Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 121/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Hữu Thế
Ngày ban hành: 18/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/KH-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHU CẦU ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên như sau:

I. MỤC TIÊU:

- Triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, kinh tế - xã hội để thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện, trong đó sự tham gia chủ động của khách hàng sử dụng điện đóng vai trò quan trọng góp phần đảm bảo cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện gắn với phát triển bền vững ngành điện, ngành năng lượng.

- Phấn đấu đến năm 2020, lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn độ tin cậy N-1 cho các thiết bị chính và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

- Phối hợp và thực hiện lồng ghép các nội dung quản lý nhu cầu điện với các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Phú Yên; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình sử dụng thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, đổi mới các trang thiết bị, công nghệ hiệu suất cao, sử dụng điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối… để phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

- Nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện và toàn xã hội trong việc quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Đẩy mạnh các hoạt động để nâng cao nhận thức của xã hội, khách hàng sử dụng điện và đơn vị điện lực:

- Tăng cường giáo dục cộng đồng, giáo dục trong các cơ sở đào tạo liên quan về các nội dung và lợi ích của Chương trình quản lý nhu cầu điện.

- Sử dụng đồng bộ các phương tiện thông tin, truyền thông phù hợp để tăng cường nhận thức cho người dân, khách hàng sử dụng điện và các đơn vị điện lực.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến các hộ gia đình sử dụng các trang thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời…

2. Tập trung triển khai thực hiện một số nội dung về quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện hiệu quả:

- Đẩy mạnh thực hiện công tác nghiên cứu phụ tải điện, nâng cao năng lực dự báo nhu cầu phụ tải điện của Công ty Điện lực Phú Yên.

- Tiếp tục thực hiện rộng rãi các hoạt động tiết kiệm năng lượng đã thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua như: Chương trình quảng bá sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời, đèn compact, đèn Led...; thay đổi phương thức, cơ chế thực hiện linh hoạt theo nhóm khách hàng, mở rộng đối tượng tham gia đến khách hàng sử dụng điện sinh hoạt.

- Thực hiện đầu tư, nâng cấp lưới điện, hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống công tơ đọc và thu thập số liệu đo đếm từ xa…phù hợp với lộ trình phát triển Lưới điện thông minh tại Việt Nam.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động kiểm toán năng lượng, mô hình quản lý năng lượng trong các cơ sở sản xuất tiêu thụ nhiều năng lượng nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất, tiết kiệm năng lượng, giảm tỷ lệ thất thoát năng lượng.

- Thúc đẩy các cơ sở sử dụng năng lượng đổi mới các trang thiết bị, công nghệ hiệu suất cao, sử dụng điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối… để phục vụ sản xuất và bổ sung công suất nguồn cho hệ thống điện quốc gia.

- Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng điện vào giờ thấp điểm để cân đối phụ tải tiêu thụ điện, góp phần giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia.

- Khuyến khích các hộ gia đình sử dụng các trang thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, sử dụng bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời, sử dụng điện mặt trời, điện gió….

- Tổ chức kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện chương trình quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện hiệu quả của các nhóm khách hàng sử dụng điện thuộc phạm vi quản lý; xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện hiệu quả.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Giải pháp về tài chính:

- Khuyến khích Công ty Điện lực Phú Yên chủ động thực hiện các Chương trình quản lý nhu cầu điện; tận dụng, kết hợp nguồn quỹ phát triển khoa học và công nghệ và nguồn vốn đầu tư của các Chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để thực hiện Chương trình.

- Khuyến khích các đơn vị điện lực, khách hàng sử dụng điện chủ động bố trí các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống quản lý năng lượng trong phạm vi quản lý để hỗ trợ thực hiện tối ưu và hiệu quả các Chương trình quản lý nhu cầu điện.

- Tận dụng tối đa các nguồn hỗ trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện.

2. Giải pháp về đầu tư, đào tạo nâng cao năng lực và nhận thức:

- Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội, các đơn vị điện lực có trách nhiệm thực hiện và tham gia công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về Chương trình quản lý nhu cầu điện.

- Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đặc biệt là các bộ phận, đơn vị quản lý và triển khai thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện.

- Tập trung thực hiện công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về Chương trình quản lý nhu cầu điện.

3. Giải pháp về khoa học và công nghệ:

- Từng bước trang bị các hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại tại các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện (hệ thống hạ tầng đo đếm tiên tiến, hệ thống công tơ đọc và thu thập số liệu đo đếm từ xa, hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà, các hệ thống tích hợp lưu trữ năng lượng…) để tối ưu hóa việc tham gia của khách hàng sử dụng điện trong các Chương trình quản lý nhu cầu điện.

- Các giải pháp về khoa học và công nghệ thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện cần thực hiện đồng bộ và phù hợp với việc phát triển Lưới điện thông minh tại Việt Nam; thực hiện phối hợp và lồng ghép với chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chương trình phát triển điện lực và năng lượng tái tạo để thực hiện có hiệu quả Chương trình quản lý nhu cầu điện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch này; tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

- Kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện hiệu quả thuộc thẩm quyền quản lý; những trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học tham khảo đưa tài liệu đào tạo về nội dung và lợi ích của Chương trình quản lý nhu cầu điện vào chương trình giáo dục, phù hợp với từng cấp học.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Thực hiện các chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức của xã hội, khách hàng sử dụng điện và đơn vị điện lực về nội dung và lợi ích của Chương trình quản lý nhu cầu điện.

4. Các sở, ban, ngành có liên quan và các cơ quan truyền thông:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố vận động các tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình tăng cường sử dụng thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, sử dụng bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời; sử dụng điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối…. để phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

- Các cơ quan truyền thông phối hợp Sở Công Thương, Công ty Điện lực Phú Yên xây dựng nội dung tuyên truyền quản lý nhu cầu điện gắn với sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý nhu cầu điện gắn liền với sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế.

- Phân công đơn vị chức năng theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Công Thương.

6. Công ty Điện lực Phú Yên:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện các hoạt động quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện hiệu quả phù hợp với điều kiện của tỉnh.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác nghiên cứu phụ tải điện, khai thác các kết quả nghiên cứu phụ tải điện để đánh giá tiềm năng thực hiện các Chương trình quản lý nhu cầu điện phù hợp với từng huyện, thị xã, thành phố; theo dõi, quản lý chặt chẽ biểu đồ phụ tải điện của khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là các khách hàng tiêu thụ điện lớn có ảnh hưởng đến biểu đồ phụ tải điện.

- Tiếp tục thực hiện rộng rãi các hoạt động tiết kiệm năng lượng đã thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua như: Chương trình quảng bá sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời, đèn compact, đèn Led...; thay đổi phương thức, cơ chế thực hiện linh hoạt theo nhóm khách hàng, mở rộng đối tượng tham gia đến khách hàng sử dụng điện sinh hoạt.

- Thực hiện đầu tư, nâng cấp lưới điện, hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống công tơ đọc và thu thập số liệu đo đếm từ xa…phù hợp với lộ trình phát triển Lưới điện thông minh tại Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 08/11/2012).

- Vận động các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng điện vào giờ thấp điểm để cân đối biểu đồ phụ tải, góp phần giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia; hướng dẫn, hỗ trợ đầu tư các dự án điện mặt trời trên mái nhà có nối lưới.

- Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện hiệu quả theo yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Công Thương.

7. Khách hàng sử dụng điện: Có trách nhiệm tham gia thực hiện các hoạt động quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh các nhiệm vụ mới hoặc cần sửa đổi, bổ sung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị chủ động gửi ý kiến về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo, đài tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Q.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


893

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13