Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 67TC/ĐTPT hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư dự án giáo dục tiểu học

Số hiệu: 67TC/ĐTPT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 12/09/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67TC/ĐTPT

Hà Nội ngày 12 tháng 9 năm 1995

 

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 67/TC-ĐTPT NGÀY 12/9/1995 HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Căn cứ Hiệp định vay vốn giữa Chính phủ Việt nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế ký ngày 1/11/1993.
Căn cứ Nghị định số 58/CP ngày 30/8/1993 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài và các Thông tư hướng dẫn đính kèm theo Nghị định.
Căn cứ Nghị định số 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ về việc ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng.
Sau khi thống nhất với Uỷ ban KHNN, Bộ Giáo dục và đào tạo, Ngân hàng Nhà nước VN, Ngân hàng Nông nghiệp VN.
Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đẩu tư của dự án giáo dục tiểu học như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Khoản vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện dự án giáo dục tiểu học thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo là khoản vay nước ngoài của Chính phủ, do đó các thủ tục rút vốn, sử dụng vốn và trả nợ vay.... thực hiện theo Nghị định số 58/CP ngày 30/8/1993 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện; các điều khoản phụ lục kèm theo Hiệp định vay vốn giữa Chính phủ Việt nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế ký ngày 1/11/1993, và các văn bản sửa đổi của Hiệp định này. Khoản vay trên được cân đối vào Ngân sách NN, Bộ Tài chính sẽ bố trí Ngân sách hàng năm để trả nợ khi đến hạn.

2. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt nam uỷ quyền cho Ngân hàng Nông nghiệp VN làm ngân hàng phục vụ cho dự án, thực hiện các thủ tục rút vốn (gồm các phương thức thanh toán trực tiếp, thủ tục hoàn vốn và thủ tục cam kết) và thanh toán cho chủ dự án khi có ý kiến của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện rút vốn thanh toán từ Ngân hàng Thế giới theo các phương thức nói trên, Ngân hàng Nông nghiệp VN được hưởng phí dịch vụ theo từng lần rút vốn (bao gồm phí mở LC, phí gửi chứng từ, điện tín, fax...) nhưng mức phí được hưởng không vượt quá mức quy định của Quyết định 162/QĐ - NH2 ngày 19/8/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng. Khoản phí dịch vụ nói trên được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

3. Trước 5 ngày, đến hạn trả nợ gốc, lãi, Ngân hàng Nhà nước thông báo số nợ gốc và lãi trả cho Bộ Tài chính để bố trí Ngân sách trả nợ Ngân hàng Thế giới đúng hạn.

4. Việc cấp vốn ĐTXDCB (trong nước và ngoài nước) cho dự án giáo dục tiểu học theo điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị địh số 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định, các quy định của Ngân hàng Thế giới để thực hiện khoản vay và các quy định tại thông tư này.

5. Bộ Giáo dục và đào tạo, và chủ dự án có trách nhiệm lập, trình duyệt kế hoạch vốn đầu tư hàng năm (bao gồm cả vốn đối ứng trong nước và vốn vay Ngân hàng Thế giới) theo chế độ quy định.

6. Chủ dự án (theo quyết định số 2847/QĐ - TCCB ngày 15/12/1993 của Bộ Giáo dục và đào tạo) có trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích phù hợp với các điều kiện của hiệp định đã ký.

7. Phần in ấn và vận chuyển SGK của Nhà XB Giáo dục phải thực hiện theo nguyên tắc hoàn vốn cho NSNN, và sẽ được quy định riêng tại văn bản khác.

8. Thông tư này chỉ áp dụng cho các hạng mục công trình: nâng cấp, xây dựng trường tiểu học; trang thiết bị đồ gỗ trường học, mua sắm hàng hoá khác; in ấn và vận chuyển SGK.

Riêng khoản mục dịch vụ tư vấn (đào tạo và chuyên gia) thuộc nguồn vốn sự nghiệp sẽ có hướng sau:

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Kế hoạch ĐTXDCB hàng năm (chi theo quý) của dự án phải thể hiện đầy đủ nguồn vốn và tiến độ rút vốn bao gồm:

a. Vốn vay Ngân hàng Thế giới:

- Số vốn thanh toán theo các phương thức thanh toán trực tiếp, thủ tục hoàn vốn và thủ tục cam kết

- Số vốn rút về tài khoản đặc biệt, trong đó cần phân tích rõ:

+ Phần chi trả bằng ngoại tệ

+ Phần chi trả bằng tiền đồng VN

b. Vốn đối ứng trong nước hàng năm cho ĐTXDCB được bố trí trong kế hoạch đầu tư XDCB.

Kế hoạch vốn (a,b) được chia theo tháng, quý và chi tiết theo từng hạng mục công việc:

+ Xây dựng

+ Trang thiết bị trường học

+ Hàng hoá

+ Xuất bản và vận chuyển Sách giáo khoa

2. Mở tài khoản và cấp phát vốn cho dự án

- Các ban điều phối dự án tỉnh, thành phố được mở tài khoản tại Cục ĐTPT để tiếp nhận vốn đối ứng trong nước và mở tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp để tiếp nhận vốn vay của Ngân hàng Thế giới.

- Vốn đối ứng trong nước: Bộ Tài chính (Tổng cục ĐTPT) thực hiện quản lý và cấp phát theo chế độ hiện hành.

- Vốn vay Ngân hàng Thế giới: Ngân hàng Nông nghiệp Việt nam thực hiện thanh toán cho chủ dự án theo đề nghị của Bộ Tài chính cho phép chủ dự án rút vốn.

3. Để được cấp vốn thanh toán đối với việc xây dựng các trường tiểu học;

Chính quyền tỉnh, thành phố nơi xây dựng trường tiểu học phải ký quỹ tại ngân hàng trong nước bằng 10% giá trị công trình. Khi khối lượng thực hiện công trình đạt được từ 10% giá trị trở lên so gía dự toán xây dựng các trường tại địa phương, thì mới được thanh toán bằng vốn vay ngân hàng TG, khoản tiền ký quỹ được hoàn trả Chính quyền địa phương khi đã quyết toán xong phần xây dựng công trình.

4. Rút vốn vay:

a. Rút vốn thanh toán qua tài khoản đặc biệt:

* Rút vốn từ Ngân hàng TG để bổ sung tài khoản đặc biệt: khi cần rút vốn từ tài khoản tín dụng WB để bổ sung cho tài khoản đặc biệt được mở tại Ngân hàng Nông nghiệp Việt nam, chủ dự án phải gửi Bộ Tài chính (Vụ TCĐN) và Ngân hàng Nhà nước (Sở giao dịch) bộ hồ sơ chứng từ gồm:

+ Giấy đề nghị rút vốn

+ Đơn xin rút vốn

+ Bản sao hợp đồng mua sắm thiết bị, in ấn SGK...

+ Bản kê chi

+ Bản kê đối chiếu với Ngân hàng Nông nghiệp Việt nam

Trong thời gian 5 ngày làm việc, Bộ Tài chính sẽ thông báo cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện rút vốn từ Ngân hàng TG để chuyển vào tài khoản đặc biệt đứng tên chủ dự án giáo dục tiểu học tại Ngân hàng Nông nghiệp Việt nam.

* Rút vốn từ tài khoản đặc biệt để chi trả:

- Để được rút vốn thanh toán từ tài khoản đặc biệt, chủ dự án cần gửi Bộ Tài chính (Tổng cục ĐTPT) các chứng từ sau:

+ Giấy đề nghị rút vốn

+ Bản sao của hợp đồng mua sắm thiết bị, in ấn SGK...

+ Bản xác nhận giá trị khối lượng xây lắp thực hiện của Cục ĐTPT nơi ban điều phối dự án tỉnh, thành phố mở tài khoản (nếu thanh toán khối lượng xây lắp)

+ Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ của tỉnh, thành phố (Trường hợp thanh toán vốn XDCB lần đầu).

+ Bản sao vận đơn (trường hợp thanh toán tiếp giá trị thiết bị hàng hoá).

+ Bảng kê đối chiếu với Ngân hàng Nông nghiệp Việt nam quá trình rút vốn từ tài khoản đặc biệt.

Trong thời gian 7 ngày làm việc, sau khi nhận đủ các chứng từ cần thiết nói trên Bộ Tài chính (Tổng cuc ĐTPT) sẽ thông báo số vốn cần thanh toán để Ngân hàng Nông nghiệp Việt nam thanh toán cho các đơn vị.

Việc luân chuyển chứng từ và mối quan hệ giữa các đơn vị trong quá trình thanh toán khối lượng xây lắp và mua sắm trang thiết bị trong nước được thể hiện như sơ đồ 1.

Sau khi thanh toán cho các đơn vị hoặc trả tiền mua thiết bị, hàng hoá cho người cung cấp, Ngân hàng Nông nghiệp Việt nam lập bảng kê (ghi rõ nội dung chi, ngày chi trả, đơn vị thu hưởng ngoại tệ, tỷ giá thanh toán và quy ra đồng VN) gửi Bộ Tài chính (Tổng cục ĐTPT) để làm thủ tục ghi thu tiền vay của Ngân hàng Thế giới vào NSNN, ghi chi chuyển vốn ĐTXDCB cho dự án theo tỷ giá mua vào do Ngân hàng Ngoại thương thông báo tại thời điểm ghi thu ghi chi.

b. Rút vốn từ Ngân hàng Thế giới để thanh toán theo các hình thức thanh toán trực tiếp, thủ tục cam kết.

Trên cơ sở yêu cầu thanh toán của người cung cấp hàng, chủ dự án cần chuẩn bị đơn xin rút vốn từ tài khoản vay và các chứng từ cần thiết để gửi Bộ Tài chính (Vụ TCĐN). Ngân hàng Nhà nước (Sở giao dịch). Hồ sơ rút vốn thanh toán gồm:

+ Đơn xin rút vốn

+ Bản sao hợp đồng mua sắm thiết bị, in ấn SGK...

+ Bản sao vận đơn (trường hợp thanh toán trực tiếp giá trị thiết bị hàng hoá)

+ Bản sao hoá đơn người cung ứng hàng

+ Chứng nhận đã chi trả (đối với thủ tục hoàn vốn)

+ Bản sao thư tín dụng mà Ngân hàng Nông nghiệp Việt nam dự kiến phát hành (trường hợp đối với thủ tục cam kết).

Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ rút vốn trên, Bộ Tài chính (Vụ TCĐN) có ý kiến thông báo, nếu được chấp thuận, chủ dự án giáo dục tiểu học và Ngân hàng Nông nghiệp Việt nam ký đơn xin rút vốn gửi NH Thế giới thanh toán cho người thụ hưởng.

Sau khi nhận được thông báo của Ngân hàng Thế giới đã thanh toán cho người bán; chủ dự án có trách nhiệm gửi 01 bản thông báo cho Bộ Tài chính (Vụ TCĐN) để theo dõi và 01 bản cho Tổng cục ĐTPT để làm thủ tục ghi thu tiền vay NH Thế giới vào NSNN, ghi chi chuyển vốn ĐTXDCB cho dự án theo tỷ giá mua vào do NH Ngoại thương công bố tại thời điểm ghi thu, ghi chi.

Cả hai trường hợp trên (4a,4b), căn cứ lệnh chi, Tổng cục ĐTPT hạch toán nhận nguồn vốn NSNN và lập giấy báo có vốn ghi thu ghi chi cho các Cục ĐTPT, nơi chủ dự án mở tài khoản để hạch toán theo dõi.

5. Tài khoản đặc biệt được kiểm tra định kỳ, các khoản chi từ tài khoản đặc biệt phải được kiểm tra chặt chẽ. Hàng năm tài khoản đặc biệt, sổ sách và hồ sơ kế toán của dự án phải được cơ quan kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, phù hợp với quy định của Nhà nước và Hiệp định vay nợ. Tài liệu kiểm toán là một trong những căn cứ để xem xét việc rút vốn bổ sung cho tài khoản đặc biệt, hoặc rút vốn từ tài khoản đặc biệt để chi trả.

6. Trong khi khoản tiền vay trên tài khoản đặc biệt chưa sử dụng, có phát sinh lãi tiền gửi, ngày mùng 5 hàng tháng, Ngân hàng Nông nghiệp Việt nam phải nộp toàn bộ tiền lãi phát sinh từ tài khoản đặc biệt vào NSNN (tài khoản quỹ ngoại tệ tập trung của Nhà nước tại Sở Giao dịch NH Nhà nước, số tài khoản 331.213.020.1)

7. Hàng tháng, quý, năm chủ dự án có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục ĐTPT), Bộ Giáo dục và đào tạo, Uỷ ban KHNN và NH Nhà nước Việt nam tình hình thực hiện dự án, trong đó cần thể hiện rõ tình hình rút vốn và sử dụng vốn vay.

8. Ngân hàng Nông nghiệp Việt nam có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tài chính (Tổng cục ĐTPT), NH Nhà nước (Sở Giao dịch) về kết quả rút vốn, sử dụng vốn và số dư của tài khoản đặc biệt theo từng tháng. Hàng tháng, Ngân hàng Nông nghiệp Việt nam gửi sao kê về chi tiêu tài khoản đặc biệt cho Bộ Tài chính (01 bản cho Tổng cục ĐTPT và 01 bản cho Vụ TCĐN). Trong sao kê tài khoản đặc biệt có nêu rõ số lãi phát sinh hàng tháng và ngày chuyển số lãi này cho Bộ Tài chính.

III. CÔNG TÁC KIỂM TRA QUYẾT TOÁN:

- Chủ dự án "Giáo dục tiểu học" phải thực hiện quyết toán khi công trình, hạng mục công trình hoàn thành.

- Định kỳ và đột xuất Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo, Uỷ ban KHNN sẽ kiểm tra tình hình thực hiện dự án, việc sử dụng vốn (trong và ngoài nước) của dự án; Nếu chủ dự án sử dụng vốn sai không có hiệu quả, Bộ Tài chính sẽ đình chỉ chuyển vốn để xử lý vị phạm.

IV, ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Thông tư này được thực hiện từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, chủ dự án, Bộ Giáo dục và đào tạo, Ngân hàng Nông nghiệp Việt nam cần phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung sửa đổi.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã Ký)

 

SƠ ĐỒ 1

SƠ ĐỒ RÚT VỐN TỪ TÀI KHOẢN ĐẶC BIỆT

Chủ dự án

 

Tổng cục ĐTPT

 

NH Nông nghiệp Việt nam

 

(1a) - Ban điều phối dự án tỉnh, TP mở tài khoản và lấy xác nhận khối lượng thực hiện khi thanh toán khối lượng xây lắp và mua sắm thiết bị trong nước.

(1b) - Ban điều phối dự án tỉnh, TP mở tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp.

(2) - Gửi nhu cầu vốn và xác nhận khối lượng thực hiện.

(3) - Gửi hồ sơ rút vốn thanh toán.

(4) - Thông báo thanh toán cho dự án đến Ngân hàng Nông nghiệp Việt nam.

(5) Thực hiện thanh toán.

 

(5)

 

(1b)

 

Cục ĐTPT

 

(1a)

 

(2)

 

Ban điều phối dự án tỉnh, TP

(3) (4)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 67TC/ĐTPT-1995 hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư của Dự án giáo dục tiểu học do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.145

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!