Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 25/2007/CT-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Long An

Số hiệu: 25/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 13/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2007/CT-UBND

Tân An, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN.

Trong những năm qua, tình hình sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân là do chưa có sự quan tâm đúng đắn đến công tác vệ sinh môi trường, vấn đề nước sạch. Một số nơi, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức được hậu quả của tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Để khắc phục tình trạng trên, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ thị như sau:

1. Các cấp, các ngành tăng cường công tác chỉ đạo, truyền thông, hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg ngày 11/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 – 2010; phấn đấu đến năm 2010 thực hiện đạt được mục tiêu trong chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

UBND các huyên Tân Trụ, Thủ Thừa, Cần Giuộc, Đức Hòa, Đức Huệ, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình đã được UBDN tỉnh giao. Chỉ đạo các phòng, ban ngành của huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ, tăng tỷ lệ bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh trong toàn huyện. Chỉ đạo lồng ghép việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác của huyện. UBND huyện xem xét thành lập Ban Quản lý chương trình cấp huyện (giao cho Trung tâm Y tế dự phòng huyện làm thường trực).

2. Các Sở ngành tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước phù hợp với ngành, lĩnh vực và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng ở địa phương:

- Sở Tài nguyên – Môi trường tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực khai thác, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường đối với các đơn vị, cá nhân tham gia cung cấp nguồn nước.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vận động nhân dân trong lĩnh vực sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nguồn nước hợp lý.

- Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, giáo dục nâng cao kiến thức về nước sạch và vệ sinh môi trường cho giáo viên, học sinh, đưa bộ môn giáo dục y tế học đường vào chương trình giảng dạy phù hợp với từng cấp học.

- Sở Văn hóa – Thông tin tích cực tham gia vận động, tuyên truyền trong các hoạt động triển khai chương trình.

- Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng trong nhân dân về việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường, kịp thời thông tin, nêu gương những cá nhân, cơ quan, tổ chức điển hình đã thực hiện tốt chủ trương của nhà nước; đồng thời góp ý xây dựng những ngành và địa phương chưa quan tâm làm tốt công tác này.

3. Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị Y tế trực thuộc, giúp UBND cùng cấp và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Y tế dự phòng tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị này. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện, định kỳ có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, báo cáo UBND tỉnh.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn tham gia phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường giai đoạn 2006 – 2010.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương xây dựng, ban hành kế hoạch của từng ngành, từng cấp để triển khai, tổ chức thực hiện. Giao Sở Y tế theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp báo cáo UBDN tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- TT.UBMT Tổ quốc tỉnh;
- UBND các huyện Tân Trụ, Thủ Thừa, Cần Giuộc, Đức Hòa, Đức Huệ, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 25/2007/CT-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.017
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177