Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/2006/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện quy định về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 08/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Võ Văn Một
Ngày ban hành: 20/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/2006/CT-UBND

Biên Hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ CẤP PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Để tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử đụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước nhầm từng bước đưa công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp; UBND tỉnh Đồng Nai chỉ thị:

1.Việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử đụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải thực hiện đúng theo Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ và Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải thực hiện nghiêm túc Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ và Thông tư Số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn thực hiện phải xong trong năm 2006.

Nghiêm cấm các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh không được khai thác nước dưới đất tại các khu công nghiệp và những khu vực có hệ thống cấp nước máy từ nước mặt, nước dưới đất.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phới hợp với Sở ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh khai thác nước dưới đất tại các khu vực có hệ thống cấp nước máy (nước dưới đất và nước mặt) để hướng dẫn trám lấp theo quy định.

3. Giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ và Thông tư số 02/2005/TT.BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể:

a. Giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Một trường

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung Thông tư số 02/2005/TT.BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiến Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 Của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Thời gian thực hiện trong quý II năm 2006.

- Tổ chức Hội đồng thẩm đinh đề án thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và trình UBND tỉnh cấp, gia hạn, thay đổi, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005, trong các trường hợp sau:

+Thăm đò, khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ l.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm;

+ Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,2m3/giây đến dưới 2m3/giây;

+ Khát thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 200kw đến dưới 2000kw;

+ Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng từ 10.000m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm;

+ Xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 500m3/ngày đêm đến dưới 5.000m3/ngày đêm.

- Thẩm định và trình UBND tỉnh cấp, gia hạn, thay đổi, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh các trường hợp còn lại.

b. Giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức triển khai thực hiện việc cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi phục vụ nông nghiệp cho các tổ chức và cá nhân theo đúng Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải và hệ thông công trình thủy lợi;

- Hằng năm, gửi báo cáo tổng hợp tình hình cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thông công trình thủy lợi phục vụ nông nghiệp về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

c. Giao nhiệm vụ các sở, ban, ngành

- Tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc có liên quan đến hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, thực hiện nghiêm túc nội dung Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

d. Giao nhiệm vụ UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đến các hộ kinh doanh cá thể và cá nhân thuộc địa bàn mình quản lý.

- Tổ chức đăng ký việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi gia đình theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

đ. Đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tài nguyên nước.

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ; Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

e. Giao nhiệm vụ Đài phát thanh - truyền hình Đồng Nai

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền các văn bản, quy định của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

f. Về xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước

Kể từ ngày ban hành Chỉ thị này, tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật về tài nguyên nước, tùy theo tính chất; mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và Thông tư số 05/2005/TT-BTNMT ngày 22/7/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Hàng năm báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc yêu cầu các sở, ban, ngành, UBNĐ các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/2006/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện quy định về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.449
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154