Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 38/2005/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38/2005/CT-TTG

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC RÀ SOÁT, QUY HOẠCH LẠI 3 LOẠI RỪNG (RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG VÀ RỪNG SẢN XUẤT)

Để góp phần triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Bảo vệ và phát triển rừng đã được Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004, ngành lâm nghiệp cần phải khẩn trương thực hiện việc rà soát, quy hoạch lại, xác định rõ diện tích các loại rừng để làm cơ sở cho việc tổ chức sắp xếp lại sản xuất trong ngành lâm nghiệp, thực hiện các chủ trương chính sách về đầu tư, giao rừng, khoán bảo vệ rừng, sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất trong ngành lâm nghiệp,… Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

I. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ, NGÀNH LIÊN QUAN KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN TỐT CÁC NỘI DUNG CÔNG TÁC SAU ĐÂY:

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát, quy hoạch lại các loại rừng, xác định rõ quy mô, diện tích hợp lý, đúng mục tiêu, đối tượng, chủng loại rừng; theo đúng tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ, tiêu chí phân loại rừng đặc dụng, tiêu chí rừng sản xuất là rừng tự nhiên (có trữ lượng giàu, trung bình cần phải đóng cửa để làm rừng dự trữ quốc gia); bảo đảm đủ diện tích để phát huy được chức năng của mỗi loại rừng.

a) Các loại rừng thuộc diện tích rừng quốc gia (sau đây gọi tắt là rừng quốc gia) bao gồm: rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên có trữ lượng giàu, trung bình nhưng phải đóng cửa (không khai thác) làm rừng dự trữ quốc gia;

b) Trên cơ sở quy hoạch rà soát lại các loại rừng thuộc rừng quốc gia nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chức năng ký bàn giao về diện tích rừng và thực trạng rừng (cần ghi hình lưu trữ khi bàn giao) cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh để chỉ đạo quản lý theo thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý nhà nước đối với tài nguyên rừng quốc gia nằm trên địa bàn thuộc tỉnh quản lý. Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay đổi vị trí công tác phải bàn giao lại cho người kế nhiệm đầy đủ diện tích rừng và thực trạng rừng quốc gia thuộc địa phương quản lý.

2. Quy hoạch xác định rõ các loại rừng sản xuất và đất lâm nghiệp quy hoạch trồng rừng sản xuất, bao gồm:

a) Rừng tự nhiên đang được quy hoạch là rừng sản xuất;

b) Diện tích các loại rừng sau khi được rà soát, quy hoạch lại, chuyển thành rừng sản xuất, nhưng không thuộc các khu rừng quốc gia nêu trên;

c) Diện tích đất lâm nghiệp được quy hoạch để trồng rừng sản xuất;

d) Diện tích các loại rừng sản xuất do các nông, lâm trường quốc doanh quản lý được sắp xếp tổ chức lại theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ, rừng do các tổ chức khác quản lý…

đ) Rừng thiêng; rừng nghĩa trang; rừng phòng hộ bảo vệ mỏ nước của buôn, làng, dân tộc;… do Ủy ban nhân dân xã hoặc cộng đồng dân cư đang quản lý sử dụng.

3. Thành lập tổ công tác thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng của các địa phương, phát hiện những vấn đề vướng mắc nảy sinh báo cáo các cơ quan chức năng xử lý kịp thời; bảo đảm việc rà soát quy hoạch 3 loại rừng phải hoàn thành trong quý II năm 2006 và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nông thôn tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước tháng 8 năm 2006.

II. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG THUỘC ĐỊA PHƯƠNG:

1. Quy hoạch rừng đặc dụng: rà soát lại diện tích rừng đặc dụng hiện có, lựa chọn những diện tích rừng điển hình, đặc trưng, thực sự đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thì quy hoạch là rừng đặc dụng; không mở rộng thêm diện tích các khu rừng đặc dụng (trừ những trường hợp đặc biệt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định). Những diện tích đã được quy hoạch là rừng đặc dụng, nếu thực sự không đảm bảo tiêu chí thì đưa ra khỏi rừng đặc dụng, chuyển thành rừng sản xuất.

2. Quy hoạch rừng phòng hộ: khi quy hoạch rừng phòng hộ, ưu tiên quy hoạch các khu rừng phòng hộ cho công trình thủy điện, hồ đập thủy lợi lớn, rừng phòng hộ ven biển, rừng phòng hộ biên giới… theo tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn, đất lâm nghiệp được phân thành 3 cấp: rất xung yếu, xung yếu và ít xung yếu.

Sau khi cho điểm theo quy định của tiêu chí để quy hoạch, phân loại rừng, những diện tích rừng phòng hộ rất xung yếu và phòng hộ xung yếu, nhưng không thuận lợi cho việc phát triển rừng sản xuất thì quy hoạch là rừng phòng hộ; những diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu và những diện tích rừng phòng hộ trước đây đã quy hoạch không đúng tiêu chí thì kiên quyết chuyển sang thành rừng sản xuất.

3. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27; khoản 2 Điều 28 của Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

4. Quy hoạch rừng sản xuất: ngoài diện tích rừng được quy hoạch là rừng quốc gia nêu trên, diện tích đất lâm nghiệp và rừng còn lại được quy hoạch thành rừng sản xuất.

5. Sau khi đã quy hoạch, xác định rõ 3 loại rừng, phải tiến hành xác định rõ ranh giới trên bản đồ và đóng mốc ranh giới các loại rừng trên thực địa; đồng thời tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của nhà nước về đầu tư xây dựng và phát triển đối với mỗi loại rừng; tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; sắp xếp, đổi mới và phát triển các lâm trường quốc doanh; đẩy mạnh việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp để khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Đối với rừng phòng hộ biên giới, có thể xem xét giao cho lực lượng bộ đội biên phòng quản lý bảo vệ, phát triển rừng…

III. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, BỘ TÀI CHÍNH CÂN ĐỐI KINH PHÍ, BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC HIỆN VIỆC RÀ SOÁT QUY HOẠCH LẠI, XÁC ĐỊNH RÕ DIỆN TÍCH 3 LOẠI RỪNG ĐÚNG TIẾN ĐỘ, THEO PHƯƠNG ÁN ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Ban điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NN (5b), Trang (315b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness
---------

No. 38/2005/CT-TTg

Hanoi, December 5, 2005

 

DIRECTIVE

ON RESURVEYING AND RE-PLANNING FORESTS OF THREE KINDS (PROTECTION FORESTS, SPECIAL-USE FORESTS AND PRODUCTION FORESTS)

In order to contribute to strictly and effectively implementing the Law on Forest Protection and Development, which was passed on December 3, 2004, by the XIth National Assembly at its 6th session, the forestry sector should expeditiously resulvey, re-plan, and clearly determine areas of forests of all kinds, for use as a basis for forestry production reorganization, implementation of guidelines and policies on investment, forest allotment and contractual assignment of forests for protection, and reorganization, renewal and development of state-run forestry farms under the Government's Decree No. 200/2004/ND-CP of December 3,2004, encouraging different economic sectors to invest in forestry production development.

The Prime Minister hereby provides the following instructions:

I. THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT SHALL ASSUME THE PRIME RESPONSIBILITY FOR, AND COORDINATE WITH CONCERNED MINISTRIES AND BRANCHES IN, EXPEDITIOUSLY AND WELL PERFORMING THE FOLLOWING TASKS:

1. To direct provinciallmunicipal People's Committees to resurvey and re-plan forests of all kinds, clearly determine the reasonable sizes and areas, objectives, objects and kinds of forest according to the criteria for classification of protection forests, special-use forests and natural production forests (forests which have a rich or average natural resource reserve should be closed to serve as national reserve forests), ensuring that forests of each kind are large enough for well performing their functions.

a/ Forests belonging to national forests (hereinafter referred to as national forests for short), including special-use forests, protection forests, natural production forests which have a rich or average natural resource reserve but must be closed (not be exploited) to serve as national reserve forests;

b/ On the basis of re-planning and resurveying the above-said national forests, the Ministry of Agriculture and Rural Development shall assume the prime responsibility for, and coordinate with functional ministries and branches in, signing records on the hand over of forest areas and forests' actual state (which should be videotaped for archive) to provincial People's Committee presidents for management according to their competence, who shall be answerable to the Prime Minister for state management of national forest resources under provincial management. If provincial People's Committee presidents move to other posts, they must hand over the full areas and actual state of national forests under local management to their successors.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Natural forests being planned as production forests;

b/ Areas of forests of all kinds afler they have been resurveyed and re-planned for conversion into production forests, which do not belong to the above-said national forests;

c/ Areas of forestry land planned for planting production forests;

d/ Areas of production forests of all kinds managed by state-run agricultural orforestryfarms, which were reorganized under the Government's Decree No. 200/2004/ND-CP of December 3.2004, and forests managed by other organizations, etc.

e/ Sacred forests; forests having cemeteries; forests for protection of water sources of villages, hamlets or clans, etc., which are managed or used by commune People's Committees or local communities.

3. To establish a working group which shall regularly direct, urge, inspect and sum up the results of resurvey and re-plannin- ~o f forests of three kinds in localities, detect emerging problems and report them to functional agencies for timely handling; to ensure that the resurvey and re- planning of forests of three kinds must be completed in the second quarter of 2006; and to sum up and submit the results to the Prime Minister for approval before August 2006.

II. PRESIDENTS OF PROVINCIALLMUNICIPAL PEOPLE'S COMMITTEES SHALL PERSONALLY DIRECT, INSPECT AND SUPERVISE THE PLANNING OF FORESTS OF THREE KINDS IN THEIR LOCALITIES:

1. Planning of special-use forests: To resurvey existing areas of special-use forests; to select and plan areas with typical characteristics that fully meet the set criteria as special-use forests; not to expand areas of special-use forests (except for special cases which shall be reported by the Ministry of Agriculture and Rural Development to the Prime Minister for decision). The planned areas of specialuse forests which fail to satisfy the set criteria shall be converted into production forests.

2. Planning of protection forests: When planning protection forests, priority shall be given to protection forests for hydroelectric power projects, big irrigation reservoirs and dams, coastal protection forests, border protection forests, etc. According to the criteria for classification of headwater protection forests, forestry land shall be classified into 3 grades: extremely strategic, strategic and less strategic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The change of forest use purposes shall comply with the provisions of Clause 1. Article 27 and Clause 2, Article 28 of the 2004 Law on Forest Protection and Development.

4. Planning of production forests:Apartfrom the above-said areas of forests planned as national forests, the remaining areas of forestry land and forests shall be planned as production forests.

5. After planning and clearly determining forests of three kinds, to clearly mark their boundaries on maps and place boundary markers of forests on the field; and, at the same time, to organize the implementation of state guidelines and policies on construction investment and development of forests of each kind; priority shall be given to protecting and zoning off for regeneration protection forests and special-use forests; to reorganize, renew and develop state-run forestry farms; to step up the assignment and lease of forestry land to organizations, households and individuals on a long-term basis for forestry purposes in order to encourage domestic and foreign economic sectors to participate in forest protection and development. Border protection forests may be considered and assigned to the border guards for management, protection and development, etc.

III. THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT AND THE MINISTRY OF FINANCE SHALL ENSURE FUNDS FOR THE RESURVEY, RE-PLANNING, AND CLEAR DETERMINATION OF AREAS OF FORESTS OF THREE KINDS ACCORDING TO THE SCHEDULE AND PLANS ALREADY APPROVED BY COMPETENT AUTHORITIES.

The Prime Minister requests provincial1 municipal People's Committees, the Ministry of Agriculture and Rural Development, and concerned ministries and branches to strictly implement this Directive.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.539

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102