Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 26/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 26/CT-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Để tổ chức triển khai thi hành Luật có hiệu quả, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới, vì sự phát triển bền vững đất nước và chất lượng cuộc sống của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau đây:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo các Nghị định, Quyết định về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Thời hạn trình dự thảo các văn bản này chậm nhất là ngày 15 tháng 10 năm 2014;

b) Phối hợp với các Bộ, cơ quan, tập trung kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có liên quan về lĩnh vực bảo vệ môi trường đang có hiệu lực thi hành, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, bảo đảm sự thống nhất, phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Hoàn thành việc rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm 2014;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai chương trình phổ biến, giáo dục Luật Bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Có các hình thức tuyên truyền phù hợp để phổ biến Luật Bảo vệ môi trường đến doanh nghiệp, địa bàn dân cư, hộ gia đình và từng người dân. Công tác này phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp với từng đối tượng. Trong Quý III và Quý IV năm 2014 mở đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường rộng rãi trong nhân dân;

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá, theo dõi tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc nhằm đánh giá hiệu quả triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường; nắm bắt tình hình thực tế, thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường khi triển khai trên thực tế; đánh giá hiệu quả về nhận thức, ý thức, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả chất lượng của cán bộ, công chức khi thi hành pháp luật về môi trường; thông qua tình hình thực tế để tiếp tục triển khai những biện pháp tăng cường hiệu quả thi hành Luật Bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Hoàn thành việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trong năm 2015;

đ) Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường đã được quy định tại Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW. Tháng 12 năm 2014, báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực Bộ, ngành mình quản lý liên quan đến bảo vệ môi trường để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Trong quá trình xây dựng, thẩm định, phối hợp lấy ý kiến về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với Luật Bảo vệ môi trường;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các cơ quan báo chí tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tại địa phương; ban hành kịp thời các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền được giao trong Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc phổ biến, giáo dục Luật Bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức đến từng tổ chức, từng người dân. Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền; giáo dục, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên như Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể khác xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường đến các hội viên.

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban; nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị này. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị của các Bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3), HĐC. 240

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

THE PRIME MINISTER
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness 
----------------

No. 26/CT-TTg

Hanoi, August 25, 2014

 

DIRECTIVE

ON THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON ENVIRONMENTAL PROTECTION

The Law on environmental protection was ratified at the 7th Session of the XIIIth National Assembly and comes into effect from January 01, 2015. In order to create an effective implementation of the Law, increasing the effect and effectiveness of the state management in environmental protection in the new period and for the sustainable development of the country and the quality of life, the Prime Minister request the Ministers, Heads of ministerial level agencies, governmental agencies, Presidents of People's Committees of provinces shall punctually carry out the following activities:

1. Regarding the Ministry of Natural Resources and Environment:

a) Preside over, cooperate with relevant Ministries and regulatory bodies in submitting the Government and the Prime Minister the draft of Decrees and Decisions on guidelines for the implementation of the Law on environmental protection. The drafts shall be submitted not later than October 15, 2014;

d) Cooperate with the Ministries and the regulatory bodies in inspecting and reviewing the applicable legal documents of the National Assembly, the Government, the Prime Minister, the Ministers, Heads of People's Committees of provinces relating to environmental protection, supposing the amendment so as for ensuring the consistency and conformance to the regulations in the Law on environmental protection. The review shall be completed and reported to the Prime Minister not later than October 15, 2014;

c) Preside over, cooperate with the Ministry of Justice and People's Committees of provinces in the dissemination of the Law on environmental protection, increasing the awareness of policy and law on environmental protection of agencies, organizations, households, individuals, enterprises and the community. Apply appropriate propagating method to disseminate the Law on environmental protection among enterprises, residential areas, households and the citizens. Such activity shall be carried out regularly and constantly with appropriate contents and methods for particular subjects. In IIIrd Quarter and IVth Quarter of 2014, a wave of propagation shall be conducted to disseminate widely the Law on environmental protection;

d) Build and apply the evaluating standards, supervise the implementation of the law on environmental protection nationwide for an effective assessment of the implementation of the Law on environmental protection; grasp the actual situation, advantages and disadvantages in the implementation of the regulations on environmental protection in reality; conduct assessment of the awareness, consciousness, responsibilities and increase the quality of the officials in the implementation of the law on environmental protection; continue to apply the method for increasing the effectiveness of the implementation of the Law on environmental protection according to the actual situation, contributing to the completion of the structure, policy and remedial measures to increase the effectiveness of the implementation. The evaluation standards shall be completed in 2015;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Regarding the Ministries, ministerial level agencies, Governmental agencies, People's Committees of provinces:

a) Cooperate with the Ministry of Natural Resources and Environment in reviewing current legal documents within the management that are related to environmental protection to issue amendments according to the regulations in the Law on environmental protection 2014. The formulation, appraisal and inquiry about the legal documents relating to environmental protection shall be consistent with the Law on environmental protection;

b) People's Committees of provinces shall direct the Services, specialized regulatory bodies, People’s Committees of districts and press agencies to carry the propagation and dissemination of the legislation on environmental protection to local agencies, organizations, households and individuals; promptly issue the legal documents on environmental protection within the competence specified in the Law and the guiding documents;

c) Cooperate closely with the Ministry of Natural Resources and Environment in the dissemination of the Law on environmental protection and the increase of the awareness of the policies and laws in terms of environmental protection for the agencies, organizations, households, individuals, enterprises and the residents. The Ministry of Information and Communications shall direct the Central press agencies to formulate a plan on propagation and dissemination of the laws on environmental protection in different forms to every organizations and residents. Voice of Vietnam, Vietnam Television and press agencies are responsible for the propagation and the dissemination of the regulations in the Law on environmental protection and the guiding documents.

3. The Central Department of propaganda and training shall direct the propagation and dissemination of the laws on environmental protection Vietnamese Fatherland Front and the member organizations like Vietnam Farmer’s Union, Vietnam Women's Union, Communist Youth Union of Ho Chi Minh City and other associations shall take charge of organizing the propagation and dissemination of the laws on environmental protection to members.

Environmental protection is the responsibility and obligation of all agencies, organizations, households and individuals. The Prime Minister hereby requests the Ministries, regulatory bodies and People Committees and relevant agencies and organizations implement this Directive seriously and effectively. The Ministry of Natural Resources and Environment shall  supervise and inspect the implementation of the Directive of the Ministries, regulatory bodies and local governments then report the results to the Prime Minister./.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 25/08/2014 về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.879

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251