Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về thực hiện biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019-2020 do tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Kpă Thuyên
Ngày ban hành: 04/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Gia Lai, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG MÙA KHÔ NĂM 2019 - 2020

Mùa khô năm 2018 - 2019, mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt; các cấp, các ngành và đơn vị chủ rừng đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) nhưng do thời tiết khô hanh, nắng nóng kéo dài, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 08 vụ cháy làm thiệt hại 39,62 ha rừng trồng chưa thành rừng trên địa bàn các huyện Chư Păh, Chư Sê và Đak Đoa.

Năm 2019, mùa mưa kết thúc sớm hơn bình thường; theo dự báo, mùa khô năm 2019 - 2020 thi tiết sẽ diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Đchủ động, tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy rừng; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan có liên quan và các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc: Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ vphòng cháy, chữa cháy rừng, Chương trình s 36-CTr/TU ngày 29/3/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 3671/KH-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo việc triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, PCCCR.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện): Củng cố, kiện toàn và hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PCCCR (sau đây viết tắt là BCH.PCCCR) cấp huyện, xã; ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời công tác PCCCR trên địa bàn; lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra, đôn đốc Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, các cộng đồng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng và các đơn vị khác đứng chân trên địa bàn trong việc thực hiện các biện pháp PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm xây dng phương án chữa cháy rừng mùa khô năm 2019-2020 theo hướng dẫn của Chi cục Kiểm lâm và tổ chức thẩm định, phê duyệt để thực hiện; chỉ đạo các đơn vị chủ rừng và các xã tổ chc tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết an toàn lửa rừng, thực hiện các quy định về bảo vệ rừng và PCCCR; quản lý chặt chẽ việc đốt thực bì để sản xuất nương rẫy, nhất là trong thời kỳ cao điểm của mùa khô và kiểm soát chặt chẽ các đối tượng mang nguồn lửa vào rừng gây ra cháy rừng; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình PCCCR và cháy rừng cho cấp trên theo quy định. Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo:

3.1 Chi cục Kiểm lâm:

- Chủ động, nắm bắt tình hình thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh, báo cáo và đề xuất kịp thời các biện pháp PCCCR hiệu quả cho UBND tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện; chủ trì phối hp với Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ) kiểm tra, đôn đốc các Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp PCCCR; cung cấp số liệu cấp dự báo cháy rừng cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để thông báo ít nhất 2 lần/tuần trong suốt mùa khô năm 2019-2020.

- Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 02: Nắm bắt tình hình và kịp thi tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành các văn bản chỉ đạo công tác PCCCR; BCH.PCCCR cấp huyện lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các xã, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn trong việc thực hiện các biện pháp PCCCR; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR cho cộng đồng dân cư; triển khai thực hiện các công trình PCCCR theo kế hoạch năm 2020; bố trí lực lượng trực PCCCR (tại cơ quan và các trọng điểm cháy); thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng.

- Đối với 03 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm: Chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

3.2 Các đơn vị chủ rng:

Triển khai ngay công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR đến cộng đồng dân cư; rà soát, bổ sung quy chế phối hp trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR vi các xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; triển khai thực hiện các công trình PCCCR theo kế hoạch (nguồn kinh phí PCCCR của tỉnh và dịch vụ môi trường rừng); kiểm tra, hướng dẫn người dân xử lý thực bì trong sản xuất nương rẫy không để xảy ra cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các đối tượng mang nguồn lửa vào rừng gây ra cháy rng; bố trí lực lượng bảo vệ rng trực PCCCR; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cộng đồng, hộ nhận khoán bảo vệ rng thực hiện các biện pháp PCCCR; xây dựng phương án chữa cháy rng trên lâm phần quản lý; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

4. S Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh:

Tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí PCCCR theo phương án đã được phê duyệt, tạm ứng kinh phí dịch vụ môi trường rừng năm 2020 đcác cơ quan, đơn vị chủ rừng chủ động triển khai thực hiện công tác PCCCR ngay từ đầu mùa khô năm 2019 - 2020.

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ và Quy chế phối hp số 5368/QCPH-LN ngày 23/12/2016 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công an tỉnh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện các trang thiết bị ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

6. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Gia Lai:

Có trách nhiệm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh về công tác quản lý bảo vệ rừng nói chung và PCCCR nói riêng; đồng thời thông báo kịp thời cấp dự báo cháy rừng 2 lần/tuần trong suốt mùa khô năm 2019-2020.

Nhận được Chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan; Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng và Ban Chỉ huy PCCCR các cấp nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Cục Kiểm lâm;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Tài chính, K
ế hoạch và ĐT; Thông tin và TT;
- Công an tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh;
- Đài Phát thanh - TH tỉnh;
- Báo Gia Lai;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Các đơn vị chủ rừng;
- Lưu: VT, TTTH, KGVX, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về thực hiện biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019-2020 do tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


97

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66