Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2017 về triển khai biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2018 do tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 20/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Kpă Thuyên
Ngày ban hành: 15/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Gia Lai, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG MÙA KHÔ NĂM 2018

Năm 2017 thời tiết diễn biến phức tạp; nắng nóng kéo dài trên địa bàn toàn tỉnh, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Nhưng do được cảnh báo sớm về tình hình khô hạn; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo kịp thời; các ngành, các cấp đã chủ đng thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR); nhờ vậy, năm 2017 trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng.

Năm 2018, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp; để tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2017 và triển khai thực hiện các biện pháp PCCCR trong mùa khô năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan có liên quan và các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung trong, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PCCCR như: Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ, Chỉ thị s10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phòng cháy, chữa cháy rừng, Thông báo s 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới; Công văn s9771/BNN-TCLN ngày 22/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; Kết luận số 59-KL/TU ngày 30/8/2016 của Tỉnh ủy Gia Lai; Kế hoạch số 5113/KH-UBND ngày 04/11/2016, Kế hoạch số 3671/KH-UBND ngày 21/9/2017 và các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, PCCCR.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện): Củng c, kiện toàn và hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng (BCH.PCCCR) cấp huyện, xã; ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời công tác PCCCR trên địa bàn; lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cơ sở (Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, các hộ nhận khoán bảo vệ rừng và các đơn vị khác đứng chân trên địa bàn) trong việc thực hiện các biện pháp PCCCR; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm xây dựng phương án chữa cháy rừng mùa khô năm 2018 trên địa bàn theo hướng dẫn của Chi cục Kiểm lâm và tổ chức thẩm định, phê duyệt để thực hiện; chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, các xã quản lý chặt chẽ việc đốt thực bì trong sản xuất nương rẫy trong thời kỳ cao điểm của mùa khô và kiểm soát chặt chẽ các đối tượng mang nguồn nhiệt (nguồn lửa) vào rừng gây ra cháy rừng; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình PCCCR cho cấp trên theo quy định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo:

3.1 Chi cục Kim lâm:

- Là cơ quan thường trực về PCCCR của tỉnh phải chủ động, nắm bắt tình hình cháy rừng và thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh, báo cáo và đxuất kịp thời các giải pháp PCCCR hiệu quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh để chđạo các cấp, các ngành, các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện; chủ trì phối hợp với Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) kiểm tra, đôn đốc các Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp PCCCR; cung cấp số liệu cấp dự báo cháy rừng cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh để thông báo 2 lần/tuần trong suốt mùa khô năm 2018.

- Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 02: Thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành các văn bản chỉ đạo công tác PCCCR trên địa bàn và BCH.PCCCR cấp huyện lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các xã, các đơn vị chủ rừng trong việc thực hiện các biện pháp PCCCR; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR cho cộng đồng dân cư; triển khai thực hiện các công trình PCCCR theo kế hoạch năm 2017 - 2018; bố trí lực lượng trực PCCCR (tại cơ quan, các trọng điểm cháy); thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng.

- Đối với 03 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm: Chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy rng; sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có lệnh điều động.

3.2 Các đơn vị chủ rừng:

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR đến cộng đồng dân cư; rà soát, bổ sung quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR với các xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; kiểm tra, hướng dẫn người dân xử lý thực bì trong sản xuất nương rẫy không để xảy ra cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các đối tượng mang nguồn lửa vào rừng gây ra cháy rừng; bố trí lực lượng bảo vệ rừng trực PCCCR; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các hộ nhận khoán bảo vệ rừng thực hiện các biện pháp PCCCR; xây dựng phương án chữa cháy rừng trên lâm phần quản lý; sn sàng huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh:

Tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí PCCCR, tạm ứng kinh phí dịch vụ môi trường rừng năm 2018 để Chi cục Kiểm lâm và các địa phương, đơn vị chủ rừng chủ động triển khai thực hiện công tác PCCCR ngay từ đầu năm 2018.

5. Công an tnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ và Quy chế phối hợp số 5368/QCPH-LN ngày 23/12/2016 gia Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công an tỉnh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong hoạt động bảo vệ biên giới; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng chống cháy rừng; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, các trang thiết bị ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

6. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Gia Lai; Đài Truyền thanh Truyền hình cấp huyện: Có trách nhiệm tuyên truyn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, y ban nhân dân tnh về công tác quản lý bảo vệ rừng nói chung và PCCCR nói riêng, đồng thời thông báo kịp thời cấp dự báo cháy rừng 2 lần/tuần trong suốt mùa khô năm 2018.

y ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chhuy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan; Thủ trưởng các vị chủ rừng và Ban Chỉ huy PCCCR các cấp nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Cục Kiểm lâm;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Sở
: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và ĐT, Thông tin và TT;
- Công an t
nh;
- BCH Quân sự tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng t
nh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Quỹ BV và PTR t
nh;
- Đài PT-TH t
nh; Báo Gia Lai;
- Các đơn vị chủ rừng;
- Lưu: VT, TTTH, KGVX, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2017 về triển khai biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2018 do tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


542

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109