nội dung:

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo vệ và phát triển rừng của các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp theo đúng quy định.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin và báo cáo về thi hành Luật.

b) Tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

6. Triển khai thực hiện quy định chuyển tiếp của Luật

a) Nội dung:

- Rà soát, xác định rõ các dự án thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng.

- Rà soát diện tích rừng tự nhiên hiện có chưa đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

c) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/12/2019.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, có thể huy động hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tài chính từ các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội dân sự thông qua các Chương trình, dự án ODA; nguồn kinh phí từ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm triển khai thi hành Luật, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật lâm nghiệp đảm bảo việc triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các sở, ngành, địa phương

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh đảm bảo phù hợp với quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

b) Sở Tư pháp: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan liên quan trong việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh đảm bảo phù hợp với quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lồng ghép, đưa các nội dung tuyên truyền Luật vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường.

d) Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

- Sở thông tin và Truyền thông: (1) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định của Luật Lâm nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ rừng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; (2) hướng dẫn, thẩm định cấp phép các tài liệu không kinh doanh (sách, tờ rời, tờ gấp, áp phích...) có nội dung tuyên truyền về triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp cho các cơ quan, tổ chức.

- Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Thường xuyên đăng, viết các tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định của Luật mới trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến với mọi người dân. Kịp thời đưa tin, phản ánh tình hình, kết quả bảo vệ và phát triển rừng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đồng thời phê phán các hành vi tiêu cực, vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

đ) Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực hoạt động cho lực lượng Kiểm lâm, bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rừng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp.

e) Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch vốn hàng năm (nguồn vốn sự nghiệp) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phân bổ nguồn vốn hàng năm thực hiện có hiệu quả, đúng quy định.

g) Sở Công thương: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu chính sách thương mại ngành công nghiệp gỗ, tăng cường xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ. Không ngừng quảng bá thương hiệu ngành công nghiệp gỗ của tỉnh, mở rộng thị trường, tiêu thụ ổn định góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. Kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

h) Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát diện tích rừng tự nhiên hiện có chưa đưa vào quy hoạch đất lâm nghiệp, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; rà soát, điều chỉnh đảm bảo tính thống nhất về số liệu, bản đồ và thực địa đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh. Hướng dẫn, đôn đốc chỉ đạo các huyện, thị, thành phố đẩy nhanh tiến độ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất lâm nghiệp gắn với giao rừng, cho thuê rừng, để chủ rừng quản lý, sử dụng có hiệu quả và triển khai các chính sách mới của Luật Lâm nghiệp.

i) Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tham gia tuyên truyền Luật Lâm nghiệp trong quần chúng nhân dân; điều hành các cơ quan, đơn vị thuộc quyền huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng các lực lượng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

k) Công an tỉnh: Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan; cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp nắm tình hình, chủ động phòng ngừa phát hiện, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp và trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

l) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật đến cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Luật đối với các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật.

m) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan, đoàn thể tỉnh phối hợp với các cấp chính quyền thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai thi hành Luật và tham gia giám sát thực hiện Luật theo đúng quy định.

3. Chế độ báo cáo: Các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện Luật trên địa bàn (gửi qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tnh ủy;
- Hội đ
ng nhân dân tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND
tỉnh;
- UBMT Tổ quốc, các đoàn thể cấp
tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph
ố;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH t
nh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng (NLN) Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NLN;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2019 triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


908
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.189.171