Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 43/2011/QD-UBND dated August 23, 2011, regulations on zoning for exhaust emission and wastewater discharge according to national technical regulation on environment in the area of Ba Ria-Vung Tau province

Số hiệu: 43/2011/QD-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 23/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2011/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 23 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN VÙNG PHÁT THẢI KHÍ THẢI, XẢ NƯỚC THẢI THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26 tháng 6 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1369/TTr-STNMT ngày 05 tháng 8 năm 2011 về việc đề nghị ban hành Quy định về phân vùng phát thải khí thải, xả nước thải theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân vùng phát thải khí thải, xả nước thải theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gồm 03 chương, 6 điều và 6 phụ lục); Bản đồ phân vùng xả nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Bản đồ phân vùng phát thải khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3528/2005/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về xả thải nước thải và các vùng nước và phân vùng phát thải khí thải để áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường TCVN 2000, 2001 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Quy định về phân vùng phát thải khí thải, xả nước thải theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với qúa trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh hoặc có sự thay đổi khi cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định thay thế, sửa đổi, bổ sung các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường bắt buộc áp dụng.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này, định kỳ tổng hợp báo cát kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sưng quy định cho phù hợp.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế; Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN VÙNG PHÁT THẢI KHÍ THẢI, XẢ NƯỚC THẢI THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

CHƯƠNG l

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy định về phân vùng phát thải khí thải và xả nước thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ban hành nhằm hướng dẫn áp dụng các QCVN24:2009/BTNMT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp để xác định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận và QCVN 19:2009/BTNMT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ để xác định giá trị tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ vào môi trường.

- Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp vào nguồn tiếp nhận và phát thải khí thải công nghiệp có chứa bụi và các chất vô cơ vào môi trường không khí trên phạm vi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Đối với nước thải, khí thải có tính chất đặc thù theo các lĩnh vực, ngành công nghiệp của một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy chuẩn riêng thì áp dụng theo quy chuẩn đó trên cơ sở có sự kết hợp với Quy định này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ và ký hiệu

Các từ ngữ, ký hiệu trong Quy định này được hiểu như sau:

1. Nguồn thải: là các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, . . . . sinh ra nước thải hoặc khí thải.

2. Q: Lưu lượng dòng chảy của sông, suối, kênh, mương, khe, rạch tiếp nhận nguồn nước thải.

3. V: dung tích hồ tiếp nhận nguồn nước thải.

4. P: lưu lượng nguồn khí thải.

5. F: lưu lượng nguồn nước thải.

6. C: giá trị của các thông số ô nhiễm quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 19:2009/BTNMT, QCVN 24:2009/BTNMT.

7. Cmax: giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp hoặc nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp.

8. Kf: số theo lưu lượng nguồn nước thải, trong đó:

- Kf1 = 1,2 nếu F ≤ 50 m3/ngày.đêm.

- Kf2 = 1,1 nếu 50 < F ≤ 500 m3/ngày.đêm.

- Kf3 = 1,0 nếu 500 < F ≤ 5.000 m3/ngày.đêm.

- Kf4 = 0,9 nếu F > 5.000 m3/ngày.đêm.

- Kf (1,2,3,4): giá trị tương ứng với một trong bốn trường hợp Kf1, Kf2, Kf3,Kf4.

9. Kp: hệ số theo lưu lượng nguồn khí thải, trong đó:

- Kf1 = 1,0 nếu P ≤ 20.000 m3/giờ.

- Kf2 = 0,9 nếu 20.000 < P ≤ 100.000 m3/giờ.

- Kf3 = 0,8 nếu P > 100.000 m3/giờ.

- Kp(1,2,3): giá trị tương ứng với một trong ba trường hợp Kp1, Kp2, Kp3.

10. Kqs: hệ số theo lưu lượng dòng chảy của sông, suối, kênh, mương, rạch tiếp nhận nước thải, trong đó:

- Kqs = 0,9 nếu Q ≤ 50 m3/s.

- Kqs = 1,0 nếu 50 < Q ≤ 200 m3/s.

- Kqs = 1,1 nếu 200 < Q ≤ 1.000 m3/s.

- Kqs = 1,2 nếu Q > 1.000 m3/s.

11. Kqh: hệ số theo dung tích hồ tiếp nhận nước thải, trong đó:

- Kqh = 0,6 nếu V ≤ 10x106 m3.

- Kqh = 0,8 nếu 10x106 m3 < V ≤ 100x106 m3.

- Kqh = 1,0 nếu V > 10x106 m3.

12. Kv: hệ số vùng, khu vực, nơi có cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ, trong đó:

- Vùng 1 (Rừng đặc dụng; di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng; cơ sở sản xuất, chế biên, kinh doanh, dịch vụ có khoảng cách đến ranh giới các khu vực này dưới hai (02) km): áp dụng hệ số Kv = 0,6.

- Vùng 2 (Nội thành, nội thị đô thị loại II, III, IV; cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ có khoảng cách đến ranh giới khu vực này dưới hai (02) km): áp dụng hệ số Kv = 0,8.

- Vùng 3 (Khu công nghiệp; đô thị loại V; vùng ngoại thành, ngoại thị đô thị loại II, III, IV có khoảng cách đến ranh giới nội thành, nội thị lớn hơn hoặc bằng hai (02) km; cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ có khoảng cách đến ranh giới khu vực này dưới hai (02) km: áp dụng hệ số Kv = 1,0.

- Vùng 4 (Vùng nông thôn): áp dụng hệ số Kv = 1,2.

- Vùng 5 (Vùng nông thôn miền núi): áp dụng hệ số Kv = 1,4.

CHƯƠNG 2

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN TIẾP NHẬN THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Điều 3. Quy định về việc xả nước thải vào nguồn tiếp nhận là nước mặt:

- Việc xả nước thải vào hệ thống các sông: sông Thị Vải, sông Dinh, sông Ray, sông Băng Chua - Đu Đủ, các sông, suối, kênh rạch khác và vào nguồn tiếp nhận là các hồ được áp dụng chi tiết theo bản phụ lục kèm theo Quy định này.

- Đối với các sông, suối, hồ không thuộc bảng phân vùng nêu trên nhưng nếu có số liệu về giá trị lưu lượng hoặc dung tích và mục đích sử dụng nguồn nước thì áp dụng QCVN 24:2009/BTNMT tương ứng theo quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Trường hợp không có số liệu về lưu lượng/dung tích của các sông, suối, hồ nhỏ thì có thể áp dụng hệ số Kqs=0,9 (ứng với các sông, suối nhỏ) và Kqh = 0,6 (ứng với các hồ nhỏ).

Điều 4. Quy định đối với nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ven biển:

- Toàn bộ vùng nước biển ven bờ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được phân vùng là vùng nước biển dùng cho mục đích bảo vệ thủy sinh và thể thao giải trí dưới nước.

- Nước thải phát sinh từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ven biển, yêu cầu phải thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo quy định và xả vào hệ thống thu gom, thoát nước chung của khu vực hoặc tái sử dụng cho hoạt động của đơn vị, không được thải trực tiếp ra vùng biển ven bờ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đối với các cơ sở đã hoạt động trước ngày ban hành Quy định này thì thời hạn áp dụng chậm nhất là 12 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Quy định đối với hoạt động sản xuất công nghiệp, chăn nuôi tập trung nằm ở thượng nguồn các vùng nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt:

- Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp, chăn nuôi tập trung nằm ở thượng nguồn của các vùng nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, yêu cầu phải thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo quy định và xả thải vào hạ nguồn của các vùng nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt hoặc tái sử dụng cho hoạt động của đơn vị.

- Đối với các cơ sở đã hoạt động trước ngày ban hành Quy định này thì thời hạn áp dụng chậm nhất là 12 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

CHƯƠNG 3

PHÂN VÙNG PHÁT THẢI KHÍ THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Điều 6. Quy định về việc áp dụng hệ số vùng Kv

1. Vùng 1: áp dụng hệ số vùng Kv = 0,6 gồm:

- Khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu, Vườn Quốc Gia Côn Đảo và khoảng cách dưới hai (02) km tính từ các khu vực này.

2. Vùng 2: áp dụng hệ số vùng Kv = 0,8 gồm:

- Đô thị loại II: Toàn bộ diện tích thành phố Vũng Tàu trừ xã Long Sơn và khoảng cách dưới hai (02) km tính từ ranh giới thành phố Vũng Tàu.

- Đô thị loại III: nội thị Bà Rịa bao gồm các phường: Long Toàn, Phước Trung, Phước Nguyên, Phước Hiệp, Phước Hưng, Kim Dinh, Long Hương, Long Tâm và khoảng cách dưới hai (02) km tính từ ranh giới kết thúc nội thị Bà Rịa.

3. Vùng 3: áp dụng hệ số vùng Kv = 1 gồm:

- Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khoảng cách dưới hai (02) km tính từ ranh giới kết thúc các khu công nghiệp, cụm công nghiệp này.

- Đô thị loại V: các thị trấn của các huyện như: thị trấn Phú Mỹ huyện Tân Thành, thị trấn Ngãi Gia huyện Châu Đức; thị trấn Phước Bửu huyện Xuyên Mộc; thị trấn Long Hải và Long Điền huyện Long Điền, thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải huyện Đất Đỏ và khoảng cách dưới hai (02) km tính từ ranh giới kết thúc các thị trấn này.

- Xã Long Sơn, ngoại thành thị xã Bà Rịa gồm các xã: Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng và khoảng cách dưới hai (02) km tính từ các khu vực này.

4. Vùng 4: áp dụng hệ số vùng Kv = 1,2 gồm:

- Toàn bộ phần còn lại của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có ranh giới nằm giữa tư 02 vùng trở lên thì áp dụng hệ số khu vực Kv tương ứng ưu tiên lần lượt theo các vùng 1, 2, 3, 4, 5 (hệ số Kv tương ứng: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4).

 

PHỤ LỤC 1:

QUY ĐỊNH XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG SÔNG THỊ VẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tên

Mục đích sử dụng

Quy chuẩn áp dụng QCVN 24:2009/BTNMT Cmax = C.Kas.Kf(1,2,3,4)

Cột gíá trị C

Hệ số Kqs

1. Sông Thị Vải

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

1

2. Sông Cái Mép

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

1

3. Sông, suối, kênh, rạch, mương cấp 2 đến n

Rạch Rạng

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Tắc Cá Trủng

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Mương

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Thị Vải

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Nhum

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Lội

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Sao

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Bàn Thạch

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Chàm

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Đông

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Ông Trịnh

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Ngã Ba

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Ngã Tư

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Ngọn Cùng

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Tắc

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

 

PHỤ LỤC 2:

QUY ĐỊNH XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG SÔNG DINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tên

Mục đích sử dụng

Quy chuẩn áp dụng QCVN 24:2009/BTNMT

Cmax = C.Kas.Kf(1,2,3,4)

Cột gíá trị C

Hệ số Kqs

1. Sông Dinh

 

 

 

Từ đập sông Dinh (trạm bơm cũ của nhà máy nước sông Dinh) lên phía thượng lưu

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Phía dưới đập sông Dinh 1 xuống hạ lưu

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

1

2. Sông, suối, kênh, rạch, mương cấp 2 đến n

Sông Xoài (thượng lưu hồ Đá Đen)

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Gia Hóp

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Trà Răng

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Đá

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Cơm

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Chích

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Nhất

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Lúp

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Sông Cả (hạ lưu hồ Đá Đen)

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Soui

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Châu Pha (từ hồ Châu Pha trở lên thượng nguồn)

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Châu Pha (từ hồ Châu Pha trở xuống hạ nguồn)

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Đá

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Giao Kèo

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Hoá Nước

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Cát

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Lung

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Sông Cầu

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Sông Bà Cội

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

1

Sông Cây Khế

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Sấu

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Sông Cửa Lấp

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

1

Sông Cỏ May

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

1

Sông Dũng Dần

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

 

PHỤ LỤC 3:

QUY ĐỊNH XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG SÔNG RAY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tên

Mục đích sử dụng

Quy chuẩn áp dụng QCVN 24:2009/BTNMT

Cmax = C.Kas.Kf(1,2,3,4)

Cột gíá trị C

Hệ số Kqs

1. Sông Ray

 

 

 

Từ Đập sông Ray (vị trí xây hồ Sông Ray) lên phía thượng lưu

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Từ đập sộng Ray (vị trí xây hồ sông Ray) về phía hạ lưu sông Ray - cửa Lộc An

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

2. Sông, suối, kênh, rạch, mương cấp 2 đến n

Suối Xa Ác

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Nùng Tung

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Sông Tầm Bó

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Gia Hoét

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Tầm Bong

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Khỉ

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Giàu

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Giao

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Tà Lùng

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Lồ Ô

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Sâu

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Tre

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Sông Đăng

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Say

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Bà Là

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Mả Trốc

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Sông Sao

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Sông Bà Đáp

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Sông Hỏa - từ đập sông Hỏa (vị trí xây hồ sông Hỏa, tọa độ (X 107025’41,88'; Y 10031’49,08’’) lên phía thượng lưu sông Hỏa

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Sông Hỏa - Từ đập sông về hạ lưu (hợp lưu với sông Ray)

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Cây Gia

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Cát 2

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Đá

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Le

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Dán Ý

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Cầu 3

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Cát

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Gấu

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Sóc

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Đôn

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối U

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

 

PHỤ LỤC 4:

QUY ĐỊNH XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG SÔNG BĂNG CHUA – ĐU ĐỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tên

Mục đích sử dụng

Quy chuẩn áp dụng QCVN 24:2009/BTNMT

Cmax = C.Kas.Kf(1,2,3,4)

Cột gíá trị C

Hệ số Kqs

1. Sông Băng Chua – Đu Đủ

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

2. Sông, suối, kênh, rạch, mương cấp 2 đến n

Suối Bang

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Đầm La

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Cầu 5

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Cầu 6

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Các

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Đá

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Lu Hũ

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Nhỏ

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

 

PHỤ LỤC 5:

QUY ĐỊNH XẢ NƯỚC THẢI VÀO CÁC SÔNG, SUỐI, KÊNH, RẠCH KHÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tên

Mục đích sử dụng

Quy chuẩn áp dụng QCVN 24:2009/BTNMT

Cmax = C.Kas.Kf(1,2,3,4)

Cột gíá trị C

Hệ số Kqs

1. Sông suối ven biển

Sông Tắc Lớn

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Ông

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Ngọn Hộ Bài

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Ông Ben

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Sông Cá Cóc

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Sông Mỏ Nhát

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Ngọn Như Bé

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Ngọn Như Giữa

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Ngọn Như Đầu

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Cống Đôi

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Ngọt

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Tắc

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Ngọn Cùng

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Giếng Muối

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Tre

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Ba Sình

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Ngọn Lữ Thuyền

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Tắc So Đũa

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Tắc Hào

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Sông Chà Và

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Sông Rạng

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Sông Bãi Bùn

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Ngọn Ông Mén

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Sông Xóm Mới

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Sông Ông Bông

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Sông Bò Hóc

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Sông Mũi Giụi

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Sông Bà Tìm

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Sông Lạch Ván

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Bến Gỗ

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Cùng Bần

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Sông Lạch Ván

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Sông Long Hoà

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Gò Găng

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Rạch Mũi Giụi

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

2. Sông suối khác

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Đá Bàng

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,9

Suối Ngang

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Bà Sản

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

Suối Môn

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,9

 

PHỤ LỤC 6:

QUY ĐỊNH XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN TIẾP NHẬN LÀ CÁC HỒ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Stt

Tên

Mục đích sử dụng

Quy chuẩn áp dụng QCVN 24:2009/BTNMT

Cmax = C.Kas.Kf(1,2,3,4)

Ghi chú

Cột gíá trị C

Hệ số Kqs

1

Hồ Bút Thiền

Cấp nước sinh hoạt

B

0,6

Huyện Đất Đỏ và Long Điền

2

Hồ Đá Bàng 1

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

Huyện Đất Đỏ và Châu Đức

3

Hồ Đá Bàng 2

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

4

Hồ Lồ Ồ

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

5

Hồ Sở Bông

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

Huyện Đất Đỏ

6

Hồ Suối Môn

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

7

Hồ Gia Hoét

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

Huyện Châu Đức

8

Hồ Kim Long

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

9

Hồ Tầm Bó

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

10

Hồ Suối Lúp

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

11

Hồ Đá Đen

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

12

Hồ Sông Ray

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

13

Hồ Gia Hớp 1

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

14

Hồ Gia Hớp 2

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

15

Hồ Suối Chích

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

16

Hồ Suối Giàu

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

17

Hồ Núi Nham

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

18

Hồ Suối Đá

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

Huyện Tân Thành

19

Hồ Châu Pha

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

20

Hồ Phước Bình

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

21

Hồ Suối Nhum

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

22

Hồ Nhà Bè

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

23

Hồ Giao Kèo

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,6

24

Hồ Suối Giao

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,6

25

Hồ Nước Ngọt

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,6

26

Hồ Rạch Chanh

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,6

27

Hồ Xuyên Mộc

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

Huyện Xuyên Mộc

28

Hồ Suối Cát

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

29

Hồ Sông Hỏa

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

30

Hồ Bình Châu

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,6

31

Hồ Sông Kinh

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,6

32

Hồ Mang Cá

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,6

Thành phố Vũng Tàu

33

Hồ Bàu Trũng

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,6

34

Hồ Bàu Sen

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,6

35

Hồ Võ Thị Sáu

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,6

36

Hồ Quang Trung

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

Huyện Côn Đảo

37

Hồ An Hải

Cấp nước sinh hoạt

A

(áp dụng Điều 5)

0,6

38

Hồ Phi Vân

Ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt

B

0,6

 

PEOPLE’S COMMITTEE OF BA RIA – VUNG TAU PROVINCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 43/2011/QĐ-UBND

Ba Ria Vung Tau, August 23, 2011

 

DECISION

REGULATIONS ON ZONING FOR EXHAUST EMISSION AND WASTEWATER DISCHARGE ACCORDING TO NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON ENVIRONMENT IN THE AREA OF BA RIA-VUNG TAU PROVINCE

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF BA RIA-VUNG TAU PROVINCE

Pursuant to the Law on Organization of the People’s Councils and the People’s Committees dated November 26, 2003;

Pursuant to the Law on Promulgation of Legislative Document of the People’s Councils, People’s Committees dated December 03, 2004;

Pursuant to the Law on Environment Protection dated November 29, 2005;

Pursuant to the Circular No. 25/2009/TT-BTNMT dated November 16, 2009 of the Ministry of Natural Resources and Environment regulating National technical regulation on the environment;

Implementing the Resolution No. 06-NQ/TU dated June 23, 2008 of the provincial standing committee of the Communist Party on environment in the area of Ba Ria-Vung Tau Province;

Implementing the Resolution No. 07-NQ/TU dated June 26, 2008 of the provincial standing committee of the Communist Party on industrial development in the area of Ba Ria-Vung Tau Province;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 43/2011/QD-UBND dated August 23, 2011, regulations on zoning for exhaust emission and wastewater discharge according to national technical regulation on environment in the area of Ba Ria-Vung Tau province

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.296

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91