Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 tăng cường quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 19/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 09 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Trong thời gian qua, ngành y tế tỉnh Cà Mau đã phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực triển khai công tác quản lý chất thải y tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, giảm nguy cơ lây lan mầm bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở y tế chưa thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động xử lý chất thải y tế. Việc phân loại, đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ chất thải rắn y tế nguy hại chưa được thu gom, xử lý đúng theo quy định còn cao.

Để tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Y tế:

a) Chỉ đạo các cơ sở y tế, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức rà soát chấn chỉnh, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ Y tế và Thông tư số 31/2013/TT-BYT ngày 25/10/2013 của Bộ Y tế về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện và các trung tâm y tế. Trong đó tập trung thực hiện chấn chỉnh việc thực hiện các vấn đề sau:

- Thực hiện nghiêm túc việc phân loại chất thải y tế ngay tại nguồn đúng theo quy định, không để lẫn lộn chất thải thông thường với chất thải y tế nguy hại và chất thải nguy hại. Đồng thời, đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành. Thời hạn hoàn thành việc rà soát và đăng ký bổ sung chủ nguồn thải chất thải nguy hại (đối với các đơn vị chưa thực hiện theo quy định) trước ngày 30/10/2014.

- Chủ động thực hiện xử lý, tiêu hủy chất thải rắn y tế theo đúng quy định. Trường hợp không có trang thiết bị xử lý, tiêu hủy chất thải rắn y tế đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn thì phải hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế với các đơn vị có chức năng được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Đối với các cơ sở y tế phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo quy định, phải lựa chọn công nghệ phù hợp và xây dựng hệ thống xử lý nước thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường hiện hành; thường xuyên kiểm tra, bảo trì, vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành.

- Các bệnh viện, cơ sở y tế trong tỉnh có trang bị lò đốt rác thải y tế: Quản lý chặt chẽ quy trình xử lý chất thải y tế nguy hại tại lò đốt chất thải y tế; định kỳ kiểm tra môi trường khí thải lò đốt, không để gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh, đảm bảo sức khỏe của bệnh nhân và nhân dân trong khu vực.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về quản lý chất thải y tế cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong ngành y tế và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho người bệnh, người nhà bệnh nhân.

c) Tiến hành quan trắc, giám sát môi trường định kỳ đảm bảo đúng theo quy định. Đối với các bệnh viện, việc quan trắc tác động từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư số 31/2013/TT-BYT ngày 15/10/2013 của Bộ Y tế.

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, định kỳ vào tháng 12 hàng năm tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 về Bộ Y tế và UBND tỉnh theo quy định.

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng Kế hoạch đầu tư xử lý chất thải y tế đảm bảo thực hiện được mục tiêu của Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 và phù hợp với Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025. Việc đầu tư thiết bị xử lý chất thải y tế cần chú ý lựa chọn công nghệ, thiết bị phù hợp với điều kiện thực tế và hướng dẫn quản lý, sử dụng các công trình xử lý chất thải y tế hiệu quả, tiết kiệm. Việc xây dựng Kế hoạch nêu trên hoàn thành trong quý IV năm 2014, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác bảo vệ môi trường, công tác quản lý chất thải y tế, đặc biệt là các chất thải y tế nguy hại; xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm theo đúng quy định của pháp luật bảo vệ môi trường; giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế, trong đó có việc sản xuất, tái chế nhựa từ các chất thải.

b) Hướng dẫn các cơ sở y tế, đơn vị vận chuyển, đơn vị xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đăng ký, quản lý, xử lý nguồn chất thải nguy hại theo đúng quy định.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn kinh phí đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị xử lý nước thải và rác thải y tế, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế đến cộng đồng và các cơ sở y tế để góp phần phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

5. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát môi trường theo dõi, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý chất thải y tế nguy hại theo đúng quy định.

6. UBND các huyện, thành phố Cà Mau: Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn; cân đối, thực hiện hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế tuyến xã từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường được giao hàng năm theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Báo, đài, Cổng TTĐT;
- LĐVP UBND tỉnh (Hùng);
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- VX (PA); NN-NĐ (Nguyên);
- Lưu: VT, L05/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 tăng cường quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.454

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58