Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/2015/CT-UBND triển khai Luật Bảo vệ môi trường do Tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 05/2015/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nông Văn Chí
Ngày ban hành: 24/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2015/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 4 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Ngày 25/8/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 26/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Để triển khai tổ chức thực hiện kịp thời và có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các Sở, Ban Ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thời gian thực hiện: Trong quý III/2015.

b) Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tổ chức quán triệt Luật Bảo vệ môi trường đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

c) Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định.

d) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết các quy định về hoạt động bảo vệ môi trường, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường.

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt Luật Bảo vệ môi trường đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các Phòng, Ban chuyên môn, tổ chức, đoàn thể, các cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phổ biến, quán triệt đến tổ, thôn, xóm và hộ gia đình, cá nhân; thời gian thực hiện: Trong quý III/2015.

2. Tập trung rà soát các văn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn hiện hành về môi trường, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản thay thế nhằm cụ thể hóa chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với pháp luật và điều kiện thực tế tại địa phương:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Điều chỉnh, bổ sung Quy định Bảo vệ môi trường, Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015, định hướng 2020;

- Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường, các quy định của pháp luật có liên quan và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành về chính sách tài chính trong lĩnh vực môi trường; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn ở địa phương.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan rà soát và tham mưu việc lồng ghép chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của các cấp, các ngành.

d) Sở Nội vụ rà soát và kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước để xảy ra vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

e) Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu điều chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ của Quỹ phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và thực tiễn của địa phương.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường: Xây dựng kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường; phối hợp với Sở, Ngành liên quan tổ chức tập huấn; đồng thời theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này tại các đơn vị và các huyện, thành phố; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; các ban đảng, hội, đoàn thể, các tổ chức xã hội, chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến cán bộ, hội viên, đoàn viên.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/2015/CT-UBND ngày 24/04/2015 triển khai Luật Bảo vệ môi trường do Tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.843

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.31