Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 18/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 27/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI SẢN ĐỊA CHẤT, VĂN HÓA, CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KHU VỰC CÔNG VIÊN ĐỊA CHT LÝ SƠN - SA HUỲNH

Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh (tiền thân là Công viên địa chất Lý Sơn) được thành lập cuối năm 2015 với tư cách là một công viên cấp tnh. Trải qua quá trình nhiều năm xây dựng, đến nay diện mạo của một công viên địa chất toàn cầu đang từng bước được định hình và phát triển. Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã và đang có nhiều cố gắng trong công tác triển khai xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh trở thành Công viên địa chất toàn cu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế trong công tác bảo vệ di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, môi trường trong khu vực Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Sự vào cuộc của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương trong việc bảo vệ các điểm di sn chưa thật sự quyết liệt, công tác quản lý các di sản đã được công nhận hoặc đang đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận thuộc khu vực Công viên địa cht Lý Sơn - Sa Huỳnh chưa được quan tâm đúng mức, chưa chặt chẽ...Dn đến trong thời gian qua đã diễn ra một số hoạt động có thể gây mất an toàn và xâm hại các đim di sản đang được lập hồ sơ để được công nhận.

Để khc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh trở thành Công viên địa cht toàn cu; nhằm tăng cường công tác quản lý di sn địa chất, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường đgóp phần phát triển kinh tế xã hội và phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tnh yêu cầu Thtrưởng các s, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Hà và thành phố Quảng Ngãi tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Hướng dn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan trin khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ các khu vực di tích đã và đang được cp thm quyền xem xét, công nhận trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn, định hướng và khuyến khích người dân phát triển các làng nghề, các điểm du lịch cộng đồng; giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống, các di sản văn hóa vật thvà phi vật thể; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các sn phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc sn của đa phương để phục vụ du lịch, tạo việc làm và thu nhập cho người dân trong khu vực Công viên địa cht Lý Sơn-Sa Huỳnh.

c) Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh.

d) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành cùng tham gia quảng bá Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh đến du khách trong và ngoài nước; chung tay bảo vệ các công trình, di tích, di sản tại các khu, điểm du lịch trong khu vực công viên.

2. Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

a) Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tnh công bố ranh giới Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh và các khu vực thuộc Công viên cần được bảo vệ nghiêm ngặt để hạn chế tối đa các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến các điểm di sản.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tnh ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh.

3. S Tài nguyên và Môi trường

a) Tham mưu, đề xuất đưa các đim mỏ khoáng sản đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định là điểm di sản vào khoanh định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sn của tnh.

b) Phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh trong việc đánh giá, xếp hạng các di sản đáp ứng các tiêu chí liên quan đến địa cht, khoáng sn.

c) Hướng dẫn, đôn đốc, kim tra Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyn, quản lý, bo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường, đặc biệt là đối với các điểm di sản liên quan đến địa chất, khoáng sản.

d) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các phương án quản lý bảo vệ môi trường để bảo vệ, phát huy có hiệu quả, bền vững, lâu dài các giá trị di sản địa cht trong khu vực Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh.

e) Hoàn thiện phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tnh, tiến hành lồng ghép nhiệm vụ bo vệ di sản địa chất với công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

4. S Công Thương

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động mua bán, vận chuyển các sản phẩm mẫu vật địa chất, khoáng sản trái pháp luật; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn nội dung thông tin phù hợp đ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; tăng cường giáo dục các giá trị đạo đức, truyn thông văn hóa, khơi dậy nim tự hào vnhững di sản quý giá của tỉnh nhà. Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị các di sản địa chất, lịch sử, văn hóa cảnh quan thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.

6. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng và rừng phòng hộ trong khu vực Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Có kế hoạch phục hồi lại môi trường sinh thái ở khu vực này bằng các chương trình phát triển rừng hoặc nông lâm kết hợp.

7. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh, hng năm phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu y ban nhân dân tỉnh kịp thời bố trí kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác để lồng ghép với nhiệm vụ bảo vệ di sản địa chất, kinh phí bảo vệ, quản lý các di sản văn hóa, cnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường trên địa bàn tnh để các đơn vị triển khai thực hiện.

8. Các s, ban, ngành và đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện công tác quản lý, bảo vệ các di sản địa chất, di sản văn hóa, cảnh quan môi trường.

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền các cấp thường xuyên tuyên truyn, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên tham gia, bảo vệ công trình, di sản địa chất, văn hóa, bảo vệ cảnh quan, môi trường trong khu vực Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh.

10. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo thm quyền hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, xử lý đối với các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyn các di sản, các hành vi phá hoại các công trình, di tích lịch sử, di sản văn hóa, di sản địa chất trong khu vực Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Hà, Tây Trà, Trà Bồng và thành phố Quảng Ngãi

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, bảo vệ các di sản văn hóa, địa chất, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trong khu vực Công viên địa cht Lý Sơn - Sa Huỳnh, đặc biệt là đi với các đim di sản đã được công nhận hoặc đang được cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận.

Chtịch UBND các huyện, thành phố nêu trên chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tnh trường hợp đxảy ra tình trạng các di sản đã được công nhận hoặc đang được xem xét, công nhận bị phá hoại hoặc để xảy ra tình trạng khai thác các loại khoáng sn trái phép trên địa bàn nhưng không xlý hoặc để diễn ra kéo dài.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia bảo vệ các công trình, di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan môi trường; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra trên địa bàn quản lý đkịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyn mẫu vật địa cht trái pháp luật; bsung nhiệm vụ bảo vệ di sản địa chất vào Kế hoạch Bảo vệ khoáng sn chưa khai thác của địa phương.

c) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng, phê duyệt phương án quản lý, bảo vệ môi trường, nội quy, quy chế quản lý bo vệ các công trình, di tích, di sản tại các đim tham quan, khu du lịch.

12. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Lồng ghép chuyên mục về quản lý di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong công tác thông tin, tuyên truyền về Công viên địa cht Lý Sơn - Sa Huỳnh.

Trong quá trình thực hiện, định kỳ hằng quý hoặc đột xuất (khi có yêu cầu của cp thm quyn), các sở, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph: Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Tây Trà, Trà Bng, Sơn Hà và thành phQuảng Ngãi gửi kết quả trin khai thực hiện Chthị về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường (theo từng lĩnh vực cụ thể) đtổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND;
- CT, PCT UBND t
nh;
- Ủy ban MTT
QVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang cấp t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP
UB: CVP, PCVP, các Phòng N/cu, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 27/11/2019 về tăng cường công tác quản lý di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong khu vực công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.038

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157