Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 117/KH-UBND 2020 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg tiết kiệm điện tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 117/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Lê Duy Thành
Ngày ban hành: 09/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 117/KH-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 07/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2020-2025

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 761/SCT-QLNL ngày 01/7/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, với những nội dung chủ yếu sau:

I. Mục đích yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

- Phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2020-2025.

II. Nội dung, phân công trách nhiệm, thời gian thực hiện

1. Đối với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng tiết kiệm điện năng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT-BTC-BCT của Liên Bộ: Tài chính - Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phổ biến tuyên truyền Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

2. Sở Công Thương:

- Chỉ đạo các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm đ mục 1 Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về định mức tiêu hao năng lượng.

- Phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố; các cơ quan truyền thông, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức thực hiện Kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2030; Chương trình điều chỉnh phụ tải điện, quản lý nhu cầu điện; các hoạt động triển khai tuyên truyền Chiến dịch Giờ trái đất, Chương trình tiết kiệm điện tại trường học,...

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nội Vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thực hiện tốt trong việc tiết kiệm điện; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các trường hợp sử dụng điện lãng phí, không thực hành tiết kiệm điện theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo giảm ít nhất 10% chi phí điện năng tiêu thụ điện.

3. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các sở xây dựng chuyên ngành: Khi thực hiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình theo thẩm quyền, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả và khuyến cáo lắp đặt các thiết bị điện hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

4. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách để chi trả tiền điện của các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030.

5. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đưa nội dung tiết kiệm điện thành tiêu chí xét thi đua khen thưởng hàng năm.

6. Sở Thông tin và truyền thông: Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên các phương tiện truyền thông,... để các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân biết và thực hiện tiết kiệm điện.

7. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động của nhân dân.

- Triển khai các đề tài nghiên cứu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như: năng lượng gió, năng lượng mặt trời,...

8. UBND các huyện, thành phố:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng tiết kiệm điện năng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT-BTC-BCT của Liên Bộ: Tài chính - Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ đạo các khách hàng quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện phải sử dụng điện hợp lý, gương mẫu trong sử dụng điện tiết kiệm.

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và đề nghị các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng ngoài trời; hộ gia đình; cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ; doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung sau:

+ Yêu cầu đối với các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng ngoài trời: Chủ trì, phối hợp với Điện lực địa phương xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, kế hoạch phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020-2025 cho các hoạt động chiếu sáng; áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; Áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp; đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng.

+ Yêu cầu đối với các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư: (i) Thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; (ii) giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của Điện lực địa phương; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của cơ quan điện lực địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

+ Yêu cầu đối với doanh nghiệp sản xuất: (i) Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: Đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải; (ii) Lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; (iii) Các doanh nghiệp sản xuất là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm ít nhất 2,0% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm; (iv) Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là đối tượng điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm phải tuân thủ định mức tiêu hao năng lượng theo quy định.

+ Yêu cầu đối với việc sử dụng điện sinh hoạt: (i) Các hộ gia đình sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; (ii) Thường xuyên thực hành hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết; hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (điều hòa không khí, bàn là điện, bình nước nóng,...) trong thời gian cao điểm tối của hệ thống điện (từ 17h đến 20h hàng ngày, trừ chủ nhật); ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

9. Công ty Điện lực V nh Phúc; Công ty Cổ phần Điện lực Miền Bắc; Công ty Cổ tư vấn xây dựng điện lực Miền Bắc; Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long 3, các đơn vị phân phối điện, bán lẻ điện và các tổ chức cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh V nh Phúc:

- Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện trong đầu tư xây dựng, kinh doanh điện. Thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo đạt được các tiêu chí về giảm tổn thất theo quy định.

- Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, giảm tổn thất điện năng.

- Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện. Hỗ trợ UBND các cấp thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của doanh nghiệp, tổ chức thuộc địa bàn cung cấp điện.

III. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện chậm nhất trước ngày 15/7/2020. Nội dung lựa chọn cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có phân công chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong tổ chức thực hiện và thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát.

Định kỳ hàng năm trước ngày 15 tháng 12, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Báo VP, Đài PT-TH, Cổng TT-GTĐT tỉnh;
- Công ty Điện lực Vĩnh Phúc;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- CPVP;
- CV: NCTH;
- Lưu: VT, CN2.
(ĐHV- b).

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Duy Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 117/KH-UBND ngày 09/07/2020 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!