Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 05/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 15/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 05/KH-UBND

Cà Mau, ngày 15 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2020/NĐ-CP NGÀY 24/11/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (viết gọn là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 136/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Cà Mau bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất ngay sau khi Nghị định số 136/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 136/2020/NĐ-CP đến các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định về PCCC.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nhiệm vụ PCCC là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Việc tổ chức triển khai, thực hiện phải đồng bộ, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 136/2020/NĐ-CP

1.1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai, quán triệt Nghị định số 136/2020/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn nắm, thực hiện.

1.2. Công an tỉnh chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Cà Mau, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 136/2020/NĐ-CP đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

2. Rà soát các văn bản pháp luật hiện hành, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo thẩm quyền bảo đảm phù hợp với Nghị định số 136/2020/NĐ-CP

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện (Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, tổng hợp kết quả do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện).

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2021.

- Thời hạn báo cáo:

+ Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả rà soát, đề xuất về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/3/2021.

+ Công an tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả rà soát, đề xuất trước ngày 25/3/2021.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Đề xuất và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch PCCC trên địa bàn tỉnh. Đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC; phân cấp quản lý về PCCC, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo quy định.

- Hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC.

- Kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC; kiểm tra hoạt động bảo hiểm cháy, nổ gắn với hoạt động PCCC; thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC; giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực PCCC theo thẩm quyền.

- Tổ chức và chỉ huy hoạt động chữa cháy; điều tra, giải quyết vụ cháy theo thẩm quyền; xây dựng và thực tập phương án chữa cháy.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện dự án đầu tư trang thiết bị phương tiện PCCC cho lực lượng Cảnh sát PCCC; xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC; bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực PCCC, thực hiện thống kê nhà nước về PCCC. Rà soát, tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền kiện toàn, xây dựng tổ chức, lực lượng PCCC chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCCC.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp Công an tỉnh hướng dẫn các cơ quan báo, đài trong tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về PCCC.

3. Sở Tư pháp: Phối hợp Công an tỉnh rà soát những khó khăn, bất cập trong thực hiện các văn bản pháp luật về PCCC; để tham mưu cơ quan cấp trên sửa đổi, bổ sung tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về PCCC trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho các tầng lớp Nhân dân.

4. Sở Giáo dục và Đạo tạo: Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh xây dựng nội dung, lồng ghép kiến thức, kỹ năng về PCCC vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm, hằng năm về lĩnh vực PCCC vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, hằng năm của tỉnh bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố Quốc phòng - An ninh; thẩm định, cân đối nguồn vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ sở, sản xuất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác PCCC theo quy định của Luật Đầu tư.

6. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách chi thường xuyên để thực hiện công tác PCCC theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

7. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và các quy hoạch thuộc phạm vi quản lý, gắn với quy hoạch hạ tầng về PCCC bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn; phối hợp Công an tỉnh hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về PCCC đối với các công trình đặc thù chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; phối hợp Công an tỉnh trong công tác thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, đảm bảo gắn với thẩm duyệt, kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Công an tỉnh hướng dẫn cụ thể chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, chế độ đối với thành viên Đội Dân phòng, Đội PCCC cơ sở và chuyên ngành theo quy định.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng thực hiện hiệu quả phương án, kế hoạch huy động các lực lượng tham gia công tác PCCC rừng.

10. Các sở, ban, ngành có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp Công an tỉnh, các cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Ban hành kế hoạch PCCC tại địa phương.

- Chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định về PCCC, xử lý các hành vi vi phạm quy định PCCC theo thẩm quyền.

- Hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC cho nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; củng cố, kiện toàn các Đội Dân phòng, Đội PCCC cơ sở.

- Đầu tư ngân sách cho hoạt động PCCC, trang bị phương tiện PCCC; bảo đảm các điều kiện về thông tin báo cháy, giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy. Quy hoạch địa điểm, đề xuất cấp đất và xây dựng doanh trại cho lực lượng Cảnh sát PCCC theo quy định.

- Chỉ đạo tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy; xây dựng, thực tập phương án chữa cháy cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trách nhiệm nêu tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP theo quy định.

- Thực hiện thống kê, báo cáo về PCCC theo quy định.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp: Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt công tác PCCC. Chủ động phát hiện, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao công tác bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện có hiệu quả. Kế hoạch triển khai gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 21/01/2021. Định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/11.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng năm và đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Công an và Tỉnh ủy Cà Mau theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


446

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13