Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 929/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 929/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 10 tháng 12 năm 1994 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chiến lược) với những nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM

1. Ngành Khí tượng Thủy văn có vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đặc biệt là trong công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. Đầu tư cho ngành Khí tượng Thủy văn cần đi trước một bước để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin và luận cứ khoa học về khí tượng thủy văn cho sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh thiên tai ngày càng khắc nghiệt và gia tăng do biến đổi khí hậu.

2. Phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đồng bộ theo hướng hiện đại hóa; lấy việc đầu tư cho khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực làm giải pháp chủ yếu để phát triển trên cơ sở kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có; khai thác triệt để thành tựu khoa học, công nghệ trong nước, đồng thời ứng dụng chọn lọc những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới.

3. Đổi mới phương thức phục vụ của ngành Khí tượng Thủy văn theo hướng Nhà nước chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đáp ứng các yêu cầu phục vụ công cộng, phòng tránh thiên tai, bảo vệ cuộc sống, tài sản cho toàn xã hội; đồng thời, khuyến khích xã hội hóa, thương mại hóa các hoạt động khí tượng thủy văn và tăng cường sử dụng thông tin khí tượng thủy văn trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Đến năm 2020, ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam đạt trình độ khoa học công nghệ tiên tiến của khu vực châu Á, có đủ năng lực điều tra cơ bản, dự báo khí tượng thủy văn, phục vụ yêu cầu phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể

a. Công tác quan trắc khí tượng thủy văn

- Đến năm 2015, phát triển mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn đồng bộ có mật độ trạm tăng ít nhất 50% so với hiện nay và tự động hóa 75% số trạm trong mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đến năm 2020, mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn có mật độ trạm tương đương với các nước phát triển và tự động hóa trên 90% số trạm quan trắc, đồng thời tăng cường các hệ thống đo đạc từ xa, bảo đảm theo dõi liên tục các biến động về thời tiết, khí hậu, tài nguyên nước, đáp ứng đầy đủ dữ liệu cho dự báo khí tượng thủy văn theo phương pháp tiên tiến và các nhu cầu khác.

b. Công tác truyền tin và dự báo khí tượng thủy văn

- Hiện đại hóa và tự động hóa hệ thống thông tin truyền dẫn số liệu khí tượng thủy văn, nâng cao tốc độ và mở rộng băng thông, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ dự báo và trao đổi số liệu trong và ngoài ngành.

- Nâng cao chất lượng và thời hạn dự báo:

+ Bảo đảm dự báo thời tiết hàng ngày đạt độ chính xác 80 - 85%;

+ Tăng thời hạn dự báo bão, không khí lạnh lên đến 3 ngày với độ chính xác ngang mức tiên tiến của khu vực châu Á;

+ Tăng thời hạn dự báo, cảnh báo lũ cho các hệ thống sông lớn ở Bắc Bộ lên đến 2 - 3 ngày, ở Trung Bộ lên đến 2 ngày, ở Nam Bộ lên đến 10 ngày với độ chính xác 80 - 85%;

+ Nâng cao chất lượng dự báo khí tượng thủy văn 10 ngày, 1 tháng, mùa cho các khu vực trong cả nước.

- Đa dạng hóa các sản phẩm dự báo:

+ Dự báo khí tượng thủy văn biển hàng ngày và 5 - 7 ngày;

+ Dự báo khí tượng thủy văn cực ngắn (6 - 12 giờ), đặc biệt là dự báo định lượng mưa; cảnh báo lũ quét, nguy cơ lốc, tố, vòi rồng;

+ Dự báo khí tượng thủy văn phục vụ các ngành kinh tế, xã hội.

c. Công tác xử lý, lưu trữ tư liệu khí tượng thủy văn

- Đến năm 2015, tự động hóa toàn bộ công tác thu nhận, kiểm tra, chỉnh lý, phục vụ số liệu khí tượng thủy văn; số hóa 75% tư liệu khí tượng thủy văn trên giấy; lưu trữ số liệu khí tượng thủy văn trên các hệ thống thông tin điện tử hiện đại.

- Đến năm 2020, số hóa toàn bộ tư liệu khí tượng thủy văn trên giấy, hoàn thiện ngân hàng dữ liệu khí tượng thủy văn hiện đại và gia tăng giá trị kinh tế - kỹ thuật của số liệu khí tượng thủy văn.

d. Cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

- Nâng cao vai trò thông tin khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội nhằm khai thác hợp lý các điều kiện tự nhiên thuận lợi, hạn chế những thiệt hại do các điều kiện bất lợi và biến đổi khí hậu gây ra.

- Hình thành hệ thống dịch vụ khí tượng thủy văn chuyên dùng với sự tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và các thành phần kinh tế.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

III. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn

- Xây dựng Luật Khí tượng Thủy văn

- Xây dựng đồng bộ hệ thống văn bản dưới luật và cơ chế chính sách phát triển khí tượng thủy văn.

- Xây dựng khung pháp lý cho hoạt động của các tổ chức dịch vụ khí tượng thủy văn.

2. Phát triển ngành Khí tượng Thủy văn hiện đại và đồng bộ

a. Phát triển và tự động hóa hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn

- Phát triển hệ thống đo đạc khí tượng thủy văn nhiều thành phần: mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia cơ bản, mạng lưới chuyên dùng (của các ngành và địa phương) và mạng lưới quan trắc tự nguyện.

- Bổ sung, chỉnh sửa quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn cơ bản trong hệ thống quan trắc tài nguyên môi trường quốc gia dựa trên các tiêu chuẩn và quy định quốc tế; tăng mật độ trạm đo đạc theo yêu cầu phát triển của công nghệ dự báo khí tượng thủy văn tiên tiến.

- Tự động hóa hệ thống đo đạc khí tượng thủy văn, kết hợp đo đạc tại chỗ và đo đạc từ xa có truyền phát dữ liệu tức thời.

- Tăng cường quan trắc trên cao bằng các thiết bị hiện đại, thiết lập các hệ thống đo gió cắt lớp, định vị sét.

- Kiện toàn đồng bộ hệ thống rađa thời tiết cùng với các công nghệ xử lý dữ liệu kết hợp với phát triển hệ thống đo mưa mật độ cao.

- Củng cố, phát triển mạng lưới giám sát khí hậu và biến đổi khí hậu trên cơ sở các trạm khí tượng thủy văn đã có.

- Thiết lập hệ thống thanh tra, kiểm tra kỹ thuật thống nhất trên toàn bộ mạng lưới quốc gia, mạng lưới chuyên dùng và mạng quan trắc tự nguyện.

- Duy trì và phát triển hệ thống kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn. Phát triển hệ thống cơ sở sản xuất, sửa chữa thiết bị đo khí tượng thủy văn.

- Tăng cường khảo sát khí tượng thủy văn, đặc biệt khi xảy ra thiên tai.

b. Phát triển và hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc khí tượng thủy văn

- Nâng cấp mạng thông tin khí tượng toàn cầu của Việt Nam; phát triển các kênh thông tin thủy văn song phương với các quốc gia có chung lưu vực sông với Việt Nam.

- Thiết lập hệ thống thông tin khí tượng thủy văn qua vệ tinh, bảo đảm truyền nhận thông tin khí tượng thủy văn hai chiều thông suốt trong mọi tình huống.

- Thiết lập mạng thông tin liên lạc trong nước đồng bộ, hiện đại, đa phương thức.

- Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin dự báo khí tượng thủy văn đến các cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai ở Trung ương và địa phương; các phương tiện thông tin đại chúng.

- Mở thêm các kênh thông tin dịch vụ khí tượng thủy văn.

- Xây dựng cơ sở sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình về khí tượng thủy văn.

c. Phát triển và hiện đại hóa công nghệ dự báo khí tượng thủy văn

- Phát triển, ứng dụng các mô hình dự báo khí tượng thủy văn cho Việt Nam; nghiên cứu xây dựng các mô hình mới và phương pháp khai thác, sử dụng sản phẩm dự báo số trị.

- Tăng cường hợp tác quốc tế để được cung cấp ổn định số liệu phân tích và dự báo của các mô hình toàn cầu từ các trung tâm dự báo lớn trên thế giới.

- Phát triển các hệ thống xử lý và phân tích dữ liệu, tích hợp và đồng hóa các nguồn dữ liệu khác nhằm nâng cao khả năng phân tích và dự báo khí tượng thủy văn.

- Xây dựng các mô hình dự báo thủy văn hiện đại cho các lưu vực sông gắn với hệ thống xử lý thông tin, dữ liệu từ các trạm đo tự động và các nguồn khác (mô hình dự báo thời tiết, thông tin rađa và vệ tinh).

- Dự báo thủy văn chuyên dùng cho vùng cửa sông, dự báo ngập lụt, dự báo phục vụ vận hành hồ chứa, dự báo cho các ngành và khu vực trọng điểm.

- Dự báo khí tượng thủy văn biển trên cơ sở kết hợp mô hình dự báo các yếu tố hải dương và dự báo thời tiết.

- Dự báo các loại thiên tai có nguồn gốc thủy văn trên cơ sở ứng dụng những phương pháp và công nghệ tiên tiến; thiết lập thử nghiệm một số hệ thống tự động cảnh báo lũ và lũ quét.

d. Kiện toàn hệ thống tổ chức dự báo

- Kiện toàn hệ thống tổ chức dự báo khí tượng thủy văn theo 3 cấp: Trung ương, khu vực và tỉnh.

- Hoàn thiện tổ chức Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đảm bảo đủ năng lực tiếp nhận, khai thác, sử dụng công nghệ hiện đại, cung cấp thông tin, dữ liệu dự báo khí tượng thủy văn cho các trung tâm khu vực và trung tâm dự báo chuyên dùng.

- Kiện toàn tổ chức các Đài khí tượng thủy văn khu vực và Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh, đảm bảo đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ dự báo phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai ở địa phương.

- Thiết lập hệ thống cung cấp và dịch vụ thông tin dự báo khí tượng thủy văn có phân cấp giữa trung ương và địa phương, phục vụ công cộng và dịch vụ theo yêu cầu.

đ. Phát triển hệ thống thu nhận, xử lý, lưu trữ và cung cấp tư liệu khí tượng thủy văn

- Thiết lập hệ thống chỉnh lý và lưu trữ dữ liệu khí tượng thủy văn trong cả nước trên cơ sở các công nghệ hiện đại. Toàn bộ dữ liệu từ các nguồn khác nhau được kiểm tra chỉnh lý theo những quy trình và tiêu chuẩn thống nhất.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu có giá trị pháp lý, thống nhất, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn của thế giới, kết hợp với cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường quốc gia. Xây dựng kho lưu trữ tư liệu khí tượng thủy văn theo tiêu chuẩn quốc gia.

- Xây dựng hệ thống cung cấp dữ liệu khí tượng thủy văn ở Trung ương và địa phương trên cơ sở công nghệ tin học hiện đại, đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước và dịch vụ.

3. Tăng cường hoạt động khí tượng thủy văn chuyên ngành, chuyên đề

a. Tăng cường thông tin khí tượng thủy văn công cộng và phòng chống thiên tai

- Tổ chức hệ thống cung cấp thông tin đến các đối tượng sử dụng từ Trung ương đến địa phương hợp lý và hiệu quả.

- Tổ chức điều tra đánh giá kết quả dự báo và hiệu quả phục vụ khí tượng thủy văn. Thu thập và hệ thống hóa dữ liệu hậu quả của thiên tai và biến đổi khí hậu.

b. Tăng cường thông tin khí tượng thủy văn đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội

- Tăng cường thông tin khí tượng nông nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển một nền nông nghiệp đa dạng, bền vững, thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

- Phát triển khí tượng hàng không nhằm theo dõi và dự báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, bảo đảm an toàn hàng không.

- Củng cố và phát triển mạng lưới trạm quan trắc bức xạ đáp ứng yêu cầu nghiên cứu về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tăng cường ứng dụng thông tin khí tượng thủy văn trong điều hành sản xuất và phân phối điện.

- Phát triển mạng lưới quan trắc thủy văn dùng riêng phục vụ điều hành hồ chứa, quản lý cung cấp nước, phòng ngừa lũ lụt và hạn hán.

- Phát triển mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn trên các trục đường giao thông thủy, bộ nhằm theo dõi và kiểm tra các điều kiện khí tượng thủy văn; tăng cường dự báo phục vụ quản lý và điều hành giao thông trên các tuyến quan trọng, bảo đảm an toàn giao thông.

- Phát triển mạng lưới đo đạc khí tượng thủy văn trên biển, thiết lập các trạm đo đạc trên các tàu biển và giàn khoan ngoài khơi phục vụ giao thông biển, khai thác dầu khí và nguồn lợi hải sản.

- Tăng cường mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn tại các đô thị lớn phục vụ dự báo và xử lý các vấn đề liên quan tới ngập úng, ô nhiễm không khí…

- Phát triển mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng ở các địa phương theo đặc thù ở từng nơi để nâng cao năng lực theo dõi, dự báo, phòng tránh thiên tai và đáp ứng các yêu cầu kinh tế xã hội.

4. Tăng cường ứng dụng thông tin khí tượng thủy văn để ứng phó với biến đổi khí hậu

- Thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước về biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Phát triển, cập nhật và phổ biến các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, làm căn cứ cho các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng chương trình phổ biến và ứng dụng thông tin khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; lồng ghép các vấn đề về biến đổi khí hậu vào công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội.

5. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý kỹ thuật khí tượng thủy văn

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí tượng thủy văn.

- Xây dựng các quy trình, hướng dẫn kỹ thuật khí tượng thủy văn.

- Nghiên cứu áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý hoạt động khí tượng thủy văn ở các cấp khác nhau.

IV. CÁC GIẢI PHÁP, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

1. Các giải pháp

a. Tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành Khí tượng Thủy văn

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức gắn với các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Khí tượng Thủy văn.

- Đổi mới cơ chế quản lý người ngành Khí tượng Thủy văn phù hợp với sự phát triển công nghệ, thương mại hóa và xã hội hóa hoạt động khí tượng thủy văn.

- Tổ chức hệ thống thanh tra, kiểm tra thực thi các quy định của Nhà nước trong các hoạt động khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

b. Tổ chức hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn theo hướng thương mại hóa và xã hội hóa

- Tổ chức, sắp xếp hoạt động dịch vụ ở các đơn vị nghiệp vụ nhằm thống nhất việc cung cấp dịch vụ khí tượng thủy văn từ trung ương đến địa phương theo hướng thương mại hóa.

- Xây dựng cơ chế và tổ chức thực hiện xã hội hóa hoạt động khí tượng thủy văn.

c. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về khí tượng thủy văn

- Tăng cường các nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại về dự báo, đo đạc, chỉnh lý dữ liệu, tính toán khí tượng thủy văn; đánh giá tài nguyên nước, tài nguyên khí hậu, biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu.

- Tích cực tham gia nghiên cứu những vấn đề toàn cầu về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

d. Phát triển nguồn nhân lực

- Xây dựng chính sách thu hút, đãi ngộ và sử dụng nguồn nhân lực trình độ cao. Nhà nước dành một lượng học bổng thỏa đáng để đào tạo nhân lực khí tượng thủy văn tại các nước có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến.

- Hoàn thiện quy hoạch và tăng cường năng lực các cơ sở đào tạo về khí tượng thủy văn theo hướng đa dạng hóa loại hình đào tạo gắn với đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ mới.

- Đổi mới nội dung đào tạo về sử dụng và khai thác thông tin khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trong những ngành đào tạo có liên quan.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khí tượng thủy văn, trong đó chú trọng đội ngũ cán bộ chuyên ngành đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng hiệu quả các thiết bị và công nghệ hiện đại.

đ. Huy động nguồn tài chính

- Tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước; huy động các nguồn vốn thông qua tài trợ, viện trợ và các hình thức khác.

- Tăng cường nguồn thu từ các hoạt động thương mại khí tượng thủy văn.

e. Hợp tác quốc tế

- Tăng cường hoạt động với tư cách nước thành viên Tổ chức Khí tượng thế giới và các tổ chức quốc tế khác có liên quan mà Việt Nam tham gia.

- Khai thác hiệu quả quan hệ quốc tế song phương và đa phương về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

2. Các đề án, dự án trọng điểm

a. Các đề án, dự án về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Dự án “Xây dựng Luật khí tượng thủy văn” - thời gian thực hiện: 2010 - 2011

- Đề án “Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Khí tượng Thủy văn” - thời gian thực hiện: 2011 - 2012.

b. Các đề án, dự án về xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn kỹ thuật

- Dự án “Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí tượng thủy văn” - thời gian thực hiện: 2010 - 2011.

- Dự án “Xây dựng các quy trình, hướng dẫn kỹ thuật đối với các hoạt động khí tượng thủy văn” - thời gian thực hiện: 2010 - 2012.

c. Các đề án, dự án đầu tư phát triển

- Đề án “Hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn giai đoạn 2010 - 2012” - thời gian thực hiện: 2010 - 2012

- Đề án “Hiện đại hóa ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2015” - thời gian thực hiện: 2010 - 2015.

- Đề án “Tăng cường ứng dụng thông tin khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu” - thời gian thực hiện: 2012 - 2014.

- Đề án “Đổi mới phương thức đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực cho ngành Khí tượng Thủy văn” - thời gian thực hiện: 2010 - 2012.

- Đề án “Hiện đại hóa ngành Khí tượng Thủy văn đến 2020” - thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chiến lược; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, bảo đảm phù hợp với các mục tiêu, nội dung, giải pháp của Chiến lược này.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát, thống kê, đánh giá, sắp xếp danh mục đề án, dự án ưu tiên đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chiến lược này; định kỳ hàng năm, 5 năm sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện Chiến lược; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh mục tiêu nội dung Chiến lược trong trường hợp cần thiết.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước 5 năm và hàng năm để thực hiện các nội dung của Chiến lược.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính và cơ chế quản lý tài chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao về khí tượng thủy văn. Xây dựng các chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia các hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn.

4. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đề xuất, tổ chức thực hiện các đề án, dự án phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ban Chỉ đạo PCLBTW;
- UBQG Tìm kiếm cứu nạn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, KTTH, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 929/QD-TTg

Hanoi, June 22, 2010

 

DECISION

APPROVING THE STRATEGY FOR HYDROMETEOROLOGICAL DEVELOPMENT THROUGH 2020

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the National Assembly Standing Committee's December 10, 1994 Ordinance on Exploitation and Protection of Hydrometeorological Works;
Pursuant to the Government's Resolution No. 27/NQ-CP of June 12, 2009, on a number of urgent measures for the state management of natural resources and environment;
At the proposal of the Minister of Natural Resources and Environment,

DECIDES:

To approve the Strategy for hydrometeorological development through 2020 (below referred to as the Strategy) with the following principal contents:

I. VIEWPOINTS

1. The hydromctcorological sector occupies an important position in socio-economic development, defense and security consolidation, especially in natural disaster prevention and mitigation. One step ahead should be taken in the investment in the hydrometeorological sector in order to promptly and accurately provide information and scientific grounds on hydrometeorology for sustainable national development in the context when natural disasters become more and more severe and on the rise due

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To renew the modes of service provided by the hydrometeorological sector in the direction that the State shall supply hydrometeorological information and data to meet the requirements of public service, natural disaster prevention, protection of the life and property for the entire society; and at the same time encourage the socialization and commercialization of hydrometeorological activities and increasingly use hydrometeorological information in production, business and service activities, aiming to achieve practical socio economic efficiency.

II. OBJECTIVES

1. General objectives hydromctcorological sector will reach Asia's advanced scientific and technological level, being capable of conducting basic surveys and hydrometeorological forecasts in service of natural disaster prevention and mitigation, socio­economic development, defense and security maintenance, rational exploitation and use of natural resources and environmental protection in the period of accelerated national industrialization and modernization.

2. Specific objectives

Hydrometeorological observation

- By 2015. hydrometeorological observation network will be developed comprehensively with the station desensity increasing at least by 50% over the current figure and 7595: of the stations within the hydrometeorological observation network of the Ministry of Natural Resources and Environment being automated.

- By 2020. hydrometereological observation network's station density will reach the rate of developed countries and over 90% of the observation stations will be automated while enhancing the distant measurement systems, ensuring uninterrupted monitoring of developments in weather, climate, water resources, supplying adequate data for hydrometeorological forecasts by advanced methods and meeting other demands.

Hydrometeorological communications and forecasts

- To modernize and automate the hydrometeorological data transmission systems with higher speed and wider bands, meeting the requirements of developing forecasting technologies and exchanging data within and without the sector.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ To ensure that the accuracy of daily weather forecasts will reach 80-85%:

+ To increase the duration of storm and cold spell forecast up to 3 days with the accuracy reaching Asia's advanced level;

+ To increase the duration of flood forecasting and warning for systems of big rivers in the northern region up to 2-3 days, the central region, up to 2 days, and the southern region, up to 10 days with the accuracy of 80-85%:

+ To raise the quality of 10-day. hydrometeorological forecasts for different regions nationwide.

- To diversify forecasts:

+ Daily and 5-7 day marine hydrometeorological forecasts:

+ Extremely short hydrometeorological forecast (6-12 hours), particularly rainfall forecasts: flash flood, whirlwind, storm and waterspout warning:

+ Hydrometeorological forecasts in service of economic and social affairs.

Hydrometeorological data processing and storage

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- By 2020. hydrometeorological documents, to finalize the modern hydrometeorological data bank and increase the techno-economic value of hydrometeorological data.

hydrometeorological information and data

-To heighten the role of hydrometeorological and climate change information applied to socioeconomic domains, aiming to rationally tap favorable natural conditions and limit damage caused by unfavorable conditions and climate change.

- To form a special-use hydrometeorological service system with participation of various ministries, branches, localities and economic sectors.

- To increase propagation and dissemination of knowledge on hydrometcorology and climate change.

III. TASKS

1. To formulate a system of legal documents on hydrometeorology

- To draft the Law on Hydrometeorology.

- To set up a comprehensive system of sub-law documents and mechanisms and policies for hydrometeorological development.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To develop a modern and synchronous hydrometeorological sector

hydrometeorological observation system

To develop a multi-sector hydrometeorological measurement system: basic national hydrometeorological networks, special-use networks (of sectors and localities) and voluntary observation networks.

- To supplement and amend the planning on the network of basic hydrometeorological stations within the national system of natural resource and environment observation, based on international standards and regulations; to increase the measurement station density as required by the development of advanced hydrometeorological forecast technology.

hydrometeorological measurement in combination with on-spot measurement and distant measurement with instant data transmission.

- To increase aerial observation by modem equipment, establishing the system of scanner wind measurement and thunderbolt location.

- To svnchronouslv consolidate the weather rada systems together with data processing technologies in combination with high-density rain measurement system development.

- To consolidate and develop climate and climate change-supervising networks on the basis of existing hydrometeorological stations.

- To establish a uniform technical inspection and examination system on the entire national network, special-use networks and voluntary observation networks.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To increase hydrometeorological surveys, especially upon occurrence of natural disasters.

hydrometeorological information and communications system

- To upgrade Vietnam's global meteorological information network; to develop bilateral hydrological information channels with countries sharing river basins with Vietnam.

- To establish satellite hydrometeorological information system, ensuring smooth two-way hydrometeorological information receipt and transmission in all circumstances.

- To establish a synchronous, modem and multi-media domestic information and communications network.

- To complete a system to supply hydrometeorological forecast information for central and local natural disaster prevention and control steering bodies and the mass media.

- To open more hydrometeorological service information channels.

- To build establishments producing radio or television hydrometeorological programs.

hydrometeorological forecasting technology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To increase international cooperation for stable supply of analytical and forecasting data of global models from world major forecast centers.

- To develop data processing and analyzing systems, to accumulate and assimilate other data sources in order to increase the hydrometeorological analysis and forecast capability.

- To build modern hydrometeorological forecast models for river basins in association with systems of processing information and data from automatic measurement stations and other sources (weather forecast models, radar and satellite information).

- Hydrological forecasts exclusively for estuaries, flood forecasts, forecasts in service of reservoir operation, forecasts for key sectors and regions.

- Marine hydrometeorological forecasts on the basis of combining oceanographic element forecasts and weather forecasts.

- Forecast of natural disasters of hydrological origin on the basis of applying advanced methods and technologies; to experimentally set up a number of automatic flood-and flash flood warning systems.

- To consolidate the system of forecasting organizations at central, regional and provincial levels.

- To improve the organization of the Central Hydrometeorological Forecast Center to be capable of receiving, exploiting and using modern technologies,     supplying hydrometeorological forecast information and data for regional centers and special-use forecast centers.

- To organizationally consolidate regional hydrometeorological stations and provincial hydrometeorological centers to be capable of providing forecasts for production and natural disaster prevention and control in localities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

hydrometeorological data receipt, processing, storage and supply

- To establish hydrometeorological data-correcting, -editing and -storing systems nationwide with modern technologies. All data from different sources will be examined, corrected and edited according to uniform process and standards.

- To establish uniform and standard hydrometeorological and climate change databases of legal values by world standards in combination with national resource and environment databases. hydrometeorological archives by national standards.

To build central and local hydrometeorological data supply systems with modem information technology, meeting state management and service requirements.

3. To enhance specialized and theme hydrometereological activities

hydrometeorological information for public use and natural disaster prevention and control

- To organize systems for rational and efficient supply of information to central and local users.

- To survey and assess forecast results and hydrometeorological service effectiveness.

hydrometereological information to meet socio-economic demands

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To develop aviation metereology with a view to monitoring and forecasting dangerous weather phenomena, ensuring aviation safety.

- To consolidate and develop networks of radiation observation stations to meet requirements for research into clean energy and renewable energy. hydrometeorological information to electricity production and distribution administration.

- To develop hydrological observation networks exclusive for reservoir operation, water supply management, flood and draught prevention and control.

- To develop hydrometeorological observation networks on waterway and land routes in order to monitor and check hydrometeorological conditions; to enhance forecasts in service of traffic control and administration on important routes, ensuring traffic safety.

- To develop hydrometeorological measurement networks at sea.

- To enhance hydrometeorological observation networks in large urban centers in service of forecasting and settling matters related to flooding and air pollution.

- To develop special-use hydrometeorological observation networks in localities according to their respective peculiarities in order to raise the

4. To enhance the application of hydrometeorological information in response to climate change

- To implement the state-level scientific and technological program on climate change under the national target program on response to climate change.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To work out programs on dissemination and application of information on hydrometeorological and climate change; to incorporate climate change-related matters in socio-economic management and development.

5. To complete the system of documents on technical management of hydrometeorological activities

- To set up systems of national standards and regulations on hydrometeorology.

- To formulate hydrometeorological processes and technical guidance.

- To study the application of international standards to the management of hydrometeorological activities at different levels.

IV. SOLUTIONS, KEY SCHEMES AND PROJECTS

1. Solutions

hydrometeorological sector's state management capacity

- To consolidate the organizational apparatus in association with solutions to heighten the capabilities of cadres, civil servants, public employees and laborers of the hydrometeorological sector.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To organize the system of inspection and examination of the implementation of state regulations on hydrometeorological activities and climate change.

hydrometeorological service activities towards commercialization and socialization

- To organize service activities at professional units, aiming to unify the commercial provision of hydrometeorological services from central to local level.

- To formulate the mechanism for, and organize the socialization of hydrometeorological activities.

hydrometereological science and technology

- To intensify research into application of modern technologies of hydrometeorological forecast, measurement, data correction, editing and calculation; to evaluate water resources, climate resources, climate change and its impacts.

- To actively participate in research into global matters on hydrometeorology and climate change.

- To formulate policies on attraction, preferential treatment and employment of highly qualified human resources. The State will reserve a satisfactory number of scholarships for training of hydrometeorological human resources in countries with advanced science and technologies.

- To finalize the planning on. hydrometeorological training establishments towards diversification of training forms in association with renewal of training, programs, contents and methodology suitable to the trend of new technology development.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To draw up plans on training and fostering of hydrometeorological officials, attaching importance to the contingent of specialized cadres, meeting requirements for efficient exploitation and use of modern equipment and technologies.

- To increase state budget investment; to raise funds from various sources through finance, grant and other forms.

- To increase revenues from commercial hydrometeorological activities.

- To step up activities as a member of the World Meteorological Organization and other relevant international organizations which Vietnam has joined.

- To efficiently exploit bilateral and multi­lateral international relations on hydrometeorology and climate change.

2. Key schemes and projects

- Project on formulation of the Hydrometeorology Law. Implementation duration: 2010-2011.

- Scheme on formulation of legal documents guiding the Hydrometeorology Law.

- Project on formulation of systems-of national technical standards and regulations for hydrometeorology, implementatioioluration: 2010-2011.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Scheme on modernization of forecasting technologies and hydrometeorological observation networks in the 2010-2012 period, implementation duration: 2010-2012-

- Scheme on modernization of the hydrometeorological sector till 2015, implementation duration: 2010-2015.

Scheme on increased application of hydrometeorological and climate change information, implementation duration: 2012-2014.

Scheme on renewal of human resource training and employment for the hydrometeorological sector, implementation duration: 2010-2012.

- Scheme on modernization of the hydrometeorological sector till 2020.

V. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. The Ministry of Natural Resources and Environment shall:

- Organize and direct the implementation of the contents of the Strategy: guide ministries, sectors and localities, based on their respective functions and assigned tasks, in formulating and implementing programs, plans, schemes and projects in line with the objectives, contents and solutions of ibis Strategy.

- Assume the prime responsibility for.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance shall balance.

Allocate capital and guide the use of five-year and annual state budget funds for materialization of the contents of the Strategy.

3. The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for. hydrometeorological domain towards giving autonomy and accountability in task performance, apparatus organization of. hydrometeorological tasks: and formulate policies to encourage economic sectors to participate in hydrometeorological service activities.

4. Ministries, sectors and localities shall, based on their respective functions and assigned tasks, propose and organize the implementation of schemes and projects in line with the objectives, tasks and solutions of this Strategy.

This Decision takes effect on the date of its signing.

The Minister of Natural Resources and Environment and other ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and chairpersons of provincial-level People's Committees shall implement this Decision.-

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 929/QD-TTg of June 22, 2010, approving the strategy for hydrometeorological development through 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.652

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!