Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2015 hành động thành phố xanh Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 110/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 09/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG THÀNH PHỐ XANH HUẾ ĐẾN NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định s 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia về tăng trưng xanh; Quyết định s 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ v việc quy hoạch tổng th phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020; Quyết định s 649/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020;

Căn cQuyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển hạ tầng đô thị Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưng xanh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo kết quả nghiên cứu của đoàn tư vấn TA 8314 thuộc Ngân hàng phát trin châu Á (ADB); Biên bản ghi nhớ giữa Hà Giang, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc và ADB v Chương trình phát triển đô thị loại II (thành phố xanh) sau đợt làm việc từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 3 năm 2015; Biên bản ghi nhớ giữa các tỉnh Hà Giang, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc và ADB về Chương trình phát triển đô thị loại II (Thành phố xanh) đoàn giữa kỳ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2154/TTr-SKHĐT ngày 02 tháng 10 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch hành động thành phố xanh Huế đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030;

y ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Hiện thực hóa tầm nhìn thành phố xanh trong khuôn khổ thực hiện sự hợp tác giữa Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và y ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, trong bối cảnh thành phố Huế được tham gia vào chương trình phát triển đô thị loại II - Các thành phố xanh do ADB tài trợ.

- Xây dựng Huế thành một đô thị xanh, phát triển bền vững đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cảnh quan tự nhiên đặc biệt là trùng tu khu Kinh thành, các điểm di tích, đim đặc trưng thu hút du lịch của Huế.

- Tạo ra mô hình phát triển mới, phù hp với đặc điểm riêng có của thành phố Huế; là công cụ đ các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân tham gia quản lý, giám sát một cách chủ động hơn trong quá trình phát triển thành phố.

2. Yêu cầu:

- Kế hoạch hành động xanh phi đề xuất nội dung đảm bo khả thi, phù hợp thực tế, bám sát vấn đề cốt lõi là phát triển đô thị xanh,

- Các giải pháp, sáng kiến đưa ra thiết thực phù hợp với khả năng quản trị của các cấp chính quyền, đảm bảo khả năng huy động vốn; là cơ s giải quyết các thách thức theo lộ trình xác định, trước mắt từ nay đến năm 2020.

II. NỘI DUNG

y ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và ADB đã thống nhất thông qua 03 sáng kiến; trong mỗi sáng kiến bao gồm các Kế hoạch hành động thực hiện (Kế hoạch hành động thành phố Xanh Huế ban hành kèm theo). Những sáng kiến này cũng chính là nhiệm vụ và nội dung các giải pháp thực hiện Kế hoạch:

1. Các sáng kiến trong Kế hoạch hành động

1.1. Sáng kiến 1: Cải thiện môi trường đô thị.

Để thực sự trở thành một thành phố Xanh, Huế cần có hạ tầng cơ bản để có thể quản lý nước mưa và nước thải tốt hơn. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt mới được đề xuất cho bờ Bắc sẽ được lắp đt cho khu vực Kinh Thành và vùng đệm.

Với rất nhiều hoạt động khác nhau được lên kế hoạch để thực hiện sáng kiến này, môi trường đô thị của khu vực xung quanh khu Kinh Thành và các khu vực khác sẽ được cải thiện.

Hành động 1: Phát triển hệ thống thu gom và x lý nước thải trong Khu Kinh Thành và các khu vực lân cận.

Hành động 2: Cải tạo ao hồ, kênh rạch.

Hành động 3: Cải tạo hệ thống thoát nước trong khu Kinh thành.

Hành động 4: Xây dựng bãi chôn lấp rác tại Hương Bình.

Hành động 5: Phát triển hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng.

Hành động 6: Cải thiện công tác giám sát chất lượng nước trên toàn thành phố

Hành động 7: Khuyến khích phát triển tác động thấp.

1.2. Sáng kiến 2: Nâng cao các trải nghiệm du lịch.

Sáng kiến này nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn những trải nghiệm du lịch đ thu hút nhiu hơn du khách đến với Huế và tăng thời gian thăm quan của họ, qua đó tăng doanh thu từ du lịch và các hoạt động kèm theo. Sự đa dạng của các hoạt động du lịch văn hóa và tự nhiên sẽ được mở rộng. Thêm các hoạt động v đêm - bao gm các chợ đêm và bui din văn hóa sẽ được giới thiệu. Một chợ thủ công mỹ nghệ mới sẽ được xây dựng trên một mặt bằng gần khu Kinh thành. Ngoài ra các địa đim chiến lược khác trong khu Kinh thành (nhưng ngoài khu Hoàng Thành) sẽ được xây dựng đ làm đa dạng hóa trải nghim thăm quan Kinh thành và điểm độc đáo riêng có của Huế.

Hành động 1: M rộng tính đa dạng của các hoạt động du lịch, bao gồm du lịch văn hóa và sinh thái.

Hành động 2: Xác định các khu vực chiến lược của Kinh thành – bên ngoài Hoàng Thành mà có thể tái xây dựng để nâng cao trải nghiệm du lịch.

Hành đng 3: Xây dựng một chợ thủ công mỹ nghệ mới ở phường Thủy Xuân.

Hành động 4: Mrộng “Huế về đêm” cung cấp dịch vụ chợ đêm và biểu diễn văn hóa v.v..

Hành động 5: Phát triển các phương án giao thông công cộng và giao thông phi cơ giới trong khu vực Kinh thành.

1.3. Sáng kiến 3: Phát triển giao thông bền vững cho khu vực Thành phố Huế mở rộng.

Thành phố Huế hiện đang trong quá trình mở rộng, vượt ra ngoài các trung tâm đô thị truyền thống của Huế. Chính quyền mới và một trung tâm đa năng, đa dụng hiện đang được xây dựng tại khu An Vân Dương, nằm ở phía Đông Nam của trung tâm thành phố. Dự kiến sẽ mở rộng thêm các đô thị về phía Tây của Khu Kinh Thành. Cần có các đô th mới này để có thể mở rộng cấu trúc đô thị và tạo không gian đa năng, đa dụng để phát triển ngành dịch vụ. Tnh va thành ph dự kiến sẽ phát triển khu đô thị mới trên cơ s nguyên tắc thành phố Xanh trong đó có phát triển giao thông bền vững.

Hành động 1: Xây dựng bãi đỗ xe ngoại vi kết nối với mạng lưới giao thông công cộng.

Hành động 2: Xây dựng các tuyến đường mới nhằm tăng cường các kết nối đến các điểm du lịch và mở các huyện Xanh mới.

Hành động 3: Khuyến khích sử dụng xe đp trong trung tâm thành phố.

Hành động 4: Phát triển tuyến xe tàu điện.

2. Huy động vốn đầu tư:

2.1. Nhu cầu vốn: 9.015.270.000.000 đồng (tương đương 401.750.000 USD), trong đó:

- Sáng kiến 1: 6.626.532.000.000 đồng (tương đương 295.300.000 USD)

- Sáng kiến 2: 227.134.000.000 đồng (tương đương 12.350.000 USD)

- Sáng kiến 3: 2.111.604.000.000 đồng (tương đương 94.100.000 USD)

+ Giai đoạn I (2016-2020): 1.417.086.000.000 đồng (tương đương 63.150.000 USD)

+ Giai đoạn II (2020-2030): 7.598.184.000.000 đồng (tương đương 338.600.000 USD)

(Ghi chú: tỷ giá USD/VND = 22.440)

2.2. Huy động vốn:

- Ngoài một số dự án đã được bố trí nguồn vốn để triển khai sáng kiến cho giai đoạn 2016-2020; Tnh sẽ cố gắng huy đng từ các nguồn vốn bao gồm:

- Ngân sách nhà nước tập trung cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị dùng chung không thu hồi được vốn, khu vực tư nhân không quan tâm.

- Vận động vốn ODA từ các nhà tài trợ đa phương như ADB, WB, OFID hoặc từ các nhà tài trợ song phương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hungary nguồn vốn tập trung cho các dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tng xã hội c trong và ngoài khu vực thành phố Huế.

- Vốn Trái phiếu chính phủ: Tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với các Bộ, ngành trung ương để được thu xếp một phần vốn từ nguồn vốn này khi Chính phủ phát hành trái phiếu thành công.

- Vốn trái phiếu do tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành theo quy định của Chính phủ.

- Kêu gọi vốn đầu tư từ khu vực tư nhân: Tập trung vào các Dự án Hạ tầng có khả năng thu hồi vốn như cấp nước, y tế, giáo dục, xử lý môi trường (rác thải, nghĩa trang) hoặc các lĩnh vực dịch vụ khác.

3. Thời gian thực hiện:

3.1. Giai đoạn 2016 - 2020:

Dự án Phát triển đô thị loại 2 - Thành phố xanh Huế vận động vay vốn ADB, bao gồm 17 tiểu dự án hp phần trong đó sẽ thực hiện một số hành động được ưu tiên thực hiện trong giai đoạn đầu trong cả 03 sáng kiến như sau:

- Sáng kiến 1: Cải thiện môi trường đô thị

+ Hành động 2: Cải tạo ao, hồ, kênh rạch: Tỉnh đã đưa các tiểu dự án hợp phần vận động vốn ODA bao gồm: (i) Nạo vét và kè sông Kẻ Vạn (ii) Nạo vét và kè các hồ trong Kinh thành (iii) Cải tạo nâng cấp sông Lấp (iii) Kênh sinh thái khu trung tâm đô thị mới An Vân Dương (iv) Nạo vét và kè sông An Hòa (v) Nạo vét chnh trang hộ thành Hào (vi) Chỉnh trang và xây dựng kè dọc bờ sông Đông Ba (vii) Chỉnh trang và xây dựng kè dọc 2 bờ sông An Cựu (viii) Kè sông Như Ý.

+ Hành động 3: Cải tạo hệ thống thoát nước trong khu Kinh thành: Tỉnh đã đưa các tiểu dự án hợp phần vận động vốn ODA bao gồm: Hệ thống thoát nước và vỉa hè 04 phường nội thành.

+ Hành động 5: Cải thiện công tác giám sát chất lượng nước trên toàn thành phố, hiện nay Công ty TNHH NN MTV xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế đang triển khai thực hiện.

+ Hành động 7: Khuyến khích phát triển tác động thấp với lợi ích dự kiến mang lại là giảm lũ lụt và tăng khả năng ứng phó: Đã được xem xét đưa vào các dự án cải tạo ao, hồ, kênh rạch.

- Sáng kiến 2: Nâng cao các trải nghiệm du lịch

+ Hành động 1: M rộng các hoạt động du lịch, với lợi ích mang lại du lịch phát triển, tác động cấp số nhân về kinh tế,

+ Hành động 2: Xác định các khu vực chiến lược trong Khu Kinh thành, với lợi ích mang lại tăng lượng du khách, tăng giá trị nhà đất.

+ Hành động 3: Xây dựng một chợ thủ công mới ở Thủy Xuân, tỉnh đang định hướng kêu gọi đu tư từ khu vực tư nhân.

+ Hành động 4: Mở rộng mô hình “Huế về đêm”, với lợi ích mang lại du lịch phát triển, tác động cấp số nhân về kinh tế.

+ Hành động 5: Phát triển giao thông phi cơ giới trong khu Kinh thành, với lợi ích mang lại giảm phát khí nhà kính trên mỗi km thăm quan.

- Sáng kiến 3: Phát triển giao thông bền vững cho khu vực Thành phố Huế mở rộng

+ Hành động 2: Xây dựng các tuyến đường mới nhằm tăng cường các kết ni đến các điểm du lịch và mở các huyện Xanh mới, với lợi ích mang lại ngành công nghiệp dịch vụ tăng trưởng nhanh hơn.

+ Hành động 3: Khuyến khích sử dụng xe đạp trong trung tâm thành phố, với lợi ích mang lại tăng đầu tư, tăng khách du lịch.

Kết hợp cùng các dự án trên, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế đang tiếp tục triển khai một số hoạt động khác liên quan.

3.2. Giai đoạn 2020 - 2030:

Ngoài các hành động đã được triển khai tại giai đoạn (2016-2020), trong giai đoạn này, triển khai các hành động khác bao gồm:

- Sáng kiến 1: Các hành động số 1,4 và 5.

+ Hành động 1: Phát triển hệ thống thu gom và xử lý nước thải, với lợi ích mang lại nước mặt sạch hơn và sức khỏe cho người dân và du lịch.

+ Hành động 4: Xây dựng bãi chôn lấp rác tại Hương Bình, với lợi ích mang lại môi trường sạch hơn, đảm bảo sức khỏe cho người dân.

+ Hành động 5: Phát triển hệ thống điện chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, với lợi ích mang lại giảm phát thải khí nhà kính.

- Sáng kiến 2: Hành động số 4.

+ Hành động 4: Mở rộng mô hình “Huế về đêm”, với lợi ích mang lại du lịch phát triển, tác động cấp số nhân về kinh tế.

- Sáng kiến 3: Các hành động số 1, 2, 3 và 4.

+ Hành động 1: Xây dựng bãi đỗ xe ngoại vi kết ni với mạng lưới giao thông công cộng, vi lợi ích mang lại giảm tắc nghẽn giao thông, thành phố đáng sống hơn.

+ Hành động 2: Xây dựng các tuyến đường mới nhằm tăng cường các kết nối đến các điểm du lịch và m các huyện Xanh mới, với lợi ích mang lại ngành công nghiệp dịch vụ tăng trưởng nhanh hơn.

+ Hành động 3: Khuyến khích sử dụng xe đạp trong trung tâm thành phố, với lợi ích mang lại tăng đầu tư, tăng khách du lịch.

+ Hành động 4: Phát triển tuyến xe tàu điện, với lợi ích mang lại tăng đầu tư, tăng khách du lịch

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch: Phấn đấu thực hiện trong năm 2015, sau khi có Quyết định phê duyệt danh mục của Thủ tướng Chính phủ cho giai đoạn 1 của Kế hoạch 2016-2020 (Dự án phát triển đô thị loại II thành phố xanh Huế) do ADB tài trợ.

- Ban chỉ đạo sẽ do Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưng ban, các thành viên sẽ bao gồm: Chủ tịch y ban Nhân dân thành ph Huế, Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính, Công thương, Văn hóa thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận t quc, Phụ nữ, Đoàn thanh niên.

- Là cơ quan điều hành phối hợp việc triển khai các hành động để triển khai các sáng kiến thành phố xanh.

2. Phân công nhiệm vụ:

y ban Nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị liên quan triển khai một s nhiệm vụ chính như sau:

- Nghiên cứu đề xuất y ban Nhân dân tỉnh xem xét thành lập Ban chỉ đạo Kế hoạch hành động thành phố xanh Huế, các chủ trương trin khai dự án hạ tầng xanh, phân kỳ đầu tư phù hợp với tiến độ huy động vn;

- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Chương trình phát triển đô thị loại 2 (đô thị xanh) tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Lập danh mục kêu gọi các dự án xã hội hóa đầu tư để kêu gọi các nhà đu tư tham gia thực hiện như: Xây dựng nhà máy xử lý rác thải, xây dựng các bãi đỗ xe kết nối mạng lưới giao thông công cộng, xây dựng chợ thủ công...;

- Tiếp tục vận động, kêu gọi xúc tiến đầu tư từ các nguồn vốn PPP, ODA, Trái phiếu để đầu tư xây dựng dự án trong KHHĐ xanh.

3. Một số nội dung khác

- Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện môi trường đu tư, kinh doanh phục vụ phát trin kinh tế - xã hội, đô thị xanh bền vững, công tác tổ chức triển khai đòi hỏi phải kiên trì, quyết liệt, có sự phối hợp toàn diện của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh. Vì vậy, y ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc phối hợp với S Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện; kiến nghị các tổ chức chính trị - xã hội phối hp giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối phối hợp với S Xây dựng, y ban nhân dân thành phố Huế triển khai thực hiện Kế hoạch và đnh kỳ hàng năm tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ báo cáo y ban Nhân dân tnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TVTU, TTHĐND tỉnh;
-
Các B: KHĐT, TC;
-
CT và các PCT UBND tnh;
-
Văn phòng ADB tại Hà Nội;
-
Các sở: KHĐT, TC, NgV, XD, TNMT,
-
VHTTDL, GTVT, NNPTNT, CT;
-
UBND TP Huế; TX, H.Thủy, H.Trà;
-
Cty CPMT và CTĐT Huế;
-
u VT và các CV: TH, XD, ĐN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao


KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÀNH PHỐ XANH HUẾ

Giai đoạn 2016-2020

Giai đoạn 2020-2030

Hành động

N1

N2

N3

N4

N5

Chi phí (VNĐ)

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

Chi phí (VNĐ)

Lợi ích dự kiến

 

Sáng kiến 1: Cải thiện môi trường đô thị

 

 

 

 

 

736,032,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,890,500,000,000

 

 

Phát triển hệ thống thu gom và xử lý nước thải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,610,000,000,000

Nước sạch hơn => sức khỏe người dân và du lịch

O v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cải tạo ao, hồ, kênh rạch

 

 

 

 

 

498,168,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảm lũ lụt, tăng khả năng chống chịu, tăng giá trị nhà đất

O µ v

 

 

 

 

 

Cải tạo hệ thống thoát nước trong khu kinh thành

 

 

 

 

 

210,936,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảm lũ lụt, tăng khả năng chống chịu

µ

 

 

 

 

 

Xây dựng bãi chôn lấp rác tại Hương Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224,400,000,000

Môi trường sạch hơn -> sức khỏe người dân

µ v

 

 

 

 

 

Phát triển hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,100,000,000

Giảm phát thải khí nhà kính

µ

Cải thiện công tác giám sát chất lượng nước trên toàn thành ph

 

 

 

 

 

22,440,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tăng năng lực quản lý chất lượng nước

µ v

 

 

 

 

 

Khuyến khích phát trin tác động thấp

 

 

 

 

 

4,488,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảm lũ lụt, tăng khả năng ứng phó

µ v

 

 

 

 

 

Sáng kiến 2: Nâng cao các tri nghiệm du lịch

 

 

 

 

 

232,254,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,880,000,000

 

 

Mở rộng các hoạt động du lịch

 

 

 

 

 

6,732,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du lịch phát triển, tác động cấp số nhân về kinh tế

µ v

 

 

 

 

 

Xác định các khu vực chiến lược trong khu Kinh thành

 

 

 

 

 

22,440,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tăng lượng du khách, tăng giá trị nhà đất

O v

 

 

 

 

 

Xây dng một chợ thủ công mới ở Thủy Xuân

 

 

 

 

 

112,200,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du khách lưu trú lâu hơn

µ

 

 

 

M rộng mô hình "Huế về đêm"

 

 

 

 

 

22,440,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,880,000,000

Du lịch phát triển, tác động cấp số nhân về kinh tế

µ v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát trin giao thông phi cơ giới trong khu Kinh thành

 

 

 

 

 

68,442,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảm phát thải khí nhà kính trên mỗi km thăm quan

O µ v

 

 

Sáng kiến 3: Phát trin giao thông bền vững cho khu vực thành phố Huế mrộng                

 

 

 

 

 

448,800,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,662,804,000,000

 

 

y dựng bãi đỗ xe ngoại vi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,004,000,000

Giảm tắc nghẽn, TP đáng sống hơn

O µ v

 

 

 

 

 

Xây dựng các tuyến đường dẫn đến các huyện Xanh

 

 

 

 

 

448,800,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,570,800,000,000

Ngành công nghiệp dịch vụ tăng trưởng nhanh hơn

O µ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến khích sử dụng xe đạp trong trung m thành phố

 

 

 

 

 

Chưa xác định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa xác định

Tăng đầu tư, tăng khách du lịch

µ v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát triển tuyến tàu điện

 

 

 

 

 

Chưa xác định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa xác định

Giảm phát thải khí nhà kính trên mỗi km thăm quan

µ v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNG CỘNG

 

 

 

 

 

1,417,086,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,598,184,000,000

 

 

 

Ghi chủ: t giá USD/VND = 22,440

O  Lợi ích Kinh tế

µ Lợi ích Môi trường

v Lợi ích Công bng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2015 hành động thành phố xanh Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.227

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38