Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/2006/CT-UBND về thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 10/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 10/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TIỀN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2006 /CT-UBND

Mỹ Tho, ngày 10 tháng 04 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TIẾT KIỆM TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN

Thực hiện Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện và Chỉ thị số 04/CT-BCN ngày 15/3/2006 của Bộ Công nghiệp về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa khô năm 2006. Để thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện và để đảm bảo cung ứng, sử dụng điện an toàn, có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho các ngành sản xuất và tiêu dùng thiết yếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công; các đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các hộ sử dụng điện sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phải quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện và Chỉ thị số 04/CT-BCN ngày 15/3/2006 của Bộ Công nghiệp về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa khô năm 2006.

2. Thủ trưởng các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh phải xây dựng quy chế thực hành tiết kiệm điện trong cơ quan, công sở, kể từ ngày 15/4/2006 trở về sau phải tiết kiệm ít nhất 10% tiền sử dụng điện so với tháng 3 năm 2006 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

3. Các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/4/2006 thực hiện cắt giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng nơi công cộng một các hợp lý, đảm bảo an toàn giao thông và trật tự công cộng. Đồng thời, có chế độ bật, tắt đèn phù hợp tại từng khu vực công cộng, theo hướng giảm số giờ chiếu sáng trong 1 ngày.

4. Các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình có kế hoạch chiếu sáng hợp lý, tắt các đèn không cần thiết, thay thế dần bằng các loại đèn tiết kiệm điện năng. Đặc biệt, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phải tuân thủ biểu đồ phụ tải đã đăng ký. Tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03/9/2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là việc tổ chức kiểm toán năng lượng định kỳ và thực hiện các giải pháp điều chỉnh sau khi có kết luận kiểm toán năng lượng. Khuyến khích các doanh nghiệp mua sắm, sử dụng thêm các nguồn điện dự phòng của mình trong giờ cao điểm sử dụng điện.

5. Ngành điện tổ chức triển khai các biện pháp cụ thể để thực hành tiết kiệm điện trong khu vực hộ gia đình thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại Công văn số 610/CV-UB ngày 26/5/2005 về thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.

6. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Công nghiệp:

- Tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh để tuyên truyền, vận động mọi người thông hiểu, đồng tình và chấp hành chủ trương tiết kiệm trong sử dụng điện.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Điện lực Tiền Giang tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 19/2005/CT-TTg ngày 02/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện, Chỉ thị số 04/CT-BCN ngày 15/3/2006 của Bộ Công nghiệp về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa khô năm 2006 và các chỉ đạo tại Chỉ thị này.

- Phối hợp với Điện lực tỉnh lập danh sách các cơ quan, đơn vị có thể thực hiện ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện trong trường hợp thiếu hụt nguồn điện (nhất là các doanh nghiệp) và có thông báo trước để khách hàng có kế hoạch mua sắm, sử dụng thêm các nguồn điện dự phòng của mình. Việc cắt điện do nguồn điện thiếu hụt phải thực hiện trình tự đúng quy định của Luật Điện lực.

- Phối hợp với Điện lực tỉnh và các địa phương có kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế những đường dây điện hạ thế bị hư hỏng, gây thất thoát điện và dễ gây tai nạn, đặc biệt là ở vùng nông thôn, khu vực đông dân cư.

- Hàng tháng báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện tiết kiệm sử dụng điện ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo uốn nắn các trường hợp không chấp hành. Cuối quý 2/2006, tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết thực hiện chỉ thị này.

7. Giám đốc Điện lực Tiền Giang có trách nhiệm:

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Công nghiệp, Sở Tài chính trong việc kiểm tra và báo cáo thực hiện tiết kiệm sử dụng điện, xử lý các trường hợp không thực hiện. Hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện đến các khách hàng.

- Giám sát chặt chẽ biểu đồ phụ tải của khách hàng sử dụng điện, đề xuất lịch sử dụng điện phù hợp nhằm tránh phải hạn chế công suất khi xảy ra thiếu điện, nâng cao hiệu quả sử dụng điện.

- Khi có nguồn điện thiếu hụt thì phối hợp với Sở Công nghiệp thực hiện việc ưu tiên cấp điện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

8. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, so sánh hàng tháng về việc thực hiện chi tiền sử dụng điện tại các đơn vị có thụ hưởng ngân sách nhà nước ở cấp tỉnh, từng cấp huyện và cung cấp số liệu cho Sở Công nghiệp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

9. Sở Văn hoá – Thông tin, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Công nghiệp và Điện lực tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động mọi người thực hành tiết kiệm điện.

10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công có trách nhiệm:

- Tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo các Đài phát thanh, Đài truyền thanh cơ sở có nội dung tuyên truyền, phổ biến các biện pháp thực hành tiết kiệm điện.

- Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm chỉ thị này trên địa bàn phụ trách và phối hợp với ngành điện có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện ở từng đối tượng sử dụng điện.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện kiểm tra, so sánh hàng tháng về việc thực hiện chi tiền sử dụng điện tại các đơn vị có thụ hưởng ngân sách nhà nước ở cấp huyện, từng địa phương cấp xã và báo cáo số liệu cho UBND cấp huyện theo dõi, chỉ đạo.

- Báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Công nghiệp) tình hình, số liệu thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm Giám đốc Sở Công nghiệp theo dõi việc triển khai, thực hiện chỉ thị này, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về UBND tỉnh chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (thay b/c);
- VP Chính phủ;
- Bộ Công nghiệp;
- Tổng Cty ĐLVN, Cty ĐL2;
- TTTỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
các cơ quan TƯ ở địa phương;
- UBND các huyện, TP, TX;
- VPUBND tỉnh: LĐ các PNC,
Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Nguyễn Hữu Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/2006/CT-UBND về thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.072

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211