Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành: 01/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Bạc Liêu, ngày 01 tháng 12 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VÀ KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng đáng kể, có nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã và đang đầu tư với quy mô ngày càng lớn, lĩnh vực ngành nghề ngày càng đa dạng, đã giải quyết được việc làm cho người lao động trong tỉnh; đồng thời, tốc độ đô thị hóa, hình thành mới các khu dân cư tập trung ngày càng nhanh, tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, góp phần vào sự chuyển dịch kinh tế chung của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh sự tăng trưởng về kinh tế thì tình hình diễn biến về môi trường đang có chiều hướng phức tạp, vẫn còn hiện tượng xả các chất thải không qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành; một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt; không có giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; một số khu dân cư tập trung chưa đảm bảo về cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường; các phương tiện, dụng cụ thu gom rác thải tại một số xã, phường, thị trấn chưa đáp ứng yêu cầu về môi trường; tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn còn diễn ra trong một bộ phận cộng đồng dân cư, gây tắc nghẽn dòng nước, ô nhiễm môi trường nguồn nước mặt. Những hoạt động này tuy đã được cơ quan chức năng bảo vệ môi trường kiểm tra, thanh tra và xử lý nhưng chưa được triệt để và đồng bộ; công tác quản lý nhà nước trong thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường còn hạn chế, chưa kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế, đầu tư với bảo vệ môi trường.

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố và khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh, nhất là việc thực thi Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu và các tổ chức, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan thực hiện các nội dung sau đây:

1. Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh để nâng cao ý thức trách nhiệm và tự giác thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và trong sinh hoạt; tăng cường công tác quản lý, công tác thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực phụ trách và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường trên địa bàn tỉnh; các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội phải được thẩm định, đánh giá chặt chẽ các tác động môi trường do dự án gây ra; các dự án có nguy cơ gây tác động môi trường lớn thì cần cân nhắc trước khi đề xuất cho phép đầu tư; không vì mục tiêu phát triển kinh tế mà xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:

- Là cơ quan đầu mối, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các hội, đoàn thể, các cơ quan thông tin, truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Nhân dân, ý thức trách nhiệm của chủ đầu tư, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt là các cơ sở có thải các loại chất thải nguy hại; xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi vi phạm; thực hiện chương trình quan trắc môi trường hàng năm (02 lần/năm) nhằm phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, trong đó phải thẩm định, đánh giá chặt chẽ tác động môi trường đối với các dự án; nội dung nào chưa chặt chẽ thì phải tổ chức xem xét, đánh giá cụ thể để đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu hỗ trợ xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước mặt tại các kênh, mương, các khu dân cư tập trung nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan đô thị và khu dân cư; khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:

- Thực hiện tốt Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ, Thông tư số 06/2007/TT-BKH ngày 27 tháng 8 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển, nhằm đảm bảo hài hòa 3 lợi ích phát triển kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

- Căn cứ quy hoạch tổng thể của tỉnh, căn cứ quy hoạch ngành nghề trong các khu, cụm công nghiệp của tỉnh để hướng dẫn các doanh nghiệp đến đầu tư lựa chọn ngành nghề phù hợp với quy hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư đối với các dự án xử lý môi trường, xử lý chất thải rắn, nước thải và các dự án ứng dụng công nghệ sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm:

Thực hiện tốt công tác thẩm tra, thẩm định, giám định công nghệ theo quy định đối với tất cả các dự án đầu tư nhằm ngăn ngừa việc sử dụng các công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều nhiên liệu, năng lượng, gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng, nghiên cứu đổi mới công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; đề xuất việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường; kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát xạ, phóng xạ trên địa bàn tỉnh theo chức năng và thẩm quyền.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, chuyển giao và xử lý hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y có độc tính cao, bền vững, lan truyền, tích tụ trong môi trường, tác động xấu tới môi trường và sức khỏe con người thì phải được đăng ký, kiểm kê, kiểm soát, quản lý thông tin, đánh giá, quản lý rủi ro và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Quy hoạch, xây dựng và phát triển các mô hình cấp nước sạch tập trung, nhất là ở các khu dân cư xa trung tâm thị trấn, thị xã, thành phố và vùng đồng bào dân tộc Khơmer để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống người dân, góp phần bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên nước ngầm; đẩy mạnh ứng dụng sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn.

6. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân thi công xây dựng không có phương tiện che chắn, để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường; tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng về cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn và nước thải tại đô thị, khu sản xuất dịch vụ tập trung, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, khu dân cư nông thôn tập trung và các hoạt động khác trong lĩnh vực quản lý.

7. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm:

Phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí và các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường; nêu gương người tốt, việc tốt và những điển hình tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt việc thẩm định, cấp phép xuất bản các ấn phẩm, tờ rơi, áp phích,… có nội dung tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao, du lịch và các hoạt động khác trong lĩnh vực quản lý; đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác khu di tích, điểm di tích, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú phải niêm yết quy định về bảo vệ môi trường; lắp đặt, bố trí đủ và hợp lý công trình vệ sinh, thiết bị thu gom chất thải và phải bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường.

9. Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối theo hướng tăng cường nguồn ngân sách nhà nước cho cơ quan chức năng cấp tỉnh và cấp huyện để tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các đơn vị sử dụng nguồn ngân sách bảo vệ môi trường đảm bảo đúng mục đích và có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

10. Sở Y tế chịu trách nhiệm:

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành y tế; thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ sở y tế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế; tổ chức, quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm tra, quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường, tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Công Thương chịu trách nhiệm:

- Tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương đối với các cơ sở, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ngành quản lý trên địa bàn tỉnh như: Điện lực, cơ khí, chế biến thủy sản, sản xuất nước đá, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh và chiết nạp gas, xay xát lúa gạo, quản lý chợ và làng nghề…; đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương đối với các cơ sở, doanh nghiệp này.

- Đối với các dự án đăng ký, bước đầu nhận định sẽ có nguy cơ gây tác động môi trường lớn thì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ cân nhắc trước khi đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương cho phép đầu tư.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình, kế hoạch phối hợp đã ký kết với Sở Tài nguyên và Môi trường.

12. Công an tỉnh chịu trách nhiệm:

Chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật; trong đó, chú trọng các hành vi mua bán, vận chuyển, xả thải, tái chế sử dụng trái phép các loại chất thải, chất phóng xạ, hóa chất độc hại; buôn bán, nuôi nhốt các loài động vật hoang dã, quý hiếm không đúng quy định; phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý các loại phương tiện cơ giới tham gia giao thông gây ô nhiễm môi trường; phối hợp với các ngành liên quan điều tra, truy tố các hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bảo vệ môi trường.

13. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm:

- Triển khai Chỉ thị này đến các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp quản lý; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, các doanh nghiệp thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường đã được thẩm định, phê duyệt; việc xây dựng hạ tầng nhà máy phải đồng bộ với việc xây dựng hệ thống thu gom, xử lý môi trường theo quy định; thông tin kịp thời và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh về vụ việc vi phạm, xử lý các hành vi vi phạm bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được phân công quản lý.

- Khi tiếp xúc với nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh cần tư vấn ngay từ đầu và hướng dẫn doanh nghiệp chọn loại ngành nghề phù hợp với quy hoạch được duyệt đối với từng khu công nghiệp, cụm công nghiệp để đầu tư; các dự án có nguy cơ gây tác động môi trường lớn thì cân nhắc trước khi đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép đầu tư.

14. Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh chịu trách nhiệm:

Tăng cường công tác thu gom, quét dọn vệ sinh môi trường ở các tuyến đường, hẻm nhỏ, khu trung tâm, khu dân cư tập trung; thường xuyên khơi thông cống rãnh để hạn chế tắc nghẽn dòng chảy khi mưa lớn; bố trí cây xanh dọc các tuyến đường chính tạo vẻ mỹ quan đô thị; thu gom và vận chuyển rác thải đến đúng nơi quy định, tránh để rác thải rơi vãi khi vận chuyển và sử dụng chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi trong quá trình xử lý.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu chịu trách nhiệm:

- Phối hợp với các sở, ngành tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn phụ trách.

- Nâng cao năng lực quản lý môi trường trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền.

- Các dự án đầu tư trên địa bàn phải phù hợp với quy hoạch ngành nghề cho phép, phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký dự án theo quy định, nhất là về bảo vệ môi trường trước khi cấp phép xây dựng nhà xưởng, cơ sở sản xuất, kinh doanh; kiên quyết đình chỉ hoặc buộc di dời ra khỏi khu dân cư các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; không vì lợi ích trước mắt mà cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

- Thực hiện tốt việc thẩm định, đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng quy định và kiểm tra thực hiện sau khi cấp giấy xác nhận, khi đạt yêu cầu mới cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động.

- Tổ chức thu gom chất thải rắn trong sinh hoạt ở khu dân cư và cơ sở sản xuất để xử lý hợp vệ sinh, đúng quy định; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng mất vệ sinh nơi công cộng, đường phố, khu dân cư; chỉ đạo quản lý và xử lý chất thải y tế, chất thải nguy hại trên địa bàn đúng theo quy định.

16. Các tổ chức, đơn vị và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm:

- Trong quá trình hoạt động phải quản lý chặt chẽ đối với mọi nguồn chất thải phát sinh cũng như thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường và ứng phó sự cố môi trường, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và đời sống của người dân trong khu vực.

- Các hạng mục, công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường phải được xây dựng đồng bộ và hoàn thành trước khi triển khai hoạt động; thực hiện chương trình quản lý môi trường và giám sát môi trường được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và lưu trữ thông tin, dữ liệu về môi trường tại cơ sở theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu; các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm phải báo cáo kết quả thực hiện và kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, thống nhất đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để nắm và chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 01/12/2015 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố và khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.330

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56