Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/2006/CT-BKHCN về tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh các nguồn phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 13/2006/CT-BKHCN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Lê Đình Tiến
Ngày ban hành: 07/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2006/CT-BKHCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN BỨC XẠ VÀ AN NINH CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ

Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, kỹ thuật bức xạ, hạt nhân đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống như y tế, công nghiệp, nông nghiệp, nghiên cứu khoa học,... và đem lại những hiệu quả kinh tế, xã hội đáng ghi nhận.

Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 15/6/1996, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1997, theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ trong phạm vi cả nước. Từ đó đến nay, công tác quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này từng bước được hoàn thiện, hệ thống cơ quan quản lý về an toàn và kiểm soát bức xạ từ Trung ương đến địa phương được củng cố và hoạt động có hiệu quả.

Tuy nhiên, trong thời gian qua một số cơ sở bức xạ, kể cả ở các tổ chức nghiên cứu chuyên ngành, chưa thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về an toàn bức xạ, hạt nhân, đã để xảy ra một số trường hợp mất nguồn phóng xạ có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ nhân dân và môi trường, gây ra dư luận không tốt trong xã hội. Để chấn chỉnh tình trạng này, đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác quản lý an toàn, an ninh các nguồn phóng xạ và thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ thị:

1. Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân:

a. Tổ chức tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, hạt nhân: đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về khai báo, đăng ký, cấp phép đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn bức xạ; khẩn trương kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ, năng lực kỹ thuật để triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ; tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ quản lý về an toàn bức xạ và an ninh các nguồn phóng xạ cho các Bộ, ngành, địa phương; phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án hình thành hệ thống ứng phó quốc gia đối với các tai nạn, sự cố bức xạ, hạt nhân để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b. Phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ, hạt nhân để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

c. Phối hợp với Vụ Pháp chế, các báo và tạp chí của Bộ (Báo Khoa học và Phát triển, Tạp chí Hoạt động Khoa học, tạp chí của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng,…), các cơ quan thông tin đại chúng và các Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ, hạt nhân: Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ năm 1996; Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết việc thi hành Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn bức xạ, hạt nhân; các quy định về đảm bảo an ninh cho các nguồn phóng xạ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

d. Phối hợp với Thanh tra Bộ đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn và kiểm soát bức xạ, xử lý kịp thời, kiên quyết các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ; đặc biệt chú trọng kiểm tra các biện pháp đảm bảo an ninh các nguồn phóng xạ của các cơ sở bức xạ.

2. Cơ quan quản lý khoa học và công nghệ các Bộ, ngành, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ trong thẩm quyền được giao: hướng dẫn các cơ sở bức xạ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời, kiên quyết các vi phạm về an toàn và kiểm soát bức xạ; kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ; hàng năm tổng hợp tình hình quản lý an toàn, kiểm soát bức xạ và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân) trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo.

3. Các cơ sở bức xạ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ, hạt nhân; kiểm tra, rà soát quy trình kỹ thuật sử dụng nguồn phóng xạ; có các biện pháp bảo vệ sức khoẻ của nhân viên bức xạ, bảo vệ nguồn phóng xạ, kiểm soát chất thải phóng xạ và biện pháp xử lý khi có sự cố xảy ra. Hàng năm, các cơ sở bức xạ gửi báo cáo về việc thực hiện công tác an toàn bức xạ của cơ sở tới Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân theo sự phân cấp quản lý trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo.

Trước mắt, từ nay đến tháng 9/2006, Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân, các Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương chỉ đạo triển khai kiểm tra, rà soát toàn diện công tác an toàn bức xạ, an ninh các nguồn phóng xạ của các cơ sở bức xạ thuộc phạm vi quản lý của mình; tổng hợp kết quả và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/9/2006.

Yêu cầu cơ quan quản lý khoa học và công nghệ các Bộ, ngành, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở bức xạ và các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Chỉ thị này. /.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở KH &CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, PC, ATBXHN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Tiến

 

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.: 13/2006/CT-BKHCN

Hanoi, 07 June 2006

 

DIRECTIVE

ON STRENGTHENING THE STATE MANAGEMENT ON RADIATION SAFETY AND RADIOACTIVE SOURCE SECURITY

As the science and technologies have been progressing, the application of radiation and nuclear technologies has been widened in various areas such as health care, industry, agriculture, scientific research, etc., which in turn has brought recognisable social and economical benefits to the society.

The Ordinance on Radiation safety and control, approved by the Standing Committee of the National Assembly on 15 June 1996 and entered into force on the 1st January 1997, has specified the Ministry of Science and Technology (the former Ministry of Science, Technology and Environment) to be responsible for the State management on radiation safety and control in the country. As a result, the State management on radiation safety and control has been greatly improved. The legislative system supporting the State management has been gradually consolidated and the administrative system from the local level to the central has been strengthened and become more effective.

However, recently have some radiation facilities, even specialised research organizations, failed to comply with regulations on radiation and nuclear safety, resulting in missing of radioactive sources, hence posing risks to the public health and the environment, and causing public anxiety. In order to reinforce the State management on safety and security of radioactive sources so as to address arising issues and to meet the requirements for implementation of the Strategy for peaceful utilisation of atomic energy up to 2020, the Minister of Science and Technology requests as follows:

1. The Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety and Control (VARANSAC):

a. To effectively conduct the State management on radiation and nuclear safety and control: conforming to the procedure applied on notification, registration, and licensing applications from individuals and organizations possessing radioactive sources; consolidating organizational structure; strengthening technical and staff capacity to effectively perform radiation safety management; providing support for improving professional competence in radiation and nuclear safety and control management for relevant ministries, agencies and local organizations; developing, in cooperation with relevant agencies/organizations, a Proposal for establishment of a National System for emergency response to radiation and nuclear incidents/accidents to be submitted to the Prime Minister for approval.

b. To cooperate with the Directorate for Standards and Quality (STAMEQ) to consolidate the legal system and a system of technical standards and criteria in radiation and nuclear safety and control so as to have a sufficient legislative basis for effective management in the field.

c. To cooperate with MOST Department of Legislation and MOST publications (Science and Development Magazine, Science Activities Review, STAMEQ Magazine, etc.), mass media and Provincial Departments of Science and Technology to disseminate legal documents on radiation and nuclear safety and control, including: The Ordinance on Radiation Safety and Control 1996; Decree No. 50/1998/NĐ-CP dated 16th July 1998 issued by the Government instructing the implementation of the Ordinance on Radiation Safety and Control; Technical standards and criteria for radiation and nuclear safety; Regulations on ensuring radioactive source security; and other relevant legal documents.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/2006/CT-BKHCN về tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh các nguồn phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.459

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209