Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 13/2022/TT-BGTVT khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không

Số hiệu: 13/2022/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/06/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không

Ngày 30/6/2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 13/2022/TT-BGTVT về khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không.

Theo đó, khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không được quy định như sau:

- Nhượng quyền khai thác nhà ga hành khách quốc tế: Từ 15% - 24%;

- Nhượng quyền khai thác nhà ga, kho hàng hoá: Từ 1,5% - 4,5%;

- Nhượng quyền khai thác phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất: Từ 1,5% - 4,5%;

- Nhượng quyền khai thác sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không: Từ 1% - 3%;

- Nhượng quyền khai thác kỹ thuật hàng không: Từ 1% - 3%;

- Nhượng quyền khai thác cung cấp suất ăn hàng không: 75.000 đồng/chuyến bay - 225.000 đồng/chuyến bay;

- Nhượng quyền khai thác cung cấp xăng dầu hàng không: 28.000 đồng/tấn - 84.000 đồng/tấn;

Thông tư 13/2022/TT-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2022.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2022/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

2. Thông tư này áp dụng đối với:

a) Doanh nghiệp cảng hàng không;

b) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay;

c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Điều 2. Khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không

1. Khung giá

STT

Danh mục

Khung giá

Tối thiểu

Tối đa

1

Nhượng quyền khai thác nhà ga hành khách quốc tế

15%

24%

2

Nhượng quyền khai thác nhà ga, kho hàng hoá

1,5%

4,5%

3

Nhượng quyền khai thác phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất

1,5%

4,5%

4

Nhượng quyền khai thác sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không

1%

3%

5

Nhượng quyền khai thác kỹ thuật hàng không

1%

3%

6

Nhượng quyền khai thác cung cấp suất ăn hàng không

75.000 đồng/chuyến bay

225.000 đồng/chuyến bay

7

Nhượng quyền khai thác cung cấp xăng dầu hàng không

28.000 đồng/tấn

84.000 đồng/tấn

2. Quy định về việc tính giá nhượng quyền khai thác

a) Các mức giá nhượng quyền quy định tại khoản 1 Điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng;

b) Các mức giá nhượng quyền theo tỷ lệ % quy định tại mục 1 đến mục 5 khoản 1 Điều này được tính trên doanh thu (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ tương ứng;

c) Doanh thu hoặc sản lượng để tính giá nhượng quyền khai thác không bao gồm doanh thu hoặc sản lượng của các công ty cung cấp dịch vụ cho chính doanh nghiệp mình và công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ cung ứng dịch vụ cho công ty mẹ.

3. Doanh nghiệp cảng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay thực hiện đàm phán, thương thảo giá dịch vụ trong khung giá quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2022.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Các Cảng vụ hàng không: miền Bắc, miền Trung, miền Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP;
- Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn;
- Các hãng hàng không Việt Nam;
- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không;
- Lưu: VT, VTải (B5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Anh Tuấn

 

 

MINISTRY OF TRANSPORT OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 13/2022/TT-BGTVT

Hanoi, June 30, 2022

 

CIRCULAR

PRICE RANGE FOR LEASING THE RIGHT TO PROVIDE AIR SERVICES

Pursuant to the Law on Civil Aviation of Vietnam No. 66/2006/QH11 dated June 29, 2006 and the Law on amendments to the Law on Civil Aviation of Vietnam No. 61/2014/QH13 dated November 21, 2014;

Pursuant to Law on Prices No. 11/2012/QH13 dated June 20, 2012;

Pursuant to Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 of the Government on elaborating to the Law on Prices and Decree No. 149/2016/ND-CP dated November 11, 2016 of the Government on amendments to Decree No. 177/2013/ND-CP;

Pursuant to Decree No. 05/2021/ND-CP dated January 25, 201 of the Government on management and utilization of airports and aerodromes;

Pursuant to Decree No. 12/2017/ND-CP dated February 10, 2017 of the Government on functions, tasks, powers, and organizational structure of Ministry of Transport;

At request of Director of Department of Transport and Director of Civil Aviation Authority of Vietnam;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 1. Scope and regulated entities

1. This Circular prescribes the price range for leasing the right to provide air services at airports and aerodromes.

2. This Circular applies to:

a) Airport enterprises;

b) Providers of air services at airports and aerodromes;

c) Other organizations and individuals related to the leasing of the right to provide air services at airports and aerodromes.

Article 2. Price range for leasing the right to provide air services

1. Price range

No.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Price range

Minimum

Maximum

1

Leasing the right to utilize international terminals

15%

24%

2

Leasing the right to utilize freight terminals and warehouses

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4,5%

3

Leasing the right to provide commercial technical ground handling services

1,5%

4,5%

4

Leasing the right to repair, maintain aircrafts and equipment

1%

3%

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Leasing the right to provide aerospace engineering services

1%

3%

6

Leasing the right to provide airline meals

75.000 VND/flight

225.000 VND/flight

7

Leasing the right to provide aviation fuel

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.84.000 VND/tonne

2. Regulations on calculating prices for leasing the right to provide services

a) Prices under Clause 1 of this Article exclude VAT;

b) Percentage-based prices from number 1 to number 5 under Clause 1 of this Article are calculated based on revenues (VAT excluded) of enterprises providing similar services;

c) Revenues or yield based on which the prices for leasing the right to provide services does not include revenues or yield of service providers which provide services for themselves and subsidiaries which provide services to parent companies which hold 100% of charter capital of the subsidiaries.

3. Airport enterprises and providers of air services at airports and aerodromes shall negotiate prices under Clause 1 of this Article.

Article 3. Organizing implementation

1. This Circular comes into force from September 01, 2022.

2. The Chief of the Ministry Office, Chief Inspector of Ministry Inspectorate, directors, Director of Civil Aviation Authority of Vietnam, heads of agencies, relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular./.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Anh Tuan

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 13/2022/TT-BGTVT ngày 30/06/2022 quy định về khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.250

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123