Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 114/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lê Văn Sử
Ngày ban hành: 23/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/KH-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13-CT/TW NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 71/NQ-CP); đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 46-KH/TU), Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 71/NQ-CP và Kế hoạch số 46-KH/TU; đồng thời thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực lâm nghiệp tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị và người đứng đầu các cấp, các ngành, đơn vị có liên quan đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt để các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh nắm vững, hiểu rõ và thực hiện đúng nội dung Nghị quyết số 71/NQ-CP và Kế hoạch số 46-KH/TU.

- Quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có và đẩy mạnh công tác phát triển rừng, sử dụng bền vững diện tích rừng, đất lâm nghiệp; nâng tỷ lệ độ che phủ của rừng và cây phân tán trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 đạt 26%.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung có liên quan tại Nghị quyết số 71/NQ-CP và Kế hoạch số 46-KH/TU; trong đó, tập trung các nội dung như sau:

1. Về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị chức năng triển khai tuyên truyền, quán triệt sâu, rộng nội dung Nghị quyết số 71/NQ-CP và Kế hoạch số 46-KH/TU đến các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết để tích cực, chủ động phối hợp thực hiện.

- Phối hợp với Sở Tư pháp lồng ghép nội dung Nghị quyết số 71/NQ-CP và Kế hoạch số 46-KH/TU vào chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và các chương trình, dự án khác có liên quan để tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền.

- Biên soạn, in ấn và cấp phát tài liệu có liên quan để các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị chức năng phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

b) Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của rừng đối với cuộc sống và sự cần thiết phải bảo vệ, phát triển rừng trước tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; nêu cao vai trò giám sát của người dân đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thường xuyên đổi mới, cập nhật nội dung tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt và phê phán, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi thiếu trách nhiệm, các hành vi vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan xây dựng tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh và sinh viên về vai trò của rừng đối với đời sống con người và sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trước tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lồng ghép nội dung quản lý, bảo vệ rừng, quảng bá giá trị tài nguyên rừng và phát triển du lịch vào các chương trình nghệ thuật có liên quan để triển khai thực hiện.

đ) Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn; chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các chủ rừng và nhân dân trong bảo vệ, phòng, chống cháy rừng, tích cực trồng rừng, trồng cây phân tán và không săn bắt, mua bán, sử dụng động vật hoang dã trái phép.

e) Các chủ rừng

Tổ chức tuyên truyền sâu, rộng đến từng viên chức, người lao động, hộ nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 71/NQ-CP và Kế hoạch số 46-KH/TU, nhằm góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành, địa phương, đơn vị chức năng tiếp tục nghiên cứu các quy định của Trung ương về quản lý các khu rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất, các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn Quốc gia, kịp thời phát hiện, tham mưu UBND tỉnh đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; đồng thời, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, qua đó tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các nội dung có liên quan theo quy định hiện hành.

- Tiếp tục thực hiện Đề án Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm lâm giai đoạn 2014 - 2020 theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 24/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về lực lượng bảo vệ rng chuyên trách của các chủ rừng. Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường vai trò, trách nhiệm trong tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức huy động lực lượng để bảo vệ tài nguyên rừng, ngăn chặn phá rừng và thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý; bố trí lực lượng thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ rừng, đặc biệt là ở những nơi có nguy cơ bị xâm hại cao; phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng truy quét, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép và xử lý các hành vi vi phạm quy định quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; phối hợp cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ các vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng để đưa ra xét xử nghiêm minh, tạo sự răn đe, đng thời thiết lập trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, trừ sâu bệnh gây hại; phòng, chống cây rừng bị chết; phòng, chống sạt lở đất rừng ven sông, ven biển; phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ tình trạng dân di cư tự do trong lâm phần.

- Kiểm tra, giám sát các chủ rừng, chủ đầu tư trong thực hiện hồ sơ, thủ tục có liên quan đến thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

b) Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, lực lượng Kim lâm và các chủ rừng đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; tổ chức kiểm tra các khu rừng trọng điểm có nguy cơ bị lấn chiếm, bị phá, khai thác lâm sản trái pháp luật; xác định, triệt phá các đường dây, “đầu nậu” trong phá rừng, khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái pháp luật, gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh gỗ, lâm sản; kiểm tra hành chính tại các cụm dân cư ven rừng, kịp thời ngăn chặn, xử lý các đối tượng ra, vào rừng trái phép trong thời gian cao điểm phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy theo các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; điều tra và xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.

c) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, lực lượng Kiểm lâm và các chủ rừng đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

d) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan, đặc biệt các đơn vị đóng quân tại khu vực rừng ngập mặn phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, lực lượng Kiểm lâm và các chủ rừng đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyn lâm sản và động vật hoang dã trái phép trên biển.

đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu Ủy ban nhận dân tỉnh, bố trí các nguồn vốn phù hợp để thực hiện các chương trình, dự án đu tư bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu,....

e) Sở Tài chính

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí chi sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng hàng năm và giai đoạn 2016 - 2020.

- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoạt động quản lý, bảo vệ rừng ở cơ sở theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

g) Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tăng cường chỉ đạo các đơn vị trc thuộc có liên quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kim lâm, các chủ rừng trong kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, nhất là kiểm tra, truy quét các tụ điểm phá rừng, kinh doanh lâm sản trái pháp luật và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

h) Các chủ rừng

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm và các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý, chú ý các khu rừng đặc dụng, phòng hộ, rừng ven sông, ven biển.

- Tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và chịu trách nhiệm đối với các vụ phá rừng, khai thác lâm sản và lấn chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý.

3. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, xác định mốc ranh giới các loại rừng

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Khẩn trương hoàn thiện, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của 02 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp: U Minh Hạ và Ngọc Hiển theo quy định.

- Tổ chức thực hiện công tác cập nhật, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng theo đúng quy định; kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, các dự án có tác động đến rừng và đất lâm nghiệp; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác giao nhận đất rừng, chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; cắm mốc ranh giới các loại rừng; thực hiện hồ sơ, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật.

c) Các chủ rừng

- Xác lập hồ sơ quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp được giao theo đúng quy định, gồm: Xác định rõ ranh giới trên bản đồ, cắm mốc ngoài thực địa, phân chia rừng theo hệ thống tiểu khu, khoảnh, lô, quy hoạch khu vực đất trồng rừng, giao khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh để quản lý có hiệu quả.

- Đẩy nhanh triển khai việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Kiểm lâm trong việc theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và thực hiện hồ sơ, thủ tục thu hồi rừng, giao rừng, cho thuê rừng, chuyn mục đích sử dụng rừng.

4. Tăng cường công tác phát triển rừng, nâng cao giá trị của rừng

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh lâm sản, giống cây trồng lâm nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; triển khai thực hiện tốt các chính sách phát triển lâm nghiệp bền vững.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp với các viện, trường, doanh nghiệp trong nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là về giống mới, cơ giới hóa, công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch và chế biến, tiêu thụ các sản phẩm từ rừng. Ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống nghiên cứu, chuyển giao và cung ứng các giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; kêu gọi các doanh nghiệp tăng cường vai trò nòng cốt trong việc hình thành và phát triển mô hình liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong sản xuất, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong sản xuất lâm nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người làm nghề rừng.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch cung cấp đủ giống đảm bảo chất lượng cho trồng rừng và cây phân tán trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng; thực hiện chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng kinh doanh gỗ lớn.

- Đẩy mạnh công tác trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, ven sông nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo các hộ dân nhận khoán đất lâm nghiệp; hộ dân được giao đất, giao rừng thực hiện tốt công tác trồng rừng theo quy định.

- Nghiên cứu xây dựng các mô hình trồng rừng năng suất cao, mô hình sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, với sự vào cuộc, liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, người dân và vai trò của cơ quan quản lý nhà nước; tổng kết, giới thiệu và đề xuất các mô hình phù hợp với các hệ sinh thái; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các chủ rng trong quản lý, nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng quỹ đất lâm nghiệp và tài nguyên rừng được giao.

b) Các chủ rừng

Tăng cường công tác trồng rừng mới, trồng rừng sau khai thác, chú trọng sử dụng giống tốt, nâng cao năng suất, chất lượng rừng, thực hiện các giải pháp thâm canh rừng, trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng gỗ lớn. Các doanh nghiệp trồng rừng sản xuất tập trung tiếp cận các tiêu chí quản lý rùng bền vững, xây dựng phương án quản lý rừng bền vững đđược đánh giá, cấp chứng chỉ rừng (FSC-FM) trong giai đoạn tới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, giám sát, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 71/NQ-CP , Kế hoạch số 46-KH/TU và nội dung Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để xem xét, chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh Cà Mau;
- Các Ban thuộc Tỉnh ủy;
- Các Ban thuộc HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND cấp huyện;
- Vườn Quốc gia UMH, MCM;
- Công ty TNHH MTV lâm nghiệp UMH, NH;
- LĐVP UBND tỉnh;
- PNN-TN;
- Lưu VT, Tu99.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Sử

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


496
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49