Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 37/2014/TT-BKHCN quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản Quỹ Phát triển khoa học công nghệ tài trợ

Số hiệu: 37/2014/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 12/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2014/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN DO QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA TÀI TRỢ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản (sau đây gọi là đề tài) do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (sau đây gọi là Quỹ) tài trợ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam; tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học; tổ chức nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam (sau đây gọi là tổ chức khoa học và công nghệ).

b) Cá nhân nhà khoa học là công dân Việt Nam; nhà khoa học nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học Việt Nam.

c) Các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật bao gồm khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược và khoa học nông nghiệp.

2. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn bao gồm khoa học xã hội và khoa học nhân văn.

3. Tạp chí quốc tế có uy tín

a) Đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, tạp chí quốc tế có uy tín là các tạp chí khoa học được lựa chọn từ danh mục SCI (Science Citation Index) và SCIE (Science Citation Index Expanded) của Viện Thông tin khoa học Quốc tế (Hoa Kỳ), được Hội đồng quản lý Quỹ quyết định trên cơ sở tư vấn của các Hội đồng khoa học ngành.

b) Đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, tạp chí quốc tế có uy tín là các tạp chí thuộc các danh mục sau đây:

- Danh mục AHCI (Arts and Humanities Citation Index) hoặc SSCI (Social Science Citation Index) của Viện Thông tin khoa học Quốc tế (Hoa Kỳ);

- Tạp chí khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn thuộc cơ sở dữ liệu Scopus của Elsevier;

- Tạp chí khoa học quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn được Hội đồng quản lý Quỹ quyết định trên cơ sở kiến nghị của các Hội đồng khoa học ngành, liên ngành.

4. Tạp chí ISI có uy tín

a) Đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, tạp chí ISI có uy tín là các tạp chí khoa học chất lượng hàng đầu của các ngành thuộc lĩnh vực, được lựa chọn từ tạp chí quốc tế có uy tín, được Hội đồng quản lý Quỹ quyết định trên cơ sở tư vấn của các Hội đồng khoa học ngành.

b) Đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, tạp chí ISI có uy tín là các tạp chí thuộc các danh mục AHCI (Arts and Humanities Citation Index) hoặc SSCI (Social Science Citation Index) của Viện Thông tin khoa học Quốc tế (Hoa Kỳ).

5. Tạp chí quốc gia có uy tín là các tạp chí khoa học được Hội đồng quản lý Quỹ quyết định trên cơ sở kiến nghị của các Hội đồng khoa học ngành, liên ngành.

6. Nhóm nghiên cứu mạnh là tập thể các nhà khoa học xây dựng được hướng nghiên cứu chung, dài hạn; có mục tiêu, kế hoạch nghiên cứu cho từng giai đoạn cụ thể; nội dung nghiên cứu có tính đột phá và cần nhiều thành viên tham gia thực hiện. Các thành viên chủ chốt của nhóm có kết quả nghiên cứu nổi bật (theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư này).

Điều 3. Mục tiêu tài trợ

1. Tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản trong các tổ chức khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

2. Nâng cao năng lực nghiên cứu, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh; góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao.

3. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hướng tới chuẩn mực quốc tế.

4. Thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học.

Điều 4. Các đề tài được Quỹ tài trợ

Quỹ xem xét tài trợ các đề tài nghiên cứu cơ bản do tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học đề xuất, phù hợp với các hướng nghiên cứu cơ bản do Quỹ công bố, bao gồm:

1. Đề tài mang tính thăm dò, khám phá;

2. Đề tài nhằm phát triển các hướng nghiên cứu đã đạt được những kết quả bước đầu, các nghiên cứu chuyên sâu đã được thực hiện tại Việt Nam.

Điều 5. Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu

Quỹ tài trợ thực hiện các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu cơ bản dưới các hình thức sau đây:

1. Hợp tác nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài phục vụ các nội dung nghiên cứu của đề tài (không quá 06 tháng);

2. Tiếp chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc, hợp tác nghiên cứu liên quan đến nội dung đề tài.

Chương II

NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ, CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 6. Nguyên tắc đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả đề tài

Quỹ thực hiện việc đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả đề tài theo các nguyên tắc sau đây:

1. Đánh giá bởi các chuyên gia cùng ngành, liên ngành thông qua Hội đồng khoa học và công nghệ (sau đây gọi là Hội đồng khoa học) do Quỹ thành lập và chuyên gia tư vấn độc lập (khi cần thiết);

2. Đánh giá dựa trên hồ sơ;

3. Đảm bảo tính khách quan, dân chủ, bình đẳng;

4. Tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.

Điều 7. Chuyên gia đánh giá

1. Chuyên gia đánh giá là các nhà khoa học được Quỹ mời tư vấn trong các hoạt động đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ. Chuyên gia đánh giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây:

a) Thuộc cơ sở dữ liệu chuyên gia của Quỹ;

b) Có kết quả nghiên cứu chuyên môn phù hợp được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín (đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật), trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc sách chuyên khảo (đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn) trong 05 năm gần nhất. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định;

c) Có điều kiện tham gia công việc tư vấn với trách nhiệm cao, trung thực, khách quan.

2. Trong trường hợp cần thiết, Quỹ mời nhà khoa học nước ngoài, nhà khoa học người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc cơ sở dữ liệu chuyên gia của Quỹ làm chuyên gia đánh giá độc lập hoặc tham gia Hội đồng khoa học do Quỹ thành lập để đánh giá đề tài, tư vấn về các hoạt động của Quỹ.

Chuyên gia đánh giá là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia các hoạt động của Quỹ phải đáp ứng được tiêu chí lựa chọn chuyên gia đánh giá nêu tại các điểm b, c Khoản 1 Điều này và được hưởng các chế độ theo quy định.

3. Chuyên gia đánh giá có chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài được đánh giá; chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn, đánh giá của mình; giữ bí mật thông tin liên quan về đề tài.

4. Chuyên gia đánh giá không tham gia đánh giá đề tài do mình đăng ký làm chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện, đề tài do tổ chức nơi mình công tác đăng ký chủ trì, đề tài có quyền và lợi ích liên quan hoặc có lý do khác ảnh hưởng đến tính khách quan của kết quả đánh giá.

5. Cơ quan Điều hành Quỹ xây dựng và trình Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt cơ sở dữ liệu chuyên gia của Quỹ theo các tiêu chí nêu tại điểm b, c Khoản 1 Điều này để phục vụ việc đánh giá đề tài.

Điều 8. Hội đồng khoa học

1. Hội đồng khoa học được thành lập theo ngành hoặc liên ngành khoa học do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ để tư vấn cho Quỹ về các vấn đề sau đây:

a) Hướng nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ;

b) Đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ;

c) Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.

2. Thành viên Hội đồng khoa học được lựa chọn theo các tiêu chí sau đây:

a) Tiêu chí như đối với chuyên gia đánh giá quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7 Thông tư này;

b) Được các nhà khoa học cùng ngành tín nhiệm giới thiệu;

c) Có cam kết tham gia và thực hiện các quy định của Quỹ.

3. Hội đồng khoa học có nhiệm kỳ 02 năm. Thành viên tham gia Hội đồng khoa học không quá 03 nhiệm kỳ liên tục.

4. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản lý Quỹ thành lập Hội đồng khoa học khác để đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả đề tài cụ thể.

5. Hội đồng quản lý Quỹ quy định quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học.

Chương III

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Điều 9. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài

1. Hằng năm, Quỹ thông báo các hướng nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ, hướng dẫn về điều kiện, thủ tục có liên quan và thời hạn nộp hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử của Quỹ.

2. Căn cứ thông báo của Quỹ, các tổ chức, cá nhân nhà khoa học đề xuất đề tài, lập Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài và gửi đến Quỹ theo quy định.

3. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo mẫu được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, bao gồm:

a) Đơn đăng ký đề tài nghiên cứu cơ bản (Mẫu NCCB01, NCCB01E);

b) Thuyết minh đề tài nghiên cứu cơ bản (Mẫu NCCB02, NCCB02E);

c) Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu (Mẫu NCCB03, NCCB03E) cùng với các tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu;

d) Tài liệu chứng minh về việc đào tạo nghiên cứu sinh;

đ) Phiếu khai hồ sơ (Mẫu NCCB04);

e) Tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của Quỹ.

4. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được lập theo các biểu mẫu kèm theo Thông tư này; có xác nhận của cơ quan công tác, tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ và được nộp trong thời hạn theo thông báo của Quỹ.

Điều 10. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài

1. Đối với tổ chức chủ trì đề tài:

a) Các tổ chức khoa học và công nghệ có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài;

b) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức chủ trì đối với các đề tài đã được Quỹ tài trợ quy định tại Khoản 1 và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Thông tư này.

2. Đối với chủ nhiệm đề tài:

a) Có chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu đề tài, đang làm công tác nghiên cứu tại một tổ chức khoa học và công nghệ. Trường hợp chủ nhiệm đề tài không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ nào, phải được một tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam uy tín trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp bảo trợ và chấp nhận làm tổ chức chủ trì;

b) Có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài: có học vị tiến sỹ hoặc học hàm phó giáo sư, giáo sư và có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

c) Có đủ thời gian để hoàn thành nội dung nghiên cứu của đề tài theo quy định. Trường hợp chủ nhiệm đề tài đi công tác, làm việc tại nước ngoài, tổng thời gian ở nước ngoài không quá 1/3 thời gian thực hiện đề tài;

d) Không vi phạm các điều kiện đăng ký chủ trì, tham gia đề tài theo quy định tại Khoản 5 Điều 19 Thông tư này.

3. Thành viên nhóm nghiên cứu đề tài phải có trình độ chuyên môn và kỹ năng phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài, bao gồm:

a) Thành viên nghiên cứu chủ chốt, thư ký khoa học: có học vị tiến sỹ hoặc học hàm phó giáo sư, giáo sư và có kết quả nghiên cứu phù hợp được công bố trên các tạp chí quốc gia hoặc quốc tế có uy tín trong 05 năm tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ.

Trường hợp là thạc sĩ phải có kết quả nghiên cứu phù hợp, có 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật; 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín hoặc 01 sách chuyên khảo đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong 05 năm tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ;

b) Nghiên cứu sinh tham gia thực hiện đề tài phải có nội dung luận án phù hợp với đề tài, có quyết định giao đề tài luận án không quá 24 tháng tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ;

c) Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ khác.

4. Đối với nhóm nghiên cứu mạnh, ngoài các yêu cầu quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này, phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Chủ nhiệm đề tài có kết quả công bố trên các tạp chí ISI có uy tín phù hợp trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có khả năng tập hợp được nhiều nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao tham gia thực hiện đề tài, duy trì được hợp tác nghiên cứu khoa học thường xuyên với các nhóm nghiên cứu quốc tế cùng ngành, liên ngành;

b) Có ít nhất 02 thành viên nghiên cứu chủ chốt của đề tài đáp ứng yêu cầu của chủ nhiệm đề tài nêu tại Khoản 2 Điều này;

c) Tổ chức chủ trì đề tài có đủ điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật, năng lực nghiên cứu và cam kết hỗ trợ trong thời gian thực hiện nghiên cứu.

5. Mỗi cá nhân được đồng thời tham gia không quá 02 đề tài trong đó làm chủ nhiệm không quá 01 đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ.

Điều 11. Yêu cầu về thời gian thực hiện và kết quả nghiên cứu của đề tài

1. Thời gian thực hiện đề tài

a) Đối với đề tài nghiên cứu lý thuyết, thời gian thực hiện không quá 24 tháng.

b) Đối với đề tài nghiên cứu thực nghiệm, thời gian thực hiện không quá 36 tháng.

c) Đối với đề tài do nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện, căn cứ đề xuất của chủ nhiệm đề tài và kiến nghị của Hội đồng Khoa học, Hội đồng Quản lý Quỹ xem xét, quyết định thời gian phù hợp để thực hiện đề tài.

2. Kết quả nghiên cứu của đề tài trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật phải có ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín và 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín.

3. Kết quả nghiên cứu của đề tài trong lĩnh vực xã hội và nhân văn phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây:

a) Có ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín và 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín;

b) Có ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Trường hợp vấn đề nghiên cứu không thể công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín, kết quả đề tài phải có ít nhất 01 sách chuyên khảo (đã xuất bản hoặc dưới dạng bản thảo được đánh giá đủ điều kiện để xuất bản) và 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín. Hội đồng khoa học đề xuất các trường hợp này để Quỹ xem xét, quyết định.

4. Đề tài mang tính thăm dò, khám phá, kết quả nghiên cứu phải có ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.

5. Đề tài do nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện, kết quả nghiên cứu phải có ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí ISI có uy tín và 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín.

6. Chủ nhiệm đề tài là tác giả chính (đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật), tác giả (đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và không thuộc trường hợp vấn đề nghiên cứu không thể công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín nêu tại khoản 3 Điều này) của ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín là kết quả của đề tài.

7. Công trình công bố quy định tại Điều này phải chú thích là kết quả nghiên cứu của đề tài được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

Chương IV

ĐÁNH GIÁ XÉT CHỌN ĐỀ TÀI

Điều 12. Phương thức, tiêu chí đánh giá xét chọn đề tài

1. Quỹ thực hiện việc đánh giá xét chọn đề tài thông qua Hội đồng khoa học quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

2. Tiêu chí đánh giá xét chọn đề tài:

a) Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu và sự phù hợp với hướng nghiên cứu cơ bản được Quỹ tài trợ;

b) Tính mới, tính sáng tạo của vấn đề nghiên cứu được đề xuất;

c) Mục tiêu, nội dung rõ ràng; phương pháp và kế hoạch nghiên cứu phù hợp để đạt được mục tiêu;

d) Năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu; điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức chủ trì phục vụ nghiên cứu;

đ) Kết quả dự kiến; khả năng thành công của đề tài; ý nghĩa khoa học và triển vọng ứng dụng kết quả nghiên cứu;

e) Đóng góp đào tạo sau đại học;

g) Dự toán kinh phí nghiên cứu hợp lý.

3. Phương thức làm việc của Hội đồng khoa học tại các phiên họp đánh giá xét chọn đề tài do Hội đồng quản Quy quy định.

Điều 13. Phê duyệt và công bố danh mục đề tài được tài trợ

1. Cơ quan điều hành Quỹ lập báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá xét chọn đề tài, nhận xét về sự phù hợp của quá trình đánh giá và trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định.

2. Căn cứ báo cáo của Cơ quan điều hành Quỹ về kết quả đánh giá xét chọn đề tài và khả năng tài chính của Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định phê duyệt các đề tài được Quỹ tài trợ.

Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản lý Quỹ lấy thêm ý kiến của chuyên gia đánh giá độc lập trước khi quyết định.

3. Quỹ công bố danh mục các đề tài được tài trợ trên Cổng thông tin điện tử của Quỹ.

Điều 14. Thẩm định hồ sơ và phê duyệt kinh phí đề tài

1. Thẩm định hồ sơ đề tài

Cơ quan điều hành Quỹ tổ chức thẩm định nội dung thuyết minh đề cương và dự toán kinh phí của đề tài theo quy định của Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Phê duyệt kinh phí đề tài

a) Căn cứ kết quả thẩm định, Cơ quan Điều hành Quỹ trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí của các đề tài.

b) Cơ quan điều hành Quỹ gửi Thông báo tài trợ, hướng dẫn các thủ tục cần thiết đến tổ chức, cá nhân được nhận tài trợ để hoàn thiện thuyết minh đề tài theo nội dung và kinh phí được phê duyệt.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Điều 15. Hợp đồng nghiên cứu khoa học

1. Cơ quan điều hành Quỹ tiến hành thỏa thuận, ký hợp đồng nghiên cứu khoa học (sau đây gọi là hợp đồng) với chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì theo danh mục kinh phí đã được Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt. Hợp đồng được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (Mẫu NCCB05). Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan điều hành Quỹ tổ chức kiểm tra thực tế đối với tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài trước khi ký kết hợp đồng.

2. Trong thời gian 03 tháng kể từ thời điểm Cơ quan điều hành Quỹ gửi Thông báo tài trợ, nếu chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì không hoàn thiện thuyết minh đề tài và hợp đồng, Cơ quan điều hành Quỹ đề nghị Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định hủy bỏ việc tài trợ đối với đề tài.

3. Hợp đồng là căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện, kiểm tra, đánh giá đề tài và giải quyết các vi phạm liên quan đến đề tài. Thuyết minh đề tài sau khi được phê duyệt và các văn bản điều chỉnh trong quá trình thực hiện (nếu có) là bộ phận không tách rời của hợp đồng.

4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu dự kiến có thay đổi trong nội dung hợp đồng, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản để Quỹ xem xét, quyết định.

Điều 16. Báo cáo và kiểm tra định kỳ

1. Căn cứ tiến độ, nội dung nghiên cứu ghi trong hợp đồng, chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì lập Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài, tình hình sử dụng kinh phí của đề tài theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (Mẫu NCCB06, Mẫu NCCB07), gửi Cơ quan điều hành Quỹ theo quy định.

2. Quỹ tổ chức đánh giá định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí của đề tài thông qua Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài; trong trường hợp đề tài chậm tiến độ hoặc các trường hợp cần thiết khác, Quỹ tổ chức kiểm tra thực tế tình hình thực hiện đề tài.

Kết quả kiểm tra được ghi nhận bằng biên bản có xác nhận của các bên liên quan.

3. Kết quả đánh giá định kỳ và kiểm tra thực tế được thông báo tới chủ nhiệm đề tài và là căn cứ để quyết định việc tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Đối với đề tài vi phạm các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, Quỹ xem xét mức độ vi phạm để xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 17. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài

1. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài bao gồm các nội dung sau:

a) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (Mẫu NCCB08);

b) Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đề tài (Mẫu NCCB07);

c) Phụ lục về kết quả công bố và các kết quả khác của đề tài.

2. Chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì có trách nhiệm xây dựng và gửi Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài tới Quỹ trong thời hạn 30 ngày sau khi kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng (kể cả thời gian gia hạn nếu có).

Trong trường hợp chủ nhiệm đề tài hoàn thành sớm đề tài nghiên cứu so với hợp đồng, chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì có quyền đề nghị Quỹ tổ chức nghiệm thu trước thời hạn.

3. Trường hợp đề tài không có khả năng hoàn thành đúng thời hạn theo hợp đồng, chậm nhất 60 ngày trước khi kết thúc thời hạn thực hiện hợp đồng, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài phải báo cáo bằng văn bản, giải trình lý do và kiến nghị về việc gia hạn thực hiện đề tài gửi Cơ quan điều hành Quỹ kèm theo báo cáo tình hình thực hiện đề tài đến thời điểm đề nghị gia hạn thực hiện.

Trong thời hạn 30 ngày, Cơ quan điều hành Quỹ xem xét và có văn bản trả lời về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận gia hạn thực hiện đề tài. Thời gian gia hạn tối đa 12 tháng.

4. Thời gian chờ công bố: Đối với các đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và gửi báo cáo kết quả thực hiện của đề tài theo thời hạn quy định nhưng bài báo quốc tế là kết quả công bố của đề tài chưa được đăng hoặc chấp nhận đăng chính thức, trong thời gian 12 tháng sau khi kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng (kể cả thời gian gia hạn nếu có), chủ nhiệm đề tài cập nhật kết quả công bố bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín để Quỹ tiến hành nghiệm thu đề tài theo quy định.

Điều 18. Đánh giá kết quả đề tài

1. Quỹ tổ chức đánh giá kết quả đề tài thông qua Hội đồng khoa học quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

2. Hồ sơ đánh giá kết quả đề tài bao gồm:

a) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài;

b) Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học, sách chuyên khảo đã được xuất bản và các sản phẩm khoa học khác (nếu có);

c) Thuyết minh đề tài;

d) Hợp đồng;

đ) Các văn bản điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có).

3. Tiêu chí đánh giá kết quả đề tài:

a) Mức độ đạt được mục tiêu nghiên cứu, kết quả nghiên cứu;

b) Kết quả công bố: bài báo công bố trên tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín; bài báo công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế, quốc gia khác, báo cáo khoa học trình bày tại hội nghị, hội thảo khoa học; sách chuyên khảo; bằng độc quyền sáng chế (nếu có);

Các kết quả công bố được công nhận là kết quả của đề tài phải được công bố trong thời gian thực hiện hợp đồng và thời gian gia hạn, chờ công bố (nếu có).

Bài báo công bố trên tạp chí ISI có uy tín được xem xét thay thế cho 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín;

c) Kết quả khác của đề tài: đào tạo sau đại học, hợp tác nghiên cứu;

d) Tổ chức thực hiện và việc sử dụng kinh phí đề tài theo hợp đồng.

4. Phương thức m việc của Hội đồng khoa học tại phiên họp đánh giá kết quả đề tài do Hội đồng quản lý Quỹ quy định.

Cơ quan Điều hành Quỹ tổng hợp kết quả đánh giá kết quả đề tài, trình Hội đồng Quản lý Quỹ xem xét, quyết định công nhận. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản Quỹ lấy thêm ý kiến của chuyên gia đánh giá độc lập trước khi quyết định.

Điều 19. Công nhận và xử lý đánh giá kết quả đề tài

1. Trên cơ sở đánh giá kết quả đề tài của Hội đồng khoa học, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm đăng ký lưu giữ kết quả thực hiện với Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

2. Quỹ quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài trên cơ sở đánh giá kết quả đề tài của Hội đồng khoa học, giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và thông báo đến tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài.

3. Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài là căn cứ để tiến hành thủ tục thanh, quyết toán tài chính và thanh lý hợp đồng.

4. Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các thành viên nhóm nghiên cứu của đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ được công nhận về thành tích nghiên cứu tương đương với thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

5. Đề tài được đánh giá ở mức không đạt hoặc bị đình chỉ hợp đồng thì được xử lý theo quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

Trường hợp đề tài không đạt, chủ nhiệm đề tài không được đăng ký chủ trì nghiên cứu đề tài mới trong thời gian 02 năm kể từ ngày thông báo kết quả.

Trường hợp có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc vi phạm đạo đức khoa học, chủ nhiệm đề tài và những người liên quan không được tham gia đề tài do Quỹ tài trợ trong thời gian 05 năm kể từ ngày có quyết định xử lý vi phạm.

Điều 20. Trách nhiệm của tổ chức chủ trì đề tài

1. Trách nhiệm của tổ chức chủ trì đề tài:

a) Hỗ trợ và tạo điều kiện để chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ đề nghị tài trợ; cùng chủ nhiệm đề tài ký kết hợp đồng thực hiện đề tài với Cơ quan điều hành Quỹ;

b) Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục; cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật và nguồn nhân lực theo hợp đồng để nhóm nghiên cứu triển khai thực hiện đề tài một cách hiệu quả;

c) Tiếp nhận, hỗ trợ chủ nhiệm đề tài trong việc quản lý sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí được Quỹ tài trợ theo đúng quy định; xác nhận tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí đề tài, đảm bảo hồ sơ chứng từ trước Quỹ và các cơ quan chức năng của Nhà nước;

d) Cung cấp đầy đủ thông tin cho Quỹ và các cơ quan khác có liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thanh tra đối với đề tài;

đ) Cùng với chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện đề tài;

e) Sử dụng chi phí quản lý từ kinh phí của đề tài cho các hoạt động quản lý chung, tài chính và hành chính liên quan đến đề tài theo quy định;

g) Tổ chức quản lý, khai thác kết quả của đề tài và được hưởng các quyền lợi từ các hoạt động này theo quy định;

h) Thực hiện việc công bố, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả của đề tài theo quy định;

i) Thực hiện đăng ký lưu trữ kết quả nghiên cứu đề tài tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia theo quy định;

k) Báo cáo, trả lời các khảo sát của Quỹ về phát triển, ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài, phát triển của nhóm nghiên cứu tham gia đề tài và các thông tin liên quan khác, phục vụ đánh giá hiệu quả và hoạch định chương trình tài trợ của Quỹ.

2. Tổ chức khoa học và công nghệ vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này không được đăng ký làm tổ chức chủ trì các đề tài do Quỹ tài trợ trong thời gian 01 năm, tính từ thời điểm có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 21. Trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài

1. Tổ chức triển khai đề tài theo hợp đồng đã được ký kết.

2. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, có hiệu quả theo nội dung của hợp đồng; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí của đề tài theo đúng các quy định hiện hành.

3. Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp trong việc thực hiện đề tài theo hợp đồng. Thực hiện báo cáo về tình hình nghiên cứu, thực hiện đề tài, sử dụng kinh phí, kết quả đề tài theo quy định của Quỹ.

4. Phối hợp với tổ chức chủ trì đề tài thực hiện đăng ký lưu trữ kết quả nghiên cứu đề tài tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia theo quy định.

5. Chủ nhiệm đề tài và các thành viên nghiên cứu chịu trách nhiệm về nội dung công bố kết quả nghiên cứu của đề tài theo pháp luật về khoa học và công nghệ, xuất bản, sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 2 năm 2015, thay thế cho Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng quản lý Quỹ và Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Đối với các đề tài do Quỹ phê duyệt danh mục tài trợ trước ngày có hiệu lực của Thông tư này tiếp tục thực hiện theo Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng quản lý Quỹ và Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng quản lý Quỹ.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư này do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, NAFOSTED.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
----------------

No. 37/2014/TT-BKHCN

Hanoi, December 12, 2014

 

CIRCULAR

ON GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF BASIC RESEARCH TOPICS SPONSORED BY THE NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT FUND

Pursuant to the Government’s Decree No. 20/2013/NĐ-CP dated February 26, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;

Pursuant to the Government’s Decree No. 08/2014/NĐ-CP dated January 27, 2014 providing instructions on the implementation of a number of articles of the Law on Science and Technology;

Pursuant to the Government’s Decree No. 23/2014/ND-CP dated April 03, 2014 on the charter of organization and operation of the National Science and Technology Development Fund;

Pursuant to the proposal by the Director of the National Science and Technology Development Fund and the Head of the Department of Legislation;

The Minister of Science and Technology promulgates the Circular on guidelines for the management of basic research topics sponsored by the National Science and Technology Development Fund.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope and regulated entities

1. Scope

This Circular provides guidelines for the management of basic research topics (hereinafter referred to as topic) sponsored by the National Science and Technology Development Fund in the field of Social Sciences and Humanities, field of Natural Sciences and Technologies.

2. Regulated entities

a) Vietnamese science and technology organizations; foreign science and technology organizations operating in Vietnam; foreign organizations participating and cooperating in research with Vietnamese science and technology organizations (hereinafter referred to as science and technology organization).

b) Vietnamese science and technology individuals; foreign scientists participating and cooperating in research with Vietnamese science and technology organizations and individuals.

c) Other relevant regulatory authorities, organizations and individuals.

Article 2. Definitions

1. “Field of Natural Sciences and Technologies” includes natural science; information technology science; medicine, pharmacy and health sciences; agricultural science.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Prestigious international journals

a) In the field of Natural Sciences and Technologies, prestigious international journal means scientific journals chosen from the SCI (Science Citation Index) and the SCIE (Science Citation Index Expanded) list of the Institute for Scientific Information (USA), decided by the Fund management council according to the consultancy of scientific councils in the discipline.

b) In the field of Social Sciences and Humanities, prestigious international journal means journals in the following lists:

- AHCI (Arts and Humanities Citation Index) or SSCI (Social Science Citation Index) of the Institute for Scientific Information (USA);

- Social Sciences and Humanities journals belong to the Scopus database from Elsevier;

- International Social Sciences and Humanities journals decided by the Fund management council according to the consultancy of scientific councils in the discipline.

4. Prestigious ISI magazines

a) In the field of Natural Sciences and Technologies, prestigious ISI journal means scientific journals of top quality in branches of the field, chosen from prestigious international journals and decided by the Fund management council according to the consultancy of scientific councils in the discipline.

b) In the field of Social Sciences and Humanities, prestigious ISI journal means journals belong to the AHCI (Arts and Humanities Citation Index) or SSCI (Social Science Citation Index) of the Institute for Scientific Information (USA);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. “Strong research group” means a group of scientists that have a long-term joint research pursuit; have objectives and research plans for each specific period; the research content is groundbreaking and requires many members to participate in the implementation. Core members of the group have outstanding research results (according to Clause 4 Article 10 hereof).

Article 3. Funding objectives

1. Facilitate research environment in order to encourage basic scientific research in domestic science and technology organizations.

2. Enhance research ability, develop strong research groups; contribute in the training of high quality science and technology human resources.

3. Improve scientific research quality, toward the international standards.

4. Promote cooperation and international integration in scientific research.

Article 4. Topics sponsored by the Fund

The Fund shall review and sponsor basic research topics proposed by science and technology organizations and scientists in accordance with the basic research directions announced by the Fund, including:

1. Exploratory topics, discovery topics;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. International cooperation in research

The Fund shall sponsor the cooperation and international integration activities in basic scientific research as follows:

1. Short-term research cooperation aboard for the research contents of the project (no more than 06 months);

2. Receptions of foreign specialists to work and cooperate in researches related to the contents of the topic in Vietnam.

Chapter II

PRINCIPLES OF EVALUATION, EVALUATION SPECIALISTS, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COUNCIL

Article 6. Principles of evaluation on topic selection and results

The Fund shall evaluate the topic selection and results according to the following principles:

1. Evaluate by specialists working in the same discipline, inter-discipline through the scientific and technological council (hereinafter referred to as scientific council) established by the Fund and independent consultants (when necessary); 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Ensure the objectiveness, democracy and equality;

4. In accordance with international standards.

Article 7. Evaluation specialists

1. Evaluation specialists are scientists invited by the Fund to consult in the topic selection and result evaluation activities sponsored by the Fund. Evaluation specialists must fulfill the following criteria:

a) Belong to the specialist database of the Fund;

b) Have relevant professional research results published in prestigious international scientific journals (in the field of natural sciences and technology), prestigious international journals or monographs (in the field of social sciences and humanities) over the past 05 years. Special cases shall be decided by the Chairperson of the Fund management council;

c) Be able to engage in consulting works with high responsibility, honesty and objectivity.

2. In cases of necessary, the Fund shall invite foreign scientists or Vietnamese scientists living aboard that do not belong to the specialist database of the Fund to be independent evaluation specialists or join the scientific council established by the Fund to evaluate topics and consult on the activities of the Fund.

The evaluation specialist shall be a foreigner or Vietnamese living aboard who participates in activities of the Fund must meet the criteria for selection of the evaluation specialist as specified in Point b and c, Clause 1 of this Article and are entitled to special treatment as prescribed by the State.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The evaluation specialist shall not evaluate topics he/she registered to be the principal investigator or participated in, topics leading by his/her workplace and topics with related rights and interests or other reasons that might affect the objectiveness of the evaluation result.

5. The Fund executive agency shall formulate the specialist database of the Fund according to the criteria specified in Point b and c Clause 1 this Article for the evaluation of topic and send it to the Fund management council for approval.

Article 8. Scientific council

1. The scientific council is established along discipline or inter-discipline by the Fund management Council on the basis of proposal by the Director of the Fund to advise the Fund on the following issues:

a) Basic research direction sponsored by the Fund;

b) Basic research topic selection and results evaluation sponsored by the Fund;

c) Other issues related to the activities of the Fund.

2. Members of the scientific council shall be chose based on the following criteria:

a) The criteria for evaluation specialist as prescribed in Clause 1 and 2 Article 7 hereof;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Commit to participate and comply with the regulations of the Fund.

3. The science council has a term of 02 years. Members of the Scientific Council shall not be appointed for more than 03 consecutive terms.

4. When necessary, the Fund management Council may establish another scientific council to evaluate the topic selection and result.

5. The Fund management council shall provide Regulation on the activities of the scientific council.

Chapter III

APPLICATION FOR TOPIC EXECUTION

Article 9. Application for registration of topic

1. Annually, the Fund shall notify basic research directions sponsored by them and provide guidance on related conditions, procedures and the deadline for submission documents on the website of the Fund.

2. According to the notice of the Fund, organizations and individuals shall propose topics, compile application dossiers and send them to the Fund in accordance with regulations. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Application for basic research topic (Form NCCB01, NCCB01E);

b) Grant proposal for basic research topic (Form NCCB02, NCCB02E);

c) Scientific CVs of the topic principal investigator and each research member (Form NCCB03, NCCB03E) together with evidences of research achievement;

d) Evidences of the training of research students;

dd) Application form (Form NCCB04);

e) Other related documents requested by the Fund.

4. A valid dossier is a dossier made according to forms enclosed herewith; certified by the workplace, host institution or the patron and submitted within the time limit according to the Fund's notice.

Article 10. Requirements of organizations and individuals researching the topic

1. The host institution of the topic shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Fully exercise responsibilities of the host institution for topics sponsored by the Fund as specified in Clause 1 and not in any cases stipulated in Clause 2 Article 20 hereof.

2. The principal investigator of the topic shall:

b) Have qualifications suitable for the research content and work at a scientific and technological organization. If the principal investigator of the topic is not working for any scientific and technological organization, he/she must be patronized by a prestigious Vietnamese scientific and technological organization in the appropriate discipline and accepted as the host institution;

b) Have the research capacity that meet the requirements of the topic: have a doctorate or an academic title of associate professor, professor and have appropriate research results published in prestigious international journals for 05 years up to the time of dossiers submission;

c) Have sufficient time to complete the research contents of the topic according to regulations. If the topic principal investigator goes to work abroad, the total time working abroad shall not exceed 1/3 the time of execution of topic;

d) Not violate the provisions on registration of topic leading and participating as specified in Clause 5, Article 19 hereof.

3. Members of the topic research group must have professional skills suitable with the content of the research topic, including:

a) Core research member, scientific secretary: have a doctorate or an academic title of associate professor, professor and have appropriate research results published in prestigious international or national journals for 05 years up to the deadline of dossiers acceptance.

If the member has a Master’s degree, he/she must have appropriate research results; 01 article published in prestigious international scientific and technological journals; 01 article published in prestigious international journals, or 02 articles published in prestigious national journals or 01 monograph in the field of social sciences and humanities within 05 years up to the deadline of dossier acceptance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Other technicians and support staffs.

4. Except for requirements specified in Clause 1, 2 and 3 this Article, strong research group must meet the following requirements:

a) Principal investigator of the topic shall have results published in appropriate prestigious ISI journals within 05 years up to the time of dossier submission, have the ability to rally many high quality scientists to participate in the topic and maintain regular scientific research cooperation with international research groups in the same discipline, inter-discipline;

b) Have at least 02 core members of topic that meet the requirements of topic principal investigator specified in Clause 2 this Article;

c) Host institution shall have adequate facilities, research capabilities and commit to support during the research execution.

5. Each person may participate in no more than 02 topics at the same time, in which lead no more than 01 basic research topic sponsored by the Fund.

Article 11. Requirements on the time of execution and research result of topic

1. Topic execution time

a) The execution time must not exceed 24 months for theoretical research topic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) If the topic is executed by a strong research group, based on suggestions of the topic principal investigator and recommendations of the scientific council, the Fund management council shall review and decide on an appropriate time for topic execution.

2. Research result of a topic belongs to the field of Natural Sciences and Technologies must have at least 02 articles published in prestigious international journals and 01 article published in prestigious national journals.

3. Research result of a topic belongs to the field of Social Sciences and Humanities must meet at least one of the following requirements:

a) Have at least 02 articles published in prestigious national journals and 01 article published in prestigious international journals;

b) Have at least 02 articles published in prestigious international magazines.

If the research issue cannot be published in prestigious international journals, the topic result must have at least 01 monograph (published or draft eligible for publishing) and 02 articles published in prestigious national journals. The scientific council shall recommend those cases to the Fund for review and decision.

4. Exploratory topics, discovery topics must have at least 01 articles published in prestigious international magazines.

5. Research result of a topic executed by a strong research group must have at least 02 articles published on prestigious ISI journals and 01 article published on prestigious national journals.

6. Topic principal investigator is the main author (if the topic is in the field of Natural Sciences and Technologies) or author (if the topic is in the field of Social Sciences and Humanities and can be published in prestigious international journals as specified in Clause 3 this Article) of at least 01 article on the topic result published in prestigious international journals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter IV

TOPIC EVALUATION AND SELECTION

Article 12. Methods and criteria of topic evaluation and selection

1. The Fund shall evaluate and select the topic through the scientific council as prescribed in Article 8 hereof.

2. Criteria of topic evaluation and selection:

a) The necessity of the research issue and the compliance with basic research direction sponsored by the Fund;

b) The novelty and creativity of the proposed research issue;

c) Clear objectives and contents; the appropriateness of research methods and plans to achieve objectives;

d) Capability and research experience of the research principal investigator and research team; material and technical facilities of the host institution;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Contribution to the post-graduate training;

g) Reasonable research cost estimate.

3. The working style at topic evaluation and selection meetings of the scientific council shall be regulated by The Fund management council.

Article 13. Approval and publishing of the list of funded topics

1. The executive body of the Fund shall formulate a consolidated report on the result of topic evaluation and selection, their opinion on the appropriateness of the evaluation and sent it to the Fund management council for review and decision.

2. Based on the report of the executive body of the Fund on the result of topic evaluation, selection and the Fund’s financial ability, the Fund management council shall review and approve funded topics.

The Fund management council may consult the opinions of independent consultants before deciding if necessary.

3. The Fund shall publish the list of funded topics on its website.

Article 14. Inspection of dossiers and approval of project funds

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The executive body of the Fund shall organize the appraisal of contents of the outline explanation and cost estimates of the topic according to regulations of the Fund Management council.

2. Approval of project funds

a) Based on the inspection result, the executive body of the Fund shall request the Fund management council to approve the topics’ funds.

b) The executive body of the Fund shall send announcement on their funding and provide necessary instructions to organizations and individuals receiving financial assistance to finalize their explanations according to approved contents and funds.

Chapter V

TOPIC IMPLEMENTATION

Article 15. Contract for scientific research

1. The Fund executive body shall agree and sign a scientific research contract (hereinafter referred to as the contract) with the principal investigator of the topic and the host institution in accordance with the list of funds approved by the Fund management council. The contract shall be made according to the form specified in the Annex enclosed together herewith (Form NCCB05). The Fund executive body shall conduct field inspection of the topic principal investigator and host institution before signing the contract.

2. Within 03 months from the date on which the notice of funding from the Fund executive body are sent, if the principal investigator of the topic and host institution do not complete the topic explanation and contract, the Fund executive body shall request the Fund management council to review and decide on cancelling funding the topic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. During the performance of the contract, if there are expected adjustments in the content of the contract, the host institution and principal investigator shall send a written request to the Fund for review and decision.

Article 16. Report and periodical examination

1. Based on the progress and contents of the research inscribed in the contract, the topic principal investigator and the host institution shall make periodical reports on the topic execution and the use of fund according to the form prescribed in the Annex issued together with this Circular (Form NCCB06 and NCCB07) and send them to the Fund executive body according to regulations.

2. The Fund shall conduct periodical examination on the progress, result and use of fund of the topic base on the periodical report. If the topic is behind schedule or other necessary situations, the Fund shall conduct the field examination.

The result of the examination shall be record with the certification of related parties.

3. The result of periodical evaluation and field inspection shall be notified to the topic principal investigator and act as the ground for deciding the continuance of the contract.

If the topic violates the terms of the contract, the Fund shall review the extent of violation for handling according to effective regulations.

Article 17. Consolidated report on the results of the execution of the topic

1. Consolidated report on the results of the execution of the topic consists of the following contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Report on using the topic budget (Form NCCB07);

c) Annex on the announcement result and other results of the topic.

2. Topic principal investigator and host institution shall formulate and send a consolidated report on the topic result to the Fund within 30 days from the end of the duration of contract implementation (including the extended duration, if any).

If the principal investigator of the topic finalizes the research topic earlier than the deadline specified in the contract, he/she and the host institution may request the Fund to organize the acceptance test ahead of time.

3. If topic cannot be completed within the contractual time limit, at least 60 days before the end date of the contract, the host institution and principal investigator shall report in writing, explain reasons and request for extension of the topic to the Fund executive body together with a report on the execution of the topic by the time of request for extension.

Within 30 days, the Fund executive body shall review and give a written response on whether they accept or refuse to extend the deadline of the topic. The extended time shall not exceed 12 months.

4. Announcement waiting time: If the topic has completed all research contents and submitted topic result report within the prescribed time limit but the article on the topic result has not been published or accepted to be published officially, within 12 months from the end of the duration of contract implementation (including the extended duration, if any), the topic principal investigator shall update the result of the article published in prestigious international journals for the Fund to conduct acceptance test according to regulations.

Article 18. Topic result evaluation

1. The Fund shall organize the evaluation of the topic result through the scientific council as prescribed in Article 8 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Consolidated report on the results of the execution of the topic;

b) Articles published in scientific journals, summary records of scientific conferences and seminars, published monographs and other scientific products (if any);

c) Topic explanation;

d) Contract;

dd) Adjustment documents during the implementation of the contract (if any).

3. Criteria for topic result evaluation:

a) Achievement of the research objectives and results;

b) Announced results: Articles published in prestigious international journals and prestigious national journals; articles published in international journals and journals of other countries, scientific reports presented at scientific conferences and seminars; monographs; patents (if any);

Published results that are recognized as the result of the topic must be announced during the contract implementation duration and the extended, announcement pending time (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Other results of the topic: post-graduate training, research cooperation;

d) Execution of the topic and use of funds according to the contract.

4. The working style at the result evaluation meeting of the scientific council shall be regulated by The Fund management council.

The Fund executive office shall sum up the results of the evaluation of the topic results and submit them to the Fund management council for consideration and decision. The Fund management council may consult an independent consultant before deciding if necessary.

Article 19. Acceptance and handling of topic result evaluation

1. According to the topic result evaluation of the scientific council, the host institution and the principal investigator shall register preservation with the National Agency for Science and Technology Information and the Ministry of Science and Technology according to regulations.

2. The Fund shall issue a decision to recognize the topic result according to the evaluation of the scientific council, the registration certificate of science and technology task results and notify them to the principal investigator and host institution.

3. The decision to recognize the topic result shall serve as a ground carrying out procedures of liquidation, financial settlement and contract finalization.

4. Host institution, principal investigator and members of the research group of the basic research topic sponsored by the Fund shall be recognized for their research achievements equivalent to the performance of national scientific and technological tasks.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If the topic is unsatisfactory, the principal investigator shall be banned from registration for leading a new topic for a period of 02 years since the date of result announcement.

If there is any violation that leads to topic suspension, criminal prosecution or violation of scientific ethics, the principal investigator and related persons shall be banned from participation in the topics funded by the Fund for a period of 05 years since the decision of sanction is issued.

Article 20. Responsibilities of host institutions

1. Responsibilities of host institutions:

a) Support and create favorable conditions for the principal investigator to complete the dossier of application for funding; cooperate with the principal investigator to sign the topic execution contract with the Fund management council;

b) Create favorable conditions on procedures; provide sufficient technical and material facilities, human resources in accordance with the contract for the research team to carry out the topic effectively;

c) Accept and support the topic principal investigator in managing, using and finalizing funds financed by the Fund according to regulations; certify the progress, the use of funds and ensure the documents before the Fund and competent authorities;

d) Provide sufficient information to the Fund and other relevant agencies for monitoring, examination and inspection of the topic.

dd) Take responsibility for the topic results with the principal investigator;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Organize the management and exploitation of the topic result and may receive the benefits from these activities as prescribed;

h) Carry out the publishing and application for protection of intellectual property for the topic result according to regulations;

i) Register to storage the results of topic researches at the National Agency for Science and Technology Information according to regulations.

k) Report and respond to surveys of the Fund on the development, application of research results of the topic, development of the research group participated in the topic and other relevant information, serve the evaluation of efficiency and determine the funding program of the Fund.

2. Technology and science organization violating the regulations specified in Clause 1 this Article shall be banned from registration for host institution of topics funded by the Fund for a period of 01 years since the decision of a competent authority is issued.

Article 21. Responsibilities of principal investigators

1. Organize the execution of the topic according to the signed contract.

2. Use the budget in a purposeful and effective way according to the contract content; carry out payment and final settlement according to effective regulations.

3. Inspect, expedite organizations and individuals’ cooperation in executing the topic according to the contract. Report the research status, execution of the topic, use of funds and results of the topic according to regulations of the Fund.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Principal investigator and members of the research team shall be responsible for the content of the publishing of research topic results according to the law on science and technology, publishing, intellectual property and other regulations of the Vietnamese law.

Chapter VI

IMPLEMENTATION CLAUSE

Article 22. Effect

1. This Circular takes effect on February 01, 2015 and replaces the Regulation on the implementation of basic research topics in the field of natural sciences sponsored by the National Science and Technology Development Fund promulgated together with the Fund management council’s Decision No. 03/QĐ-HĐQLQ dated December 24, 2008 and the Regulation on the implementation of basic research topics in the field of social sciences and humanities sponsored by the National Science and Technology Development Fund promulgated together with the Fund management council’s Decision No. 03/QĐ-HĐQLQ dated April 08, 2010.

2. Topics approved for sponsor by the Fund before the effective date of this Circular shall be continued in accordance with the Regulation on the implementation of basic research topics in the field of natural sciences sponsored by the National Science and Technology Development Fund promulgated together with the Fund management council’s Decision No. 03/QĐ-HĐQLQ dated December 24, 2008 and the Regulation on the implementation of basic research topics in the field of social sciences and humanities sponsored by the National Science and Technology Development Fund promulgated together with the Fund management council’s Decision No. 03/QĐ-HĐQLQ dated April 08, 2010.

3. Any amendment to or supplementation of this Circular shall be submitted to the Minister of Science and Technology for decision by the National Science and Technology Development Fund./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MINISTER
Nguyen Quan

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.585

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!