Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVHTT-BNG Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Hồ Xuân Hùng, Lưu Trần Tiêu, Nguyễn Đình Bin, Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 24/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ-BỘ NGOẠI GIAO-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVHTT-BNG

Hà Nội , ngày 24 tháng 12 năm 2001

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH- BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ- BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN - BỘ NGOẠI GIAO SỐ 103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVHTT-BNG NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRỢ GIÁ ĐỐI VỚI CƯỚC VẬN CHUYỂN ẤN PHẨM VĂN HOÁ, GIÁ VÉ MÁY BAY CỦA CÁC ĐOÀN NGHỆ THUẬT ĐI BIỂU DIỄN PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg ngày 31/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài;
Liên tịch Bộ Tài chính - Ban Vật giá Chính phủ - Bộ Văn hoá Thông tin - Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện việc trợ giá đối với cước vận chuyển phim ảnh, sách báo, văn hoá phẩm, ấn phẩm tuyên truyền quảng bá cho du lịch, các tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; trợ giá vé máy bay cho các đoàn nghệ thuật ở trong nước đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như sau:

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1/ Thực hiện trợ giá đối với cước vận chuyển phim ảnh, sách báo, văn hoá phẩm, ấn phẩm tuyên truyền quảng bá cho du lịch, các tài liệu tuyên truyền (dưới đây gọi chung là ấn phẩm văn hoá) cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trợ giá vé máy bay cho các đoàn nghệ thuật trong nước đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

2/ Điều kiện trợ giá cước vận chuyển ấn phẩm văn hoá

- Các tổ chức có chức năng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xuất bản, phát hành ấn phẩm văn hoá được phép xuất khẩu các ấn phẩm văn hoá ra nước ngoài.

- Các ấn phẩm văn hoá đã được xuất bản và phát hành rộng rãi trong cả nước nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước không vi phạm quy định tại Điều 22 của Luật Xuất bản.

- Trong phạm vi danh mục, số lượng ấn phẩm văn hoá được lựa chọn trợ giá cước vận chuyển phục vụ công đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

3/ Điều kiện trợ giá vé máy bay

- Các đoàn nghệ thuật có chương trình biểu diễn đặc sắc, đáp ứng được yêu cầu phổ biến, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Được Bộ Văn hoá Thông tin hoặc Bộ Ngoại giao giới thiệu đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

4/ Nguyên tắc thực hiện trợ giá

a- Thực hiện trợ giá cước vận chuyển cho các đơn vị làm nhiệm vụ đưa ấn phẩm văn hoá ra nước ngoài phục vụ cộng đồng người Việt Nam theo số lượng ấn phẩm văn hoá thực tế vận chuyển và không vượt quá số lượng, chủng loại được thông báo.

b- Thực hiện trợ giá vé máy bay cho các đoàn nghệ thuật theo số lượng người, trợ giá cước vận chuyển đạo cụ (trực tiếp phục vụ cho chương trình nghệ thuật) thực tế ra nước ngoài biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam và không vượt quá số người, đạo cụ đã được thông báo cho phép.

c- Không thực hiện trợ giá cước vận chuyển, trợ giá vé đối với các đơn vị đã được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoặc đã có nguồn kinh phí khác đảm bảo.

5/ Mức trợ giá

- Trợ giá bằng 50% tổng số cước vận chuyển ấn phẩm văn hoá thực tế thanh toán với các đơn vị vận tải (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, hàng không, bưu điện).

- Trợ giá bằng 50% giá vé máy bay (hạng economy); 50% giá cước vận chuyển đạo cụ thực tế thanh toán với Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam hoặc các Hãng vận chuyển hàng không khác (trong trường hợp Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam không có đường bay).

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

A- LẬP KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NHU CẦU KINH PHÍ TRỢ CƯỚC

1/ Hàng năm căn cứ nhu cầu tuyên truyền cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; Căn cứ vào thực tế ấn phẩm văn hoá đã phát hành trong nước, các chương trình nghệ thuật đã được dàn dựng và biểu diễn; Căn cứ vào khả năng cân đối hàng năm của Ngân sách Nhà nước, Bộ Văn hoá Thông tin phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan lập kế hoạch cụ thể về số lượng của từng chủng loại ấn phẩm văn hoá và số lượng người, đạo cụ theo các đoàn nghệ thuật có chương trình biểu diễn để phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trên cơ sở đó, Bộ Văn hoá Thông tin lập dự toán chung nhu cầu kinh phí trợ giá cước vận chuyển gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng kế hoạch ngân sách hàng năm của Bộ.

2/ Căn cứ dự toán nhu cầu kinh phí trợ giá do Bộ Văn hoá Thông tin lập, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, tổng hợp vào kế hoạch Ngân sách Nhà nước báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định trong tổng chi trợ giá, trợ cước chung của Ngân sách Nhà nước hàng năm.

B-THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ CẤP PHÁT KINH PHÍ TRỢ GIÁ

1/ Trên cơ sở nguồn kinh phí trợ giá được duyệt và bố trí trong ngân sách nhà nước đã giao; Bộ Văn hoá Thông tin có trách nhiệm thông báo số lượng ấn phẩm văn hoá, số lượng người, đạo cụ theo các đoàn nghệ thuật biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và dự kiến phân bổ kinh phí trợ giá cho từng đơn vị có đủ điều kiện quy định được trợ giá gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ đề nghị của Bộ Văn hoá Thông tin, Bộ Tài chính sẽ thông báo hạn mức kinh phí cho từng đơn vị để thực hiện. Kinh phí trợ giá thông báo năm nào thực hiện trong năm đó. Nếu không thực hiện trong năm không được chuyển sang năm sau.

2/ Các đơn vị có trong danh mục được cấp kinh phí trợ giá, sau khi thực hiện vận chuyển ấn phẩm văn hoá hoặc sau khi hoàn thành việc ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cấp kinh phí trợ giá theo đúng số lượng ấn phẩm văn hóa thực tế vận chuyển, số lượng diễn viên, đạo cụ thực tế đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gửi Bộ Tài chính và đồng gửi Sở Tài chính Vật giá nơi đơn vị đóng trụ sở (nếu là đơn vị do địa phương quản lý) để xem xét, cấp kinh phí trợ giá.

3/ Hồ sơ đề nghị cấp kinh phí trợ giá gồm:

- Văn bản thông báo hoặc giấy giới thiệu của Bộ Văn hoá Thông tin hoặc Bộ Ngoại giao về việc vận chuyển ấn phẩm văn hoá, biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

- Danh sách diễn viên, số lượng đạo cụ thuộc đoàn nghệ thuật đi biểu diễn được Bộ Văn hoá Thông tin phê duyệt và hoá đơn mua vé máy bay; Hoá đơn cước vận chuyển đạo cụ; Hoá đơn vận chuyển ấn phẩm văn hóa.

- Xác nhận của cơ quan ngoại giao nơi đoàn nghệ thuật biểu diễn hoặc nơi ấn phẩm văn hoá được vận chuyển đến và phát hành.

- Công văn đề nghị thanh toán kinh phí trợ giá vé máy bay của đoàn nghệ thuật, đề nghị thanh toán kinh phí trợ giá cước vận chuyển của đơn vị thực hiện xuất khẩu ấn phẩm văn hoá.

- Văn bản thông báo hạn mức kinh phí của Bộ Tài chính cho đơn vị.

4/ Bộ Tài chính kiểm tra xét duyệt và thực hiện cấp kinh phí trợ giá cho các đơn vị như sau:

a- Đối với các đơn vị có ấn phẩm văn hoá vận chuyển ra nước ngoài, các đoàn nghệ thuật ở Trung ương, Bộ Tài chính cấp trực tiếp cho các đơn vị bằng lệnh chi tiền.

b- Đối với các đơn vị vận chuyển ấn phẩm văn hoá, các đoàn nghệ thuật ở địa phương, Bộ Tài chính cấp phát bằng hình thức cấp kinh phí uỷ quyền về Sở Tài chính Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để cấp cho đơn vị.

c- Việc hạch toán kinh phí trợ giá thực hiện theo chế độ kế toán Ngân sách Nhà nước hiện hành.

5/ Các đơn vị được Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí trợ giá có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, quyết toán kinh phí trợ giá theo quy định của chế độ quản lý tài chính hiện hành. Sở Tài chính Vật giá quyết toán kinh phí uỷ quyền với Bộ Tài chính theo quy định hiện hành.

Nghiêm cấm sử dụng kinh phí trợ cước cho mục đích khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc trợ giá đối với cước vận chuyển ấn phẩm văn hoá, trợ giá vé máy bay cho các đoàn nghệ thuật đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ thực hiện từng bước phù hợp với thực tế thực hiện và khả năng của Ngân sách Nhà nước.

2. Để việc thực hiện trợ giá phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được thuận lợi, Bộ Văn hoá Thông tin, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm tiến hành ngay việc dự toán kinh phí trợ giá làm cơ sở bố trí Ngân sách Nhà nước năm 2002.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra: Liên Bộ có trách nhiệm phối hợp kiểm tra việc sử dụng kinh phí trợ giá đối với cước vận chuyển ấn phẩm văn hoá, giá vé máy bay của các đoàn nghệ thuật đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính, Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Văn hoá Thông tin, Bộ Ngoại giao để nghiên cứu giải quyết.

Hồ Xuân Hùng

(Đã ký)

Lưu Trần Tiêu

(Đã ký)

Nguyễn Đình Bin

(Đã ký)

Trần Văn Tá

(Đã ký)

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GOVERNMENT PRICING COMMITTEE
THE MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION
THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIR
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------

No: 103/2001/TTLT/BTC-BVGCP-BVHTT-BNG

Hanoi, December 24, 2001

 

JOINT-CIRCULAR

GUIDING THE SUBSIDIES FOR TRANSPORT FREIGHT OF CULTURAL PUBLICATIONS AND AIRFARES FOR ART TROUPES TRAVELING ABROAD FOR PERFORMANCE IN SERVICE OF OVERSEAS VIETNAMESE COMMUNITIES

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 210/1999/QD-TTg of October 27, 1999 on a number of policies towards overseas Vietnamese;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 114/2001/QD-TTg of July 31, 2001 amending and supplementing a number of articles of Decision No. 210/1999/QD-TTg of October 27, 1999 on a number of policies towards overseas Vietnamese;
The Ministry of Finance, the Government Pricing Committee, the Ministry of Culture and Information and the Ministry for Foreign Affairs hereby jointly guide the allocation of subsidies for transport freight of films and photos, books and newspapers, cultural articles, tourism-promotion publications, and propaganda documents to overseas Vietnamese communities; as well as for airfares for domestic art troupes traveling abroad for performance in service of overseas Vietnamese communities as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. The subsidies shall be given to transport freight of films and photos, newspapers, books, cultural products, tourism-promotion publications, and propaganda documents (hereinafter referred to as cultural publications) to overseas Vietnamese communities, and to airfares for domestic art troupes traveling abroad for performance in service of overseas Vietnamese communities.

2. Conditions for enjoying subsidies for transport freight of cultural publications:

- Being organizations having the function of doing business in the field of cultural publication publishing and distribution and permits to export cultural publications abroad;

- The cultural publications having been published and distributed nationwide in service of the political task of propagating the Party’s and State’s policies and not in violation of the provisions of Article 22 of the Publishing Law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Conditions for enjoying airfare subsidies:

- Being art troupes with special performance programs which satisfy the requirements of propagating and disseminating the Party’s and State’s policies.

- Being recommended by the Ministry of Culture and Information or the Ministry for Foreign Affairs for performance in service of overseas Vietnamese communities.

4. Subsidizing principles:

a) The transport freight subsidies shall be given to units performing the task of transporting cultural publications abroad in service of Vietnamese communities according to the actually transported quantities of cultural publications, and which, however, must not exceed the quantities and categories already announced.

b) The airfare and freight subsidies shall be given to art troupes according to the actual numbers of people and instruments (in direct service of the art programs) sent abroad for performances in service of Vietnamese communities, which, however, must not exceed the permitted numbers of people and instruments, already announced.

c) The transport freight and airfare subsidies shall not be given to units which are fully provided with funds from the State budget or other sources.

5. Subsidy levels

- The freight subsidy level shall be equal to 50% of the total transport freight of cultural publications already paid to transport units (by land, railway, waterway, air or post).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.II. SPECIFIC PROVISIONS

A COMPILATION OF PLANS AND SUBSIDY FUNDING ESTIMATES

1. Annually, based on the demand for propagation among overseas Vietnamese communities, the cultural publications already distributed in the country, art programs already staged and performed, and the annual balance capability of the State budget, the Ministry of Culture and Information shall coordinate with the Ministry for Foreign Affairs and the concerned ministries and branches in working out the detailed plans on the quantity of each category of cultural publications, as well as the numbers of people and instruments of art troupes, which have performance programs in service of overseas Vietnamese communities. On that basis, the Ministry of Culture and Information shall make general estimates of funding for transport freight subsidies and send them to the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment, together with its annual budget plan.

2. The Ministry of Finance shall, basing itself on subsidy funding estimates made by the Ministry of Culture and Information, assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Planning and Investment in inspecting and including them in the State budget plans which shall be reported to the Government for submission to the National Assembly for the latter to decide the total price and transport freight subsidies to be annually allocated from the State budget.

B IMPLEMENTATION OF THE PLANS AND ALLOCATION OF SUBSIDY FUNDING

1. On the basis of the subsidy funding already ratified and included in the assigned State budget, the Ministry of Culture and Information shall have to announce the quantity of cultural publications, as well as the number of people and instruments to be brought along by art troupes for performances in service of overseas Vietnamese communities, and send the estimates of subsidy funding allocation for each eligible unit to the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment. The Ministry of Finance shall, basing itself on the proposal of the Ministry of Culture and Information, announce the level of funding to be allocated to each unit. The subsidies announced in one year shall be allocated in that year. If the eligible units fail to use them, they shall not be allowed to transfer such amounts to the following year.

2. Units included in the list of those eligible for subsidy funding, after completing the transportation of cultural publications or after completing the art performances in foreign countries, shall have to compile dossiers of application for subsidy funding strictly according to quantities of cultural publications actually transported, the number of artists and the volume of instruments actually sent abroad for performances in service of overseas Vietnamese communities, then send such dossiers to the Ministry of Finance and the provincial/municipal Finance-Pricing Services of the localities where they are headquartered (for locally-run units) for the latter to consider and allocate subsidy funding.

3. A dossier of application for subsidy funding includes:

- The written announcement or recommendation letter of the Ministry of Culture and Information or the Ministry for Foreign Affairs on the transportation of cultural publications or art performances in service of overseas Vietnamese communities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The certification by the diplomatic mission of the locality where the art troupe shall give art performances or where the cultural publications are delivered and distributed;

- The written request for airfare subsidy allocation of the art troupe, or the written request for transport freight subsidy allocation of the cultural publication-exporting unit;

- The Finance Ministry’s written announcement on the allocation of funding for the unit.

4. The Ministry of Finance shall check, ratify and allocate subsidy funding for units as follows:

a) For units, which have their cultural publications transported overseas, and central art troupes, the Ministry of Finance shall directly allocate subsidies to the units by issuing money-spending order.

b) For cultural publication-transporting units and local art troupes, the Ministry of Finance shall allocate subsidies in the form of authorized funding allocation to the provincial/municipal Finance-Pricing Services for further allocation to the units.

c) The accounting of subsidy funding shall be made in compliance with the current State budget regimes.

5. Units, which are allocated subsidy funding from the State budget, shall have to use it for the right purposes and make final settlement according to the regulations of the current financial management regimes. The provincial/municipal Finance-Pricing Services shall make the final settlement of authorized funding with the Ministry of Finance according to the current regulations.

It is strictly prohibited to use subsidy funding for other purposes.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The allocation of subsidies for transport freight of cultural publications and airfares for art troupes travelling abroad for performances in service of overseas Vietnamese communities shall be effected step by step suitable to the actual situation and capability of the State budget.

2. In order to facilitate the subsidy allocation in service of overseas Vietnamese communities, the Ministry of Culture and Information and the Ministry for Foreign Affairs shall have to immediately estimate the subsidy funding which shall serve as basis for the allocation from the 2002 State budget.

3. On the work of examination and inspection: The ministries shall have to coordinate with one another in inspecting the use of subsidy funding for transport freight of cultural publications and airfares for art troupes traveling abroad for performance in service of overseas Vietnamese communities, and timely handle cases of violations according to the current regulations.

4. This Circular takes effect after its signing.

In the course of implementation, if any troubles arise, they should be reported to the Ministry of Finance, the Government Pricing Committee, the Ministry of Culture and Information and the Ministry for Foreign Affairs for study and settlement.

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Tran Van Ta

FOR THE DIRECTOR OF THE GOVERNMENT PRICING COMMITTEE
VICE DIRECTORHo Xuan Hung

FOR THE MINISTER OF CULTURE AND INFORMATION
VICE MINISTER
Luu Tran Tieu

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVHTT-BNG ngày 24/12/2001 hướng dẫn trợ giá đối với cước vận chuyển ấn phẩm văn hoá, giá vé máy bay của các đoàn nghệ thuật đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ tài chính- Ban vật giá chính phủ- Bộ văn hoá thông tin- Bộ ngoai giao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.122

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!