Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 12/2019/TT-BXD quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu định mức giá xây dựng chỉ số giá xây dựng

Số hiệu: 12/2019/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 26/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2019/TT-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng, bao gồm: cung cấp, thu thập, xử lý, cập nhật, lưu trữ, bảo mật, công bố, khai thác sử dụng, kiểm soát và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách, các dự án đầu tư theo hình thức công tư (PPP), trừ các dự án đầu tư xây dựng thuộc danh mục bí mật nhà nước, an ninh quốc phòng.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này áp dụng các quy định của Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

1. Hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, đồng bộ kết nối và phù hợp với các quy định của pháp luật và thị trường; phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

2. Việc thu thập, bổ sung các thông tin, dữ liệu phải bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ; có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thu thập thông tin, dữ liệu; tận dụng tối đa nguồn thông tin, dữ liệu sẵn có; đảm bảo thực hiện hiệu quả, khả thi, tiết kiệm kinh phí, nguồn lực; thông tin, dữ liệu đã được kiểm tra, xử lý và cập nhật theo quy định trong hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng có giá trị pháp lý như hồ sơ, văn bản dạng giấy.

3. Góp phần nâng cao năng suất ngành xây dựng, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế trong đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, góp phần chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

4. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thông tin, dữ liệu do mình cung cấp, cập nhật cho hệ thống cơ sở dữ liệu.

Điều 4. Danh mục thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

1. Các thông tin, dữ liệu về định mức xây dựng bao gồm:

a) Định mức sử dụng vật liệu;

b) Định mức năng suất lao động;

c) Định mức năng suất máy và thiết bị thi công;

d) Định mức dự toán xây dựng công trình;

đ) Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

e) Định mức chi phí gián tiếp.

2. Các thông tin, dữ liệu về giá xây dựng bao gồm:

a) Suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình;

b) Giá vật liệu xây dựng;

c) Đơn giá nhân công xây dựng;

d) Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

đ) Đơn giá xây dựng công trình.

3. Các thông tin, dữ liệu về chỉ số giá xây dựng.

4. Các thông tin, dữ liệu về dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng bao gồm:

a) Thông tin dự án;

b) Tổng mức đầu tư;

c) Dự toán xây dựng công trình;

d) Giá trúng thầu;

đ) Giá hợp đồng;

e) Giá quyết toán.

5. Chi tiết thông tin, dữ liệu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này.

6. Các thông tin, dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng được mã hóa theo hệ thống mã hiệu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

Chương II

CUNG CẤP, THU THẬP, CẬP NHẬT, XỬ LÝ, LƯU TRỮ, BẢO QUẢN, BẢO MẬT THÔNG TIN, KHAI THÁC SỬ DỤNG DỮ LIỆU VỀ ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

Điều 5. Thu thập và cung cấp thông tin, dữ liệu

1. Sở Xây dựng của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và cung cấp đầy đủ các thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 4 của Thông tư này theo lĩnh vực quản lý nhà nước của mình tại địa phương cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng của các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và cung cấp các thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 4 của Thông tư này theo lĩnh vực quản lý của mình cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

3. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các chủ thể có liên quan thực hiện các dự án sử dụng vốn nhà nước, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng quy định tại Điều 4 của Thông tư này cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

4. Các cá nhân, tổ chức có hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng thu thập, tổng hợp và cung cấp các thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 4 của Thông tư này theo lĩnh vực hoạt động của mình cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

5. Yêu cầu đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp vào hệ thống cơ sở dữ liệu, cụ thể như sau:

a) Đối với các số liệu từ các báo cáo định kỳ và đột xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có xác nhận của người có thẩm quyền ban hành.

b) Đối với các số liệu lấy từ kết quả điều tra, khảo sát phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu.

c) Các thông tin, dữ liệu cung cấp cho hệ thống cơ sở dữ liệu được thể hiện dưới dạng văn bản kèm theo tệp dữ liệu điện tử (file); các tệp dữ liệu điện tử phải theo đúng hình thức, biểu mẫu quy định tại các Phụ lục của Thông tư này.

6. Các thông tin, dữ liệu phải đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình của từng khu vực. Khi có chỉnh sửa, bổ sung đối với số liệu đã gửi hoặc số liệu trong kỳ gửi có biến động khác thường thì cơ quan, tổ chức phải gửi các thuyết minh bằng tài liệu điện tử hoặc văn bản cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu.

7. Chế độ cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu:

a) Sở Xây dựng của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm: Cung cấp các thông tin, dữ liệu về giá vật liệu xây dựng định kỳ hàng tháng lên hệ thống cơ sở dữ liệu, chậm nhất trước ngày đầu tiên của tháng tiếp theo; cung cấp các thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng chậm nhất 10 ngày kể từ ngày ban hành.

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng của các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm cung cấp các thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng chậm nhất 10 ngày kể từ ngày ban hành.

c) Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các chủ thể có liên quan thực hiện các dự án sử dụng vốn nhà nước, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có trách nhiệm: Cung cấp các thông tin, dữ liệu về dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này trong vòng 10 ngày kể từ khi có quyết định phê duyệt; cung cấp các thông tin, dữ liệu về hợp đồng xây dựng theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này trong vòng 10 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng; cung cấp thông tin, dữ liệu về giá trị quyết toán trong vòng 10 ngày kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán công trình, dự án.

d) Các cá nhân, tổ chức có hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng thu thập, tổng hợp và cung cấp các thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 4 của Thông tư này theo lĩnh vực hoạt động của mình khi có phát sinh thông tin, dữ liệu mới.

Điều 6. Tổng hợp, xử lý, cập nhật và công bố thông tin, dữ liệu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu

1. Cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu có trách nhiệm định kỳ tổng hợp, cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu các thông tin do các đơn vị, cá nhân quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 5 của Thông tư này cung cấp.

2. Cập nhật, tổng hợp thông tin, dữ liệu thực hiện theo các bước sau:

a) Tiếp nhận thông tin, dữ liệu; kiểm tra; sàng lọc.

b) Phân loại thông tin, dữ liệu theo nội dung cơ sở dữ liệu quy định tại Điều 4 của Thông tư này.

c) Thực hiện việc cập nhật, tổng hợp thông tin, dữ liệu bằng ứng dụng/phần mềm do Bộ Xây dựng quy định.

d) Kiểm tra kết quả cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

3. Đối với các thông tin, dữ liệu do tổ chức, cá nhân cung cấp, trong trường hợp cần thiết thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu thành lập hội đồng tư vấn có thành phần là các chuyên gia, nhà quản lý có kinh nghiệm để kiểm tra, đánh giá thông tin, dữ liệu đó.

4. Trong quá trình xử lý các thông tin, trường hợp phát hiện các sai sót, không phù hợp về thông tin, dữ liệu được cung cấp, đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu có trách nhiệm làm rõ, giải trình và chỉnh sửa, cung cấp cho cơ quan, đơn vị được giao xử lý thông tin, dữ liệu.

5. Chế độ công bố thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng:

a) Các thông tin được công bố thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử do Bộ Xây dựng quản lý, gồm: Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến định mức, đơn giá, giá xây dựng do các bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền; thông tin về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng theo báo cáo của các địa phương và các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

b) Các thông tin, dữ liệu khác được công bố, cập nhật định kỳ hàng tháng, quý.

Điều 7. Lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu

1. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu phải có các biện pháp quản lý, nghiệp vụ và kỹ thuật đối với hệ thống thông tin nhằm bảo vệ, khôi phục hệ thống và nội dung dữ liệu; bảo đảm bảo mật cho hệ thống ứng dụng và các cơ sở dữ liệu của hệ thống gồm an toàn bảo mật mức cơ sở dữ liệu, mức hệ thống và ứng dụng, mức vật lý.

2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu có trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm việc lưu trữ dữ liệu an toàn trong cơ sở dữ liệu về các mặt:

a) Lưu trữ vật lý: bảo đảm hệ thống luôn được hoạt động ổn định.

b) Tổ chức logic: số liệu cần đảm bảo an toàn theo đúng các nguyên tắc, định dạng các hệ cơ sở dữ liệu, tránh các hiện tượng cố tình làm hỏng các tổ chức logic của dữ liệu.

c) Bảo đảm việc an toàn thông tin trên mạng, chống việc thất thoát thông tin từ hệ thống cơ sở dữ liệu.

d) Dữ liệu số được lưu trữ trên máy chủ, bảo đảm chống truy nhập trái phép thông qua hệ thống bảo mật với các biện pháp và kỹ thuật tiên tiến.

3. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu phải có biện pháp bảo đảm tính toàn vẹn của thông tin, dữ liệu, định kỳ kiểm tra và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin điện tử.

4. Sao lưu dữ liệu:

a) Các dữ liệu lưu giữ trong cơ sở dữ liệu phải được sao chép vào các thiết bị lưu trữ thông tin theo định kỳ và lưu trữ theo quy trình, quy phạm kỹ thuật, bảo mật và an toàn theo quy định hiện hành của pháp luật.

b) Dữ liệu phải được thường xuyên sao chép và lưu trữ theo quy định.

Điều 8. Chế độ bảo mật thông tin, dữ liệu

1. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin, có các biện pháp tổ chức, quản lý vận hành, nghiệp vụ và kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu và an ninh mạng.

2. Việc in, sao, chụp, giao nhận, truyền dữ liệu, lưu giữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu phải tuân theo quy định về bảo mật thông tin, dữ liệu.

3. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu xây dựng quy định cụ thể về quyền truy cập, cập nhật các thông tin, dữ liệu.

4. Cá nhân thực hiện cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu được cấp quyền truy cập, cập nhật nhất định trong từng thành phần dữ liệu, bảo đảm việc quản lý chặt chẽ đối với quyền truy cập thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu.

Điều 9. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu

1. Tổ chức, cá nhân được khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng qua mạng Internet, trang điện tử, cụ thể gồm:

a) Khai thác, sử dụng danh mục thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.

b) Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng theo quy định của pháp luật được công khai, phổ biến rộng rãi.

2. Đối với các thông tin, dữ liệu ngoài quy định tại Khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân được đăng ký cấp quyền truy cập khai thác, sử dụng qua mạng Internet, trang điện tử. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng cấp quyền truy cập cho các tổ chức, cá nhân đăng ký phù hợp với đối tượng và mục đích sử dụng theo quy định.

3. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu có trách nhiệm:

a) Truy cập đúng địa chỉ, mã khóa; không được làm lộ địa chỉ, mã khóa truy cập đã được cấp.

b) Chỉ được khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong phạm vi được cấp, không xâm nhập trái phép vào hệ thống cơ sở dữ liệu; sử dụng thông tin, dữ liệu đúng mục đích.

c) Quản lý nội dung các thông tin, dữ liệu đã khai thác, không được cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác trừ trường hợp được phép của cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu.

d) Không được thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ dữ liệu; không được tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm ảnh hưởng, sai lệch cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng; thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về những sai sót của thông tin, dữ liệu đã được cung cấp.

đ) Tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Luật An ninh mạng; chịu trách nhiệm về sai phạm trong khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu.

4. Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng qua mạng Internet, trang điện tử phải tuân thủ theo đúng các quy định của Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

1. Bộ Xây dựng:

a) Giao Cục Kinh tế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng;

b) Cung cấp các thông tin, dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng;

c) Xây dựng, quản lý và kiểm soát toàn diện hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng trên phạm vi cả nước;

d) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống mã hiệu, hệ thống phần mềm ứng dụng để quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng;

đ) Hướng dẫn nội dung, phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu; sử dụng hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu; cách thức cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu từ các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các chủ thể có liên quan;

e) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng;

g) Bố trí kinh phí thường xuyên từ nguồn ngân sách cho việc quản lý, vận hành và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng theo quy định.

2. Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng:

a) Thực hiện tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống phần mềm thống nhất để vận hành, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng;

b) Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, các cá nhân và tổ chức có liên quan trên phạm vi cả nước về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng; đầu mối tiếp nhận, xử lý và tổng hợp các thông tin về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng do các bộ, ngành, địa phương, các cá nhân và tổ chức có liên quan báo cáo, cung cấp;

c) Hướng dẫn truy cập, cung cấp thông tin về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng phục vụ việc công bố của Bộ Xây dựng;

d) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng xây dựng quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng phần mềm.

3. Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng: Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Kinh tế xây dựng quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của hệ thống cơ sở dữ liệu định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng; đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật cơ sở dữ liệu.

4. Các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành:

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về xây dựng thu thập, tổng hợp, cung cấp thông tin, dữ liệu do mình quản lý cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương:

a) Chỉ đạo Sở Xây dựng xây dựng quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng tại địa phương; quy chế về bảo đảm an ninh, bảo mật thông tin; bố trí cán bộ chuyên trách có chuyên môn và trình độ phù hợp để thường xuyên cung cấp, cập nhật, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng tại địa phương; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương thực hiện nội dung báo cáo theo quy định; thông báo rộng rãi địa chỉ email trên trang thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân gửi báo cáo thông tin, dữ liệu.

b) Bố trí kinh phí thường xuyên từ nguồn ngân sách địa phương cho việc thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin cho Hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng theo quy định.

6. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các chủ thể có liên quan thực hiện các dự án sử dụng vốn nhà nước, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có trách nhiệm cung cấp thông tin về dữ liệu đấu thầu, dữ liệu quyết toán công trình, dự án cho cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp quy định tại Điều 5 của Thông tư này để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Các Tổng công ty nhà nước;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, PC, Cục KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC MẪU BIỂU BÁO CÁO, CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

Mẫu số 01: Dữ liệu định mức sử dụng vật liệu

- Bảng 1: Định mức sử dụng vật liệu

Mẫu số 02: Dữ liệu định mức năng suất lao động

- Bảng 2: Định mức năng suất lao động

Mẫu số 03: Dữ liệu định mức năng suất máy và thiết bị thi công

- Bảng 3: Định mức năng suất máy và thiết bị thi công

Mẫu số 04: Dữ liệu định mức dự toán xây dựng công trình

- Bảng 4: Định mức dự toán xây dựng công trình

- Bảng 5: Hệ số điều chỉnh

Mẫu số 05: Dữ liệu định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

- Bảng 6: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

- Bảng 7: Định mức chi phí thiết kế xây dựng

Mẫu số 06: Dữ liệu định mức chi phí gián tiếp

- Bảng 8: Định mức chi phí gián tiếp

Mẫu số 07: Dữ liệu suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

- Bảng 9: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình

- Bảng 10: Hệ số điều chỉnh suất vốn đầu tư xây dựng công trình

- Bảng 11: Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Mẫu số 08: Dữ liệu giá vật liệu xây dựng

- Bảng 12: Giá vật liệu xây dựng công bố

- Bảng 13: Giá vật liệu xây dựng thị trường

Mẫu số 09: Dữ liệu đơn giá nhân công xây dựng

- Bảng 14: Đơn giá nhân công xây dựng

- Bảng 15: Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng

Mẫu số 10: Dữ liệu giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Phần I: Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công bố

- Bảng 16: Tiền lương, nhiên liệu, năng lượng

- Bảng 17: Hệ số nhiên liệu phụ

- Bảng 18: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công bố

Phần II: Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thị trường

- Bảng 19: Tiền lương, nhiên liệu, năng lượng

- Bảng 20: Hệ số nhiên liệu phụ

- Bảng 21: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thị trường

Mẫu số 11: Dữ liệu đơn giá xây dựng công trình

- Bảng 22: Nhiên liệu, năng lượng

- Bảng 23: Hệ số nhiên liệu phụ

- Bảng 24: Đơn giá xây dựng công trình

Mẫu số 12: Dữ liệu chỉ số giá xây dựng

- Bảng 25: Chỉ số giá xây dựng vùng, quốc gia

- Bảng 26: Chỉ số giá xây dựng công trình

- Bảng 27: Chỉ số giá phần xây dựng

- Bảng 28: Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công

- Bảng 29: Chỉ số giá vật liệu xây dựng

Mẫu số 13: Dữ liệu dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng

- Bảng 30: Dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng

Mẫu số 1

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Ngày tháng văn bản:

3. Số hiệu văn bản:

4. Hiệu lực:

BẢNG 1

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU

Mã hiệu

Loại công trình

Nhóm công trình

Hạng mục, bộ phận kết cấu công trình

Công tác xây dựng

Công nghệ

Thông số kỹ thuật

Đơn vị tính

Vật liệu sử dụng

Đơn vị

Khối lượng

Mẫu số 2

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Ngày tháng văn bản:

3. Số hiệu văn bản:

4. Hiệu lực:

BẢNG 2

ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

Mã hiệu

Loại công trình

Nhóm công trình

Hạng mục, bộ phận kết cấu công trình

Công tác xây dựng

Công nghệ

Thông số kỹ thuật

Đơn vị tính

Nhân công

Đơn vị

Khối lượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ghi chú: Nội dung định mức năng suất lao động theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Mẫu số 3

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Ngày tháng văn bản:

3. Số hiệu văn bản:

4. Hiệu lực:

BẢNG 3

ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

hiệu

Loại công trình

Nhóm công trình

Hạng mục, bộ phận kết cấu công trình

Công tác xây dựng

Công nghệ

Thông số kỹ thuật

Đơn vị tính

Máy/thiết bị thi công sử dụng

Đơn vị

Khối lượng

Ghi chú: Nội dung định mức năng suất máy và thiết bị thi công theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Mẫu số 4

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Ngày tháng văn bản:

3. Số hiệu văn bản:

4. Hiệu lực:

BẢNG 4

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mã hiệu

Loại công trình

Nhóm công trình

Hạng mục, bộ phận kết cấu công trình

Tên công tác

Công nghệ

Thông số kỹ thuật

Đơn vị tính

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

BẢNG 5

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH

Nội dung

Hệ số

Ghi chú

Mẫu số 05

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Ngày tháng văn bản:

3. Số hiệu văn bản:

4. Hiệu lực:

BẢNG 6

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tên định mức

Loại công trình

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Định mức chi phí (%)

Giá trị tuyệt đối

Hệ số điều chỉnh

Hệ số thứ 1

Hệ số thứ 2

Hệ số thứ 3

Hệ số thứ n

Mẫu số 05

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Ngày tháng văn bản:

3. Số hiệu văn bản:

4. Hiệu lực:

BẢNG 7

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Tên định mức

Loại công trình

Cấp công trình

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Định mức chi phí (%) theo chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Định mức chi phí (%) theo chi phí thiết bị

Giá trị tuyệt đối

Hệ số điều chỉnh

Hệ số thứ 1

Hệ số thứ 2

Hệ số thứ n

Mẫu số 06

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC CHI PHÍ GIÁN TIẾP
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Ngày tháng văn bản:

3. Số hiệu văn bản:

4. Hiệu lực:

BẢNG 8

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ GIÁN TIẾP

Tên định mức

Loại công trình

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Định mức chi phí (%)

Hệ số điều chỉnh

Mẫu số 07

DỮ LIỆU SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Phạm vi (toàn quốc/vùng/tỉnh):

3. Số hiệu văn bản:

4. Ngày tháng văn bản:

5. Hiệu lực:

BẢNG 9

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

hiệu

Loại công trình

Nhóm công trình

Công trình

Đơn vị

Suất vốn đầu tư

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

1

2

3

4

5

6

7

8

BẢNG 10

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Stt

Nội dung

Hệ số

1

2

3

Mẫu số 07

DỮ LIỆU SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Phạm vi (toàn quốc/vùng/tỉnh):

3. Số hiệu văn bản:

4. Ngày tháng văn bản:

5. Hiệu lực:

BẢNG 11

GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

hiệu

Loại công trình

Nhóm công trình

Công trình

Bộ phận kết cấu

Đơn vị

Giá bộ phận kết cấu

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

Mẫu số 08

DỮ LIỆU GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số: 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Tỉnh/thành phố:

2. Tổ chức ban hành/công bố:

3. Ngày tháng văn bản:

4. Số hiệu văn bản:

5. Hiệu lực:

BẢNG 12

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÔNG BỐ

hiệu

Huyện

Nhóm vật liệu

Tên vật liệu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu kỹ thuật

Quy cách

Thương hiệu

Xuất xứ

Điều kiện thương mại

Vận chuyển

Giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ghi chú: giá tại cột số 12 "Giá" chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Mẫu số 08

DỮ LIỆU GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Tỉnh/thành phố:

2. Tổ chức ban hành/công bố:

3. Ngày tháng văn bản:

4. Số hiệu văn bản:

5. Hiệu lực:

BẢNG 13

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG

hiệu

Huyện

Nhóm vật liệu

Tên vật liệu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu kỹ thuật

Quy cách

Thương hiệu

Xuất xứ

Điều kiện thương mại

Vận chuyển

Dự án/công trình

Giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ghi chú: giá tại cột số 12 "Giá" chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Mẫu số 09

DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 14

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

1. Tỉnh/thành phố:

2. Tổ chức ban hành/công bố:

3. Ngày tháng văn bản:

4. Số hiệu văn bản:

5. Hiệu lực:

hiệu

Vùng

Khu vực

Huyện

Nhóm

Loại công việc

Cấp bậc

Trình độ

Điều kiện làm việc

Đơn vị

Đơn giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ghi chú:

- Đơn vị: ngày công, giờ công;

- Đơn giá: tính theo đồng Việt Nam.

Mẫu số 09

DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 15

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

1. Tỉnh/thành phố:

2. Tổ chức ban hành/công bố:

3. Ngày tháng văn bản:

4. Số hiệu văn bản:

5. Hiệu lực:

hiệu

Tư vấn trong nước/ngoài nước

Công việc tư vấn

Trình độ

Điều kiện làm việc

Tỉnh

Huyện

Đơn vị

Đơn giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ghi chú:

- Đơn vị: ngày công, giờ công;

- Đơn giá: tính theo đồng Việt Nam.

Mẫu số 10

DỮ LIỆU GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
PHẦN I: GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG BỐ
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Tỉnh/thành phố:

2. Huyện:

3. Thời gian:

4. Số hiệu văn bản:

5. Hiệu lực:

BẢNG 16

TIỀN LƯƠNG, NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG

Nội dung

Đơn giá

Mức lương

Xăng

Dầu Diezel

Dầu Mazut

Điện

BẢNG 17

HỆ SỐ NHIÊN LIỆU PHỤ

Nội dung

Hệ số

Động cơ xăng

Động cơ Diezel

Động cơ điện

BẢNG 18

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG BỐ

hiệu

Máy và thiết bị thi công

Định mức chi phí gián tiếp (%)

Định mức chi phí trực tiếp

Giá ca máy (đồng)

Khấu hao

Sửa chữa

Chi phí khác

Tiêu hao nhiên liệu, năng lượng

Nhân công điều khiển máy

Chi phí nhiên liệu, năng lượng

Chi phí tiền lương

Tổng số

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mẫu số 10

DỮ LIỆU GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
PHẦN II: GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Tỉnh/thành phố:

2. Huyện:

3. Thời gian:

4. Số hiệu văn bản:

5. Hiệu lực:

BẢNG 19

TIỀN LƯƠNG, NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG

Nội dung

Đơn giá

Mức lương

Xăng

Dầu Diezel

Dầu Mazut

Điện

BẢNG 20

HỆ SỐ NHIÊN LIỆU PHỤ

Nội dung

Hệ số

Động cơ xăng

Động cơ Diezel

Động cơ điện

BẢNG 21

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG

hiệu

Máy và thiết bị thi công

Thương hiệu

Xuất xứ

Định mức chi phí gián tiếp (%)

Định mức chi phí trực tiếp

Giá ca máy (đồng)

Khấu hao

Sửa chữa

Chi phí khác

Tiêu hao nhiên liệu, năng lượng

Nhân công điều khiển máy

Chi phí nhiên liệu, năng lượng

Chi phí tiền lương

Tổng số

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mẫu số 11

DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Tỉnh/Bộ chuyên ngành:

2. Thời gian:

3. Số hiệu văn bản:

4. Hiệu lực:

BẢNG 22

NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG

Nội dung

Đơn vị tính

Đơn giá

Xăng

Dầu Diezel

Dầu Mazut

Điện

BẢNG 23

HỆ SỐ NHIÊN LIỆU PHỤ

Nội dung

Hệ số

Động cơ xăng

Động cơ Diezel

Động cơ điện

BẢNG 24

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mã hiệu

Công tác

Đơn vị

Vật liệu (đồng)

Nhân công (đồng)

Máy (đồng)

Đơn giá (đồng)

1

2

3

4

5

6

7

Mẫu số 12

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 25

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG VÙNG, QUỐC GIA

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Thời gian:

3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệu

Loại công trình

Chỉ số giá vùng/quốc gia quý ... năm ….so với:

Năm gốc 20…

Cùng kỳ năm trước

Quý trước

Mẫu số 12

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 26

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Thời gian:

3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệu

Loại công trình

Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với

Năm gốc 20….

Tháng (quý, năm) trước

Mẫu số 12

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 27

CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Thời gian:

3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệu

Loại công trình

Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với

Năm gốc 20….

Tháng (quý, năm) trước

Mẫu số 12

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 28

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Thời gian:

3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệu

Loại công trình

Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với

Năm gốc 20….

Tháng (quý, năm) trước

Vật liệu

Nhân công

Máy TC

Vật liệu

Nhân công

Máy TC

Mẫu số 12

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 29

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Thời gian:

3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệu

Loại vật liệu

Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với

Năm gốc 20….

Tháng (quý, năm) trước

Mẫu số 13

DỮ LIỆU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 30

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Gói thầu

Dự án/công trình

Địa điểm

Tổng mức đầu tư

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá trị hợp đồng

Ngày ký hợp đồng

Giá trị quyết toán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PHỤ LỤC II

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÃ HIỆU
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

I. Nguyên tắc chung

Mã hiệu của hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng là một chuỗi ký tự, bao gồm cả ký tự chữ và ký tự số.

II. Mã hiệu

1. Mã hiệu định mức cơ sở

Mã hiệu định mức là một dãy số gồm 5 thành phần chữ số được phân tách nhau bởi dấu “.” (tương đương với phân cấp danh mục định mức), trong đó:

- Cấp 1: dùng cho loại công trình;

- Cấp 2: dùng cho nhóm công trình;

- Cấp 3: dùng cho hạng mục, bộ phận kết cấu công trình;

- Cấp 4: dùng cho công tác xây dựng;

- Cấp 5: dùng cho công nghệ, kỹ thuật thi công.

2. Mã hiệu suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Mã hiệu suất vốn đầu tư là một dãy số gồm 5 thành phần chữ số được phân tách nhau bởi dấu “.”, trong đó:

- Cấp 1: dùng cho địa bàn áp dụng;

- Cấp 2: dùng cho loại công trình;

- Cấp 3: dùng cho nhóm công trình;

- Cấp 4: dùng cho công trình;

- Cấp 5: dùng cho các điều chỉnh nếu có.

3. Mã hiệu giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Mã hiệu giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình là một dãy số gồm 5 thành phần chữ số được phân tách nhau bởi dấu “.”, trong đó:

- Cấp 1: dùng cho địa bàn áp dụng;

- Cấp 2: dùng cho loại công trình;

- Cấp 3: dùng cho nhóm công trình;

- Cấp 4: dùng cho công trình;

- Cấp 5: dùng cho bộ phận kết cấu.

4. Mã hiệu giá vật liệu xây dựng

4.1. Mã hiệu giá vật liệu xây dựng công bố

Mã hiệu giá vật liệu xây dựng công bố là một dãy số gồm 9 thành phần chữ số được phân tách nhau bởi dấu “.”, trong đó:

- Cấp 1: dùng cho cấp tỉnh nơi bán vật liệu;

- Cấp 2: dùng cho cấp huyện;

- Cấp 3: dùng cho nhóm vật liệu;

- Cấp 4: dùng cho tên vật liệu;

- Cấp 5: dùng cho chỉ tiêu kỹ thuật;

- Cấp 6: dùng cho quy cách;

- Cấp 7: dùng cho thương hiệu vật liệu;

- Cấp 8: dùng cho xuất xứ của vật liệu;

- Cấp 9: dùng cho điều kiện thương mại;

4.2. Mã hiệu giá vật liệu xây dựng thị trường

Mã hiệu giá vật liệu xây dựng thị trường là một dãy số gồm 10 thành phần chữ số được phân tách nhau bởi dấu “.”, trong đó:

- Cấp 1: dùng cho cấp tỉnh nơi bán vật liệu;

- Cấp 2: dùng cho cấp huyện;

- Cấp 3: dùng cho nhóm vật liệu;

- Cấp 4: dùng cho tên vật liệu;

- Cấp 5: dùng cho chỉ tiêu kỹ thuật;

- Cấp 6: dùng cho quy cách;

- Cấp 7: dùng cho thương hiệu vật liệu;

- Cấp 8: dùng cho xuất xứ của vật liệu;

- Cấp 9: dùng cho điều kiện thương mại;

- Cấp 10: dùng cho dự án/công trình;

5. Mã hiệu đơn giá nhân công xây dựng

Mã hiệu giá nhân công xây dựng là một dãy số gồm 9 thành phần chữ số được phân tách nhau bởi dấu “.”, trong đó:

- Cấp 1: dùng cho vùng;

- Cấp 2: dùng cho tỉnh;

- Cấp 3: dùng cho huyện;

- Cấp 4: dùng cho loại nhân công (nhân công xây dựng/nhân công tư vấn xây dựng);

- Cấp 5: dùng cho nhóm nhân công xây dựng/nhóm chức danh tư vấn xây dựng;

- Cấp 6: dùng cho cấp bậc nhân công;

- Cấp 7: dùng cho loại công việc;

- Cấp 8: dùng cho điều kiện làm việc;

- Cấp 9: dùng cho dự án/công trình sử dụng nhân công.

6. Mã hiệu giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Mã hiệu giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng là một dãy số gồm 6 thành phần chữ số được phân tách nhau bởi dấu “.”, trong đó:

- Cấp 1: dùng cho tỉnh;

- Cấp 2: dùng cho huyện;

- Cấp 3: dùng cho nhóm máy/thiết bị thi công xây dựng;

- Cấp 4: dùng cho loại máy/thiết bị thi công xây dựng;

- Cấp 5: dùng cho xuất xứ máy/thiết bị thi công xây dựng;

- Cấp 6: dùng cho dự án sử dụng máy/thiết bị thi công xây dựng.

7. Mã hiệu chỉ số giá xây dựng

Mã hiệu chỉ số giá là một dãy số gồm 5 thành phần chữ số được phân tách nhau bởi dấu “.”, trong đó:

- Cấp 1: dùng cho loại chỉ số giá;

- Cấp 2: dùng cho vùng quốc gia/vùng địa lý/tỉnh;

- Cấp 3: dùng cho huyện;

- Cấp 4: dùng cho loại công trình;

- Cấp 5: dùng cho dự án/công trình.

MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 12/2019/TT-BXD

Hanoi, December 26, 2019

 

CIRCULAR

GUIDING DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF DATABASE SYSTEMS FOR CONSTRUCTION INPUT NORMS, COSTS AND OUTPUT PRICE INDICES

Pursuant to the Law on Construction No. 50/2014/QH13 dated June 18, 2014;

Pursuant to the Government's Decree No. 81/2017/ND-CP dated July 17, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;

Pursuant to the Government’s Decree No. 68/2019/ND-CP dated August 14, 2019 on administration of investment and construction expenses.

Upon the request of the Director of the Construction Economics Department;

The Minister of Construction hereby promulgates the Circular providing instructions on development and administration of database systems for construction input norms, costs and output price indices.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Circular regulates development and administration of database of construction input norms, costs and output price indices, including provision, collection, processing, update, storage, protection and security of data contained in, exploitation, use, control and operation of, database systems.

Article 2. Subjects of application

1. This Circular shall apply to entities and persons involved in development and administration of databases of construction input norms, costs and output price indices which serve the purposes of management of costs of investment and construction projects funded by the state budget and non-budgetary capital, and public-private partnership (PPP) investment projects, except investment and construction projects mentioned in the list of state secret, national security and defence projects.

2. Entities and persons not mentioned in clause 1 of this Article are encouraged to apply regulations laid down herein.

Article 3. Principles of development and administration of database systems for construction input norms, costs and output price indices

1. System of databases of construction input norms, costs and output price indices must ensure accuracy, adequacy, synchronized connectivity, conformance to laws and requirements of different markets; must serve state management purposes on a timely basis and meet socio-economic growth demands.

2. Collected and supplementary data and information must ensure that they do not overlap or duplicate others. There must be close cooperation in collection of data and information. All available data and information must be exploited as much as possible. All funds and resources must be implemented in an effective, feasible and economical manner. Data and information already checked, treated and updated according to regulations in all systems of database of construction input norms, costs and output price indices must have the same legal value as those contained in paper documents.

3. These databases can help to improve construction productivity, competency and effectiveness in state economic regulation of investment in construction and development of urban areas, can contribute to preventing loss and waste arising from investment and construction activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Classification of data and information on construction input norms, costs and output price indices

1. Data and information about construction input norms, including:

a) Norms for use of building materials;

b) Norms of labor productivity;

c) Norms of performance of building machinery and equipment;

d) Norms for construction cost estimation;

dd) Norms of project management, investment and construction expenses;

e) Norms of indirect costs.

2. Data and information about construction costs, including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Costs of building materials;

c) Unit labour costs;

d) Per-shift machine and construction equipment costs;

dd) Unit construction costs.

3. Data and information about construction output price indices, including:

4. Data and information about construction projects and contracts, including:

a) Project information;

b) Total investment amount;

c) Construction cost estimation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Contract value;

e) Closing or settlement costs.

5. Details about these data and information are provided in Appendix I herein.

6. Data and information about construction input norms, costs and output price indices are encoded according to the code system given in the Appendix II herein.

Chapter II

PROVISION, COLLECTION, UPDATE, PROCESSING, STORAGE, PROTECTION OF CONDIDENTIALITY OF DATA AND INFORMATION, EXPLOITATION AND USE OF DATA AND INFORMATION ABOUT CONSTRUCTION INPUT NORMS, COSTS AND OUTPUT PRICE INDICES

Article 5. Collection and provision of data and information

1. Provincial-level Departments of Construction shall be responsible for collecting, consolidating and providing a sufficient amount of data and information specified in Article 4 herein under their jurisdiction at respective localities in order for database system administrators to update systems of database of construction input norms, costs and output price indices.

2. Construction authorities affiliated to ministries having jurisdiction over specialized construction works shall be responsible for collecting, consolidating and providing a sufficient amount of data and information specified in Article 4 herein under their respective jurisdiction in order for database system administrators to update systems of database of construction input norms, costs and output price indices.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Construction authorities affiliated to ministries having jurisdiction over specialized construction works shall be responsible for collecting, consolidating and providing a sufficient amount of data and information specified in Article 4 herein under their respective jurisdiction in order for database system administrators to update systems of database of construction input norms, costs and output price indices.

5. Requirements for data and information provided as updates to databases shall be set out in detail as follows:

a) Data and figures shown in periodic and ad-hoc reports received from entities and persons must be certified by entities having competence in publishing them.

b) Data and figures shown as investigation or survey results must undergo acceptance tests conducted by competent entities.

c) Data and information providing updates to databases must be expressed in written documents, enclosing electronic data files which have to created by using formats and templates shown in Appendices hereto.

6. Data and information must be reported in an adequate, timely and accurate manner and must be appropriate to specific contexts of different regions. Whenever there are any revision or supplementation of sent data and figures, or any abnormality of data within a reporting period, entities and organizations must send explanatory notes in electronic or documentary form to database system administrators.

7. Regime for providing and updating data and information:

a) Provincial-level Departments of Construction shall assume responsibility for uploading data and information about building material costs on a monthly basis on database systems, not later than the first day of the following month; providing data and information about construction input norms, costs and output price indices not more than 10 days from the date of publication thereof.

b) Construction entities affiliated to ministries specialized in construction shall be responsible for providing data and information about construction input norms, costs and output price indices for the period of not more than 10 days from the publication date.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Persons and entities involved in management of investment and construction costs shall be responsible for collecting, consolidating and providing data and information specified in Article 4 herein within their appropriate ambit whenever new data or information arise.

Article 6. Consolidation, processing, update and disclosure of data and information by database system administrators

1. Database system administrators shall be responsible for periodically consolidating and updating data and information provided by entities and persons stated in clause 1, 2, 3 and 4 of Article 5 herein on database systems.

2. Data and information shall be updated and consolidated according to the following steps:

a) Receiving, checking, verifying and sorting out data and information.

b) Classifying data and information according to data fields shown in databases as provided in Article 4 herein.

c) Updating and consolidating data and information by using apps/software products authorized by the Ministry of Construction.

d) Checking whether data and information are successfully updated on databases.

3. With respect to data and information provided by entities or persons, where necessary, heads of entities and units receiving and processing data and information must establish advisory councils composed of experienced experts and administrators for inspection and assessment of these data and information.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Mechanism for publishing data and information about construction input norms, costs and output price indices:

a) Data and information must be posted on a regular basis on the Ministry of Construction’s portal, including legislative documents related to construction input norms, costs and output price indices published by ministries or sectors under their respective jurisdiction; data and information about construction input norms, costs and output price indices formulated according to reports of localities and ministries specialized in construction works.

b) Data and information must be published and updated on a monthly or quarterly basis.

Article 7. Storage, custody and safekeeping of data and information

1. Database system administrators must apply managerial, professional and technical measures to information systems in order to protect and restore systems and data contents; ensure security and confidentiality for application systems and databases constituting systems, including database, system, application and physical layer security.

2. Database administrators shall be responsible for applying the information technology in order to ensure data are safely stored in databases in terms of:

a) Physical storage: Database systems must run in a stable manner

b) Logical organization: Data need to be safe according to principles and formats of corresponding databases, and provided that any deliberate damage to logical organization of data.

c) Protection of online information security and avoidance of loss of information from database systems.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Database administrators must provide solutions to maintaining integrity of data and information, periodic inspection and safety for the entire online information system.

4. Data backup:

a) Data archived in databases must be backed up into information storage devices on a periodic basis and stored according to technical, security and safety procedures and regulations prescribed in laws.

b) Data must be regularly backed up and stored according to regulations in force.

Article 8. Data and information security regimes

1. Database administrators shall be responsible for ensuring information safety and security, adopting organizational, operational, professional or technical solutions to ensuring data safety, security and cybersecurity.

2. Printing, duplication, delivery, transfer of data, storage, custody and provision of data and information must conform to data and information security regulations.

3. Database administrators must formulate specific regulations on rights to access and update data and information.

4. Persons updating and accessing databases shall be accorded certain access and update rights to specific data components, ensuring strict management of rights to access data and information available in database systems.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Persons and entities shall be entitled to access, use and exploitation of data and information about construction input norms, costs and output price indices via Internet networks or websites, subject to the following regulations:

a) Accessing, using and exploiting the list of data and information about construction input norms, costs and output price indices.

b) Accessing, using and exploiting data and information about construction input norms, costs and output price indices according to laws that are widely disseminated and made know to the public.

2. Persons and entities shall be entitled to apply for grant of rights to access and use data and information other than those prescribed in clause 1 of this Article through Internet networks and websites. Database administrators can grant rights to access data and information about construction input norms, costs and output price indices to persons and entities submitting applications provided that such rights are relevant to users and purposes prescribed in regulations in force.

3. Entities and persons accessing, using and exploiting databases shall assume the following responsibilities:

a) Entering correct addresses and passwords; avoiding any disclosure of granted addresses and passwords.

b) Accessing, using and exploiting data and information within their delegated authority and avoiding illegal infringement upon databases; using data and information for predetermined purposes.

c) Managing contents of received data and information, avoiding providing them to entities and persons, unless otherwise permitted by database administrators.

d) Prohibiting any unauthorized change, erasure, deletion, cancellation, duplication, disclosure, display or movement of part or all of data and information; preventing development or spread of software programs that may cause adverse impacts or falsify databases of construction input norms, costs and output price indices; sending timely notices of any error or defect in provided data and information to database administrators.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Access to, use and exploitation of data and information about construction input norms, costs and output price indices through Internet networks or websites must conform to regulations laid down in the Law on Electronic Transactions, the Law on Information Technology and other documents providing instructions about these Laws.

Chapter III

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 10. Responsibilities of entities and units for databases of construction input norms, costs and output price indices

1. Ministry of Construction:

a) Designate Construction Economics Department affiliated to the Ministry of Construction as an administrator of databases of construction input norms, costs and output price indices;

b) Provide data and information included in the databases of construction input norms, costs and output price indices;

c) Develop, manage and take full control of nationwide databases of construction input norms, costs and output price indices;

d) Formulate and complete code and software systems used for managing databases of construction input norms, costs and output price indices;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Inspect and assess implementation of regulations on development, management, use, operation and update of databases of construction input norms, costs and output price indices;

g) Provide regular funding from the state budget for management, operation and maintenance of databases of construction input norms, costs and output price indices in accordance with regulations in force.

2. Construction Economics Department controlled by Ministry of Construction:

a) Take charge of developing and managing software systems in a consistent manner in order to operate, use and exploitation of databases of construction input norms, costs and output price indices;

b) Inspect, speed up, instruct ministries, sectors and localities, persons and entities concerned nationwide about development, management, operating, use, exploitation and update of databases of construction input norms, costs and output price indices; act as a focal point specialized in receiving, processing and consolidating data and information about construction input norms, costs and output price indices reported or provided by ministries, sectors, localities, persons or entities concerned;

c) Provide instructions on how to access and provide data and information about construction input norms, costs and output price indices which support publication thereof by the Ministry of Construction;

d) Preside over and cooperate with Communications Center affiliated to the Ministry of Construction in formulating regulations on management and use of systems of information about construction input norms, costs and output price indices, organize training and career development courses in use of software products.

3. Communications Center, a subsidiary of the Ministry of Construction, shall be responsible for presiding over and cooperating with the Construction Economics Department in managing information technology technical infrastructure of databases of construction input norms, costs and output price indices; ensuring safety and security for databases.

4. Ministries specialized in construction:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. People’s Committees of centrally-affiliated cities and provinces:

a) Direct provincial Departments of Construction to formulate regulations on management, use, exploitation, operation, update of local databases of construction input norms, costs and output price indices; regulations on information confidentiality and security; assign full-time employees having relevant expertise and qualifications to regularly provide, update, use, exploit and operate databases of construction input norms, costs and output price indices; carry out inspection and assessment of compliance with regulations on development, management, use, operation, exploitation and update of local databases of construction input norms, costs and output price indices; instruct and encourage entities, units and organization concerned under their management; instruct and push local entities, units and organizations concerned to implement reported contents in accordance with laws; widely publish email addresses on websites where persons and entities can send reports on data and information.

b) Provide regular funding from the state budget for collection, consolidation and provision of information for databases of construction input norms, costs and output price indices in accordance with regulations in force.

6. Construction project owners, management units and other entities involved in implementation of projects funded by state capital and PPP investment projects shall be responsible for providing data and information about construction procurement, construction project settlement for entities specialized in construction as assigned under Article 5 herein so that they can update their databases.

Article 11. Entry into force

1. This Circular shall enter into force on February 15, 2020.

2. In the course of implementing this Circular, if there is any query arising, persons and entities may send it to the Ministry of Construction to seek its decision on possible solutions./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.209

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!