Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính Người ký: Trần Quốc Thắng, Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:93 /2006/TTLT/BTC-BKHCN

Hà Nội, ngày 04  tháng 10  năm 2006

 

THÔNG TƯ  LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KHOÁN KINH PHÍ CỦA ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước”;
Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ “Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập”;
Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 272/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010 và Quyết định số 171/2004/QĐ-TTg ngày 28/9/2004 về việc phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ;
Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

I . NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền giao trách nhiệm: chủ trì (đối với tổ chức), chủ nhiệm (đối với cá nhân) thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là đề tài, dự án) thông qua phương thức tuyển chọn hoặc xét chọn để giao trực tiếp.

2. Phạm vi áp dụng: Các đề tài, dự án sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn (bao gồm đề tài, dự án cấp nhà nước; đề tài, dự án cấp Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty 91, các Ban của Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, cơ quan trung ương các Hội đoàn thể; đề tài, dự án cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - gọi chung là đề tài, dự án cấp bộ, tỉnh, thành phố) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mục tiêu, nội dung, yêu cầu về sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và dự toán kinh phí.

3. Khoán kinh phí thực hiện đề tài, dự án là giao quyền tự chủ cho tổ chức chủ trì và chủ nhiệm trong việc sử dụng dự toán kinh phí của đề tài, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, gắn với trách nhiệm về các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đề tài, dự án, nhằm đạt được mục tiêu, kết quả cao nhất.

4. Quy trình lập, phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho các tổ chức chủ trì đề tài, dự án được thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Việc quyết toán kinh phí của đề tài, dự án được thực hiện theo quy định hiện hành; đối với các đề tài, dự án thực hiện trong nhiều năm, thì tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án quyết toán hàng năm theo niên độ ngân sách đối với số kinh phí thực nhận và thực chi. Khi kết thúc đề tài, dự án thì tổng hợp lũy kế quyết toán từ năm đầu thực hiện đến năm báo cáo.

6. Giải thích từ ngữ

a. Kinh phí tiết kiệm được quy định tại Thông tư này là kinh phí chênh lệch giữa tổng dự toán kinh phí của đề tài, dự án được duyệt so với tổng quyết toán kinh phí chi tiêu thực tế của đề tài, dự án sau khi đề tài, dự án đã hoàn thành khối lượng công việc được giao, được đánh giá nghiệm thu ở cấp quản lý đề tài, dự án từ mức “Đạt” trở lên.

b. Đề tài, dự án không hoàn thành là đề tài, dự án thuộc một trong các loại sau đây:

- Bị đình chỉ trong quá trình thực hiện theo quyết định của cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt đề tài, dự án do sai phạm hoặc không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ;

- Có kết quả được đánh giá nghiệm thu ở mức “Không đạt” tại Hội đồng nghiệm thu ở cấp quản lý đề tài, dự án và không được cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt đề tài, dự án cho phép gia hạn thời gian thực hiện để hoàn chỉnh kết quả.

c. Việc xác định kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án đạt mức A, B, C và không đạt được căn cứ và vận dụng theo Quyết định số 13/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2004 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành “Quy chế đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp nhà nước”.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Các nội dung chi giao khoán cho tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án, bao gồm:

a. Chi tiền công, thù lao cho cán bộ khoa học, cán bộ kỹ thuật thực hiện các nội dung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chi thù lao chuyên gia nhận xét, phản biện, đánh giá (trong và ngoài nước); chi tiền công lao động khác tham gia trực tiếp thực hiện đề tài, dự án; về mức chi thực hiện theo quy định tại Tiết a Khoản 4 Mục này.

b. Chi về vật t­ư, hóa chất nguyên, nhiên, vật liệu cần thiết (đã có định mức kinh tế - kỹ thuật do các Bộ, ngành chức năng ban hành) cho thí nghiệm, thử nghiệm; chi mua tài liệu, tư liệu, số liệu quan trắc, số liệu điều tra, sách, tạp chí tham khảo, tài liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ, tài liệu chuyên môn, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng, bảo hộ lao động,... phục vụ trực tiếp cho công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đề tài, dự án;

c. Các khoản chi: hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ, chuyển giao kết quả nghiên cứu; chi công tác phí trong n­ước; chi đoàn vào; chi hội nghị, hội thảo khoa học của đề tài, dự án; chi văn phòng phẩm, in ấn, thông tin, liên lạc; chi dịch tài liệu từ tiếng n­ước ngoài; chi biên soạn và in ấn sách chuyên khảo để phổ biến trong khuôn khổ của đề tài, dự án; phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (nếu có); chi hoạt động quảng cáo, tiếp thị, xúc tiến thương mại đối với sản phẩm của đề tài, dự án (đối với các đề tài, dự án có các hoạt động này và được bố trí trong dự toán do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt); 

d. Một số khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đề tài, dự án.

2. Các nội dung chi không giao khoán cho tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án, bao gồm:

a. Chi về vật tư, hóa chất, nguyên nhiên vật liệu (không có định mức kinh tế - kỹ thuật do các Bộ, ngành chức năng ban hành) cho thí nghiệm, thử nghiệm phục vụ yêu cầu nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đề tài, dự án .

b.  Chi đoàn ra (nếu có).

c. Chi mua sắm mới tài sản cố định thiết yếu, chi sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đề tài, dự án.

d. Chi thuê, khấu hao (nếu có) máy móc, thiết bị, nhà xưởng tham gia thực hiện đề tài, dự án.

3. Lập và phê duyệt dự toán kinh phí của đề tài, dự án:

a. Lập dự toán :

- Căn cứ để lập dự toán:

+ Các nội dung nghiên cứu của đề tài, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Các định mức kinh tế - kỹ thuật do các Bộ, ngành chức năng ban hành, chế độ chi tiêu hiện hành của Nhà nước. Trường hợp không có định mức kinh tế-kỹ thuật thì phải thuyết minh chi tiết căn cứ lập dự toán.

- Dự toán kinh phí của đề tài, dự án phải gắn với các nội dung và sản phẩm nghiên cứu cụ thể; có thuyết minh rõ cơ sở xây dựng dự toán theo các nội dung công việc.

- Chủ nhiệm đề tài, dự án lập dự toán chi tiết kinh phí của đề tài, dự án theo các nội dung chi quy định tại Điểm 1 và 2, Mục II nêu trên, báo cáo tổ chức chủ trì để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các nội dung chi được giao khoán thì lập dự toán vào nhóm mục chi khác; đối với các nội dung chi không được giao khoán thì lập dự toán vào các nhóm mục tương ứng theo quy định của mục lục ngân sách nhà nước. 

b. Phê duyệt dự toán:

Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề tài, dự án có trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt dự toán kinh phí của đề tài, dự án theo đúng chế độ và định mức quy định. Trường hợp các khoản chi về vật tư, hóa chất, nguyên nhiên vật liệu không có các định mức kinh tế - kỹ thuật do các Bộ, ngành chức năng ban hành thì cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề tài, dự án quyết định dự toán chi cho các nội dung này và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

4. Sử dụng kinh phí của đề tài, dự án :

Dự toán kinh phí được phê duyệt và phân bổ cho từng đề tài, dự án là mức tối đa để thực hiện đề tài, dự án. Trong phạm vi tổng dự toán kinh phí của đề tài, dự án và căn cứ quy chế chi tiêu kinh phí của đề tài, dự án đã được thống nhất với thủ trưởng tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án được quyền tự chủ trong việc sử dụng dự toán kinh phí được duyệt để tổ chức thực hiện đề tài, dự án theo các quy định dưới đây:

a. Đối với các nội dung chi được giao khoán:

- Đối với các nội dung chi trả về tiền công, thù lao cho các cán bộ khoa học, cán bộ kỹ thuật thực hiện các nội dung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chuyên gia nhận xét, phản biện, đánh giá; lao động khác tham gia trực tiếp thực hiện đề tài, dự án; chi hội thảo khoa học: Chủ nhiệm đề tài, dự án được quyền quyết định các mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức quy định của Nhà nước, tùy theo chất lượng và hiệu quả công việc đặt hàng nghiên cứu.

- Đối với nội dung chi công tác phí trong nước: Chủ nhiệm đề tài, dự án được quyền quyết định mức thanh toán công tác phí cao hơn hoặc thấp hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức khi đi công tác phù hợp với điều kiện và những quy định cụ thể của tổ chức chủ trì đối với các nội dung chi về công tác phí.

- Đối với nội dung chi về thông tin, liên lạc, sách báo, tư liệu, văn phòng phẩm, vật tư, hóa chất, nguyên nhiên vật liệu, đoàn vào, các khoản chi hỗ trợ (nếu có) và các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đề tài, dự án: Chủ nhiệm đề tài, dự án được chủ động thực hiện các khoản chi này trên cơ sở yêu cầu của đề tài, dự án theo hướng tiết kiệm, có hiệu quả và đúng với hoạt động nghiệp vụ thực tế phát sinh khi thực hiện đề tài, dự án.

b. Đối với các nội dung chi không được giao khoán: Chủ nhiệm đề tài, dự án thực hiện quản lý và chi tiêu theo các quy định hiện hành của Nhà nước và trong phạm vi dự toán kinh phí được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c. Điều chỉnh dự toán kinh phí các nội dung chi của đề tài, dự án:

- Đối với dự toán các nội dung chi được giao khoán: trong phạm vi tổng dự toán kinh phí được giao khoán, chủ nhiệm đề tài, dự án được quyền điều chỉnh dự toán kinh phí giữa các nội dung chi theo yêu cầu của công việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- Đối với dự toán các nội dung chi không được giao khoán: Trong trường hợp cần thiết, việc điều chỉnh dự toán kinh phí giữa các nội dung chi được thực hiện sau khi xin ý kiến cơ quan trực tiếp giao đề tài, dự án.

d. Trường hợp thủ trưởng tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án không thống nhất về mức chi, về điều chỉnh dự toán kinh phí các nội dung chi thì thủ trưởng tổ chức chủ trì là người quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về quyết định đó; chủ nhiệm đề tài, dự án có trách nhiệm thực hiện.

5.  Thay đổi dự toán kinh phí của đề tài, dự án :

a. Trong trường hợp phải thay đổi mục tiêu, nội dung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chính của đề tài, dự án cho phù hợp với tình hình thực tế, hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề tài, dự án, từ đó làm thay đổi cơ bản dự toán kinh phí của đề tài, dự án thì chủ nhiệm đề tài, dự án và thủ trưởng tổ chức chủ trì lập dự toán kinh phí điều chỉnh của đề tài, dự án theo các mục tiêu, nội dung của đề tài, dự án cần phải thay đổi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề tài, dự án quyết định.

b. Việc lập dự toán và phê duyệt dự toán kinh phí điều chỉnh của đề tài, dự án được thực hiện theo quy định tại Điểm 1, 2, 3 Mục II nêu trên.

c. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc sử dụng kinh phí theo dự toán điều chỉnh của đề tài, dự án được thực hiện theo chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án quy định tại Thông tư này.

6. Quyết toán kinh phí đề tài, dự án:

a. Nguyên tắc quyết toán:

- Kinh phí của đề tài, dự án được phân bổ và giao thực hiện của năm nào phải được quyết toán theo niên độ ngân sách năm đó theo đúng quy định hiện hành. Đối với các đề tài, dự án thực trong nhiều năm, thì tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án quyết toán hàng năm theo niên độ ngân sách đối với số kinh phí thực nhận và thực chi. Khi kết thúc đề tài, dự án thì tổng hợp lũy kế quyết toán từ năm  đầu thực hiện đến năm báo cáo.

- Kinh phí thực hiện đề tài, dự án (bao gồm kinh phí được giao khoán và không được giao khoán) chi thực tế cho nội dung nào thì hạch toán vào mục chi tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

- Quyết toán kinh phí của đề tài, dự án phải căn cứ kết quả của từng nội dung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã được chủ nhiệm đề tài, dự án và thủ trưởng tổ chức chủ trì công nhận bằng văn bản đạt yêu cầu trở lên.

- Đối với các đề tài, dự án thực hiện trong nhiều năm, kinh phí quyết toán hàng năm phải phù hợp với khối lượng công việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã thực hiện.

- Chủ nhiệm đề tài, dự án có trách nhiệm báo cáo quyết toán năm và tổng hợp lũy kế quyết toán của đề tài, dự án khi kết thúc với tổ chức chủ trì.

- Tổ chức chủ trì có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và xét duyệt  quyết toán của chủ nhiệm đề tài, dự án để tổng hợp vào báo cáo quyết toán của đơn vị gửi cơ quan chủ quản theo quy định hiện hành hoặc Văn phòng các Chương trình (nếu có).

b. Chứng từ thanh, quyết toán kinh phí thực hiện đề tài, dự án:

- Hồ sơ thanh, quyết toán đối với các khoản chi trả tiền công, thù lao về chi hội thảo khoa học là bảng kê danh sách, số tiền chi cho từng người, có chữ ký của người nhận tiền, được chủ nhiệm đề tài, dự án ký xác nhận.

- Hồ sơ thanh, quyết toán đối với các khoản chi trả tiền công, thù lao về chi phản biện, nhận xét, đánh giá của chuyên gia là văn bản ý kiến phản biện, nhận xét, đánh giá và giấy biên nhận nhận tiền có chữ ký của người nhận, được chủ nhiệm đề tài, dự án ký xác nhận.

- Hồ sơ thanh, quyết toán đối với các hợp đồng đặt hàng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

+ Đối với cá nhân thì chứng từ thanh, quyết toán bao gồm: hợp đồng, thanh lý hợp đồng, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được chủ nhiệm đề tài, dự án ký xác nhận đạt yêu cầu nghiệm thu, thanh toán; phiếu chi tiền.

+ Đối với tổ chức (pháp nhân) thì chứng từ thanh, quyết toán bao gồm: hợp đồng, thanh lý hợp đồng, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án ký xác nhận đạt yêu cầu nghiệm thu, thanh toán; phiếu chi tiền hoặc chuyển khoản, phiếu thu tiền của bên nhận hợp đồng.

- Đối với các khoản chi mua sắm tài sản cố định, vật tư, nguyên nhiên vật liệu, công tác phí trong và ngoài nước và các khoản chi khác thì chứng từ quyết toán được thực hiện theo quy định hiện hành.

- Đối với kinh phí tiết kiệm: Chứng từ quyết toán là bản báo cáo chênh lệch (nếu có) giữa tổng dự toán kinh phí của đề tài, dự án được duyệt so với tổng kinh phí thực tế chi tiêu của đề tài, dự án.

c. Số dư (dự toán, tạm ứng) của các đề tài, dự án đang trong thời gian thực hiện theo kế hoạch đã được duyệt, được chuyển sang năm sau thực hiện tiếp.

Đối với các đề tài, dự án đã kết thúc và được nghiệm thu trong năm (đến hết ngày 31/12) thì chủ nhiệm đề tài, dự án có trách nhiệm báo cáo chi tiết các khoản kinh phí đã tạm ứng cho những công việc của đề tài, dự án đến hết ngày 31/12 để tổ chức chủ trì quyết toán (trong thời gian chỉnh lý quyết toán) vào niên độ ngân sách năm đó theo quy định hiện hành của Luật ngân sách nhà nước.

7. Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đề tài, dự án:

Tổ chức chủ trì đề tài, dự án được sử dụng kinh phí tiết kiệm của đề tài, dự án theo nguyên tắc sau:

a. Đối với kinh phí tiết kiệm từ những nội dung chi được giao khoán của đề tài, dự án :

- Khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia thực hiện đề tài, dự án có nhiều thành tích đóng góp cho thành công của đề tài, dự án và tổng mức tiền thưởng không vượt quá 100 triệu đồng, cụ thể như sau:

+ 70% số kinh phí tiết kiệm được nếu đề tài, dự án được đánh giá nghiệm thu ở cấp quản lý đạt “mức A”;

+ 60% số kinh phí tiết kiệm được nếu đề tài, dự án được đánh giá nghiệm thu ở cấp quản lý đạt “mức B”;

+ 40% số kinh phí tiết kiệm được nếu đề tài, dự án được đánh giá nghiệm thu ở cấp quản lý đạt “mức C”;

 Mức thưởng cụ thể cho cá nhân tham gia thực hiện đề tài, dự án do chủ nhiệm đề tài, dự án quyết định sau khi thống nhất với thủ trưởng tổ chức chủ trì.

- Phần kinh phí tiết kiệm còn lại được trích vào các Quỹ của tổ chức chủ trì theo quy định hiện hành áp dụng cho tổ chức chủ trì.

b. Đối với kinh phí tiết kiệm từ những nội dung chi không được giao khoán của đề tài, dự án: tổ chức chủ trì được trích vào Quỹ phát triển sự nghiệp. Trường hợp tổ chức chủ trì không có Quỹ phát triển sự nghiệp thì nộp ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.

8. Sử dụng các sản phẩm của đề tài, dự án :

a. Sản phẩm của đề tài, dự án là tài sản trí tuệ: việc sử dụng sản phẩm được thực hiện theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ, pháp luật về chuyển giao công nghệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

b. Sản phẩm của đề tài, dự án là sản phẩm vật chất sử dụng kinh phí của ngân sách nhà nước, khi các sản phẩm này được tiêu thụ trên thị trường thì nguồn thu sau khi trừ các khoản chi phí cần thiết, hợp lệ, được phân phối như sau:

- 40% nộp ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- 30% trích lập Quỹ phát triển sự nghiệp của tổ chức chủ trì. Trường hợp tổ chức chủ trì không có Quỹ phát triển sự nghiệp thì nộp ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- 30% dùng để khen thưởng cho tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện đề tài, dự án và tổng mức tiền thưởng không vượt quá 100 triệu đồng đối với 01 đề tài, dự án. Phần tiền thưởng vượt quá mức 100 triệu đồng được trích vào Quỹ khen thưởng và phúc lợi của tổ chức chủ trì.

c. Trường hợp hợp đồng nghiên cứu sản phẩm đề tài, dự án quy định phần kinh phí của Nhà nước hỗ trợ thì sản phẩm của đề tài, dự án thuộc sở hữu của tổ chức chủ trì; tổ chức chủ trì phải tổ chức theo dõi hạch toán, quản lý sản phẩm đề tài, dự án theo quy định của Nhà nước hiện hành.  

9. Xử lý tài sản được mua sắm bằng nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước của đề tài, dự án:

a. Đối với đề tài, dự án sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thì tài sản được mua sắm là tài sản Nhà nước. Sau khi đề tài, dự án hoàn thành, nghiệm thu và quyết toán kinh phí, tài sản này được xử lý theo các quy định hiện hành về quản lý tài sản của Nhà nước, cụ thể như sau:

-  Trường hợp chủ trì đề tài, dự án là tổ chức KH&CN công lập và có nhu cầu sử dụng thì cơ quan chủ quản của đề tài, dự án xem xét quyết định ghi tăng tài sản cho tổ chức chủ trì.

- Điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị của Nhà nước còn thiếu tài sản có nhu cầu sử dụng hoặc còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản do Nhà nước quy định.

-  Tổ chức bán đấu giá để thu tiền nộp ngân sách nhà nước đối với các tài sản vẫn còn sử dụng được. Trường hợp tổ chức chủ trì đề tài, dự án không phải là cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước, nếu có nhu cầu thì được ưu tiên mua theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm bán.

- Thanh lý tài sản đối với các tài sản  không còn sử dụng được.

Việc tổ chức bán đấu giá, thanh lý tài sản được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b. Trường hợp kinh phí của Nhà nước có tính chất hỗ trợ hoặc tổ chức chủ trì đề tài, dự án đã nộp ngân sách nhà nước kinh phí thu hồi từ các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ theo quy định, thì tài sản được hình thành từ nguồn kinh phí hỗ trợ của ngân sách nhà nước thuộc quyền quản lý của đơn tổ chức chủ trì. Việc quản lý và sử dụng  tài sản được thực hiện theo các quy định hiện hành.

10. Quy định về công khai thực hiện đề tài, dự án:

Các tổ chức chủ trì đề tài, dự án có trách nhiệm thực hiện việc công khai tài chính theo quy định hiện hành; đồng thời thực hiện việc công khai nội dung đề tài, dự án (trừ các đề tài, dự án có nội dung cần bảo mật, do cơ quan có thẩm quyền quy định), cụ thể như sau:

a. Công khai tại tổ chức chủ trì:

- Nội dung công khai:

+ Tên đề tài, dự án được giao.

+ Tên chủ nhiệm đề tài, dự án và các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài, dự án.

+ Mục tiêu của đề tài, dự án.

+ Các nội dung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chính phải thực hiện.

+ Thời gian thực hiện đề tài, dự án.

+ Các kết quả chính phải đạt được sau khi đề tài, dự án kết thúc.

+ Tổng số kinh phí thực hiện đề tài, dự án, trong đó tổng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và có ghi chi tiết theo các nội dung chi chủ yếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Các kết quả thực hiện đề tài, dự án đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận.

+ Quyết toán kinh phí đã chi để thực hiện đề tài, dự án và chi tiết theo các nội dung chi chủ yếu.

+  Tổng kinh phí tiết kiệm của đề tài, dự án.

- Phương thức công khai :

+ Niêm yết tại nơi dễ nhận biết.

+ Công khai tại các cuộc họp thường niên của tổ chức chủ trì.

- Thời gian công khai: chậm nhất là 30 ngày sau khi đề tài, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và việc công khai phải được duy trì trong suốt thời gian thực hiện. Riêng về quyết toán kinh phí sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, các kết quả thực hiện đề tài, dự án đã được cấp có thẩm quyền đánh giá, nghiệm thu và công nhận phải thực hiện công khai ngay sau khi được phê duyệt và được duy trì trong  thời hạn 90 ngày.

b. Công khai ngoài phạm vi tổ chức chủ trì:

- Nội dung công khai:

+ Tên đề tài, dự án được giao.

+ Tên chủ nhiệm đề tài, dự án.

+ Mục tiêu của đề tài, dự án.

+ Các nội dung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chính phải thực hiện.

+ Thời gian thực hiện đề tài, dự án.

+ Các kết quả chính phải đạt được sau khi đề tài, dự án kết thúc.

+ Tổng số kinh phí thực hiện đề tài, dự án, trong đó tổng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Các kết quả thực hiện đề tài, dự án đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận.

- Phương thức công khai:

+ Trên trang Web của tổ chức chủ trì (nếu có).

+ Đăng trên các Tạp chí và Báo chuyên ngành trong 03 số liên tiếp.

- Thời gian công khai: chậm nhất là 30 ngày sau khi đề tài, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và ngay sau khi đề tài, dự án được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận.

Trường hợp tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi tổ chức chủ trì muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án có trách nhiệm cung cấp những nội dung của đề tài, dự án đã được công khai tại tổ chức chủ trì cho tổ chức, cá nhân đó.

11. Chế tài xử lý đối với các đề tài, dự án không hoàn thành:

a. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác định đề tài không hoàn thành của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, chủ nhiệm đề tài, dự án, tổ chức chủ trì lập báo cáo chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện (nội dung hoạt động và sử dụng kinh phí) của đề tài, dự án; xác định rõ các nguyên nhân (chủ quan, khách quan) gửi cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề tài, dự án.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề tài, dự án chịu trách nhiệm kiểm tra, xác định nguyên nhân dẫn đến việc đề tài không hoàn thành.

b. Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tùy theo nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan dẫn đến việc các đề tài, dự án không hoàn thành để ra quyết định xử lý cụ thể như sau:

- Nộp hoàn trả ngân sách nhà nước toàn bộ kinh phí của đề tài, dự án đã được cấp nhưng chưa sử dụng.

- Đối với phần kinh phí của ngân sách nhà nước đã sử dụng, được xử lý như sau:

+ Trường hợp do nguyên nhân chủ quan, phải quy rõ trách nhiệm của từng cá nhân để thu hồi tối đa kinh phí cho ngân sách nhà nước. Tổng mức thu hồi tối thiểu không thấp hơn 30% kinh phí ngân sách nhà nước cấp đã sử dụng cho đề tài, dự án.

+ Trường hợp do nguyên nhân khách quan: Tổng mức thu hồi tối đa không quá 10% kinh phí ngân sách nhà nước cấp đã sử dụng cho đề tài, dự án.

+ Mức thu hồi cụ thể do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề tài, dự án xem xét quyết định. Nguồn kinh phí nộp trả ngân sách nhà nước: 50% do Chủ nhiệm đề tài, dự án chịu trách nhiệm nộp trả; 50% từ các Quỹ và các nguồn kinh phí tự có khác của tổ chức chủ trì.

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề tài, dự án có quyết định về việc nộp hoàn trả kinh phí cho ngân sách nhà nước, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án có trách nhiệm nộp hoàn trả kinh phí cho ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

- Trong trường hợp nguồn các Quỹ và các nguồn tự có khác hiện có của tổ chức chủ trì không đủ nộp hoàn trả ngân sách, thì được chuyển phần còn thiếu sang năm sau để tiếp tục hoàn trả ngân sách nhà nước.

- Các tổ chức chủ trì đề tài, dự án tổng hợp tình hình thực hiện việc thu hồi kinh phí hoàn trả ngân sách nhà nước vào báo cáo quyết toán hàng năm của đơn vị mình gửi cơ quan chủ quản cấp trên để tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

Các hình thức xử lý khác đối với các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án không hoàn thành được Bộ KH&CN quy định tại các văn bản khác.

12. Trách nhiệm của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án, các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền:

a. Đối với tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án:

- Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án phải lập dự toán kinh phí của đề tài, dự án trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ, ngành chức năng ban hành, chế độ chi tiêu hiện hành của Nhà nước, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ nhiệm đề tài, dự án chịu trách nhiệm về các nội dung và kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đề tài, dự án; chịu trách nhiệm báo cáo và thuyết minh rõ số liệu chi tiết quyết toán kinh phí thực hiện đề tài, dự án với tổ chức chủ trì.

- Tổ chức chủ trì đề tài, dự án có trách nhiệm quản lý, theo dõi và thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện đề tài, dự án; chịu trách nhiệm về số liệu quyết toán của đề tài, dự án. Có trách nhiệm đôn đốc và có các giải pháp cần thiết để việc nộp hoàn trả ngân sách nhà nước của Chủ nhiệm đề tài, dự án thực hiện theo đúng quy định tại Điểm 11.b nêu trên.

b. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền:

- Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm phê duyệt nội dung, dự toán kinh phí của đề tài, dự án trên cơ sở thẩm định chi tiết mục tiêu, nội dung, sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (đối với các đề tài nghiên cứu ứng dụng, dự án chuyển giao thì sản phẩm cuối cùng phải đạt mục tiêu ứng dụng được vào thực tế) và dự toán kinh phí; kiểm tra, xét duyệt quyết toán kinh phí thực hiện đề tài, dự án theo quy định.

- Cơ quan tài chính cùng cấp phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề tài, dự án kiểm tra tài chính, thẩm định quyết toán của đề tài, dự án, thực hiện quản lý tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định cụ thể tại Thông tư này.

- Kho bạc nhà nước thực hiện cấp phát, thanh toán, kiểm soát chi kinh phí thực hiện đề tài, dự án theo các quy định hiện hành và các quy định cụ thể tại Thông tư này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Đối với các đề tài, dự án đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại thời điểm phê duyệt đề tài, dự án.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân, các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương phản ánh về Bộ Tài chính,  Bộ Khoa học và Công nghệ để phối hợp xử lý ./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc
   hội, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát ND tối cao; Tòa án ND tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở Tài chính, Sở KH&CN, Kho bạc NN các
   tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ.
- Các đơn vị thuộc hai Bộ;
- Lưu: Bộ TC (VT, Vụ HCSN),
   Bộ KH&CN (VT, Vụ KH-TC).

MINISTRY OF FINANCE-MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No.: 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN

Hanoi, October 04, 2006

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE FIXED FUNDING ASSIGNMENT REGIME OF THEMES, PROJECTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY USING STATE BUDGET

Pursuant to the Decree No.60/2003/ND-CP dated 06/6/2003 of the Government, "Detailing and guiding the implementation of the State Budget Law";

Pursuant to the Decree No.115/2005/ND-CP dated 05/9/2005 of the Government "Regulating the mechanism of autonomy, self-responsibility of the state scientific and technological organizations";

Pursuant to the Decision of the Prime Minister No.272/2003/QD-TTg dated 31/12/2003 on the approval of the scientific and technological development strategy of Vietnam by 2010 and the Decision No.171/2004/QD dated 28/9/2004 on the approval of the Scheme to innovate management mechanism of science and technology;

The joint Ministries of Finance and of Science and Technology (S&T) guide the fixed funding assignment regime of themes, projects of science and technology using state budget as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. Application subjects: the organizations, individuals assigned responsibilities by the competent authorities: presiding over (for the organizations), being in charge (for individuals) in the execution of schemes, projects of science and technology using the state budget (hereinafter referred to as theme, project) through selection method or review for selection for direct delivery.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Fixed funding assignment to implement the themes, projects is to assign the autonomy for the organizations to preside over and to be in charge of using funding estimates of the themes, projects which have been approved by the competent authorities, associated with the responsibility for the results of scientific research and technological development of the themes, projects in order to achieve the highest results.

4. The process of establishment, allocation and assignment of the state budget expenditure estimate for the organizations presiding over the themes, subjects, shall comply with the current regulations of the State Budget Law.

5. The funding settlement of themes, subjects, shall comply with the current regulations; for the themes and projects done in many years, the organizations presiding over and being in charge of themes, subjects settle annually by the budget year for the funds received actually and spent in reality. At the end of the themes, subjects, accumulated sum settlements from the first year of performance till the year of report.

6. Interpretation of terms

a. Saved cost provided for in this Circular is the difference between the total cost estimate of theme, project approved in comparison with the total actual expenditure settlement of theme and project after the theme and project has been completed their assigned workload, assessed for acceptance at the level of theme, project management at "Satisfactory" or more.

b. Incomplete theme and project is the theme, project in one of the following types:

- Suspended in the implementation process as decided by the authority competent to approve theme, project due to violation or inability to complete the task;

- With results assessed for acceptance at level "Unsatisfactory" at the Acceptance Council at the level of theme, project management, and not being extended the time of performance to complete the result by the management agency competent to approve theme, project.

c. The determination of the assessment results for acceptance of theme, project at Satisfactory levels A, B, C and Unsatisfactory is based on and used according to the Decision No.13/QD-BKHCN dated 25/05/2004 of the Minister of Science & Technology on the issuance of "Regulation to assess for acceptance of theme of the state-level science and technology."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The contents of fixed funding expenditure for the organizations and individuals in charge of the theme, project, including:

a. Expenses for remuneration to the scientists, technicians in performance of the contents of scientific research and technological development; expenses for remuneration to the review, critic, assessment experts (domestic and foreign); expenses for other labor allowances in the execution of themes, projects; on the rates of expenditures in compliance with the provisions in item a Clause 4 of this Section.

b. Expenses for materials, chemicals as raw materials needed (there was technical-economic norms issued by the ministries, relevant agencies) for testing, experiment; for purchasing materials, documents, monitoring data, survey data, books, journals for reference and technical materials, know-how, specialized materials, tools, perishable cheap materials, labor protection, etc. ..directly serving the scientific research and technological development of the themes, projects;

c. Other expenses: support for training, technology transfer, transfer of research results; expenses for domestic working travel; expenses for delegations; for conferences, scientific seminars of theme, project; for stationery, printing, information, and communication; for translation of materials from foreign languages; for compilation and printing of monographs for dissemination within the framework of the theme, project; fees for registration for intellectual property rights for the results of scientific research and technological development (if any); for advertising activities, marketing, trade promotion for the products of the theme, project (for the themes, projects with these activities and arranged in the estimates approved by the competent authorities);

d. A number of other expenditures directly serving for scientific research and technological development of the theme, project.

2. The contents of expenditures not being assigned to the organizations and individuals in charge of the theme, project, including:

a. Expenses for materials, chemicals, raw materials (without technical-economic norms issued by the ministries and branches) for experiments, testing serving requirements of scientific research and technological development of themes and projects.

b. Expense for delegation (if any).

c. Expense for procurement of essential new fixed assets, for technical infrastructure repair serving directly to the scientific research and technological development of the theme, project.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Preparation and approval of cost estimates of the theme, project:

a. Estimation:

- Bases for estimation:

+ The contents of research of themes, projects approved by the competent authorities.

+ The technical-economic norms issued by ministries, functional branches, the current expenditure regime of the State. Where there is no technical-economic norms, it must be explained in detail the bases for the estimation.

- The estimated cost of the theme, project must be associated with the content and products of specific research; with clear explanation of the bases for forming estimate by the work contents.

- Person who is in charge of theme, project makes detailed cost estimate of the theme, project according to the contents specified in clause 1 and 2 of Section II above, report to the presiding organization to submit to the competent authority for approval. For the expenditure contents assigned fixed funding, estimate in the group of other expenditure items; for the expenditure contents not assigned fixed funding, estimate in the corresponding item groups according to the provisions of the State Budget index

b. Approval of estimates:

State management agencies competent to approve the theme, subject are responsible for organizing the appraisal and approval of cost estimates of the theme, project in accordance with regime and norms as prescribed. Where the expenditures on materials, chemicals, raw materials without the technical and economic norms issued by the ministries, functional branches, the State management agencies competent to approve the theme, subject decide expenditure estimates for these contents and take responsibility for their decisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Estimated budget approved and allocated to each theme, project is the maximum level for the execution of theme, project. Within the total estimated budget of theme, project, and based on the Regulation on spending budget of theme, project agreed with the head of the presiding organization, person who is in charge of theme, project has the right of self-independence in the use of the approved estimate budget for organization to implement theme, project according to the following rules:

a. For the expenditure contents assigned fixed funding:

- For the contents of payment of wages, remuneration for scientists, technicians for performing the content of scientific research and technological development; review, critic and assessment experts; other employees directly involved in the execution of the theme, project; expense for scientific conferences: person who is in charge of theme, project has the right to decide on the spending rates higher or lower than the regulations of the State, depending on the quality and efficiency of research order.

- The contents of expenses for domestic travel: person who is in charge of theme, project has the right to decide on payment rate for travelling expense higher or lower than the current regulations of the State on the regime of travelling expense for officials and civil servants travelling to work in accordance with specific conditions and rules of the presiding organization for the contents of the travelling expenses.

- For contents of expenses on information, communication, books, documents, stationery and materials, chemicals, raw materials, delegations, the support payments (if any) and other expenses directly serving the scientific research and technological development of theme, project: person who is in charge of theme, project is actively implemented these expenses on the basis of the requirements of the theme, project in the direction of savings, efficiency and compliance with professional activities actually occurred when executing theme, project.

b. For the contents of expenditure not being assigned fixed funding: person who is in charge of theme, project implements management and expenditure under the current regulations of the State and within the scope of funding estimate approved by the competent authority.

c. Adjustment of cost estimates for the expenditure contents of the themes, projects:

- For the estimate of expenditure contents assigned fixed funding: within the total cost estimates to be assigned fixed funding, person who is in charge of theme, project may adjust cost estimates between the expenditure contents at the request of the scientific research and technological development.

- For the estimate of expenditure contents not being assigned fixed funding: If necessary, adjustment of cost estimates between the contents of expenditures shall be made after consulting agencies directly assigning the themes, projects.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Change of the cost estimates of the theme, project:

a. In case of change of objectives and contents of scientific research and technological development of the theme, project in accordance with the actual situation, or at the request of the authority competent to approve theme, project, thereby changing basically cost estimate of the theme, project, the person who is in charge of theme, project and the head of the presiding organization shall make cost estimate for adjustment of the theme, project according to the objectives and contents of the theme, project required to be changed and submit to the authority competent to approve the theme, project for decision.

b. The cost estimate and approval of adjusted cost estimates of the theme, project shall comply with the provisions of points 1, 2, 3, Section II above.

c. After being approved by the competent authority, the use of funds by adjusted cost estimates of the theme, project shall comply with the regime of fixed funding of the theme or project specified in this Circular.

6. Settlement of expenses of themes, projects:

a. Settlement principles:

- Funding of the theme, project allocated and assigned for performance of a certain year must be settled according to the budget year of that year in accordance with current regulations. For the themes, projects made in many years, the presiding organizations and the persons who are in charge of themes, projects shall make annual settlements according to the budget year for the funds received and expensed actually. At the end of the themes, projects, accumulated sum settlements from the first year of performance till the year of report.

- Funding for the execution of the themes, projects (including fixed funding and non- fixed funding) used for spending actually certain content is accounted in the corresponding expenditure item of the state budget index according to the current regulations.

- Funding settlement of theme, project must be based on the result of each of the content of scientific research and technological development recognized in writing that it achieves satisfactory level or higher by person who is in charge of theme, project, and head of the presiding organization.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Person who is in charge of theme, project is responsible for reporting annual settlement and synthesizing cumulatively the settlements of the theme, project when the end of the project with the presiding organization.

- The presiding organization is responsible for guiding, inspecting and approving the settlement of the person who is in charge of theme, project for synthesis and report of settlement of the units to send to the governing agency according to the current regulations or Office of the program (if any).

b. Documents for payment, settlement of funds for the execution of the theme, project:

- Dossier of payment and settlement for the payments for wages, remuneration on expenses for scientific conference to be table lists, the amount paid for each person with signature of the person receiving the money and signed for certification by the person who is in charge of theme, project.

- Dossier of payment and settlement for the payments for wages, remuneration on expenses for criticism, comment, and assessment of the experts to be written criticisms, comments, assessment, and receipt of money signed by the recipient and signed for certification by the person who is in charge of theme, project.

- Dossier of payment and settlement for the contracts ordering scientific research and technological development:

+ For individuals, documents for payment and settlement include: contracts, contract liquidation, the results of scientific research and technological development signed for certification by the person who is in charge of theme, project to be satisfactory for acceptance, payment; payment bills.

+ For organizations (legal entities), documents for payment and settlement include: contracts, liquidation, the results of scientific research and technological development signed for certification by the person who is in charge of theme, project to be satisfactory for acceptance, payment; expense slip or bank transfer, receipt slip of the contract receiving party.

- For expenses for procurement of fixed asset, supplies, raw materials, domestic and abroad travelling expenses and other expenses, the settlement documents shall comply with the current regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Balance (estimate, advance) of the themes, projects in the implementation time according to the approved plans, is transferred to the following year for continuity to make.

For the themes, projects which have been completed and accepted during the year (to the end of the day of 31/12), the persons who are in charge of themes, projects are responsible for reporting in details the advanced funding for the works of the themes, projects to the end of the day of 31/12 for the presiding organization to settle (during the adjustment of the settlement) in the budget year in accordance with the current provisions of the Law on the State budget.

7. Use the saved cost of the theme, project:

Organization presiding theme, project uses saved cost of the theme, project according to the following principles:

a. For saved cost from the expenditure contents assigned fixed funding of the themes, projects:

- Reward the collectives, individuals involved in the execution of the themes, projects having many achievements and contributions to the success of the themes, projects and the total amount of reward does not exceed 100 million VND, specifically as follows:

+ 70% of saved cost if the themes, projects are assessed for acceptance at the management level achieved "A" level;

+ 60% of saved cost if the themes, projects are assessed for acceptance at the management level achieved "B" level;

+ 40% of saved cost if the themes, projects are assessed for acceptance at the management level achieved "C" level;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The rest of the saved cost is set aside for the fund of the presiding organization by the current regulations applicable to the presiding organization.

b. For saved cost from the expenditure contents not being assigned fixed funding of the themes, projects: the presiding organization is set aside for the fund of professional development. Where the presiding organization has no the fund of professional development, remit into the state budget according to decentralization of current budget.

8. Use of the products of the themes, projects:

a. Products of the themes, projects are the intellectual properties: the use of the products shall comply with the provisions of the law on intellectual property, technology transfer law and other relevant laws.

b. Products of the themes, projects are the material products using state budget funds, when these products are sold in the market, the revenues after deducting valid, necessary expenses shall be allocated as follows:

- 40% shall be remitted into the state budget according to the current budget decentralization.

- 30% is set aside for fund of professional development of the presiding organization. Where the presiding organization has no the fund of professional development, remit into the state budget according to decentralization of current budget.

- 30% is used for rewarding the collectives, individuals directly implementing the themes, projects and the total amount of reward does not exceed 100 million VND for 01 theme, project. The reward in excess of 100 million VND is set aside for the reward and welfare fund of the presiding organization.

c. Where a contract of researching product of theme, project defines the fund supported by the state, the product of the theme, project is owned by the presiding organization; the presiding organization shall hold to monitor accounting, management of product of the theme, project in accordance with the current State provisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. For themes and projects using the State budget, the assets purchased are the properties of the State. After the themes, projects are completed, accepted and settled funds, these assets are handled according to the current regulations on the management of state assets, namely as follows:

- Where the agency presiding over theme, project is the state organization of S & T and having the use demand, the governing agency of the theme, project shall consider to decide on recording increase in assets for the presiding organization.

- The transfer for the agencies, units of State missing assets with use demand or missing assets compared with standards, the norms of use of assets shall be defined by the State.

- Organization of the auction to collect money for remittance in the state budget for the assets still used. Where the organizations presiding over themes, projects are not the state agencies, units and organizations, if having demand, shall be prioritized to purchase at the market price of the assets at the time of sale.

- Liquidation of assets for assets no longer in use.

The organization of the auction, liquidation of assets shall comply with the current regulations of the State.

b. Where the State's funding has support nature or organization presiding over theme, project remitted in budget state the funds recovered from the trial production projects, technology transfer in accordance with provisions, the assets formed from fund supported from the state budget shall be under the management of the presiding organization. The management and use of the assets shall comply with the current regulations.

10. Regulations on publication to implement themes and projects:

The organizations presiding over the themes, projects are responsible for the financial disclosure according to current regulations; simultaneously make public the contents of the themes, projects (other than the themes, projects with contents need to be kept in confidentiality prescribed by the competent authority), namely as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Publication contents:

+ Name of the assigned theme, project.

+ Name of the person who is in charge of the theme, project and its major members to participate in the execution of the theme, project.

+ The objective of the theme, project.

+ The main contents of scientific research and technological development required to be implemented.

+ Duration to execute the theme, project.

+ The main results required to be achieved after the end of theme, project.

+ Total funds for the execution of the theme, project, including the total fund from the state budget and detailed by the major spending items approved by the competent authorities.

+ The results of the execution of the theme, project which have been tested, assessed and accredited by the competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Total saved costs of the theme, project.

- Publication method:

+ Listed at the recognizable places.

+ Publicized at the annual meeting of the presiding organization.

- Publication duration: no later than 30 days after the theme, project was approved by the competent authority and the publication must be maintained throughout the implementation period. Separately for expense settlement approved by the competent authority, the results of the implementation of the theme, project assessed, accepted, and accredited by the competent level must be made publicly right after being approved and must be maintained for a period of 90 days.

b. Publication outside the scope of the presiding organization:

- Publication contents:

+ Name of the assigned theme, project.

+ Name of the person who is in charge of the theme, project.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ The main contents of scientific research and technological development required to be implemented.

+ Duration to execute the theme, project.

+ The main results required to be achieved after the end of theme, project.

+ Total funds for the execution of the theme, project, including the total fund from the state budget approved by the competent authorities.

+ The results of the execution of the theme, project which have been tested, assessed and accredited by the competent authorities.

- Publication method:

+ On the presiding organization's Web page (if any).

+ Post on magazines and specialized newspapers in 03 consecutive periods.

- Publication duration: no later than 30 days after the theme, project was approved by the competent authority and right after the theme, project is tested, assessed and accredited by the competent authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Sanctions for the uncompleted themes, projects:

a. Within 15 working days from the date of receipt of the written determination of the uncompleted themes, projects of the competent State management agencies, persons who are in charge of the themes, projects shall report in details for the whole implementation process (content of activities and use of funds) of the themes, projects; identify the causes (subjective and objective) to send to the State management agencies competent to approve the themes, projects.

Within 30 working days from the date of receipt of the reports of the presiding organizations and persons who are in charge of the themes, projects, the State management agencies competent to approve the themes, projects are responsible for inspecting and determining the causes of the non-completion of the themes, projects.

b. The competent State management agencies depend on the objective or subjective reasons leading to the non-completion of the themes, projects to the make specific decisions on handling as follows:

It must refund the entire state budget funding of the theme, project which has been granted but not yet used.

- The funding of the state budget used is processed as follows:

+ In case of subjective reasons, it must be identified clearly the responsibility of each individual for the maximum recovery rate of funds for the state budget. Total minimum recovery rate is not less than 30% of the State budget used for the theme, project.

+ In case of objective reasons: the total maximum recovery rate does not exceed 10% of the state budget funds used for the theme, project.

+ The specific recovery rate shall be considered and decided by the State management agencies competent to approve the themes and projects. Funds to pay into the state budget: 50% shall be paid by the persons who are in charge the themes and projects; 50% from the Funds and other free fund sources of the presiding organization.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In cases the source of the funds and other existing sources of the presiding organization have not got enough to refund in the budget, it shall be transferred to the deficit to the next year to continue to refund the state budget.

- The organizations presiding the themes, projects synthesize the implementation of the recovery of the state budget funds and report annual settlement of their units to send to the superior governing agencies for synthesis to send to the financial institutions of the same level as prescribed.

Other forms of treatment for the presiding organizations and persons who are in charge of the themes, projects that have not completed shall be specified by the Ministry of Science and Technology in other documents.

12. Responsibilities of the presiding organizations and persons who are in charge of the themes, projects, the competent State management agencies:

a. For the presiding organizations and persons who are in charge of the themes, projects:

- The presiding organizations and persons who are in charge of the themes, projects must make cost estimates of the themes, projects on the basis of the technical and economic norms promulgated by ministries, functional branches, the current spending regulations of the State to submit to the competent authorities for approval.

- Persons who are in charge of the themes, projects are responsible for the contents and results of scientific research and technological development of the themes, projects; for reporting and clearly explaining the detailed data of expense settlement of the implementation of the themes, projects to the presiding organizations.

- The organizations presiding the themes, projects are responsible for managing, monitoring and regularly inspecting the implementation of the themes, projects; be responsible for the settled data of the themes, projects; be responsible for supervising and taking necessary measures for the refund to the State budget of persons who are in charge of the themes, projects in compliance with the provisions in point 11.b above.

b. For the competent State management agencies:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The financial agencies at the same level collaborate with the State management agencies competent to approve the themes, projects inspect finance; appraise settlement of the themes, projects; implement the financial management in accordance with provisions of the State Budget Law and the specific provisions of this Circular.

- The State Treasury shall allocate, make payment and control expenses of the implementation of the themes, projects according to the current regulations and the specific provisions of this Circular.

III. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

This Circular takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette. For the themes, projects approved by the competent state management agencies and are being made prior to the effective date of this Circular, shall be continued to comply with the regulations at the time of approval of themes and projects.

In the course of implementation, if any problems arise, organizations, individuals, ministries, central agencies and localities should reflect to the Ministry of Finance, Ministry of Science and Technology for coordination of handling./.

 

FOR MINISTER OF SCIENCE AND
DEPUTY MINISTER
Tran Quoc Thang

FOR MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.685

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!