Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 02/2002/TTLT-BTC-MTTW Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Người ký: Nguyễn Sinh Hùng, Trần Văn Đăng
Ngày ban hành: 10/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH-UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2002/TTLT-BTC-MTTW

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2002

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BAN THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM SỐ 02/2002/TTLT/BTC-MTTW NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2002HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN "CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ Ở KHU DÂN CƯ" VÀ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP DO UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHÁT ĐỘNG

Thi hành Chỉ thị số 23/1998/CT-TTg ngày 20-5-1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư"; Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp liên tịch với Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam (công văn số 57/TB-VPCP ngày 03 tháng 07 năm 2001 của Văn phòng Chính phủ); Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (công văn 6100/VPCP-QHQH ngày 13-12-2001 của Văn phòng Chính phủ) thống nhất tên gọi cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" thành tên gọi cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" do Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường, thị trấn quản lý, chủ trì, nối tiếp cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" trước đây; Liên tịch Bộ Tài chính - Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 Thông tư này áp dụng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" do Uỷ ban mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện; "các chương trình dự án Quốc gia" và cuộc "vận động quyên góp đột xuất" ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, trợ giúp quốc tế theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

II- NGUYÊN TẮC CẤP KINH PHÍ

1- Kinh phí bảo đảm cho cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo nguyên tắc cấp nào tổ chức thực hiện do ngân sách cấp đó bảo đảm kinh phí hoạt động. Riêng đối với khu dân cư do ngân sách tỉnh cân đối.

2- Kinh phí để vận động nhân dân thực hiện một số đề án trong các chương trình, dự án quốc gia được bảo đảm bằng nguồn kinh phí của chương trình, dự án quốc gia theo quy định về sử dụng kinh phí đối với từng chương trình, dự án quốc gia.

3- Kinh phí bảo đảm cho cuộc vận động quyên góp đột xuất ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, trợ giúp quốc tế theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ do Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động do ngân sách Trung ương bảo đảm.

III- NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI

1- Đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư":

1.1- Nội dung chi:

a- Các nội dung chi do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện:

- Chi tổ chức cuộc vận động: Chi phí cho công tác thông tin tuyên truyền để phát động nhân dân tham gia cuộc vận động.

- Chi phục vụ công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc.

- Chi sơ kết hàng năm và tổng kết định kỳ 5 năm 1 lần.

- Chi khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc vận động.

- Chi văn phòng phẩm và chi khác phục vụ cuộc vận động (nếu có).

b- Các nội dung chi do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện:

- Chi tổ chức cho cuộc vận động: Chi phí cho công tác thông tin tuyên truyền để phát động nhân dân trong tỉnh, huyện hưởng ứng tham gia cuộc vận động do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

- Chi phục vụ công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc.

- Chi sơ kết hàng năm; Tổng kết định kỳ 5 năm 1 lần đối với cấp tỉnh, 2 lần đối với cấp huyện.

- Chi khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động.

- Chi văn phòng phẩm, chi khác phục vụ cuộc vận động (nếu có).

c- Các nội dung chi do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện:

- Chi tổ chức cuộc vận động: Chi làm khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền cho cuộc vận động.

- Chi họp triển khai thực hiện ở khu dân cư (tiền chè, nước uống).

- Chi làm giấy chứng nhận công nhận gia đình văn hoá, người tốt việc tốt.

- Chi sơ kết hàng năm.

- Chi cho công tác khen thưởng hàng năm.

- Chi văn phòng phẩm, chi khác (nếu có).

- Đối với khu dân cư:

- Chi tiền chè, nước uống, dầu đèn, điện ánh sáng cho Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư họp bàn biện pháp triển khai vận động nhân dân.

- Chi tổ chức ngày Hội đoàn kết toàn dân hàng năm (18-11).

- Chi thông tin, tuyên truyền của Ban công tác Mặt trận tại cộng đồng dân cư.

- Chi tiền xăng, xe đi công tác vận động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và xã, phường.

- Chi biểu dương thành tích cá nhân, tổ dân cư thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phát động hàng năm và đột xuất.

- Chi văn phòng phẩm, chi khác (nếu có).

1.2- Mức chi:

- Mức chi tiền ăn, nghỉ cho đại biểu dự hội nghị thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị.

- Mức chi tiền thưởng áp dụng theo mức chi quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16-4-2001 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Đối với các trường hợp được khen thưởng ngoài đối tượng quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 của Bộ Tài chính thì tuỳ theo khả năng ngân sách dành cho cuộc vận động ở địa phương để thực hiện khen thưởng, nhưng mức thưởng tối đa không vượt quá mức tiền thưởng quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16-4-2001 của Bộ Tài chính.

- Đối với khu dân cư: Để tạo điều kiện cho cuộc vận động ở khu dân cư đạt kết quả, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí dự toán ngân sách đảm bảo thực hiện các nội dung chi cho cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" quy định tại tiết d, điểm 1.1 của Thông tư này theo mức 1.000.000đ/năm/khu dân cư (Một triệu đồng/năm/khu dân cư).

2/ Đối với cuộc vận động nhân dân thực hiện một số đề án trong các chương trình, dự án quốc gia:

Hàng năm căn cứ vào nhiệm vụ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc thực hiện các chương trình quốc gia như xoá đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống AIDS, phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông; trên cơ sở đề nghị và dự toán của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp xem xét bố trí kinh phí cần thiết theo quy định hiện hành để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện đối với từng chương trình quốc gia.

3- Đối với cuộc vận động quyên góp đột xuất:

3.1- Nội dung chi:

- Chi tổ chức cuộc vận động: Chi phí cho công tác thông tin tuyên truyền để phát động nhân dân tham gia cuộc vận động.

- Chi cho công tác kiểm tra, đôn đốc.

- Chi sơ kết, tổng kết cuộc vận động.

- Chi khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động.

- Các khoản chi khác phục vụ cuộc vận động: Chi vận chuyển hàng hoá, chi bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp thu gom tiền, hàng hoá do các tổ chức và cá nhân ủng hộ.

3.2- Mức chi:

- Mức chi tiền ăn, nghỉ cho đại biểu dự hội ghị quán triệt và phổ biến chủ trương, sơ kết, tổng kết cuộc vận động theo quy định hiện hành về chi hội nghị.

- Mức chi tiền thưởng áp dụng theo mức chi quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Đối với các trường hợp được khen thưởng ngoài đối tượng quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16-4-2001 của Bộ Tài chính thì tuỳ theo khả năng ngân sách dành cho cuộc vận động ở địa phương để thực hiện khen thưởng, nhưng mức thưởng tối đa không vượt quá mức tiền thưởng quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16-4-2001 của Bộ Tài chính.

- Chi bồi dưỡng cho cán bộ công chức Nhà nước trực tiếp thu gom tiền, hàng hoá ủng hộ, chi làm đêm, thêm giờ mức chi áp dụng theo quy định về chế độ làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 02-6-1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương thêm giờ và phụ cấp làm đêm.

- Chi bồi dưỡng lao động thuê ngoài, mức tối đa không quá 20.000đồng/ngày/người.

- Chi vận chuyển hàng hoá: Căn cứ theo hoá đơn, chứng từ thu tiền hợp lệ của các tổ chức kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá.

IV- LẬP, CHẤP HÀNH, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ:

Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18-7-1998 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành về quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với các chương trình, dự án quốc gia. Thông tư này hướng dẫn thêm một số nội dung sau:

1- Đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư":

- Hàng năm cùng với việc xây dựng dự toán kinh phí cho năm sau, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" theo nội dung chi, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và mức chi cụ thể theo quy định tại điểm III- Thông tư này gửi cơ quan Tài chính cùng cấp xem xét tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc. Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có trách nhiệm quyết toán kinh phí đã sử dụng với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định hiện hành.

Riêng kinh phí để thực hiện các nội dung công việc của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập dự toán gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí, cân đối đủ kinh phí đến xã, phường đảm bảo mức chi theo quy định tại điểm III-1.2 của Thông tư này (1 triệu đồng/năm/khu dân cư). Uỷ ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm cấp phát và quyết toán kinh phí này theo quy định hiện hành.

2- Đối với việc thực hiện các chương trình, dự án quốc gia: Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp căn cứ vào các quy định hiện hành về nội dung chi, định mức chi và hướng dẫn lập dự toán kinh phí đối với từng chương trình, dự án quốc gia lập dự toán kinh phí gửi Ban chủ nhiệm chương trình, dự án quốc gia thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương (đối với cấp Trung ương) và Ban chỉ đạo chương trình, dự án quốc gia ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với cấp địa phương). Khi phân bổ kinh phí chương trình, dự án quốc gia, Ban chủ nhiệm chương trình và Uỷ ban nhân dân các cấp ở địa phương có trách nhiệm xem xét đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc để bố trí kinh phí phù hợp với nội dung của chương trình, dự án đồng thời hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, thực hiện đúng các quy định về sử dụng kinh phí của từng chương trình, dự án quốc gia.

3- Đối với các cuộc vận động quyên góp đột xuất:

- Khi phát động cuộc vận động quyên góp đột xuất, căn cứ vào nội dung chi, mức chi quy định tại điểm III nêu trên. Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lập dự toán kinh phí cho từng cuộc vận động trong đó có chi tiết cho các địa phương gửi Bộ Tài chính xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí để triển khai thực hiện cuộc vận động. Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm phân bổ và hướng dẫn các địa phương sử dụng số kinh phí được cấp bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả.

- Căn cứ vào số phân bổ kinh phí cho các địa phương của Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính thực hiện cấp kinh phí uỷ quyền cho các địa phương để tổ chức thực hiện. Kết thúc cuộc vận động quyên góp, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có trách nhiệm quyết toán kinh phí đã sử dụng với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định hiện hành.

Trên cơ sở khối lượng công việc cần thiết phải triển khai thực hiện và số kinh phí do Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ cho địa phương, văn bản hướng dẫn sử dụng kinh phí của Ban Thường trực Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất phương án phân bổ kinh phí cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt làm căn cứ phân bổ và cấp phát kinh phí cho uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn thực hiện.

- Kết thúc cuộc vận động quyên góp, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có trách nhiệm quyết toán kinh phí đã sử dụng với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định hiện hành. Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ chi phí tổ chức cuộc vận động quyên góp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng gửi Bộ Tài chính để theo dõi.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Cơ quan tài chính các cấp định kỳ và đột xuất tiến hành kiểm tra việc cấp, quản lý, sử dụng kinh phí, nhằm đảm bảo việc sử dụng kinh phí cho các cuộc vận động đúng mục đích, có hiệu quả thiết thực.

- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan tài chính các cấp để kiểm tra hướng dẫn việc sử dụng kinh phí cho các cuộc vận động đúng nội dung và chế độ quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 71/1999/TTLT/BTC-MTTQTW ngày 11-6-1999 của Liên tịch Bộ Tài chính - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị gửi về Bộ Tài chính và Ban thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để xem xét giải quyết.

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

Trần Văn Đăng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTC-MTTW ngày 10/01/2002 hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động do Bộ Tài chính - Ủy ban mặt trận trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


25.252

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!